Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRK – na Uniwersytecie Warszawskim Marta Kicińska-Habior

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRK – na Uniwersytecie Warszawskim Marta Kicińska-Habior"— Zapis prezentacji:

1 KRK – na Uniwersytecie Warszawskim Marta Kicińska-Habior
Mały Senat, 8 czerwca 2011 Marta Kicińska-Habior

2 Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji na UW
1. Tworzenie nowego programu „od podstaw” (w ramach jednego obszaru lub między obszarami) 2. Dostosowanie istniejącego programu do wymagań KRK ( z możliwością udoskonalenia)

3

4 Dostosowanie istniejącego programu do wymagań KRK
Andrzej Kraśniewski

5 Andrzej Kraśniewski

6 Andrzej Kraśniewski

7 Andrzej Kraśniewski

8 Andrzej Kraśniewski

9 Do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej należy
uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów i programów kształcenia (Ustawa, art..68, ust.1. pkt. 2.) Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, …, może prowadzić studia na określonym przez senat uczelni, w drodze uchwały, kierunku studiów i poziomie kształcenia, w ramach obszarów kształcenia oraz dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Uchwała senatu uczelni określa efekty kształcenia , do których są dostosowane plany studiów i programy kształcenia, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia. (Ustawa, art.11, ust.1.) Ustawa, art. 9 ust. 3 . – Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi w drodze rozp.: warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, a w szczególności: a) liczbę nauczycieli akad. posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy, .., zaliczanych do minimum kadrowego, b) proporcje liczby pracowników o których mowa w lit. a, do liczby studentów na danym kierunku studiów,

10 2) warunki, jakie musi spełniać program kształcenia uwzględniając:
zakładane efekty kształcenia, opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów z punktami ECTS przypisanymi do poszczególnych modułów sposób weryfikacji efektów; 3) warunki oceny programowej Projekt Rozporządzenia z dn. 5 maja 2011 W sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

11 w sprawie oceny programowej i instytucjonalnej
Projekt Rozporządzenia z dn. 26 maja 2011 w sprawie oceny programowej i instytucjonalnej Rozporządzenie Ministra NiSzW określa warunki oceny programowej dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną. Ocena programowa obejmuje ocenę: 1) spełniania warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia, określonych na podstawie art. 9 ust. 3 Ustawy w tym: a) zgodności kierunku studiów z misją uczelni, b) zgodności opracowanych przez jednostkę zakładanych efektów kształcenia z efektami kształcenia dla wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia opisanych w KRK, c) programu studiów, w tym skuteczności realizacji zakładanych efektów, a także sposobu weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia, d) systemu punktów ECTS e) spełniania wymagań dotyczących minimum kadrowego i kwalifikacji zespołu nauczycieli akademickich f) infrastruktury dydaktycznej, w tym dostępu do literatury zalecanej w ramach kształcenia na danym kierunku studiów

12 2) funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, w tym mechanizmu jego doskonalenia 3) zarządzania procesem dydaktycznym, w tym zmian dokonywanych w programie kształcenia, wynikających z jego doskonalenia. Projekt Rozporządzenia z dn. 5 maja 2011 W sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia par. 11. ust. 3. Nauczyciel akademicki może być wliczony do minimum kadrowego w danym roku akadem., jeżeli osobiście prowadzi na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia zajęcia dydaktyczne w wymiarze co najmniej 30 godz zajęć dydaktycznych, w przypadku nauczycieli akadem. posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy dr hab., i co najmniej 60 godzin zajęć w przypadku nauczycieli akadem. posiadających stopień naukowy doktora. par.17. ust. 2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studiów, przedkłada na koniec roku akademickiego radzie tej jednostki ocenę efektów kształcenia, która stanowi podstawę doskonalenia programu kształcenia.

13 Proponowana droga wprowadzenia KRK na UW
1. Przygotowanie przez Senacką Komisję ds. Studentów,.. we współpracy z prorektorem ds. studenckich Wytycznych określających zasady tworzenia nowych i weryfikacji dotychczasowych programów studiów na UW, w tym: warunki, jakie musi spełniać program procedury tworzenia, kontroli i poprawy programów 1a. Uchwalenie Wytycznych przez Senat UW. 2. Powołanie przez dziekanów zespołów odpowiedzialnych za programy studiów prowadzone na wydziale. Proponowany skład zespołu: zespół nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studiów + członkowie Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia (WZZJK) Ważna rola tych zespołów. Rozszerzenie zakresu działań WZZJK.

14 3. Przygotowanie i przeprowadzenie przez Biuro Jakości Kształcenia we współpracy z Senacką Komisją ds. Studentów, ..: a) warsztatów dla członków zespołów odpowiedzialnych za programy studiów b) zorganizowanie i zapewnienie stałego działania punktu konsultacyjnego c) przygotowanie wzorów efektów kształcenia dla programów i macierzy efektów kształcenia d) przygotowanie szczegółowej instrukcji procedowania

15 4. Praca zespołów odpowiedzialnych za programy studiów prowadzonych na wydziale nad dostosowaniem dotychczasowych programów do wymagań KRK zgodnie z Wytycznymi Senatu UW. 5. Zatwierdzenie dostosowanych programów studiów przez Rady Wydziałów 6. Powołanie przez Rektora komisji opiniujących przygotowane przez wydziały efekty kształcenia dla programów studiów Komisje w ramach obszarów: Obszar studiów humanistycznych: 8 komisji Obszar nauk społecznych: 8 komisji Obszary nauk ścisłych i studiów przyrodniczych: 2 komisje b) Każda komisja (5 członków) miałaby do zaopiniowania ok. 20 programów studiów c) członkowie danej komisji powinni się rekrutować spośród członków zespołów odpowiedzialnych za programy studiów prowadzonych na wydziałach z tego samego obszaru, ale z różnych wydziałów d) przewidziane jest dofinansowanie ze środków rektorskich prac tych komisji

16 7. Opiniowanie nowych programów studiów – Senacka Komisja ds
7. Opiniowanie nowych programów studiów – Senacka Komisja ds. Studentów, … 8. Zatwierdzenie efektów kształcenia dla programów przez Senat UW (do 31 maja 2012)

17


Pobierz ppt "KRK – na Uniwersytecie Warszawskim Marta Kicińska-Habior"

Podobne prezentacje


Reklamy Google