Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DROGA SPÓŁKI załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych NA GIEŁDĘ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DROGA SPÓŁKI załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych NA GIEŁDĘ"— Zapis prezentacji:

1 DROGA SPÓŁKI załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych NA GIEŁDĘ

2 Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw firma jednoosobowa PRZEDSIĘBIORSTWA przedsiębiorstwa państwowe SPÓŁKI spółdzielnia OSOBOWEKAPITAŁOWE cywilna jawna komandytowa partnerska komandytowo - akcyjna AKCYJNA Z O. O.

3 Najważniejsze etapy, które należy pokonać? źródło: www.gpw.com.pl emitentem akcji notowanych na Giełdzie może być jedynie podmiot będący spółką akcyjną lub komandytowo-akcyjną, emitentem akcji notowanych na Giełdzie może być jedynie podmiot będący spółką akcyjną lub komandytowo-akcyjną, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o emisji akcji, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o emisji akcji, sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego), co wymaga nawiązania przez spółkę współpracy z innymi podmiotami biegłym rewidentem, biurem maklerskim, w zależności od indywidualnych potrzeb emitenta istnieje także praktyka angażowania doradców prawnych oraz finansowych sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego), co wymaga nawiązania przez spółkę współpracy z innymi podmiotami biegłym rewidentem, biurem maklerskim, w zależności od indywidualnych potrzeb emitenta istnieje także praktyka angażowania doradców prawnych oraz finansowychprospektu emisyjnegoprospektu emisyjnego

4 Kolejny etap stanowi złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu emisyjnego. KNF po przekazaniu emitentowi ewentualnych uwag do prospektu oraz ich uwzględnieniu przez spółkę w ostatecznej wersji prospektu emisyjnego podejmuje decyzje w kwestii zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Kolejny etap stanowi złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu emisyjnego. KNF po przekazaniu emitentowi ewentualnych uwag do prospektu oraz ich uwzględnieniu przez spółkę w ostatecznej wersji prospektu emisyjnego podejmuje decyzje w kwestii zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Przed rozpoczęciem oferty publicznej emitent jest obowiązany do zawarcia z Krajowym Depozytem umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną. Przed rozpoczęciem oferty publicznej emitent jest obowiązany do zawarcia z Krajowym Depozytem umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną. Następnie przeprowadzana jest publiczna oferta. Następnie przeprowadzana jest publiczna oferta. Po zdeponowaniu wszystkich akcji wprowadzanych do obrotu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, zakończeniu publicznej oferty, oraz rejestracji akcji nowej emisji przez sąd spółka składa do Zarządu Giełdy wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym. Zarząd Giełdy określa m.in. system notowań a także datę sesji giełdowej, na której nastąpi pierwsze notowanie. Po zdeponowaniu wszystkich akcji wprowadzanych do obrotu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, zakończeniu publicznej oferty, oraz rejestracji akcji nowej emisji przez sąd spółka składa do Zarządu Giełdy wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym. Zarząd Giełdy określa m.in. system notowań a także datę sesji giełdowej, na której nastąpi pierwsze notowanie. źródło: www.gpw.com.pl Najważniejsze etapy, które należy pokonać? c.d.

5 PROSPEKT EMISYJNY WSTĘP WSTĘP DANE O EMISJI DANE O EMISJI DANE O EMITENCIE DANE O EMITENCIE DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA OCENY I PROGNOZY OCENY I PROGNOZY DANE O ORGANIZACJI EMITENTA DANE O ORGANIZACJI EMITENTA SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE INFORMACJE DODATKOWE INFORMACJE DODATKOWE Szczegółowy opis zawartości prospektu emisyjnego zawiera Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych. źródło: A. Sierant Jak zostać spółką giełdową?

6 Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy określone są w Regulaminie Giełdy i Rozporządzeniu Ministra Ministrów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie określenia warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. nr. 206, poz. 1712): sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego, memorandum) oraz zatwierdzenie go przez właściwy organ nadzoru chyba, że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego, memorandum) oraz zatwierdzenie go przez właściwy organ nadzoru chyba, że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, zbywalność akcji nie jest ograniczona, zbywalność akcji nie jest ograniczona, wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, wartość akcji objętych wnioskiem, lub wartość kapitałów własnych emitenta wynosi równowartość w złotych co najmniej 1.000.000 EURO, wartość akcji objętych wnioskiem, lub wartość kapitałów własnych emitenta wynosi równowartość w złotych co najmniej 1.000.000 EURO, akcje objęte wnioskiem znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, stanowią co najmniej 25% wszystkich akcji spółki objętych wnioskiem, lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EURO; akcje objęte wnioskiem znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, stanowią co najmniej 25% wszystkich akcji spółki objętych wnioskiem, lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EURO; emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie, lub spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem, w przypadku gdy za dopuszczeniem do obrotu na rynku oficjalnych notowań przemawia uzasadniony interes spółki lub inwestorów. emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie, lub spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem, w przypadku gdy za dopuszczeniem do obrotu na rynku oficjalnych notowań przemawia uzasadniony interes spółki lub inwestorów. Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy źródło: www.gpw.com.pl

7 Debiut na GPW Dzień debiutu jest uwieńczeniem długiej drogi, jaką Spółka przeszła, aby jej akcje mogły być notowane na Giełdzie. Uroczystość debiutu jest doskonałą okazją do: podsumowania i podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces osobom, zaprezentowania spółki i jej działalności przybyłym gościom oraz inwestorom. Uroczystość debiutu posiada kilka stałych elementów. powitanie spółki na GPW przez Członka Zarządy Giełdy; powitanie spółki na GPW przez Członka Zarządy Giełdy; przemówienie prezesa Spółki; przemówienie prezesa Spółki; wręczenie pamiątkowej statuetki dla debiutującej spółki; wręczenie pamiątkowej statuetki dla debiutującej spółki; pierwszy dzwonek i pamiątkowe zdjęcia pod dzwonem giełdowym. pierwszy dzwonek i pamiątkowe zdjęcia pod dzwonem giełdowym. źródło: www.gpw.com.pl


Pobierz ppt "DROGA SPÓŁKI załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych NA GIEŁDĘ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google