Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krótka Sprzedaż - zmiany w Regulaminie KDPW i ich implementacja 26-11-2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krótka Sprzedaż - zmiany w Regulaminie KDPW i ich implementacja 26-11-2009."— Zapis prezentacji:

1 Krótka Sprzedaż - zmiany w Regulaminie KDPW i ich implementacja 26-11-2009

2 Uregulowanie krótkiej sprzedaży Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – art. 7 ust. 5a określający warunki dopuszczalności zawierania transakcji krótkiej sprzedaży, art. 28 ust. 2 pkt 16 i 17 oraz art. 50 ust. 4 pkt 4a mówiące o zawartości regulaminów GPW i KDPW w zakresie odnoszącym się do krótkiej sprzedaży Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych - § 39 projektu rozporządzenia dot. oznaczania zleceń dotyczących krótkiej sprzedaży Regulamin GPW Regulamin KDPW

3 Rola KDPW Art. 50 ust. 4 pkt 4a ustawy O obrocie instrumentami finansowymi nakłada obowiązek określenia w Regulaminie KDPW w zakresie transakcji krótkiej sprzedaży (KS): sposobu i trybu ich rozliczania szczególnych obowiązków uczestników ponoszących odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków wynikających z rozliczeń tych transakcji oraz środków dyscyplinujących, które mogą być podejmowane wobec takich uczestników

4 Regulamin KDPW (1) Podstawowym zadaniem KDPW w związku z wprowadzeniem niezabezpieczonej krótkiej sprzedaży jest ochrona uczestników rynku przed nadmiernym wzrostem ryzyka rozliczeniowego. Temu celowi służą zmiany wprowadzone do Regulaminu KDPW, które zakładają: Podejmowanie przez uczestnika rozliczającego działań zapewniających niezwłocznie pozyskanie papierów wartościowych będących przedmiotem takich transakcji, w celu nie dopuszczenia do zawieszenia ich rozrachunku z powodu braku papierów wartościowych, albo jak najszybszej likwidacji takiego zawieszenia (w szczególności poprzez zawarcie ramowych umów pożyczek) Określanie limitów zawieszeń, po przekroczeniu których Krajowy Depozyt występuje do organizatora rynku o zablokowanie możliwości zawierania transakcji KS

5 Regulamin KDPW (2) Limitowanie wolumenu zawieszeń opierać się będzie na wskaźnikach: Limit zawieszeń (LZ) – wskaźnik dla papieru wartościowego; Indywidualny limit zawieszeń (ILZ) – wskaźnik dla członka giełdy obliczony dla danego papieru wartościowego; Liczba papierów wartościowych, dla których przekroczony jest ILZ w danym dniu rozliczeniowym Zawieszenie możliwości zawierania transakcji KS w związku z przekroczeniem marginalnych poziomów powyższych wskaźników mogą nie dotyczyć transakcji zawieranych przez animatora rynku.

6 Regulamin KDPW (3) Preferencje dla animatorów W stosunku do uczestników występujących w typach: animator obrotu zorganizowanego, biuro maklerskie – klient animator, deponent – animator, reprezentant animatora, Krajowy Depozyt czwartego dnia po dniu, w którym powinien nastąpić rozrachunek podejmuje działania mające na celu nabycie papierów wartościowych na rachunek takiego uczestnika Możliwość wyłączenia z blokowania zawierania transakcji KS przez tych uczestników w przypadku limitowania zawieszeń wobec uczestników lub podmiotów nie będących uczestnikiem (członków giełdy) zawierających transakcje na rynku regulowanym

7 Sposób liczenia wskaźników limitujących (1) Użyte w formułach określenia: wolumen zawieszeń – wolumen transakcji zawartych w danym papierze wartościowym (p.w.), których rozliczenie w systemie KDPW zostało na koniec dnia zawieszone wolumen zawieszeń zawierającego – wolumen transakcji sprzedaży zawartych w danym p.w. przez uczestnika albo podmiot nie będący uczestnikiem (członka giełdy), których rozliczenie w systemie KDPW zostało na koniec dnia zawieszone wolumen obrotu – suma wolumenu transakcji rozliczonych w danym dniu w danym p.w. oraz wolumenu transakcji w danym p.w., których rozliczenie jest zawieszone na koniec tego dnia

8 Sposób liczenia wskaźników limitujących (2) Wskaźnik LZ FORMUŁA: ( wolumen zawieszeń z dnia X/wolumen obrotu z dnia X + wolumen zawieszeń z dnia X-1/wolumen obrotu z dnia X-1 + wolumen zawieszeń z dnia X-2/wolumen obrotu z dnia X-2) x100 % / 3

9 Sposób liczenia wskaźników limitujących (3) Wskaźnik LZ – c.d. planowany poziom wskaźnika – 10% przyjęta formuła zakłada dopuszczalne maksymalne zawieszenie na jednym papierze wartościowym w ciągu jednego dnia na poziomie 30% wolumenu transakcji skierowanych do rozliczenia

10 Sposób liczenia wskaźników limitujących (4) Wskaźnik ILZ FORMUŁA: (wol. zawieszeń zawierającego A z dnia X/wol. obrotu z dnia X + wol. zawieszeń zawierającego A z dnia X-1/wol. obrotu z dnia X-1 + wol. zawieszeń uczestnika A z dnia X-2/wol. obrotu z dnia X-2) x100% / 3

11 Sposób liczenia wskaźników limitujących (5) Wskaźnik ILZ – c. d. planowany poziom wskaźnika – 5% przyjęta formuła zakłada dopuszczalne maksymalne zawieszenie dla jednego zawierającego na danym p.w. w ciągu jednego dnia na poziomie 15% wolumenu transakcji skierowanych do rozliczenia

12 Blokady dokonywane w systemie GPW (1) Przekroczenie wskaźnika ponad dopuszczalny poziom, określony w uchwale Zarządu KDPW S.A., będzie skutkować: zablokowaniem możliwości zawierania transakcji KS na danym papierze wartościowym w ogóle – przekroczenie wskaźnika LZ zablokowaniem możliwości zawierania transakcji KS przez danego zawierającego w danym p.w. (możliwe wyłączenie zleceń animatora rynku) – przekroczenie wskaźnika ILZ

13 Blokady dokonywane w systemie GPW (2) zablokowaniem możliwości zawierania transakcji KS przez danego zawierającego na wszystkich p.w. (możliwe wyłączenie zleceń animatora) – przekroczenie wskaźnika ILZ na co najmniej trzech p.w. w danym dniu rozliczeniowym

14 Odblokowanie możliwości zawierania transakcji KS Podejmowanie działań mających na celu przywrócenie możliwości zawierania transakcji KS będzie podlegać stosownej procedurze, opartej na założeniu, iż: poziom wskaźnika LZ musi zostać obniżony o co najmniej 0,5 punktu procentowego poziom wskaźnika ILZ musi zostać obniżony o 1 punkt procentowy oraz dodatkowo, muszą zostać rozliczone wszystkie transakcje, których zawieszenie spowodowało przekroczenie tego wskaźnika

15 Środki dyscyplinujące Szczególnym środkiem dyscyplinującym odnoszącym się wyłącznie do transakcji KS jest zablokowanie możliwości ich zawierania na rynku regulowanym poprzez blokadę zleceń KS, opartą o wykorzystanie wskaźników LZ i ILZ. Ponadto stosuje się środki dyscyplinujące właściwe dla wszystkich zawieszeń rozrachunku transakcji gwarantowanego funduszem rozliczeniowym – opłaty dyscyplinujące, pożyczki automatyczne, interwencja KDPW trzeciego dnia po dniu rozrachunku (wyjątek stanowią animatorzy rynku, dla których wydłużono o jeden dzień termin na likwidację zawieszenia).

16 Pożyczki papierów wartościowych – projekty Krajowy Depozyt prowadzi prace z zakresu pożyczek papierów wartościowych, które przyczynią się do wzrostu płynności rozliczeń, mające doprowadzić do wdrożenia: usprawnień istniejących już rozwiązań dotyczących pożyczek automatycznych np. pełna automatyzacja procesu doboru pożyczkodawcy, umożliwienie uczestnikom definiowania własnych ustawień programów pożyczkowych (lista kontrpartnerów, limitowanie wartości pożyczek) nowego rynku pożyczek, który stymulowałby aktywność inwestorów na rynku giełdowym – projekt prowadzony wspólnie z GPW (obsługa rozliczeń transakcji pożyczek p.w. wraz z pełną obsługą zabezpieczenia)

17 Zasady rekomendowane przez IOSCO dot. KS (1) I. Transakcje KS powinny podlegać czynnikom kontrolnym w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka, które ma wpływ na efektywne funkcjonowanie i stabilność rynków finansowych Realizacja głównie przez ustanowienie reżimu rozrachunkowego dla KS – termin nie później niż T+3. Ponadto zaleca się: stosowanie buy-in lub close –out dla zawieszonych transakcji KS, nakładanie kar pieniężnych za zawieszenie, stosowanie kryteriów dopuszczalności instrumentów finansowych do KS (płynność, cena), flagowanie transakcji KS, zawieranie ramowych umów pożyczek.

18 Zasady rekomendowane przez IOSCO dot. KS (2) II. Transakcje KS powinny zostać objęte obowiązkami informacyjnymi skierowanymi do rynku i nadzorców rynkowych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie do nadzorców) Najważniejsze cele, którym służą obowiązki informacyjne: szeroki dostęp do takich informacji w celu dostarczenia danych do oszacowania realnej dynamiki rynków, powstrzymanie nadużyć rynkowych, zmniejszenie ryzyka wpływu agresywnych transakcji KS na rynek, wprowadzenie znaczników/alertów dla określonych kumulacji transakcji KS w celu przeciwdziałania ich niepożądanym wpływom, możliwość wykorzystania ich jako dowód określonych działań w postępowaniu dyscyplinującym.

19 Zasady rekomendowane przez IOSCO dot. KS (3) Wyróżniono dwa modele wypełniania obowiązków informacyjnych: 1. Raportowanie pozycji krótkich - stosowanie adekwatnych kryteriów, po spełnieniu których powstaje obowiązek informacyjny; Technical Committee nie rekomenduje kryteriów, gdyż przy ich konstruowaniu powstaje konieczność uwzględnienia lokalnych uwarunkowań (stosowanie lokalnych rozwiązań), wskazuje natomiast właściciela KS jako podmiot który zostanie obarczony obowiązkami informacyjnymi, 2. Flagowanie transakcji KS – przyjmuje się, że obowiązek flagowania spoczywa na brokerach wprowadzających zlecenia KS na rynek (dopuszczalna, prostsza wersja wprowadzenia obowiązków informacyjnych).

20 Zasady rekomendowane przez IOSCO dot. KS (4) III. Transakcje KS powinny zostać objęte nadzorem Właściwy nadzór winien opierać się na zasadach: nadzorcy są wyposażeni w wystarczające środki nadzorcze, nadzorcy posiadają wystarczające uprawnienia do efektywnego stosowania tych środków. Ważnym zagadnieniem jest ustanowienie międzynarodowej współpracy w nadzorze nad transakcjami KS. IV. Regulacje KS winny wyłączać określone transakcje, które są konieczne dla sprawnie działającego rynku dokonywany w dobrej wierze hedging transakcje zawierane przez market makera

21 Dziękuję za uwagę 21


Pobierz ppt "Krótka Sprzedaż - zmiany w Regulaminie KDPW i ich implementacja 26-11-2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google