Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VI PANEL EKSPERCI ZAANGAŻOWANI DO PRAC W RAMACH PANELU PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1.prof. dr hab. inż. Sylwester.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VI PANEL EKSPERCI ZAANGAŻOWANI DO PRAC W RAMACH PANELU PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1.prof. dr hab. inż. Sylwester."— Zapis prezentacji:

1 VI PANEL EKSPERCI ZAANGAŻOWANI DO PRAC W RAMACH PANELU PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1.prof. dr hab. inż. Sylwester MARKUSIK 2.dr Grzegorz DYDKOWSKI 3.dr inż. Ryszard JANECKI 4.prof. dr hab. inż. Aleksander SŁADKOWSKI 5.prof. dr hab. inż. Wiesław STAROWICZ 6.dr hab. Robert TOMANEK TRANSPORT I INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

2 2 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU W REGIONIE Transport zintegrowany z otoczeniem społecznym i gospodarczym Transport wewnętrznie zintegrowany WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONU

3 3 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OCENA OBECNEGO STANU TRANSPORTU SPOŁECZNY PUNKT WIDZENIA Transport niedostatecznie zaspokaja potrzeby Zagraża bezpieczeństwu ludzi Nie wszystkie oczekiwania społeczne są możliwe do zaspokojenia ze względu na zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze wewnątrzregionalnym i międzyregionalnym EKONOMICZNY PUNKT WIDZENIA Brak respektowania zasady, że użytkownik transportu płaci wywołujący: deficyt w bieżącej działalności transportowej degradację infrastruktury transportowej, spowodowaną niedostatecznym poziomem wydatków na jej utrzymanie i rozwój

4 4 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OCENA OBECNEGO STANU TRANSPORTU ŚRODOWISKOWY PUNKT WIDZENIA Wykorzystywanie przez transport głównie nieodnawialnych źródeł energii Negatywny wpływ na stan środowiska działalności transportowej PRZESTRZENNY PUNKT WIDZENIA Zatłoczenie wybranych elementów sieci transportu przy niewykorzystanej zdolności przepustowej innych składników FUNKCJONALNY PUNKT WIDZENIA Brak sprawnie funkcjonującego transportu ładunków od drzwi do drzwi Intermodalność dla ludzi na początku drogi rozwojowej BRAK ZRÓWNOWAŻENIA TRANSPORTU REGIONALNEGO

5 5 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PRIORYTETY STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE Przekształcenie sieci transportowej regionu w sprawny i funkcjonalny element infrastruktury regionu i systemu transportowego kraju, zapewniający dogodne powiązania wewnątrzregionalne, z innymi regionami oraz krajowym i europejskim systemem transportowym Zorganizowanie sprawnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców przemieszczania osób wewnątrz regionu i ułatwienie podróży do regionów zewnętrznych (w kraju i w Europie) Nadanie priorytetu publicznemu transportowi pasażerskiemu uwzględniając przy tym przestrzenne i funkcjonalne aspekty konsumpcji zbiorowej w transporcie regionalnym Zorganizowanie sprawnego systemu przewozu ładunków, w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływującego na otoczenie transportowe i pozatransportowe Zapewnienie w funkcjonowaniu transportu równowagi pomiędzy zdolnością transportu do wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego a możliwością zachowania środowiska naturalnego i jakości życia w przyszłości

6 6 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DO REALIZACJI W RAMACH PANELU 1.INTERMODALNE TECHNOLOGIE TRANSPORTU W PRZEWOZACH OSÓB Zintegrowany system połączeń miast konurbacji śląskiej z MPL Katowice przy wykorzystaniu technologii lekkich kolei miejskich

7 7 Bytom Trasa II Trasa I Plan zintegrowanego kolejowego połączenia Śląska z MPL Katowice Pyrzowice linią AirTrans Gliwice Zabrze Piekary Śl. Pyrzowice Chorzów Katowice Tychy PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

8 8 Schemat przebiegu trasy AirTrans na Śląsku PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

9 9 GliwiceBytomZabrzePiekary Śl. Pyrzowice Chorzów KatowiceSiemianowice bezpośredni i szybki przewóz pasażerów- linią I i II do MPL Pyrzowice: Funkcje transportu szynowego AirTrans pośredni przewóz pasażerów z innych miast do MPL Pyrzowice Tychy PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

10 10 System szybkich połączeń transportem szynowym potencjalnych obszarów metropolitalnych w regionie (Częstochowa, Bielsko-Biała, Rybnik, Katowice) PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Systemy Park and Ride w miastach konurbacji śląskiej

11 11 2. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII LOGISTYCZNYCH SPRZYJAJĄCYCH WYKORZYSTANIU WALORÓW LOKALIZACYJNYCH ORAZ POTENCJAŁU TRANSPORTOWEGO REGIONU USPRAWNIAJĄCYCH PRZEPŁYWY ŁADUNKÓW WEWNĄTRZ KONURBACJI Centra logistyczne w tym dla obsługi obszaru centralnego konurbacji Transport ładunków masowych na bazie podsystemu kolejowego i żeglugi śródlądowej 3.ROZWÓJ IST USPRAWNIAJĄCYCH LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE FUNKCJONOWANIEM SFERY TRANSPORTU W KONURBACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ 4. NOWE TECHNOLOGIE ZASILANIA POJAZDÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO (paliwa alternatywne, pojazdy wielosystemowe) 5. TECHNOLOGIE ZABEZPIECZAJĄCE INFRASTRUKTURĘ TRANSPORTOWĄ PRZED SKUTKAMI EKSPOLATACJI GÓRNICZEJ

12 12 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPECYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJU PROPONOWANYCH TECHNOLOGII CZYNNIKI SPOŁECZNE Transportowe uwarunkowania wzrostu liczby miejsc pracy Znaczący wpływ transportu na jakość życia mieszkańców regionu CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE Wykorzystanie możliwości regionalnego potencjału produkcyjnego Możliwość zakupu licencji oraz know - how Rozwój współpracy nauka – otoczenie biznesowe Wykorzystanie możliwości generowanych przez procesy integracji transportu (również w sferze zarządzania)

13 13 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO CZYNNIKI EKOLOGICZNE Ochrona środowiska naturalnego Wykorzystanie alternatywnych źródeł zasilania napędu Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu CZYNNIKI POLITYCZNE Uwzględnienie priorytetowego znaczenia transportu w polityce i strategii rozwoju regionu Rozwój form współpracy z kapitałem prywatnym i stymulowanie inicjatyw PPP Promocja transportowych funkcji regionu

14 14 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO CZYNNIKI EKONOMICZNE Poprawa dostępności przestrzennej regionu wpływająca na poziom dostępności podstawowych usług gospodarczych Metropolizacja Śląska Zmiany ilościowe i jakościowe na rynku transportowym regionu Możliwości pozyskiwania środków unijnych

15 15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "VI PANEL EKSPERCI ZAANGAŻOWANI DO PRAC W RAMACH PANELU PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1.prof. dr hab. inż. Sylwester."

Podobne prezentacje


Reklamy Google