Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO ADAM STRUZIK MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO ADAM STRUZIK MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO ADAM STRUZIK MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, PAŹDZIERNIKA 2012

2 MAZOWSZE W POWSZECHNYCH SPISACH ROLNYCH 2002 i 2010 (przykłady)
ŁĄCZNA LICZBA GOSPODARSTW ROLNYCH W 2010 ROKU: 277,5 TYS. CO STANOWI SPADEK 0 24,9 % W ODNIESIENIU DO PSR 2002 ŚREDNIA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH W GOSPODARSTWIE 7,23 HA CO STANOWI WZROST O 18,7 % W ODNIESIENIU DO PSR 2002 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, PAŹDZIERNIKA 2012

3 MAZOWSZE W POWSZECHNYCH SPISACH ROLNYCH 2002 i 2010 (przykłady)
VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, PAŹDZIERNIKA 2012

4 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
ZEGRZE, PAŹDZIERNIKA 2012

5 DYNAMIKA PRZYROSTU ŚRODKÓW PRODUKCJI
VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, PAŹDZIERNIKA 2012

6 SŁABE STRONY MAZOWSZA DZIŚ
Wysoki stopień zatrudnienia w rolnictwie. Przeludnienie agrarne wsi – zbyt duża liczba ludności utrzymującej się z rolnictwa. Niski poziom życia i postępujący proces starzenia się mieszkańców regionu. Niski potencjał ekonomiczny gospodarstw rolnych Niższe dochody w porównaniu z pozostałą częścią kraju. Występowanie obszarów gleb zakwaszonych, słabych i trudnych w rolnictwie. Słabość powiązań społeczno-gospodarczych Obszaru Metropolitalnego Warszawy z jego otoczeniem. VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, PAŹDZIERNIKA 2012

7 SŁABE STRONY MAZOWSZA DZIŚ
Nierównomierne przestrzenne rozmieszczenie podmiotów gospodarczych w regionie, w tym również spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Duża koncentracja w stolicy i jej okolicach. Niski stopień rozwoju instytucji otoczenia biznesu na obszarach pozametropolitalnych. Słabo rozwinięta baza dystrybucji i przechowalnictwa płodów rolnych. Dysproporcje w wyposażeniu wsi w infrastrukturę techniczna (wodociągi, kanalizacja, drogi) Dysproporcje przestrzenne w wyposażeniu, dostępności i standardzie infrastruktury społecznej. Stale pogarszający się ogólny stan techniczny wiejskich sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, powodujący zagrożenie bezpieczeństwa elektroenergetycznego znacznej części obszarów wiejskich Mazowsza. Niski poziom gazyfikacji obszarów pozametropolitalnych i małe wykorzystanie gazu ziemnego na cele grzewcze, w tym także w Warszawie. VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, PAŹDZIERNIKA 2012

8 MOCNE STRONY MAZOWSZA DZIŚ
Korzystne warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa. Rozwój gospodarstw ekologicznych i świadomości ekologicznej. Wyspecjalizowane rejony produkcji rolnej, baza surowcowa dla przemysłu rolno-spożywczego, mogąca w istotny sposób podnieść konkurencyjność rolnictwa. Poprawiająca się struktura obszarowa gospodarstw rolnych. Wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe. Duże walory kulturowe. Bliskość chłonnego rynku za wschodnią granicą Wysoki udział gospodarstw specjalistycznych. Szybsza niż przeciętnie w Polsce restrukturyzacja gospodarstw rolnych. VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, PAŹDZIERNIKA 2012

9 MOCNE STRONY MAZOWSZA DZIŚ
Potencjał dla inwestorów oraz dla ośrodków akademickich. Relatywnie wysoka aktywność samorządów w pozyskiwaniu środków na infrastrukturę. Dynamika wzrostowa wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Wysokie walory przyrodnicze w krajowym i europejskim systemie ekologicznym, szczególnie doliny rzek (Wisła, Bug, Narew, Pilica, Wkra, Liwiec, Omulew) oraz znaczne zasoby leśne bogate w runo leśne i zwierzynę łowną. Istnienie Kampinoskiego Parku Narodowego uznanego za rezerwat biosfery ze względu na unikatowe wartości przyrodnicze. Niski stopień degradacji powierzchni ziemi. Występowanie obszarów o wysokich parametrach jakości powietrza. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego w obszarze „Zielone Płuca Polski”. VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, PAŹDZIERNIKA 2012

10 MOCNE STRONY MAZOWSZA DZIŚ
Duży potencjał gospodarczy, intelektualny, kapitałowy i instytucjonalny Warszawy. Warszawa, jako centrum zarządzania i zaplecze wdrażania najnowszych i technologii. Wysoki potencjał naukowy i badawczo-rozwojowy zlokalizowany głównie w Warszawie i w dużych ośrodkach subregionalnych. Dominująca rola województwa w sektorze badawczo – rozwojowym w Polsce. Duży potencjał instytucji otoczenia biznesu skupiony na Obszarze Metropolitalnym Warszawy, stymulujący rozwój gospodarczy. Rezerwy terenu dla inwestycji oraz relatywnie niskie koszty działalności gospodarczej poza obszarem metropolitalnym Warszawy. Silna pozycja województwa w przemyśle rolno – spożywczym (owocowo – warzywnym, mleczarskim i mięsnym). Bliskość rynku zbytu na towary produkcji rolnej. Dobra baza rodzimych surowców dla przetwórstwa rolno-spożywczego, przede wszystkim dla przetwórstwa mleka przetwórstwa owoców i warzyw, przetwórstwa mięsa czerwonego i drobiowego oraz przetwórstwa zbóż VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, PAŹDZIERNIKA 2012

11 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
SZANSE NA JUTRO Rozwój turystyki i agroturystyki, jako alternatywnych form zatrudnienia. Rozwój rolnictwa ekologicznego i wolnego od żywności genetycznie zmodyfikowanej. Napływ środków finansowych na cele rozwojowe. Promocja regionu jako miejsca pracy i stałego zamieszkania oraz bazy turystycznej. Przyciągnięcie inwestorów. Szersze włączenie regionu do sieci współpracy naukowej, oświatowej i kulturalnej. Poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców Lokalizacja inwestycji oferujących lepiej płatne miejsca pracy. Ożywienie międzyregionalnych kontaktów zwłaszcza z sąsiadami za wschodnią granicą. VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, PAŹDZIERNIKA 2012

12 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
SZANSE NA JUTRO Planowana realizacja inwestycji infrastrukturalnych, zwłaszcza transportowych. Uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju regionu w zakresie: infrastruktury technicznej, środowiska i obszarów wiejskich, zasobów ludzkich oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki. Tworzenie zintegrowanych programów rozwoju i promocji obszarów oraz pasm turystyczno - kulturowych. Współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i promocji obszaru „Zielone Płuca Polski”. VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, PAŹDZIERNIKA 2012

13 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
SZANSE NA JUTRO Wykorzystanie dużego potencjału naukowo – badawczego regionu, zwłaszcza Warszawy, Płocka, Radomia oraz innych miast. Wspieranie inicjatyw aktywności gospodarczej w regionie, np. tworzenie grup producenckich. Rosnąca rola byłych miast wojewódzkich, jako centrów rozwojowych w subregionach. Promocja walorów turystycznych i kulturowych Mazowsza oraz produktów regionalnych, m.in. poprzez regionalną i lokalne organizacje turystyczne oraz współpracę międzynarodową. Zwiększenie zainteresowania inwestorów strategicznych sektorem spożywczym w regionie, zarówno inwestorów krajowych, jak i zagranicznych Większy napływ zewnętrznych środków finansowych na cele rozwojowe (zwłaszcza na wzrost konkurencyjności i tworzenie nowych miejsc pracy), zarówno krajowych, jak i unijnych oraz większa efektywność ich wykorzystania. VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, PAŹDZIERNIKA 2012

14 VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
ZAGROŻENIA NA JUTRO Ograniczony dostęp do środków Unii Europejskiej oraz informacji o możliwościach ich pozyskania wobec nadmiernie rozbudowanego i niespójnego systemu finansowania przedsięwzięć. Brak skutecznej realizacji polityki strukturalnej państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Silna konkurencyjność pozostałych województw Polski. Mały udział w projektach finansowanych w ramach programów UE Bardziej atrakcyjne rynki pracy poza granicami regionu i kraju. VI MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZEGRZE, PAŹDZIERNIKA 2012

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Kongres współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO ADAM STRUZIK MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google