Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia systemu SKOK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia systemu SKOK"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

2 Założenia systemu SKOK
Zasada pomocniczości i spółdzielczości Zasada więzi (pracowniczej lub organizacyjnej) Prowadzenie działalności niezarobkowej

3 ... a realizacja Większość aktywów posiada kilka największych SKOKów;
Ideę więzi zastępuje obligatoryjne zapisanie się nowego członka do działającej przy kasie fundacji, lub stowarzyszenia; Działalność formalnie nie nastawiona na zysk, jednak członkowie kas nie czerpią żadnych korzyści z wypracowanej przez kasę wartości dodanej.

4 System SKOK Około 80 kas spółdzielczych zrzeszonych w Kasie Krajowej;
Ponad uczestników; Ponad zł aktywów

5 Ewolucja profilu działalności
Kasy oszczędnościowo- kredytowe wyrosły z tradycji kas zapomogowo – pożyczkowych działających przy zakładach pracy. Początkowo działalność obejmowała przyjmowanie depozytów i udzielanie krótkoterminowych pożyczek (głównie tzw. chwilówek), do 2 i 5 lat. Kasy rozpoczęły oferowanie innych produktów umożliwiających rozliczenia finansowe swoim członkom (zlecenia, karty płatnicze etc.). W 2006 roku umożliwiono kasom udzielanie kredytów długoterminowych. Od 1 stycznia 2007 r. przestało obowiązywać zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych.

6 Kasa Krajowa Wg ustawy o SKOK członkami Kasy Krajowej mogą być tylko kasy spółdzielcze – tymczasem w praktyce większością udziałów dysponują inne osoby prawne (Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych, TUW SKOK) Takie rozwiązanie pozbawia kasy realnego wpływu na działanie instytucji, w której mają obowiązek zrzeszania się Większość obowiązków kas wobec Kasy Krajowej nie wynika wprost z przepisów ustawy, lecz z uchwał Zarządu Kasy Krajowej (obowiązek ubezpieczania działalności, zakupu systemu informatycznego od firm wskazanych przez Kasę Krajową)

7 Nadzór nad bezpieczeństwem środków i władztwo KK
Nadzór sprawowany jest przez Kasę Krajową – instytucję, której kasy są formalnymi właścicielami – konflikt interesów Kasa Krajowa określa wymagania kompetencyjne członków organów kas (zarząd, stanowiska menadżerskie), uzależniając m.in. możliwość sprawowania funkcji od zdania egzaminu w instytucji faktycznie zależnej od siebie

8 Założenia projektu ustawy
Zmiana filozofii nadzoru nad środkami zgromadzonymi w kasach; Zmiana organizacji i zadań Kasy Krajowej; Zmiany w kasach.

9 Zmiana filozofii nadzoru
Zastąpienie nadzoru koleżeńskiego (KK) państwowym, sprawowanym przez KNF; Przeniesienie uprawnień do określania kompetencji członków organów kas i KK do KNF; Określenie wyłącznego prawa KNF do: powoływania dwóch członków zarządu KK, zasad sprawowania kontroli nad kasami, określania limitu rezerwy płynnej i wpłat na fundusz stabilizacyjny, określania szczegółowych zasad inwestowania i limitów ryzyka, decydowania o zawieszeniu działalności kasy lub wprowadzenia zarządu komisarycznego.

10 Zmiana organizacji i zadań Kasy Krajowej
Pozostawienie w gestii KK funkcji kontrolnej; Ograniczenie działalności KK do bieżącej kontroli kas, zarządzania funduszem stabilizacyjnym; Ograniczenie możliwości przepływu aktywów pomiędzy kasami i KK; Ograniczenie funkcji KK wyłącznie do określonych w ustawie; Zakaz nabywania udziałów przez KK w innych podmiotach.

11 Zmiany w kasach Zmniejszenie obciążeń kas wobec KK;
Urealnienie wpływu kas na działalność KK poprzez pozbawienie członkostwa w KK podmiotów nie będących kasami i przyznanie każdej kasie prawa do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu KK; Zmniejszenie liczby członków zarządu kas do maksymalnie 3 Wypłata minimum 80% nadwyżki finansowej członkom kas


Pobierz ppt "Założenia systemu SKOK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google