Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyznaczanie oraz zmiana obszaru i granic aglomeracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyznaczanie oraz zmiana obszaru i granic aglomeracji."— Zapis prezentacji:

1 Wyznaczanie oraz zmiana obszaru i granic aglomeracji

2 Plan prezentacji: 1.Podstawy prawne 2.Dokumenty uwzględniane przy wyznaczaniu/zmianie obszaru aglomeracji oraz jej granic 3.Wyznaczanie obszaru aglomeracji i jej granic 4.Przyczyny dokonywania zmiany obszaru aglomeracji i jej granic i sposoby realizacji

3 Podstawy prawne Dyrektywa Rady z dnia 91 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych nr 91/271/EWG Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. nr 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej Ramowa Dyrektywa Wodna Nowelizacja ustawy Prawo Wodne z dnia 5.01.2011r. (Dz. U. z 2011 Nr 32, poz.159 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

4 Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

5 Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji Etapy wyznaczania obszaru i granic aglomeracji: 1.Sejmik województwa, występuje z wnioskiem do zainteresowanych gmin o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2.000 o przedstawienie propozycji planu aglomeracji w wyznaczonym terminie – uchwała sejmiku, 2.Gmina opracowuje propozycję z uwzględnieniem wszystkich dokumentów planistycznych oraz stosując metodykę wyznaczania obszaru aglomeracji określoną w rozporządzeniu oraz dyrektywach Unii Europejskiej,

6 3.Propozycja planu jest przedkładana sejmikowi i przez niego weryfikowana, 4.Sejmik nanosi ewentualne zmiany i zatwierdza zweryfikowaną propozycję planu aglomeracji, 5.Uchwała propozycja planu aglomeracji przedkładana jest d o uzgodnienia (w terminie do 30 dni) do: -właściwej/właściwym miejscowo radzie gminy/radom gmin -zarządowi województwa, Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji

7 6. W przypadku pozytywnej opinii sejmik przedkłada propozycję uchwały zatwierdzającej propozycję planu aglomeracji do uzgodnienia : -regionalnego zarządu gospodarki wodnej, -regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji

8 7.W przypadku ewentualnych zmian po uzgodnieniach, sejmik przedkłada ponownie propozycję planu aglomeracji właściwej miejscowo radzie gminy celem ponownego zaopiniowania, 8.Po pozytywnym zaopiniowaniu propozycji planu, sejmik zatwierdza plan aglomeracji w drodze uchwały. Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji

9 Zmiana obszaru i granic aglomeracji Metodyka wyznaczania obszaru aglomeracji jest analogiczna jak w przypadku wyznaczania pierwotnego obszaru aglomeracji określoną rozporządzeniu oraz dyrektywach Unii Europejskiej.

10 GMINA SEJMIK WOJEWÓDZKI RADA GMINY ZARZĄD WOJEWÓDZTWA RZGW RDOŚ PLAN AGLOMERACJI 1. WNIOSEK O ZMIANĘ 2. UZGODNIENIE 3. UZGODNIENIA 4. UZGODNIENIA 5. ZATWIERDZENIE

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!! Józef Natonek Prezes Zarządu MPWiK Spółka z o.o.


Pobierz ppt "Wyznaczanie oraz zmiana obszaru i granic aglomeracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google