Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z akcji przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Krasnal w Krakowie, ul. Domaga ł y 59.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z akcji przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Krasnal w Krakowie, ul. Domaga ł y 59."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z akcji przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Krasnal w Krakowie, ul. Domaga ł y 59

2 Razem z bohaterami ze zdrowego zak ą tka odbyli ś my podró ż do Mlecznej Krainy. Jak zwykle z zainteresowaniem wys ł uchali ś my opowie ś ci. Nasza przygoda z Mleczn ą Krain ą rozpocz ęł a si ę w okresie Wielkanocy, dlatego pierwsz ą prac ą, któr ą wykonali ś my by ł y ś wi ą teczne dekoracje a w ś ród nich kurczaczki wielkanocne z jajek na twardo. Nast ę pnie obejrzeli ś my film z cyklu By ł o sobie ż ycie o uk ł adzie kostnym. Grupa Szuwarków (5-cio latki) przyst ą pi ł a do wykonania budowli z opakowa ń po produktach mlecznych. Dzieci wykona ł y równie ż szkielet na planszy, wykorzystuj ą c przys ł ane materia ł y. Starszaki upiek ł y równie ż mleczny tort, który by ł zwie ń czeniem jednego z podwieczorków. M ł odszych Chochlików (dzieci w wieku 3-4 lata) zainteresowa ł szkielet zrobiony ze s ł omek do picia oraz twarogowy je ż. Zapraszamy do obejrzenia sprawozdania z naszej akcji.

3

4

5

6 Codziennie w naszym jad ł ospisie goszcz ą produkty mleczne. Postanowili ś my zatem gromadzi ć je w naszym przedszkolu, aby zrobi ć z nich co ś niezwyk ł ego. Pomogli nam równie ż Rodzice, którzy przynosili codziennie opakowania po zu ż ytych w domu jogurtach, serkach, mleku, itp. Budowl ę wykona ł a grupa Szuwarków (5-cio latki). Grupa podzieli ł a si ę na 2 ekipy budowlane. W ka ż dej grupie zosta ł wybrany g ł ówny in ż ynier. A oto efekty ich pracy:

7

8

9

10 Pani Kasia te ż budowa ł a z nami… B urza mózgów…

11

12 Micha ł i jego dru ż ynaTeam Mateusza

13 Co to b ę dzie…? Jogurt i galaretka? Tego jeszcze nie by ł o…

14 Dzielnie mieszamy… i mieszamy… galaretk ę z jogurtem naturalnym

15

16

17 w misce mamy bia ł y serjest s ł ony - Wiktor sprawdzi ł

18 potrzebne s ą jeszcze warzywanadajemy kszta ł t je ż ykowi

19 ka ż dy je ż ma kolcejadalne…

20 i nos z rzodkiewkima na imi ę Kleofas

21 Zaczyna Malwinkateraz Retha

22 Lekkie przera ż enie w oczach Filipa? ale ż sk ą d! Micha ł si ę nie boi

23 prezentacja dzie ł a Malwinyi Micha ł a

24 Bartoszai Staszka

25 Starsze Szuwarki doskonale wiedz ą, jakie produkty gwarantuj ą nam zdrowe i mocne ko ś ci. Postanowi ł y podzieli ć si ę z nami t ą wiedz ą. Musz ę przyzna ć, ż e obie dru ż yny – Adriana i Oli wykaza ł y si ę wiedz ą i zaanga ż owaniem w tworzeniu…Kostka

26

27 Kasia wyja ś ni nam…na czym polega zadanie

28 mamy 2 dru ż yny - Olii Adriana

29 uda ł o si ę ch ł opakidziewczyny te ż podo ł a ł y

30 To z czego mamy zdrowe ko ś ci? Propozycji by ł o wiele…ale w ko ń cu doszli do porozumienia

31 Dru ż yna AdrianaDru ż yna Oli

32 Przedszkole Krasnal ju ż po raz kolejny bierze udzia ł w organizowanej przez Pa ń stwa akcji. Nasze przedszkolaki bardzo polubi ł y bohaterów bajki Zwierz ą tka ze zdrowego zak ą tka i tym razem ch ę tnie i z zainteresowaniem s ł ucha ł y o przygodach ma ł ych bohaterów. Temat spo ż ywania mleka i jego przetworów jest bardzo wa ż ny. Jest to równie ż temat trudny, nawet dla mnie jako dietetyka. Wymóg ł ode mnie przypomnienia sobie pewnych istotnych informacji ( np. o roli wit. D i wch ł anianiu wapnia) po to, aby móc te wiadomo ś ci w sposób odpowiedni przekaza ć dzieciom. Podczas akcji przedszkolaki nauczy ł y si ę, dlaczego nale ż y pi ć mleko i je ść produkty mleczne. Dowiedzia ł y si ę o roli wapnia i wit. D w procesie budowy ko ść ca. Bardzo ch ę tnie wykorzystywa ł y równie ż materia ł y nades ł ane przez organizatora. Ch ę tnie kolorowa ł y lub wykonywa ł y inne prace plastyczne. Aby zaj ę cia nie mia ł y formy jedynie teoretycznej, urozmaici ł am je o zaj ę cia praktyczne. Chochliki (grupa 4-latków) wykona ł a je ż yka z twarogu a Szuwarki (5-latki) zrobi ł y tort t ę czowy. Do tortu wykorzystano galaretki w ró ż nych kolorach oraz jogurt naturalny, który dzieci bardzo ch ę tnie zjadaj ą na ś niadanie z dodatkiem musli. Tym razem jogurt wyst ą pi ł w nieco innej postaci ale jak si ę okaza ł o – równie smacznej. Wyzwaniem by ł o równie ż zbudowanie szkieletu. Dzieci bez wi ę kszego trudu poradzi ł y sobie z zadaniem. Dla m ł odszej grupy wiekowej wykorzysta ł am tylko czaszk ę ( z nades ł anych materia ł ów). Reszta szkieletu zosta ł a uzupe ł niona kolorowymi s ł omkami do napojów. Starsza grupa wykorzysta ł a wszystkie nades ł ane przez Pa ń stwa elementy oraz uzupe ł ni ł a schematy o produkty wspomagaj ą ce rozwój ko ść ca. Uwa ż am, ż e cel akcji zosta ł osi ą gni ę ty: dzieci pami ę taj ą o konieczno ś ci picia mleka i spo ż ywania produktów mlecznych. Przypominaj ą sobie o tym nawzajem podczas codziennych posi ł ków przedszkolnych (g ł ównie ś niada ń ). Bardzo cz ę sto s ł yszymy wtedy: Prosz ę Pani, on nie pije mleka. Chyba nie chce urosn ąć ani mie ć mocnych ko ś ci i z ę bów.

33


Pobierz ppt "Sprawozdanie z akcji przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Krasnal w Krakowie, ul. Domaga ł y 59."

Podobne prezentacje


Reklamy Google