Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK KAPITAŁOWY. 2 Rynek kapitałowy - definicja Rynek kapitałowy, to segment rynku finansowego, na którym występują papiery wartościowe emitowane na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK KAPITAŁOWY. 2 Rynek kapitałowy - definicja Rynek kapitałowy, to segment rynku finansowego, na którym występują papiery wartościowe emitowane na."— Zapis prezentacji:

1 RYNEK KAPITAŁOWY

2 2 Rynek kapitałowy - definicja Rynek kapitałowy, to segment rynku finansowego, na którym występują papiery wartościowe emitowane na co najmniej jeden rok.

3 3 Rynek kapitałowy - funkcje pozyskanie kapitału przez emitentów (na dłuższy okres), uzyskiwanie dochodów przez inwestorów, którzy kupując papiery wartościowe udostępniają kapitał emitentom, efektywna alokacja kapitału w gospodarce, wycena (rynkowa) papierów wartościowych występujących na rynku kapitałowym. pozyskanie kapitału przez emitentów (na dłuższy okres), uzyskiwanie dochodów przez inwestorów, którzy kupując papiery wartościowe udostępniają kapitał emitentom, efektywna alokacja kapitału w gospodarce, wycena (rynkowa) papierów wartościowych występujących na rynku kapitałowym.

4 4 Papiery wartościowe - charakterystyka Według polskiego prawa papierami wartościowymi są: akcje, obligacje, prawa do akcji, kwity depozytowe, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne oraz prawa majątkowe i prawa pochodne. Według polskiego prawa papierami wartościowymi są: akcje, obligacje, prawa do akcji, kwity depozytowe, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne oraz prawa majątkowe i prawa pochodne.

5 5 Akcja – podstawowe wskaźniki EPS, DPS, P/E, P/BV. EPS, DPS, P/E, P/BV.

6 6 PDA Powstanie PDA wynika z istnienia długiego okresu, który upływa od dnia zapisania się inwestora na akcje nowej emisji do pierwszego notowania tych akcji. ROZPOCZĘCIE SUBSKRYPCJI ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU PRZEZ SĄD PIERWSZE NOTOWANIE AKCJI NOTOWANIE NA GIEŁDZIE PRAW DO NOWYCH AKCJI NOTOWANIE AKCJI

7 7 KWITY DEPOZYTOWE Wystawiany poza granicami kraju, w którym notowane są akcje będące bazą kwitu depozytowego,

8 8 LISTY ZASTAWNE Dłużne papiery wartościowe, Podmiot emitujący – banki hipoteczne, Podstawą emisji wierzytelności banków hipotecznych zabezpieczone hipotekami. Dłużne papiery wartościowe, Podmiot emitujący – banki hipoteczne, Podstawą emisji wierzytelności banków hipotecznych zabezpieczone hipotekami.

9 9 Rynek kapitałowy - podział RYNEK PIERWOTNY EMITENTINWESTOR A PAPIER WARTOŚCIOWY KAPITAŁ INWESTOR A RYNEK WTÓRNY INWESTOR B PAPIER WARTOŚCIOWY KAPITAŁ

10 10 Rynek wtórny W ramach rynku wtórnego papierów wartościowych można wyróżnić: giełdę papierów wartościowych, regulowany rynek pozagiełdowy, rynek tworzony przez banki. W ramach rynku wtórnego papierów wartościowych można wyróżnić: giełdę papierów wartościowych, regulowany rynek pozagiełdowy, rynek tworzony przez banki.

11 11 Inwestorzy instytucje finansowe, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne. instytucje finansowe, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne.

12 12 Fundusze inwestycyjne instytucje zbiorowego inwestowania, wniesienie kapitału warunkiem uczestnictwa w funduszu, zadaniem funduszu inwestowanie powierzonych środków, TFI jako podmioty zarządzające. instytucje zbiorowego inwestowania, wniesienie kapitału warunkiem uczestnictwa w funduszu, zadaniem funduszu inwestowanie powierzonych środków, TFI jako podmioty zarządzające.

13 13 Fundusze inwestycyjne - zalety efekt skali, efekt profesjonalizmu. efekt skali, efekt profesjonalizmu.

14 14 Fundusze inwestycyjne - podział Fundusze inwestycyjne otwartezamkniętemieszane Uczestnikami są inwestorzy, którzy nabyli tzw. jednostki uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa można w dowolnej chwili umorzyć – w ten sposób przestaje się być uczestnikiem funduszu. Uczestnikami są inwestorzy, którzy posiadają certyfikaty inwestycyjne. Certyfikaty te emituje fundusz. Ich liczba w danym momencie jest stała. Uczestnikami są inwestorzy, którzy posiadają certyfikaty inwestycyjne podlegające umorzeniu.

15 15 Fundusze inwestycyjne - podział Fundusze inwestycyjne zrównoważonebezpieczneagresywne indeksowe

16 16 Charakterystyka GPW w Warszawie najważniejszy segment rynku wtórnego papierów wartościowych, początek działalności – 1991 rok, ilość notowanych podmiotów – ponad 300, notowania na dwóch rynkach tej giełdy: rynku podstawowym i rynku równoległym. inne polskie giełdy – np.: WGT. najważniejszy segment rynku wtórnego papierów wartościowych, początek działalności – 1991 rok, ilość notowanych podmiotów – ponad 300, notowania na dwóch rynkach tej giełdy: rynku podstawowym i rynku równoległym. inne polskie giełdy – np.: WGT.

17 17 Rynek równoległy - warunki dopuszczenia do obrotu sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez właściwy organ nadzoru chyba, że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, zbywalność akcji nie jest ograniczona. sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez właściwy organ nadzoru chyba, że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, zbywalność akcji nie jest ograniczona.

18 18 Rynek podstawowy - warunki dopuszczenia do obrotu wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, wartość akcji objętych wnioskiem, lub wartość kapitałów własnych emitenta wynosi równowartość w złotych co najmniej EURO, akcje objęte wnioskiem znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, stanowią co najmniej 25% wszystkich akcji spółki, lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej EURO, emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie, wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, wartość akcji objętych wnioskiem, lub wartość kapitałów własnych emitenta wynosi równowartość w złotych co najmniej EURO, akcje objęte wnioskiem znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, stanowią co najmniej 25% wszystkich akcji spółki, lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej EURO, emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie,

19 19 Rynek NewConnect formuła alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony dla młodych, prężnie rozwijających się firm, preferowany obszar działalności – nowe technologie, wyższe ryzyko inwestycji, wyższa możliwa do osiągnięcia stopa zwrotu. formuła alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony dla młodych, prężnie rozwijających się firm, preferowany obszar działalności – nowe technologie, wyższe ryzyko inwestycji, wyższa możliwa do osiągnięcia stopa zwrotu.

20 20 Składanie zleceń, przebieg i rozliczanie transakcji KLIENT BIURO MAKLERSKIE GIEŁDA KDPW BANK ROZLICZENIOWY Zlecenie klienta Zawiadomienie o transakcji Rozliczenie papierów wartościowych Rozliczenie pieniężne Rozliczenie transakcji Zawiadomienie o transakcji Transakcja Zlecenie maklerskie

21 21 Podstawowe rodzaje zleceń ZLECENIA Z LIMITEM CENYBEZ LIMITU CENY po cenie rynkowej PCR po cenie rynkowej na otwarcie - PCRO po każdej cenie PKC

22 22 Zlecenia z limitem ceny najprostsze – inwestor zobowiązany podać cenę, w przypadku zlecenia kupna maksymalną cenę zakupu papieru wartościowego, w przypadku zlecenia sprzedaży minimalną cenę sprzedaży papieru wartościowego. najprostsze – inwestor zobowiązany podać cenę, w przypadku zlecenia kupna maksymalną cenę zakupu papieru wartościowego, w przypadku zlecenia sprzedaży minimalną cenę sprzedaży papieru wartościowego.

23 23 Zlecenia bez limitu ceny - PCR wykonywane natychmiast po wprowadzeniu - pod uwagę brany najlepszy limit ceny z drugiej strony, może być przyjęte, gdy na realizację oczekuje przeciwstawne zlecenie z limitem ceny nie musi być zrealizowane w całości. wykonywane natychmiast po wprowadzeniu - pod uwagę brany najlepszy limit ceny z drugiej strony, może być przyjęte, gdy na realizację oczekuje przeciwstawne zlecenie z limitem ceny nie musi być zrealizowane w całości.

24 24 Zlecenia bez limitu ceny - PCRO wykonywane po cenie równej kursowi otwarcia, nie musi być realizowane w całości. wykonywane po cenie równej kursowi otwarcia, nie musi być realizowane w całości.

25 25 Zlecenia bez limitu ceny - PKC przeznaczone do natychmiastowego wykonania, musi być zrealizowane w całości, nie zrealizowane traci ważność. przeznaczone do natychmiastowego wykonania, musi być zrealizowane w całości, nie zrealizowane traci ważność.

26 26 ZLECENIA Dodatkowe warunki wykonania: wielkość minimalna wykonania, wielkość ujawniana, limit aktywacji /pot. zlecenia STOP/. Dodatkowe warunki wykonania: wielkość minimalna wykonania, wielkość ujawniana, limit aktywacji /pot. zlecenia STOP/.

27 27 Krótka sprzedaż sprzedaż pożyczonych akcji, zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych, nie wszystkie papiery mogą być przedmiotem krótkiej sprzedaży. sprzedaż pożyczonych akcji, zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych, nie wszystkie papiery mogą być przedmiotem krótkiej sprzedaży.

28 28 Indeksy giełdowe - funkcje informuje w sposób syntetyczny o sytuacji na giełdzie, stanowi punkt odniesienia przy ocenie efektywności inwestowania, jest aktywem bazowym dla instrumentów pochodnych. informuje w sposób syntetyczny o sytuacji na giełdzie, stanowi punkt odniesienia przy ocenie efektywności inwestowania, jest aktywem bazowym dla instrumentów pochodnych.


Pobierz ppt "RYNEK KAPITAŁOWY. 2 Rynek kapitałowy - definicja Rynek kapitałowy, to segment rynku finansowego, na którym występują papiery wartościowe emitowane na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google