Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyznaczanie oraz zmiana obszaru i granic aglomeracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyznaczanie oraz zmiana obszaru i granic aglomeracji"— Zapis prezentacji:

1 Wyznaczanie oraz zmiana obszaru i granic aglomeracji

2 Plan prezentacji: Podstawy prawne
Dokumenty uwzględniane przy wyznaczaniu/zmianie obszaru aglomeracji oraz jej granic Wyznaczanie obszaru aglomeracji i jej granic Przyczyny dokonywania zmiany obszaru aglomeracji i jej granic i sposoby realizacji

3 Podstawy prawne Dyrektywa Rady z dnia 91 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych nr 91/271/EWG Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. nr 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej Ramowa Dyrektywa Wodna Nowelizacja ustawy Prawo Wodne z dnia r. (Dz. U. z 2011 Nr 32, poz.159 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

4 Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

5 Etapy wyznaczania obszaru i granic aglomeracji:
Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji Etapy wyznaczania obszaru i granic aglomeracji: Sejmik województwa, występuje z wnioskiem do zainteresowanych gmin o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej o przedstawienie propozycji planu aglomeracji w wyznaczonym terminie – uchwała sejmiku, Gmina opracowuje propozycję z uwzględnieniem wszystkich dokumentów planistycznych oraz stosując metodykę wyznaczania obszaru aglomeracji określoną w rozporządzeniu oraz dyrektywach Unii Europejskiej,

6 Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji
Propozycja planu jest przedkładana sejmikowi i przez niego weryfikowana, Sejmik nanosi ewentualne zmiany i zatwierdza zweryfikowaną propozycję planu aglomeracji, Uchwała propozycja planu aglomeracji przedkładana jest do uzgodnienia (w terminie do 30 dni) do: właściwej/właściwym miejscowo radzie gminy/radom gmin zarządowi województwa,

7 Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji
W przypadku pozytywnej opinii sejmik przedkłada propozycję uchwały zatwierdzającej propozycję planu aglomeracji do uzgodnienia: regionalnego zarządu gospodarki wodnej, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska,

8 Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji
W przypadku ewentualnych zmian po uzgodnieniach, sejmik przedkłada ponownie propozycję planu aglomeracji właściwej miejscowo radzie gminy celem ponownego zaopiniowania, Po pozytywnym zaopiniowaniu propozycji planu, sejmik zatwierdza plan aglomeracji w drodze uchwały.

9 Zmiana obszaru i granic aglomeracji
Metodyka wyznaczania obszaru aglomeracji jest analogiczna jak w przypadku wyznaczania pierwotnego obszaru aglomeracji określoną rozporządzeniu oraz dyrektywach Unii Europejskiej.

10 GMINA RZGW SEJMIK WOJEWÓDZKI RDOŚ PLAN AGLOMERACJI RADA GMINY
1. WNIOSEK O ZMIANĘ RZGW 3. UZGODNIENIA SEJMIK WOJEWÓDZKI 5. ZATWIERDZENIE RDOŚ 2. UZGODNIENIE 4. UZGODNIENIA PLAN AGLOMERACJI RADA GMINY ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

11 Prezes Zarządu MPWiK Spółka z o.o.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!! Józef Natonek Prezes Zarządu MPWiK Spółka z o.o.


Pobierz ppt "Wyznaczanie oraz zmiana obszaru i granic aglomeracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google