Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SP BIELICE Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki Dobry Start - wdrożenie programów rozwojowych szkół w Gminie Łambinowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SP BIELICE Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki Dobry Start - wdrożenie programów rozwojowych szkół w Gminie Łambinowice."— Zapis prezentacji:

1 SP BIELICE Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki Dobry Start - wdrożenie programów rozwojowych szkół w Gminie Łambinowice.

2 W RAMACH PROJEKTU ODBYWANE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA: Wirtualne podró ż e -warsztaty informatyczne,Wirtualne podró ż e Poznajemy Park Krajobrazowy Góry Opawskie – warsztaty przyrodnicze dla uczniów klas IV-VI oraz II-III,IV-VIII-III Lets Help Snow White – warsztaty teatralno- językowe, Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – zajęcia z pedagogiem.

3 Wirtualne Podróże W ramach projektu Dobry Start… Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielicach realizuje warsztaty informatyczne Wirtualne podró ż e. Podstaw ą zaj ęć jest poznanie obsługi komputera, wykorzystanie popularnych programów oraz wykorzystanie Internetu jako medialnego ź ródła informacji. Dodatkowo zaj ę cia umo ż liwiaj ą bli ż sze zapoznanie si ę z otaczaj ą cym ś rodowiskiem przyrodniczym, a w szczególno ś ci z regionem Gór Opawskich – szczytami, miejscowo ś ciami, zasobami naturalnymi itp. A to wszystko bez faktycznego wyje ż d ż ania czyli w czasie Wirtualnych podró ż y… GALERIA

4

5 Zajęcia przyrodnicze klas IV-VI W ramach projektu Dobry Start… Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielicach realizuje warsztaty przyrodnicze Poznajemy Park Krajobrazowy Gór Opawskich dla uczniów klas IV – VI. Podstaw ą zaj ęć jest poznanie budowy, funkcjonowania i zmienno ś ci organizmów w ich ś rodowisku ż ycia oraz wzajemnych zale ż no ś ci pomi ę dzy nimi. GALERIA

6

7 Zajęcia przyrodnicze klas II-III

8 KONIEC WYKONAŁA: PAULINA JANECKA KL. II b


Pobierz ppt "SP BIELICE Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki Dobry Start - wdrożenie programów rozwojowych szkół w Gminie Łambinowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google