Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 1 1 Wytyczne Dyrektywy MiFID Maria Dobrowolska Prezes Zarządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 1 1 Wytyczne Dyrektywy MiFID Maria Dobrowolska Prezes Zarządu."— Zapis prezentacji:

1 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 1 1 Wytyczne Dyrektywy MiFID Maria Dobrowolska Prezes Zarządu IDM

2 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 2 2 Wytyczne Dyrektywy MiFID Swoboda świadczenie usług Przepisy zapewniające ochronę inwestora w praktyce Transakcje zawierane z uprawnionymi kontrahentami ATS i transakcje wewnętrzne Pozasądowy mechanizm rozpatrywania skarg inwestorów

3 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 3 3 Artykuł 31 Swoboda świadczenia usług i działalności inwestycyjnej każde przedsiębiorstwo inwestycyjne licencjonowane może swobodnie świadczyć usługi inwestycyjne i/lub prowadzić działalność inwestycyjną oraz świadczyć usługi dodatkowe 1. Państwa członkowskie zapewnią, że każde przedsiębiorstwo inwestycyjne licencjonowane i nadzorowane przez właściwe władze innego Państwa Członkowskiego […] może swobodnie świadczyć usługi inwestycyjne i/lub prowadzić działalność inwestycyjną oraz świadczyć usługi dodatkowe na ich terytoriach pod warunkiem, że takie usługi i działalność są objęte uzyskaną przez nie licencją. […] W odniesieniu do spraw objętych niniejszą dyrektywą, Państwa Członkowskie nie nakładają żadnych wymagań dodatkowych na takie przedsiębiorstwo inwestycyjne lub instytucję kredytową. Wytyczne Dyrektywy MiFID - prawa przedsiębiorstw inwestycyjnych

4 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 4 4 Artykuł 32 Ustanawianie oddziału 1. Państwa Członkowskie zapewniają, że usługi i działalność […] można świadczyć na ich terytoriach […] poprzez ustanowienie oddziału pod warunkiem, że te usługi i działalność są objęte licencją wydaną przedsiębiorstwu inwestycyjnemu […] w rodzimym Państwie Członkowskim. […] nie nakładają żadnych wymagań dodatkowych W odniesieniu do spraw objętych niniejszą dyrektywą, Państwa Członkowskie nie nakładają żadnych wymagań dodatkowych w sprawie organizacji i funkcjonowania oddziału, oprócz określonych w ust. 7. Wytyczne Dyrektywy MiFID - prawa przedsiębiorstw inwestycyjnych

5 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 5 5 Artykuł 32 Ustanawianie oddziału egzekwowania zobowiązań 7. […] Właściwe władze Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się oddział mają prawo badać przygotowanie oddziału i wnioskować o dokonanie zmian, niezbędnych do umożliwienia tym władzom egzekwowania zobowiązań wynikających z art. 19, 21, 22, 25, 27 i 28 oraz przepisów przyjętych na ich podstawie wynikających z art. 19, 21, 22, 25, 27 i 28 oraz przepisów przyjętych na ich podstawie, w odniesieniu do usług i/lub działalności inwestycyjnej prowadzonej przez oddział na terytorium tego Państwa.. Wytyczne Dyrektywy MiFID

6 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 6 6 uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów informacje rzetelne, nie budzące wątpliwości i nie wprowadzające w błąd informacje dla klienta o kliencie rejestr uzgodnień sprawozdania dla klienta Artykuł 19 Zobowiązania dotyczące prowadzenia działalności w przypadku świadczenia usług inwestycyjnych na rzecz klientów Wytyczne Dyrektywy MiFID

7 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 7 7 realizacja na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta cena koszty szybkość prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia wielkość możliwość instrukcji szczególnych od klienta polityka realizacji zleceń Artykuł 21 Best execution Wytyczne Dyrektywy MiFID

8 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 8 8 zlecenie z limitem nie wykonane niezwłocznie odnoszące się do akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym brak instrukcji szczególnej upublicznienie: dostępność dla innych uczestników rynku Artykuł 22 Reguły obsługi zlecenia klienta Wytyczne Dyrektywy MiFID

9 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 9 9 przechowywanie danych o transakcjach - min. 5 lat raportowanie właściwym władzom o transakcjach instrumentami finansowymi dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym (możliwość zniesienia tego obowiązku przy raportowaniu przez dany rynek) Artykuł 25 Zobowiązania: prawość, raportowanie transakcji, przechowywanie zapisów Wytyczne Dyrektywy MiFID

10 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 10 akcjami dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym Podmioty prowadzące transakcje wewnętrzne akcjami dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym mają obowiązek publikować kwotowania tych akcji w sposób regularny i ciągły zapewniając łatwość dostępu dla pozostałych uczestników rynku w zwykłych godzinach handlu w sytuacji gdy: transakcje przeprowadzane są w sposób systematyczny istnieje płynny rynek dla tych akcji transakcje nie są większe niż standardowe Artykuł 27 Zobowiązanie przedsiębiorstw inwestycyjnych do publikacji notowań Wytyczne Dyrektywy MiFID

11 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 11 Dla transakcji zawartych - poza rynkiem regulowanym lub MTF - na własny rachunek lub w imieniu klienta - akcjami dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym wymóg publikowania przez przedsiębiorstwa inwestycyjne - wielkości transakcji - ceny - czasu zawarcia transakcji Artykuł 28 Ujawnianie przez firmę inwestycyjną informacji po zawarciu transakcji Wytyczne Dyrektywy MiFID

12 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 12 Artykuł 33 Dostęp do rynków regulowanych przedsiębiorstwa inwestycyjne z innych Państw Członkowskich prawo członkostwa lub dostęp do rynków regulowanych 1. Państwa Członkowskie wymagają, aby przedsiębiorstwa inwestycyjne z innych Państw Członkowskich, które są uprawnione do wykonywania zleceń klientów albo zawierania transakcji na własny rachunek, miały prawo członkostwa lub dostęp do rynków regulowanych ustanowionych na ich terytorium oddział zdalne członkostwo żadnych dodatkowych wymogów 2. W odniesieniu do spraw objętych niniejszą dyrektywą, Państwa Członkowskie nie nakładają żadnych dodatkowych wymogów wykonawczych ani administracyjnych na przedsiębiorstwa inwestycyjne wykonujące prawa przyznane im na mocy ust. 1 Wytyczne Dyrektywy MiFID - prawa przedsiębiorstw inwestycyjnych

13 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 13 Artykuł 34 Dostęp do CCP, systemów rozrachunkowych i rozliczeniowych oraz prawo do wyznaczania systemu rozliczeniowego przedsiębiorstwa inwestycyjne z innych Państw Członkowskich prawo dostępu do centralnego kontrahenta, systemów rozrachunkowych i rozliczeniowych 1. Państwa Członkowskie wymagają, aby przedsiębiorstwa inwestycyjne z innych Państw Członkowskich miały na ich terytorium prawo dostępu do centralnego kontrahenta, systemów rozrachunkowych i rozliczeniowych do celów finalizowania lub organizowania finalizowania transakcji instrumentami finansowymi. kryteria dostępu te same jak dla lokalnych uczestników rynku przejrzyste obiektywne Wytyczne Dyrektywy MiFID - prawa przedsiębiorstw inwestycyjnych

14 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 14 Artykuł 34 Dostęp do CCP, systemów rozrachunkowych i rozliczeniowych oraz prawo do wyznaczania systemu rozliczeniowego … Państwa Członkowskie nie ograniczają możliwości wykorzystywania systemów do rozrachunku i rozliczania transakcji […] jedynie do ich terytorium. prawo do wyznaczania systemu do rozliczania transakcji 2. Państwa Członkowskie wymagają, aby rynki regulowane na ich terytorium oferowały wszystkim akcjonariuszom lub uczestnikom prawo do wyznaczania systemu do rozliczania transakcji […] zawieranych na tym rynku regulowanym warunki: istnienie umów system-system możliwe rozliczenie zgoda stosownych władz sprawne funkcjonowanie rynku Wytyczne Dyrektywy MiFID - prawa przedsiębiorstw inwestycyjnych

15 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 15 Artykuł 35 Przepisy dotyczące CCP oraz uzgodnień rozrachunkowych i rozliczeniowych w odniesieniu do MTF rozliczanie niektórych bądź wszystkich transakcji MTF 1. Państwa Członkowskie nie utrudniają […] podmiotom prowadzącym MTF, zawierania odpowiednich uzgodnień z centralnym kontrahentem lub systemem rozrachunkowym i rozliczeniowym innych Państw Członkowskich 2. Stosowne władze nadzorujące […] podmiot prowadzący MTF nie mogą się sprzeciwiać wykorzystywaniu CCP, systemów rozrachunkowych i/lub rozliczeniowych z innego Państwa Członkowskiego, z wyjątkiem, gdy jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania MTF i przy uwzględnieniu warunków dotyczących systemów rozliczeniowych z art.34 ust.2. Wytyczne Dyrektywy MiFID - prawa przedsiębiorstw inwestycyjnych

16 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 16 Wytyczne Dyrektywy MiFID Swoboda świadczenie usług Przepisy zapewniające ochronę inwestora w praktyce Transakcje zawierane z uprawnionymi kontrahentami ATS i transakcje wewnętrzne Pozasądowy mechanizm rozpatrywania skarg inwestorów

17 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 17 Artykuł 24 Transakcje zawierane z uprawnionymi kontrahentami Przedsiębiorstwa inwestycyjne uprawnione do realizowania zleceń w imieniu klientów i/lub realizujące transakcje na własny rachunek i/lub otrzymujące i przekazujące zlecenia, mogą doprowadzać lub przystępować do transakcji z uprawnionymi kontrahentami bez konieczności wypełniania zobowiązań nałożonych na podstawie art. 19, 21 i art. 22 ust. 1 w odniesieniu do tych transakcji lub usług dodatkowych bezpośrednio dotyczących tych transakcji Wytyczne Dyrektywy MiFID

18 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 18 Artykuł 24 Transakcje zawierane z uprawnionymi kontrahentami Za uprawnionych kontrahentów Państwa Członkowskie uznają: przedsiębiorstwa inwestycyjne, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, UCITS oraz ich spółki zarządzające, fundusze emerytalne oraz ich spółki zarządzające, inne instytucje finansowe uprawnione lub regulowane na podstawie ustawodawstwa wspólnotowego lub prawa krajowego Państwa Członkowskiego, przedsiębiorstwa zwolnione ze stosowania dyrektywy MiFID na podstawie art. 2 ust. 1 lit. k) i l), krajowe władze rządowe oraz właściwe dla nich urzędy, w tym organy publiczne obsługujące dług publiczny, banki centralne i organizacje ponadnarodowe. Wytyczne Dyrektywy MiFID

19 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 19 Wytyczne Dyrektywy MiFID Swoboda świadczenie usług Przepisy zapewniające ochronę inwestora w praktyce Transakcje zawierane z uprawnionymi kontrahentami ATS i transakcje wewnętrzne Pozasądowy mechanizm rozpatrywania skarg inwestorów

20 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 20 Wytyczne Dyrektywy MiFID

21 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 21 Wytyczne Dyrektywy MiFID Swoboda świadczenie usług Przepisy zapewniające ochronę inwestora w praktyce Transakcje zawierane z uprawnionymi kontrahentami ATS i transakcje wewnętrzne Pozasądowy mechanizm rozpatrywania skarg inwestorów

22 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 22 Artykuł 53 Pozasądowy mechanizm rozpatrywania skarg inwestorów zachęcają do ustalenia z wykorzystaniem aktualnie istniejących organów 1. Państwa Członkowskie zachęcają do ustalenia skutecznych i wydajnych procedur pozasądowego rozstrzygania skarg i procedur odwoławczych dla pozasądowego rozstrzygania skarg konsumentów dotyczących świadczenia przez przedsiębiorstwa inwestycyjne usług inwestycyjnych i dodatkowych, w miarę potrzeb, z wykorzystaniem aktualnie istniejących organów. 2. Państwa Członkowskie zapewniają, że na mocy przepisów ustawodawczych i wykonawczych, organom tym nie uniemożliwia się skutecznej współpracy w dziedzinie rozstrzygania sporów transgranicznych. Wytyczne Dyrektywy MiFID

23 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 23 Bieżące problemy polskiego rynku kapitałowego

24 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 24 Bieżące problemy polskiego rynku kapitałowego Sposób i terminy implementacji prawa europejskiego Podatek dochodowy osób fizycznych od zysków kapitałowych Zasady anulowania transakcji Finansowanie organu nadzoru

25 Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 25 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Nowa Konstrukcja Rynku uwzględniająca wytyczne Dyrektywy MiFID Zakopane, 11-13 marca 2005 1 1 Wytyczne Dyrektywy MiFID Maria Dobrowolska Prezes Zarządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google