Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O tym, że fundusze europejskie są doskonałym narzędziem, które pomagają podnosić poziom nauczania i kwalifikacji młodych ludzi, nie trzeba już dzisiaj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O tym, że fundusze europejskie są doskonałym narzędziem, które pomagają podnosić poziom nauczania i kwalifikacji młodych ludzi, nie trzeba już dzisiaj."— Zapis prezentacji:

1

2 O tym, że fundusze europejskie są doskonałym narzędziem, które pomagają podnosić poziom nauczania i kwalifikacji młodych ludzi, nie trzeba już dzisiaj chyba nikogo przekonywać. Wiemy o tym dobrze także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie. Nasza szkoła, jako jedyna w mieście, brała udział w projekcie "Akademia Kluczowych Kompetencji".

3 Projekt "Akademia Kluczowych Kompetencji" (AKK) by ł odpowiedzi ą na zachodz ą ce zmiany rynkowe, gdzie obserwuje si ę wymuszone przez post ę p naukowy i techniczny rosn ą ce zapotrzebowanie na kadry pracownicze o wysokich kompetencjach, zdolne do pos ł ugiwania si ę nowymi technologiami i nacechowane innowacyjno ś ci ą.

4 Realizacja projektu mia ł a na celu umo ż liwienie nam rozwoju kluczowych kompetencji poprzez udzia ł w specjalnie przygotowanych zaj ę ciach pozalekcyjnych.

5 Wsparciem by ł o obj ę tych 288 uczniów województwa ś l ą skiego, w tym 12 uczniów z naszej szko ł y. Ka ż dy z nas uczestniczy ł w cyklu zaj ęć pozalekcyjnych obejmuj ą cych ś rednio 128 godzin dydaktycznych

6 Zajęcia pozalekcyjne obejmowały następujące obszary kompetencji kluczowych : 1. Kompetencja: Inicjatywno ść i Przedsi ę biorczo ść (KIP) – 16 godzin dydaktycznych zaj ęć 2. Kompetencje Spo ł eczne i Obywatelskie (KSiO) – 16 godzin dydaktycznych zaj ęć 3. Kompetencja: Ś wiadomo ść i Ekspresja ( Ś iE) – 40 godzin dydaktycznych zaj ęć 4. Kompetencja: Umiej ę tno ść Uczenia si ę (UU) – 40 godzin dydaktycznych zaj ęć

7 W ś ród nich by ł y ć wiczenia rozwijaj ą ce kreatywno ść, innowacyjno ść, umiej ę tno ść podejmowania ryzyka, planowanie przedsi ę wzi ęć i prowadzenie ich, a ż do osi ą gni ę cia zamierzonych celów Na tym etapie zaj ęć podejmowane by ł y m.in. tematy: Mam pomys ł na biznes i co dalej? Tworzenie biznes planu oraz cash flow czy pozyskanie dotacji na uruchomienie dzia ł alno ś ci gospodarczej.

8 Prócz tego, uczyli ś my si ę porozumiewania w ró ż nych ś rodowiskach, wykazywania tolerancj ą oraz negocjacji. Tutaj zaj ę cia obejmowa ł y takie tematy jak: Inteligencja emocjonalna, Skuteczna komunikacja i asertywno ść oraz Trening kreatywno ś ci.

9 Zdobyli ś my tak ż e wiedz ę z zakresu technik zapami ę tywania i prowadzenia dyskusji oraz warsztatów dotycz ą cych technik szybkiego czytania.

10 Uzupełnieniem działa ń prowadzonych w ramach programu były tak ż e zaj ę cia... ta ń ca. One, nauczyły nas ekspresji w działaniu.

11 Zajęcia odbywały się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Projekt trwał od października ubiegłego roku do dzisiaj, a udział w nim był całkowicie bezpłatny.

12 Dzi ę kujemy za mo ż liwo ść uczestniczenia w tym projekcie

13


Pobierz ppt "O tym, że fundusze europejskie są doskonałym narzędziem, które pomagają podnosić poziom nauczania i kwalifikacji młodych ludzi, nie trzeba już dzisiaj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google