Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Droga spółki na giełdę Opracowanie Barbara Trybuchowska 2007 r. załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Droga spółki na giełdę Opracowanie Barbara Trybuchowska 2007 r. załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Droga spółki na giełdę Opracowanie Barbara Trybuchowska 2007 r. załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych

3 2 Droga spółki na giełdę Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Droga spółki na giełdę akcyjne z ograniczoną odpowiedzialnością firma jednoosobowa PRZEDSIĘBIORSTWA przedsiębiorstwa państwowe SPÓŁKI spółdzielnia OSOBOWEKAPITAŁOWE cywilna jawna komandytowa partnerska komandytowo-akcyjna

4 3 Droga spółki na giełdę Najważniejsze etapy, które należy pokonać (1) Emitentem akcji notowanych na Giełdzie może być jedynie podmiot będący spółką akcyjną. Walne Zgromadzenie spółki podejmuje uchwałę o emisji akcji. Sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego), co wymaga nawiązania przez spółkę współpracy z innymi podmiotami – biegłym rewidentem, biurem maklerskim. W zależności od indywidualnych potrzeb emitenta istnieje także praktyka angażowania doradców prawnych oraz finansowych. Droga spółki na giełdę Dopuszczenie akcji na Giełdę źródło: www.gpw.pl Decyzja właścicieli spółki o wejściu na GPW Przekształcenie w spółkę akcyjną (jeśli funkcjonuje w innej formie ) Uchwala WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego (i ewentualnie nowej emisji akcji ) Ewentualna restrukturyzacja Wybór domu maklerskiego i doradców Sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego Zatwierdzenie prospektu przez jeden z europejskich organów nadzoru (w Polsce – Komisja Nadzoru Finansowego ) Rejestracja akcji w KDPW Pierwsze notowanie akcji na Giełdzie

5 4 Droga spółki na giełdę Najważniejsze etapy, które należy pokonać (2) Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu emisyjnego. KNF (po przekazaniu emitentowi ewentualnych uwag do prospektu oraz ich uwzględnieniu przez spółkę w ostatecznej wersji prospektu emisyjnego) podejmuje decyzje w kwestii zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Przed rozpoczęciem oferty publicznej emitent jest obowiązany do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną. źródło: www.gpw.pl Dopuszczenie akcji na Giełdę Decyzja właścicieli spółki o wejściu na GPW Przekształcenie w spółkę akcyjną (jeśli funkcjonuje w innej formie ) Uchwala WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego (i ewentualnie nowej emisji akcji ) Ewentualna restrukturyzacja Wybór domu maklerskiego i doradców Sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego Zatwierdzenie prospektu przez jeden z europejskich organów nadzoru (w Polsce – Komisja Nadzoru Finansowego ) Rejestracja akcji w KDPW Pierwsze notowanie akcji na Giełdzie

6 5 Droga spółki na giełdę Najważniejsze etapy, które należy pokonać (3) Przeprowadzenie publicznej oferty. Po zdeponowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA wszystkich akcji wprowadzanych do obrotu, zakończeniu publicznej oferty, oraz rejestracji akcji nowej emisji przez sąd, spółka składa do Zarządu Giełdy wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym. Zarząd Giełdy określa m.in. system notowań, a także datę sesji giełdowej, na której nastąpi pierwsze notowanie. źródło: www.gpw.pl Dopuszczenie akcji na Giełdę Decyzja właścicieli spółki o wejściu na GPW Przekształcenie w spółkę akcyjną (jeśli funkcjonuje w innej formie ) Uchwala WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego (i ewentualnie nowej emisji akcji ) Ewentualna restrukturyzacja Wybór domu maklerskiego i doradców Sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego Zatwierdzenie prospektu przez jeden z europejskich organów nadzoru (w Polsce – Komisja Nadzoru Finansowego ) Rejestracja akcji w KDPW Pierwsze notowanie akcji na Giełdzie

7 6 Droga spółki na giełdę Prospekt emisyjny Wstęp Dane o emisji Dane o emitencie Dane o działalności emitenta Oceny i prognozy Dane o organizacji emitenta Sprawozdania finansowe Informacje dodatkowe Szczegółowy opis zawartości prospektu emisyjnego zawiera Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych.

8 7 Droga spółki na giełdę Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy (1) Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy określone są w Regulaminie Giełdy i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie określenia warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. nr. 206, poz. 1712). źródło: www.gpw.pl

9 8 Droga spółki na giełdę Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy (2) Sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego, memorandum) oraz zatwierdzenie go przez właściwy organ nadzoru chyba, że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane. W stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Zbywalność akcji nie jest ograniczona. Wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego. Wartość akcji objętych wnioskiem lub wartość kapitałów własnych emitenta wynosi równowartość w złotych co najmniej 1 000 000 euro. źródło: www.gpw.pl

10 9 Droga spółki na giełdę Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy (3) Akcje objęte wnioskiem znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, stanowią co najmniej 25% wszystkich akcji spółki objętych wnioskiem, lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17 000 000 euro. źródło: www.gpw.pl

11 10 Droga spółki na giełdę Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy (4) Emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie lub spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem, w przypadku gdy za dopuszczeniem do obrotu na rynku oficjalnych notowań przemawia uzasadniony interes spółki lub inwestorów. źródło: www.gpw.pl

12 11 Droga spółki na giełdę Debiut na GPW Uroczystość debiutu posiada kilka stałych elementów: powitanie spółki na GPW przez Członka Zarządu Giełdy, przemówienie prezesa Spółki, wręczenie pamiątkowej statuetki dla debiutującej spółki, pierwszy dzwonek i pamiątkowe zdjęcia pod dzwonem giełdowym. Dzień debiutu jest uwieńczeniem długiej drogi, jaką Spółka przeszła, aby jej akcje mogły być notowane na Giełdzie. Uroczystość debiutu jest doskonałą okazją do podsumowania i podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces osobom, zaprezentowania spółki i jej działalności przybyłym gościom oraz inwestorom. źródło: www.gpw.pl


Pobierz ppt "1 Droga spółki na giełdę Opracowanie Barbara Trybuchowska 2007 r. załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google