Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Uporządkowanie gospodarki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Uporządkowanie gospodarki"— Zapis prezentacji:

1 ,,Uporządkowanie gospodarki
Projekt ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I’’ Beneficjent – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej
Projekt ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I’’, uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 39  ,60 zł

3  Wniosek o dofinansowanie złożono 27 lutego 2009r w ramach czwartego naboru dla Działania 1.1 (konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/01/2009).  Na etapie oceny merytorycznej I stopnia projekt uzyskał 51 punktów i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie z terenu całego kraju złożonych w ramach czwartego naboru.  16 listopada 2009r podpisano umowę o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Funduszu Spójności pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Instytucją Wdrażającą) a Spółką Rawskie Wodociągi i Kanalizacja (Beneficjent).

4  Rozpoczęcie realizacji projektu – sierpień 2007 rok
 Zakończenie realizacji projektu – czerwiec 2014 rok  Koszt realizacji 68 051 065 zł netto (ponad 82 mln zł brutto) Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności: 39  ,60 zł  Udział środków Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi 58,23%

5  Podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja (RAWiK Sp. z o.o.).  Spółka będzie właścicielem i operatorem majątku wodno-kanalizacyjnego wytworzonego w ramach projektu.  Dla potrzeb realizacji projektu w strukturze organizacyjnej Spółki powołano Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).  Funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) pełni Prezes Spółki – Czesław Kierebiński.

6 Projekt obejmuje najpilniejszy do realizacji zakres prac w zakresie rozbudowy
i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, uwzględniony w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Rawa Mazowiecka na lata  Zakres projektu w ujęciu geograficznym obejmuje obszar Aglomeracji Rawa Mazowiecka w części obejmującej teren miasta Rawa Mazowiecka oraz oczyszczalnię ścieków, która jest zlokalizowana na terenie miejscowości Żydomice w obrębie gminy Rawa Mazowiecka.

7 W ramach projektu są zrealizowane następujące zadania:
Modernizacja oczyszczalni ścieków, Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II w ramach realizacji projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”. Nad w/w zadaniami sprawują pieczę dwaj Inżynierowie Kontraktów wyłonieni w odrębnych postępowaniach przetargowych.

8 Zadanie ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000m3/dobę’’ obejmuje:
 przebudowę i rozbudowę ciągu mechanicznego,  modernizację ciągu biologicznego oczyszczania ścieków,  przebudowę instalacji gospodarki osadowej i linii biogazu,  instalację systemu AKPiA i monitoringu dla całej oczyszczalni.  przebudowę istniejącego systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków do odbiornika, 17 maja 2010r podpisano umowę z wykonawcą robót – firmą K.T.S. ELPOM S.A.. Nadzór inwestorski sprawuje firma BIPROWOD –Warszawa Sp. z o.o. Termin zakończenia robót - grudzień 2011r.

9 Modernizacja oczyszczalni ścieków
Elementy wyposażenia technologicznego w modernizowanej oczyszczalni ścieków w Żydomicach

10 Modernizacja oczyszczalni ścieków
Nowa komora fermentacji osadu i nowy zbiornik biogazu w modernizowanej oczyszczalni ścieków w Żydomicach

11 Zadanie ,,Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych - budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II w ramach realizacji projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” obejmuje: Budowę 8 km i modernizację 2 km kanalizacji sanitarnej, Budowę 3 km i modernizację 1 km kanalizacji deszczowej,

12 Budowę 3 km sieci wodociągowej
Modernizację 5 km sieci wodociągowej Zadanie jest realizowane metodą ,,zaprojektuj i wybuduj’’ (tzw. żółty FIDIC) 20 kwietnia 2011r została podpisana umowa z Wykonawcą robót - Molewski Sp. z o. o. z Chodecza. Nadzór inwestorski sprawuje Konsorcjum: PHIN Consulting Sp. z o.o Lider, Mirosław Basta – Partner. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia – pierwszy kwartał 2013 r.

13 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Katowickiej w Rawie Mazowieckiej

14 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Projekt finansowany będzie z następujących źródeł:
środków z budżetu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka w kwocie 7  zł, (co stanowi 11,42% całkowitych kosztów kwalifikowalnych)  środków własnych Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w łącznej kwocie 20 659 343,40 zł, w tym ze środków pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 20 404 239 zł (co stanowi 29,98% całkowitych kosztów kwalifikowalnych),  dotacji z Funduszu Spójności w wysokości 39 622 732,60 zł. (co stanowi 58,23% całkowitych kosztów kwalifikowalnych), ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

15

16 Cele projektu Zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej terenu o najwyższym statusie ochrony przyrody, jakim jest rezerwat wodny „Rawka” (utworzony w 1983 roku) oraz obszaru Natura 2000 nr PLH ,,Dolina Rawki’’. Poprawa spójności społeczno - gospodarczej terenów objętych projektem z pozostałymi terenami kraju. Przyczynienie się do realizacji polityki wspólnotowej dotyczącej równości szans m.in. w zakresie równości szans mieszkańców w dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej. Aglomeracja stanie się obszarem bardziej przyjaznym dla mieszkańców i inwestorów. Poprawa walorów turystycznych regionu

17 Cele projektu Wyposażenie obszaru aglomeracji Rawa Mazowiecka w infrastrukturę techniczną umożliwiającą spełnienie wymogów zawartych w prawodawstwie unijnym i krajowym. Umożliwienie realizacji Programów dla miasta Rawa Mazowiecka w zakresie: zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – ze względu na brak wystarczających środków dotychczasowe tempo realizacji jest za wolne w stosunku do występujących potrzeb oraz wymagań stawianych przez prawo. Zapewnienie mieszkańcom aglomeracji odpowiedniej ilości i jakości wody do picia oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez stworzenie pierścieniowego systemu zaopatrzenia miasta w wodę. Wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji o 7,5%.

18 Cele projektu Infrastruktura techniczna, która powstanie w wyniku realizacji projektu umożliwi odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami: Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

19 Cele projektu  Umożliwienie przyrodniczego zagospodarowania osadów w wyniku przebudowy instalacji gospodarki osadowej w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków.  Likwidacja niedopuszczalnych rozwiązań w zakresie systemu kanalizacji m.in. likwidacja przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej w centrum miasta, ograniczenie wpływu zanieczyszczonej deszczówki do odbiornika poprzez budowę separatorów.  Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych i powierzchniowych poprzez zmniejszenie przenikania ścieków z sieci kanalizacyjnej w wyniku modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej.

20 Cele projektu Spełnienie przez aglomeracje o wielkości powyżej RLM wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Aglomeracja Rawa Mazowiecka (powołana na podstawie Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego nr 11/06 z dnia ), o wielkości RLM*, jest ujęta w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W ramach projektu zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna, która zapewni możliwość przyłączenia RLM ( w tym 988 mieszkańców, 46 RLM istniejących zakładów oraz 4900 RLM nowej inwestycji - pralni firmy Impel Perfekta) * RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców

21 Realizacja projektu wymaga m.in.:
Stałej kontroli wytycznych i przepisów obowiązujących Beneficjentów, Ciągłego monitorowania zasobów służących realizacji projektu, Prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych , Odpowiedzialności i determinacji we wdrażaniu procedur dotyczących realizacji, Archiwizacji dokumentacji.

22 Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
W latach zrealizowany został I-wszy Etap „Modernizacji systemu zaopatrzenia miasta w wodę” polegający na rozbudowie stacji uzdatniania wody i na przebudowie magistrali wodociągowej (Dn 400) o długości m. Całkowity koszt realizacji wyniósł zł, Kwota dofinansowania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wyniosła zł.  W wyniku realizacji ww. projektu wodociąg miejski, zasilany jest z dwóch ujęć podziemnych i posiada w zakresie wydobycia oraz uzdatnienia wody pitnej wydajność ok m3 na dobę. Przy obecnym zużyciu na poziomie 3500 m3/dobę istnieje znacząca rezerwa na rozwój.

23 Dziękujemy za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


Pobierz ppt ",,Uporządkowanie gospodarki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google