Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 8 grudnia 2009 r. dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 8 grudnia 2009 r. Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2 Rozwój obszarów wiejskich w NSRO 2007-2013 Na rozwój obszarów wiejskich wpływać będą działania w ramach wszystkich celów NSRO 2007-2013, szczególnie w ramach celu 5 i celu 6: Cel 1: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Cel 2: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Cel 3: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Cel 4: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Cel 5 : Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Cel 6 : Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 Rozwój obszarów wiejskich w NSRO 2007-2013 Według przeprowadzonych szacunków, projekty o wartości ok. 41 mld euro (ok. 68% środków przeznaczonych na realizację NSRO) mogą wpływać korzystnie na obszary wiejskie, z czego: Bezpośredni wpływ wywierają projekty o wartości 14,4 mld euro (ok. 23% środków czterech krajowych programów operacyjnych) Silny pośredni wpływ wywierają projekty o wartości 14,5 mld euro (ok. 24% środków czterech krajowych programów operacyjnych) Słaby pośredni wpływ wywierają projekty o wartości 12,6 mld euro (19% środków czterech krajowych programów operacyjnych) ok. 20,7 mld euro (34%) nie wywiera wpływu. Analizy wskazują, że w ramach 16 programów regionalnych ok. 5,5 mld euro bezpośrednio oraz ok. 5,7 mld euro (w sumie ok. 68% środków) silnie pośrednio wpływać będzie na sytuację na obszarach wiejskich.

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 4 Zapewnienie komplementarności działań krajowych i regionalnych programów operacyjnych w ramach NSRO oraz PROW Grupa robocza Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności (powołana uchwałą nr 26 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 17.12.2008 r.). Do zadań Grupy należy: koordynacja działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 dofinansowanych ze środków polityki spójności, WPR, WPRyb, analiza kwestii o charakterze horyzontalnym, przedkładanie KK NSRO rekomendacji służących optymalizacji efektywności polityki spójności, monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych w ramach NSRO, WPR, WPRyb, wypracowywanie propozycji rozwiązań służących zapewnieniu komplementarności projektów. Ponadto przeprowadzane są kontrole krzyżowe horyzontalne (tzw. cross- checking) z projektami PROW 2007-2013

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 5 Rozwój obszarów wiejskich w NSRO 2007-2013 – działania w ramach krajowych programów operacyjnych – PO KL W PO KL osoby zamieszkujące obszary wiejskie otrzymują wsparcie szczególnie w ramach poniżej wymienionych działań: Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich; Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wsparcie w ramach powyższych działań kierowane jest do mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, a także społeczności lokalnych i podmiotów działających w wymienionych obszarach.

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 Rozwój obszarów wiejskich w NSRO 2007-2013 – działania w ramach krajowych programów operacyjnych – PO IiŚ Wszystkie projekty w ramach POIiŚ, niezależnie od klasyfikacji obszarowej, mogą uzyskać wsparcie o ile wpisują się w wymagania Szczegółowego Opisu Priorytetów i spełniają kryteria wyboru projektów. Wiele projektów w ramach POIiŚ pośrednio przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich. Projekty infrastrukturalne o największym wpływie na rozwój obszarów wiejskich dotyczą sektorów: środowiska, energetyki, transportu.

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 7 Rozwój obszarów wiejskich w NSRO 2007-2013 – działania w ramach krajowych programów operacyjnych – PO RPW II oś priorytetowa PO RPW: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 1.budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowej 2.szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym V oś priorytetowa PO RPW: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie V.2 Trasy rowerowe 1. wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych oraz budowa i inne roboty budowlane w zakresie ścieżek dla rowerów o utwardzonej nawierzchni 2. budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 8 Rozwój obszarów wiejskich w NSRO 2007-2013 16 RPO - stan wdrażania W ramach 16 regionalnych programów operacyjnych zaprogramowano 32% środków EFRR do wydatkowania na obszarach wiejskich (tzw. terytorialny kod interwencji 05). Do dnia 30 listopada 2009 r. zawarto 7240 umów o dofinansowanie projektów, z czego 2386 przeznaczone na obszary wiejskie (32%). Wartość dofinansowania ogółem wyniosła 18, 202 mld zł, z czego na projekty dot. obszarów wiejskich 5,283 mld zł (29%).

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 9 Nowa polityka wobec obszarów wiejskich -polityka wobec obszarów wiejskich jako integralny element polityki rozwoju kraju, -zintegrowane podejście do obszarów wiejskich – rozwój w kontekście polityk terytorialnych dotyczących np. transportu, zatrudnienia, innowacji, rolnictwa, -skoordynowana i efektywna polityka wobec obszarów wiejskich, przy wykorzystaniu środków UE i środków krajowych, -społeczno – gospodarczy rozwój obszarów wiejskich, z uwzględnieniem polityki przestrzennego zagospodarowania oraz spójności terytorialnej, -rola i znaczenie obszarów wiejskich w kontekście powiązań tych terenów z miastami, -usługi publiczne na obszarach wiejskich, jako możliwości poprawy szans rozwojowych tych obszarów. KSRR 2010-2020 przewiduje zróżnicowane podejście do różnych typów terytoriów, dostosowane do miejsc, z uwzględnieniem zależności obszarów generujących wzrost, obszarów powiązanych funkcjonalnie i obszarów peryferyjnych

10 dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Pobierz ppt "Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google