Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miłosz – słowem i pędzlem malowany Realizacja projektu edukacyjnego w ramach upami ę tnienia 100. rocznicy urodzin Czes ł awa Mi ł osza. Projekt zosta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miłosz – słowem i pędzlem malowany Realizacja projektu edukacyjnego w ramach upami ę tnienia 100. rocznicy urodzin Czes ł awa Mi ł osza. Projekt zosta."— Zapis prezentacji:

1 Miłosz – słowem i pędzlem malowany Realizacja projektu edukacyjnego w ramach upami ę tnienia 100. rocznicy urodzin Czes ł awa Mi ł osza. Projekt zosta ł zrealizowany przez Stowarzyszenie Nasze Kaliskie i O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

2 Stowarzyszenie Nasze Kaliskie pozyska ł o ś rodki finansowe z Urz ę du Marsza ł kowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 5 tysi ę cy z ł na realizacj ę projektu edukacyjnego po ś wi ę conego ż yciu i twórczo ś ci Czes ł awa Mi ł osza. Zadania projektowe zak ł ada ł y wspó ł zawodnictwo uczniów szkó ł podstawowych, gimnazjów oraz szkó ł ponadgimnazjalnych w kategorii recytacji poezji oraz malarstwa inspirowanego utworami naszego noblisty. Projekt by ł realizowany od maja do grudnia 2011 r. na obszarze dzia ł ania ODN Kalisz. Przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Kaliskie zwrócili si ę do nas o pomoc merytoryczn ą i organizacyjn ą w przeprowadzeniu projektu. W ramach projektu nasi konsultanci oraz doradcy metodyczni opracowali regulamin konkursu recytatorskiego oraz regulamin konkursu malarskiego, powo ł ali komisje konkursowe oraz nadzorowali merytorycznie realizacj ę ca ł o ś ci.

3 W ramach projektu odby ł y si ę nast ę p u j ą ce konkursy: Konkurs recytatorski i plastyczny dla szkó ł podstawowych i gimnazjów z powiatu kaliskiego i Kalisza dnia 6 pa ź dziernika 2011 r. w O ś rodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Konkurs recytatorski i plastyczny dla szkó ł podstawowych i gimnazjów z powiatu ostrowskiego i Ostrowa Wielkopolskiego dnia 17 pa ź dziernika 2011 r. w Gminnym O ś rodku Kultury w Przygodzicach. Konkurs recytatorski i plastyczny dla szkó ł ponadgimnazjalnych z powiatu kaliskiego, powiatu ostrowskiego, Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego dnia 20 pa ź dziernika 2011 r. w I LO w Ostrowie Wielkopolskim.

4 Podsumowaniem projektu by ł wieczór poetycki po ś wi ę cony twórczo ś ci Czes ł awa Mi ł osza, na który zaproszono wszystkich laureatów, w ł adze samorz ą dowe oraz osoby zaanga ż owane w realizacj ę konkursów. Wieczornica odby ł a si ę w I LO w Ostrowie Wielkopolskim dnia 18 listopada 2011 r. W fina ł ach dla poszczególnych kategorii wiekowych wzi ęł o udzia ł ok. 200 uczniów z terenu a glomeracji k alisko- o strowskiej.

5

6

7

8

9


Pobierz ppt "Miłosz – słowem i pędzlem malowany Realizacja projektu edukacyjnego w ramach upami ę tnienia 100. rocznicy urodzin Czes ł awa Mi ł osza. Projekt zosta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google