Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kurs ABC Biznesu Ś rodki na rozpocz ę cie w ł asnej dzia ł alno ś ci gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kurs ABC Biznesu Ś rodki na rozpocz ę cie w ł asnej dzia ł alno ś ci gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 Kurs ABC Biznesu Ś rodki na rozpocz ę cie w ł asnej dzia ł alno ś ci gospodarczej

2 Pierwszym krokiem przed podj ę ciem dzia ł alno ś ci gospodarczej jest zg ł oszenie w PUP ch ę ci udzia ł u w kursie ABC Biznesu, który to PUP organizuje. Dzi ę ki niemu dowiemy si ę m.in.: Jak opracowa ć biznes-plan Jak poprawnie wnioskowa ć o ś rodki Jak to dok ł adnie jest z prawem podatkowym, ubezpieczeniami spo ł ecznymi, prawem pracy, BHP, itp. O sprawach organizacji firmy i zarz ą dzania ni ą.

3 Aby otrzyma ć ś rodki finansowe osoba bezrobotna sk ł ada w Punkcie Wspierania Samozatrudnienia wniosek o przyznanie ś rodków na rozpocz ę cie w ł asnej dzia ł alno ś ci gospodarczej. We wniosku powinny znale źć si ę nast ę puj ą ce informacje: a) Wnioskowana kwota b) Rodzaj dzia ł alno ś ci, któr ą osoba bezrobotna zamierza rozpocz ąć c) Kalkulacja kosztów zwi ą zanych z podj ę ciem dzia ł alno ś ci (wykazanie udzia ł u w ł asnego) d) Kalkulacja kosztów zwi ą zanych z podj ę ciem dzia ł alno ś ci, których ź ród ł em finansowania b ę dzie dotacja z PUP e) Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia dzia ł alno ś ci

4 f) Szczegó ł owa specyfikacja i harmonogram wydatków przeznaczonych na zakup ś rodków trwa ł ych, towarów, etc., dotyczy wy łą cznie wydatków w ramach dotacji g) Informacja o istniej ą cym zad ł u ż eniu wnioskodawcy h) Propozycja zabezpieczenia wnioskowanych ś rodków na rozpocz ę cie dzia ł alno ś ci (oraz pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwi ą zanej z jej podj ę ciem) w przypadku nie otrzymania warunków umowy.

5 Ś rodki na podj ę cie dzia ł alno ś ci gospodarczej przyznawane s ą do kwoty 18 500z ł Uwaga! Ca ł kowite wykorzystanie kwoty dotacji musi nast ą pi ć od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podj ę cia dzia ł alno ś ci gospodarczej przez osob ę bezrobotn ą. Termin 30 dni jest ostateczny i niezale ż nie od przyczyn nie podlega negocjacom!

6 Osoba zarejestrowana w PUP, która: Uczestniczy ł a w spotkaniu informacyjnym Z ł o ż y ł a deklaracj ę uczestnictwa w programie Praca na w ł asny rachunek W okresie 12 miesi ę cy poprzedzaj ą cych z ł o ż enie wniosku nie odmówi ł a bez uzasadnionej przyczyny przyj ę cia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, sta ż u, szkolenia Nie otrzyma ł a dotychczas ś rodków na podj ę cie dzia ł alno ś ci gospodarczej Uko ń czy ł a szkolenie ABC Biznesu

7 Osoba zarejestrowana w PUP, która: Nie posiada wpisu do ewidencji dzia ł alno ś ci w okresie 12 m-cy przed dniem z ł o ż enia wniosku Przedstawi ł a sposób zabezpieczenia zwrotu przyznanych ś rodków w przypadku nie otrzymania warunków umowy Spe ł nia warunki do otrzymania pomocy de minimis W okresie 2 lat poprzedzaj ą cych z ł o ż enie wniosku nie by ł a karana Zamierza prowadzi ć dzia ł alno ść gospodarcz ą na terenie powiatu, do którego nale ż y jego PUP

8 Przedmiotem finansowania mo ż e by ć uruchomienie w ł asnego biznesu o profilu produkcyjnym, us ł ugowym jak i pozosta ł ym, z wy łą czeniem dzia ł alno ś ci m.in.: w sektorze transportu oraz dzia ł alno ś ci to ż samej (wg Polskiej Klasyfikacji Dzia ł alno ś ci) z dzia ł alno ś ci ą gospodarcz ą prowadzon ą przez domowników osoby bezrobotnej ubiegaj ą cej si ę o dofinansowanie. Preferowane s ą zakupy nowych ś rodków trwa ł ych. Zakup u ż ywanych ś rodków trwa ł ych jest kwalifikowany przy łą cznym spe ł nieniu wszystkich warunków.

9 Zakup u ż ywanych ś rodków trwa ł ych jest kwalifikowany przy łą cznym spe ł nieniu wszystkich warunków: Sprzedaj ą cy ś rodek trwa ł y musi wystawi ć deklaracj ę okre ś laj ą c ą jego pochodzenie Sprzedaj ą cy ś rodek trwa ł y potwierdza w deklaracji, ż e w okresie ostatnich 7 lat u ż ywany ś rodek trwa ł y nie zosta ł zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej Cena zakupionego u ż ywanego ś rodka trwa ł ego nie mo ż e przekracza ć jego warto ś ci rynkowej i musi by ć ni ż sza ni ż koszt podobnego nowego sprz ę tu

10 Zakup samochodów osobowych Zakup towarów do dalszej odsprzeda ż y w kwocie przekraczaj ą cej 15% ogó ł u ś rodków i surowców, w kwocie przekraczaj ą cej 50% ogó ł u ś rodków, w zale ż no ś ci od rodzaju dzia ł alno ś ci gospodarczej Leasing maszyn, pojazdów i urz ą dze ń Op ł aty skarbowe, administracyjne, podatki, koncesje, udzia ł y wnoszone do spó ł ek (bez prowadzenia dzia ł alno ś ci gospodarczej osobi ś cie), zakup akcji, obligacji Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

11 Finansowania kosztów budowy Zakup lokalu Zakup ziemi Remont lokalu oraz koszt ubezpieczenia lokalu i przedmiotów zakupionych w ramach przyznanych ś rodków finansowych Zakup przedmiotów u ż ywanych od poprzedniego w ł a ś ciciela firmy w sytuacji przej ę cia przez osob ę bezrobotn ą od innej osoby dzia ł alno ś ci gospodarczej Zakupy od cz ł onków rodziny

12 Wyp ł ata nast ę puje w jednej transzy na osobisty rachunek bankowy wnioskodawcy. Przyznane bezrobotnemu ś rodki na rozpocz ę cie dzia ł alno ś ci mog ą by ć wykorzystane wy łą cznie zgodnie z ustalon ą w dniu negocjacji szczegó ł ow ą specyfikacj ą i harmonogramem wydatków, a dzia ł alno ść gospodarcza musi by ć prowadzona przez co najmniej 12 miesi ę cy. Nie dotrzymanie warunków umowy spowoduje konieczno ść zwrotu kwoty dotacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia wyp ł aty ś rodków.

13 Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urz ą d Pracy w Bydgoszczy ul. Toru ń ska 147 85-880 Bydgoszcz Tel. 52 360 43 00 www.pup.bydgoszcz.pl Godziny przyj ęć Poniedzia ł ek, Ś roda, Czwartek: 7.15-15.15 Wtorek:7.15-16.15 Pi ą tek:7.15-14.15

14 ul. Mennica 6 Tel. 52 58 59 105 samozatrudnienie@um.bydgoszcz.pl www.paktbydgoszcz.pl Godziny przyj ęć : Poniedzia ł ek, Ś roda, Czwartek: 8.00-16.00 Wtorek:8.00-18.00 Pi ą tek:8.00-14.00

15


Pobierz ppt "Kurs ABC Biznesu Ś rodki na rozpocz ę cie w ł asnej dzia ł alno ś ci gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google