Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Spójności - realizacja projektów w sektorze środowiska w latach 2000 – 2006 oraz kierunki działań do roku 2010 Warszawa, dn. 22 lutego 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Spójności - realizacja projektów w sektorze środowiska w latach 2000 – 2006 oraz kierunki działań do roku 2010 Warszawa, dn. 22 lutego 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Spójności - realizacja projektów w sektorze środowiska w latach 2000 – 2006 oraz kierunki działań do roku 2010 Warszawa, dn. 22 lutego 2007 r.

2 środowisko transport Fundusz Spójności Wdrażanie Funduszu Spójności w Polsce – powstanie funduszu (1/4)

3 1,2 mld 1,2 mld 24 projekty w sektorze transportu 1,2 mld 1,2 mld 45 projektów w sektorze środowiska ISPA Wdrażanie Funduszu Spójności w Polsce – powstanie funduszu (2/4)

4 2004 r. Akcesja Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia Polska Fundusz Spójności Po roku 2004 projekty ISPA kontynuowane są w ramach Funduszu Spójności Wdrażanie Funduszu Spójności w Polsce – powstanie funduszu (3/4)

5 90 projektów w sektorze środowiska 38 projektów w sektorze transportu Fundusz Spójności ,78 mld 2,78 mld 2,85 mld 2,85 mld 0,002 mld - 2 projekty pomocy horyzontalnej Wdrażanie Funduszu Spójności w Polsce – powstanie funduszu (4/4)

6 Alokacja 2000 – 2006 dla Polski rozdysponowana w 100 % 2006 Ostatnia szansa na zmiany finansowe w projektach Ostatnia szansa na zmiany finansowe w projektach Doświadczenia 2000 – 2006 Przekuwamy trudności w sukcesy 41 modyfikacji finansowych 26 w sektorze środowiska 15 w sektorze transportu

7 Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (1/12) Realizacja Funduszu Spójności wg stanu na 31 grudnia 2006 r. * * dane wg stanu na 30 listopada 2006 r.

8 Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (2/12) Realizacja ISPA i Funduszu Spójności wg stanu na 31 grudnia 2006 r. Sektor środowiska

9 Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (3/12) Realizacja ISPA i Funduszu Spójności wg stanu na 31 grudnia 2006 r. Sektor transportu * * dane wg stanu na 30 listopada 2006 r.

10 Wartość płatności otrzymanych z KE Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (4/12)

11 Wartość płatności otrzymanych z KE – porównanie sektorów Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (5/12)

12 Podstawowe problemy w realizacji projektów Funduszu Spójności Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (6/12)

13 Niedoszacowanie wartości projektów – niedobór środków w wysokości ok. 280 mln ; Niedoszacowanie wartości projektów – niedobór środków w wysokości ok. 280 mln ; Problem z wypełnieniem warunków środowiskowych Problem z wypełnieniem warunków środowiskowych Opóźnienia w realizacji projektów – niedotrzymywanie harmonogramów;Opóźnienia w realizacji projektów – niedotrzymywanie harmonogramów; Znaczne zmiany zakresu projektów; Znaczne zmiany zakresu projektów; Problemy z wykonawcami; Problemy z wykonawcami; Realizacja projektów grupowych; Realizacja projektów grupowych; Inne problemy, nieprawidłowości, pomoc publiczna,… Inne problemy, nieprawidłowości, pomoc publiczna,… Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (7/12) Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie, faza III Oczyszczanie ścieków na Podhalu Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla Miasta Poznania Poprawa jakości wody we Wrocławiu, Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu

14 Działania zaradcze: weryfikacja i korekta dokumentacji przetargowej; większa konkurencyjność ofert, tańsza technologia, kontrakty w, delegacja realizacji projektu na spółkę weryfikacja i korekta dokumentacji przetargowej; większa konkurencyjność ofert, tańsza technologia, kontrakty w, delegacja realizacji projektu na spółkę finansowanie niedoborów ze źródeł krajowych; pożyczki NFOŚiGW, wfośigw, sektor komercyjny finansowanie niedoborów ze źródeł krajowych; pożyczki NFOŚiGW, wfośigw, sektor komercyjny Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (8/12) Niedoszacowanie wartości projektów

15 Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (9/12) Problemy z wypełnieniem warunków środowiskowych Warunki środowiskowe zostały nałożone na 48 projektów: 38 w sektorze środowiska i 10 w sektorze transportu. Spośród nich w przypadku: Spośród nich w przypadku: 19 projektów warunki środowiskowe zostały wypełnione, (18 w sektorze środowiska); 19 projektów warunki środowiskowe zostały wypełnione, (18 w sektorze środowiska); 11 projektów właściwa dokumentacja została przekazana do KE, (10 w sektorze środowiska); 11 projektów właściwa dokumentacja została przekazana do KE, (10 w sektorze środowiska); 18 projektów dokumentacja potwierdzająca wypełnienie warunków środowiskowych jest w trakcie przygotowania po stronie polskiej, (10 w sektorze środowiska). 18 projektów dokumentacja potwierdzająca wypełnienie warunków środowiskowych jest w trakcie przygotowania po stronie polskiej, (10 w sektorze środowiska).

16 Realizacja inwestycji na obszarach planowanych do włączenia do sieci NATURA 2000 Zgodnie ze stanowiskiem KE realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich na terenach postulowanych do włączenia do sieci NATURA 2000 możliwa jest jedynie pod warunkiem oficjalnego wyznaczenia tych obszarów i włączenia ich do funkcjonującej sieci ekologicznej. Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (10/12)

17 Inwestycje na obszarach planowanych do włączenia do sieci NATURA 2000 Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (11/12) Płatności ze środków FS Nierozwiązana kwestia wyznaczania dodatkowych obszarów sieci NATURA 2000 w Polsce powoduje wstrzymanie płatności ze środków FS w kilku projektach z sektora transportu. Zgodnie z zapisami Dyrektywy 79/409 (ptasiej) oraz Dyrektywy 92/43 (siedliskowej) Polska zobowiązana jest do objęcia ochroną w ramach sieci NATURA 2000 wszystkich obszarów spełniających kryteria ww. dyrektyw. W kwietniu 2006 r. KE wezwała Polskę do usunięcia uchybień i braków w wykazach obszarów specjalnej ochrony ptaków i siedlisk.

18 Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (12/12) NATURA 2000 w Polsce Perspektywa Wypełnienie zobowiązań Polski w zakresie wyznaczania sieci NATURA 2000 warunkuje realizację inwestycji infrastrukturalnych także w perspektywie finansowej 2007 – 2013; Nieuregulowana wciąż kwestia kształtu sieci NATURA 2000 w Polsce może spowodować wstrzymanie decyzji KE o dofinansowaniu ze środków FS i EFRR

19 Wykorzystanie środków FS w latach 2000 – 2006, wciąż wiele do zrobienia Fundusz Spójności w latach 2007 – 2010 Kierunki działań (1/5)

20 Średni roczny poziom wydatkowania środków FS Fundusz Spójności w latach 2007 – 2010 Kierunki działań (2/5)

21 Alokacja 2007 – 2013 Duże inwestycje dopiero przed nami Fundusz Spójności w latach 2007 – 2010 Kierunki działań (3/5)

22 Dwa programy - wiele inwestycji Fundusz Spójności w latach 2007 – 2010 Kierunki działań (4/5) PO IiŚ FS

23 Od FS do POIiŚ Projekty z zamrażarki Fundusz Spójności w latach 2007 – 2010 Kierunki działań (5/5) FS PO IiŚ Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej Miasta Nowego Sącza Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach Gospodarka wodno ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego

24 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: duże inwestycje dopiero przed nami

25 POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1/2) POIiŚ 21,5 mld 6,3 mld Środki UE zaangażowane w realizację POIiŚ

26 POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2/2) POIiŚ Środki UE zaangażowane w realizację POIiŚ 19,1 mld 0,5 mld 1,7 mld 4,8 mld 0,4 mld 0,5 mld

27 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Fundusz Spójności - realizacja projektów w sektorze środowiska w latach 2000 – 2006 oraz kierunki działań do roku 2010 Warszawa, dn. 22 lutego 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google