Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO ADAM STRUZIK MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO ADAM STRUZIK MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012."— Zapis prezentacji:

1 WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO ADAM STRUZIK MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012

2 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012 MAZOWSZE W POWSZECHNYCH SPISACH ROLNYCH 2002 i 2010 (przykłady) ŁĄCZNA LICZBA GOSPODARSTW ROLNYCH W 2010 ROKU: 277,5 TYS. CO STANOWI SPADEK 0 24,9 % W ODNIESIENIU DO PSR 2002 ŚREDNIA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH W GOSPODARSTWIE 7,23 HA CO STANOWI WZROST O 18,7 % W ODNIESIENIU DO PSR 2002

3 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012 MAZOWSZE W POWSZECHNYCH SPISACH ROLNYCH 2002 i 2010 (przykłady)

4 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012

5 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012 DYNAMIKA PRZYROSTU ŚRODKÓW PRODUKCJI

6 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012 SŁABE STRONY MAZOWSZA DZIŚ Wysoki stopień zatrudnienia w rolnictwie. Przeludnienie agrarne wsi – zbyt duża liczba ludności utrzymującej się z rolnictwa. Niski poziom życia i postępujący proces starzenia się mieszkańców regionu. Niski potencjał ekonomiczny gospodarstw rolnych Niższe dochody w porównaniu z pozostałą częścią kraju. Występowanie obszarów gleb zakwaszonych, słabych i trudnych w rolnictwie. Słabość powiązań społeczno-gospodarczych Obszaru Metropolitalnego Warszawy z jego otoczeniem.

7 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012 SŁABE STRONY MAZOWSZA DZIŚ Nierównomierne przestrzenne rozmieszczenie podmiotów gospodarczych w regionie, w tym również spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Duża koncentracja w stolicy i jej okolicach. Niski stopień rozwoju instytucji otoczenia biznesu na obszarach pozametropolitalnych. Słabo rozwinięta baza dystrybucji i przechowalnictwa płodów rolnych. Dysproporcje w wyposażeniu wsi w infrastrukturę techniczna (wodociągi, kanalizacja, drogi) Dysproporcje przestrzenne w wyposażeniu, dostępności i standardzie infrastruktury społecznej. Stale pogarszający się ogólny stan techniczny wiejskich sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, powodujący zagrożenie bezpieczeństwa elektroenergetycznego znacznej części obszarów wiejskich Mazowsza. Niski poziom gazyfikacji obszarów pozametropolitalnych i małe wykorzystanie gazu ziemnego na cele grzewcze, w tym także w Warszawie.

8 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012 MOCNE STRONY MAZOWSZA DZIŚ Korzystne warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa. Rozwój gospodarstw ekologicznych i świadomości ekologicznej. Wyspecjalizowane rejony produkcji rolnej, baza surowcowa dla przemysłu rolno-spożywczego, mogąca w istotny sposób podnieść konkurencyjność rolnictwa. Poprawiająca się struktura obszarowa gospodarstw rolnych. Wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe. Duże walory kulturowe. Bliskość chłonnego rynku za wschodnią granicą Wysoki udział gospodarstw specjalistycznych. Szybsza niż przeciętnie w Polsce restrukturyzacja gospodarstw rolnych.

9 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012 MOCNE STRONY MAZOWSZA DZIŚ Potencjał dla inwestorów oraz dla ośrodków akademickich. Relatywnie wysoka aktywność samorządów w pozyskiwaniu środków na infrastrukturę. Dynamika wzrostowa wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Wysokie walory przyrodnicze w krajowym i europejskim systemie ekologicznym, szczególnie doliny rzek (Wisła, Bug, Narew, Pilica, Wkra, Liwiec, Omulew) oraz znaczne zasoby leśne bogate w runo leśne i zwierzynę łowną. Istnienie Kampinoskiego Parku Narodowego uznanego za rezerwat biosfery ze względu na unikatowe wartości przyrodnicze. Niski stopień degradacji powierzchni ziemi. Występowanie obszarów o wysokich parametrach jakości powietrza. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego w obszarze Zielone Płuca Polski.

10 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012 MOCNE STRONY MAZOWSZA DZIŚ Duży potencjał gospodarczy, intelektualny, kapitałowy i instytucjonalny Warszawy. Warszawa, jako centrum zarządzania i zaplecze wdrażania najnowszych i technologii. Wysoki potencjał naukowy i badawczo-rozwojowy zlokalizowany głównie w Warszawie i w dużych ośrodkach subregionalnych. Dominująca rola województwa w sektorze badawczo – rozwojowym w Polsce. Duży potencjał instytucji otoczenia biznesu skupiony na Obszarze Metropolitalnym Warszawy, stymulujący rozwój gospodarczy. Rezerwy terenu dla inwestycji oraz relatywnie niskie koszty działalności gospodarczej poza obszarem metropolitalnym Warszawy. Silna pozycja województwa w przemyśle rolno – spożywczym (owocowo – warzywnym, mleczarskim i mięsnym). Bliskość rynku zbytu na towary produkcji rolnej. Dobra baza rodzimych surowców dla przetwórstwa rolno-spożywczego, przede wszystkim dla przetwórstwa mleka przetwórstwa owoców i warzyw, przetwórstwa mięsa czerwonego i drobiowego oraz przetwórstwa zbóż

11 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012 SZANSE NA JUTRO Rozwój turystyki i agroturystyki, jako alternatywnych form zatrudnienia. Rozwój rolnictwa ekologicznego i wolnego od żywności genetycznie zmodyfikowanej. Napływ środków finansowych na cele rozwojowe. Promocja regionu jako miejsca pracy i stałego zamieszkania oraz bazy turystycznej. Przyciągnięcie inwestorów. Szersze włączenie regionu do sieci współpracy naukowej, oświatowej i kulturalnej. Poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców Lokalizacja inwestycji oferujących lepiej płatne miejsca pracy. Ożywienie międzyregionalnych kontaktów zwłaszcza z sąsiadami za wschodnią granicą.

12 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012 SZANSE NA JUTRO Planowana realizacja inwestycji infrastrukturalnych, zwłaszcza transportowych. Uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju regionu w zakresie: infrastruktury technicznej, środowiska i obszarów wiejskich, zasobów ludzkich oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki. Tworzenie zintegrowanych programów rozwoju i promocji obszarów oraz pasm turystyczno - kulturowych. Współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i promocji obszaru Zielone Płuca Polski.

13 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012 Wykorzystanie dużego potencjału naukowo – badawczego regionu, zwłaszcza Warszawy, Płocka, Radomia oraz innych miast. Wspieranie inicjatyw aktywności gospodarczej w regionie, np. tworzenie grup producenckich. Rosnąca rola byłych miast wojewódzkich, jako centrów rozwojowych w subregionach. Promocja walorów turystycznych i kulturowych Mazowsza oraz produktów regionalnych, m.in. poprzez regionalną i lokalne organizacje turystyczne oraz współpracę międzynarodową. Zwiększenie zainteresowania inwestorów strategicznych sektorem spożywczym w regionie, zarówno inwestorów krajowych, jak i zagranicznych Większy napływ zewnętrznych środków finansowych na cele rozwojowe (zwłaszcza na wzrost konkurencyjności i tworzenie nowych miejsc pracy), zarówno krajowych, jak i unijnych oraz większa efektywność ich wykorzystania. SZANSE NA JUTRO

14 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012 ZAGROŻENIA NA JUTRO Ograniczony dostęp do środków Unii Europejskiej oraz informacji o możliwościach ich pozyskania wobec nadmiernie rozbudowanego i niespójnego systemu finansowania przedsięwzięć. Brak skutecznej realizacji polityki strukturalnej państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Silna konkurencyjność pozostałych województw Polski. Mały udział w projektach finansowanych w ramach programów UE Bardziej atrakcyjne rynki pracy poza granicami regionu i kraju.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Kongres współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO ADAM STRUZIK MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google