Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrożenie Dyrektywy 98/83/EC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrożenie Dyrektywy 98/83/EC"— Zapis prezentacji:

1 Wdrożenie Dyrektywy 98/83/EC
poprzez działania w projektach współpracy bliźniaczej Jan Orgelbrand Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.

2 w Polsce od lat dwudziestych ubiegłego wieku
Nadzór nad jakością wody do spożycia przez ludzi prowadzony jest na całym świecie, w Polsce od lat dwudziestych ubiegłego wieku Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.

3 Nadzór nad jakością wody sprawują pracownicy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 349 stacjach sanitarno- epidemiologicznych, a badania laboratoryjne wykonywane są w 116 akredytowanych laboratoriach. Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.

4 Rys historyczny Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej
z mocą ustawy r. o zaopatrywaniu w wodę (Dz. U. Nr 32 poz. 310)‏ Ustawa z dnia 17 lutego 1960r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. Nr 11, poz.72)‏ Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1977 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. Nr 18 poz. 72). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. Nr 35 poz. 205 Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.

5 Rys historyczny Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)‏ Dyrektywa 80/778/EEC z 15 lipca 1980 r. dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.

6 Obecnie obowiązujące akty prawne
1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz z późn. zm.)‏ 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)‏ 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 207, poz z późn. zm.)‏ 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156). Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.

7 Obecnie obowiązujące akty prawne
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728)‏ 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896)‏ 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284)- w nowelizacji 8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858, z pózn. zm.)‏ 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marzec 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61,poz.417)‏ Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.

8 Implementacja Dyrektywy 98/83/WE do przepisów krajowych:
Obecnie obowiązujące akty prawne 10. Dyrektywa 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (OJ L330, , p.32): ustanawia minimalne wymagania jakościowe, jakim na obszarze Unii Europejskiej powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia, Implementacja Dyrektywy 98/83/WE do przepisów krajowych: ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858, z pózn. zm. Art. 12 i 13) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,poz.417)‏ Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.

9 wprowadza istotne zmiany:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)‏ wprowadza istotne zmiany: zmienia definicję wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wprowadza obowiązek wewnętrznej kontroli jakości wody przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, określa sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy jakość wody przeznaczonej do spożycia nie odpowiada wymaganiom Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.

10 Art.12 i Art. 13 ust. 1 są obecnie w zmieniane
Istniejące zapisy w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858, z pózn. zm.)‏ Art.12 i Art. 13 ust. 1 są obecnie w zmieniane Do najważniejszych zmian w znowelizowanym w 2007 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) należy: ujednolicenie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia z wymaganiami zawartymi w dyrektywie; wprowadzenie zgodności załączników do rozporządzenia z tabelami zawartymi w dyrektywie; wprowadzenie zapisów dotyczących obowiązków nadzorowania wody z cystern i zbiorników; badania wody wprowadzanej do opakowań jednostkowych; Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.

11 poszerzenie zakresu parametrów objętych monitoringiem przeglądowym - zakres w pełni zgodny z zaleceniami dyrektywy, wprowadzenie obowiązku kontroli wewnętrznej przez producentów wody i udostępniania jej wyników organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określenia sposobu nadzoru nad laboratoriami, w których wykonywane są badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określenie sposobu postępowania w razie przekroczenia dopuszczalnych stężeń przez parametry chemiczne o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa wody dla zdrowia konsumentów, wprowadzenie obowiązku wykonywania badań wody ciepłej w instalacjach budynków zamieszkania zbiorowego, w tym w szczególności w szpitalach, w kierunku bakterii Legionella (od 2008 r.). Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.

12 PODSUMOWANIE Dyrektywa 98/83/WE w zakresie właściwości:
Ministra Zdrowia - zostanie w najbliższy miesiącach w pełni implementowana do przepisów krajowych; Ministra Infrastruktury – ust.2, dotyczący nadzoru nad wewnętrznymi instalacjami wodociągowymi oraz nadzoru nad materiałami i wyrobami kontaktującymi się z wodą - nie została implementowana Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.

13 Dziękuję Państwu za uwagę
Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.


Pobierz ppt "Wdrożenie Dyrektywy 98/83/EC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google