Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DRUŻYNA SZPIKU. Anna Wierska : Marzycielka, romantyczka i siłaczka. Przez ostatnie dwa lata walczyła nie tylko z białaczką, brakiem dawcy szpiku, ale.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DRUŻYNA SZPIKU. Anna Wierska : Marzycielka, romantyczka i siłaczka. Przez ostatnie dwa lata walczyła nie tylko z białaczką, brakiem dawcy szpiku, ale."— Zapis prezentacji:

1 DRUŻYNA SZPIKU

2 Anna Wierska : Marzycielka, romantyczka i siłaczka. Przez ostatnie dwa lata walczyła nie tylko z białaczką, brakiem dawcy szpiku, ale przede wszystkim z ludzką niewiedzą i obojętnością. Zamarzyła by oswoić strach przed oddaniem kropli krwi. Zdążyła zarazić Nas swoimi marzeniami i założyć Fundację Dar Szpiku. A szpik – to szansa na dalsze życie. Ania jej nie dostała, ale zawsze mówiła :,,Mój dawca jest blisko, muszę go znaleźć – to słowa, które słyszeliśmy każdego dnia. Słowa, które były przyczynkiem do działania. Szukała, rozmawiała z młodzieżą, nie bała się powiedzieć,,Potrzebujemy Was, możecie zrobić coś ważnego i wyjątkowego, dać życie. Wierzyła, że nawet jeśli Jej życia nie da się uratować. To warto i trzeba to robić dla innych. Fundacja Anny Wierskkiej,,DAR SZPIKU – to jej marzenie, a nasze zobowiązanie.

3 Gdy szefowa fundacji,,DAR SZPIKU Anna Wierska odeszła na to miejsce wstąpiła Pani Dorotka Raczkiewicz.. Fundacja im. Anny Wierskiej "Dar szpiku" powsta ł a dla upami ę tnienia osoby, która ostatnie 2 lata swojego ż ycia, walcz ą c z bia ł aczk ą i brakiem dawcy szpiku, po ś wi ę ci ł a na przekonywanie innych jak niewielkim kosztem mo ż na uratowa ć inn ą osob ę. Rodzina i przyjaciele Anny Wierskiej postanowili kontynuowa ć jej dzie ł o. Ka ż dy cz ł owiek, bogatszy o now ą wiedz ę, sam mo ż e zosta ć - i jak dowiod ł a praktyka - najcz ęś ciej zostaje emisariuszem tej idei w swoim ś rodowisku

4

5 Do łą cz do Nas : NIE musisz by ć krwiodawc ą, czy dawc ą szpiku; NIE musisz by ć zdrowy, pi ę kny m ł ody i bogaty; NIE musisz by ć sportowcem; NIE zbieramy pieni ę dzy, nie pobieramy sk ł adek cz ł onkowskich; Musisz mie ć otwarte oczy, uszy i serce; Musisz chcie ć pomaga ć ; Ubieraj ą c czerwon ą koszulk ę z napisem,,DRU Ż YNA SZPIKU staniesz si ę ambasadorem niesienia pomocy;

6 Wielu ma ł ych Ludzi, W wielu ma ł ych miejscowo ś ciach, Robi ą c wiele ma ł ych rzeczy Potrafi odmieni ć oblicze ś wiata !

7

8 Tobiasz Woła o pomoc ! Tobiaszek to ciekawy ś wiata dwu i pó ł letni ch ł opczyk. Jest pe ł en energii, uwielbia auta. Cz ę sto organizuje samochodowe wy ś cigi, ch ę tnie rysuje. Zanim zachorowa ł wraz z rodzicami chodzi ł po górach i ż eglowa ł. Jego ukochan ą postaci ą jest Zygzak MaQueen. W po ł owie Lipca u Tobiaszka zdiagnozowano ostr ą bia ł aczk ę limfoblastyczn ą. Niedawno zosta ł zakwalifikowany do przeszczepienia od dawcy nie spokrewnionego. W tej chwili trwaj ą poszukiwania osoby, która b ę dzie najlepszym zgodnym dawc ą dla Niego.

9 Ta dziewczynka też walczy z białaczką.. I też woła o pomoc.!

10

11 Dru ż yna Ma Swoj ą W ł asn ą Maskotk ę :

12 Masz to szcz ęś cie, którym mo ż esz si ę podzieli ć teraz, masz dar od losu, który jednym daje innym zabiera. To takie proste,mo ż esz czyni ć tyle dobra, tak wiele mo ż na zdzia ł a ć i tak wiele tu zale ż y od nas. Masz w sobie życia dar, na który czekam ja, W kropelce tej tajemna siła tkwi.

13 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to Kim jest i nie przez to co ma, lecz przez to, Czym dzieli się z Innymi. Jan Paweł II

14


Pobierz ppt "DRUŻYNA SZPIKU. Anna Wierska : Marzycielka, romantyczka i siłaczka. Przez ostatnie dwa lata walczyła nie tylko z białaczką, brakiem dawcy szpiku, ale."

Podobne prezentacje


Reklamy Google