Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – nowe rozwiązania dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – nowe rozwiązania dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – nowe rozwiązania dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

2 Źródła nowego prawa finansów publicznych Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Akt ten ma wejść w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Akt ten ma wejść w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Obie ustawy zostały przekazane do podpisu Prezydenta RP 28 sierpnia br. Obie ustawy zostały przekazane do podpisu Prezydenta RP 28 sierpnia br. Większość spośród nowych lub zmienionych instytucji gospodarki finansowej nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do budżetów samorządów na rok 2010, zapewniając organom samorządów odpowiedni czas na przygotowanie się do ich wdrożenia. Większość spośród nowych lub zmienionych instytucji gospodarki finansowej nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do budżetów samorządów na rok 2010, zapewniając organom samorządów odpowiedni czas na przygotowanie się do ich wdrożenia.

3 Finanse państwa i samorządu – system naczyń połączonych Finanse państwa oraz finanse samorządu terytorialnego stanowią finanse publiczne jednolitego państwa. Finanse państwa oraz finanse samorządu terytorialnego stanowią finanse publiczne jednolitego państwa. Ich wzajemna zależność opiera się na wspólnych ekonomicznych podstawach źródeł dochodów budżetowych. Ich wzajemna zależność opiera się na wspólnych ekonomicznych podstawach źródeł dochodów budżetowych. Podział między państwo i samorząd ma w dużej mierze charakter umowny, jest zmienny i może kształtować się różnie. Podział między państwo i samorząd ma w dużej mierze charakter umowny, jest zmienny i może kształtować się różnie.

4 Cele nowych regulacji prawnych Poprawa stanu finansów państwa Poprawa stanu finansów państwa Zmiana organizacji sektora finansów publicznych Zmiana organizacji sektora finansów publicznych Wzmocnienie przejrzystości finansów publicznych Wzmocnienie przejrzystości finansów publicznych Wprowadzenie stabilnych zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych Wprowadzenie stabilnych zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych

5 Zmiany w zakresie samorządowych form prawno-organizacyjnych Likwidacja gospodarstw pomocniczych Likwidacja gospodarstw pomocniczych Ograniczenie sfer działalności zakładów budżetowych do wybranych sfer Ograniczenie sfer działalności zakładów budżetowych do wybranych sfer Likwidacja rachunków dochodów własnych (przy zachowaniu możliwości tworzenia rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty) Likwidacja rachunków dochodów własnych (przy zachowaniu możliwości tworzenia rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty)

6 Zmiany w zakresie gospodarki budżetowej j.s.t. Nowy termin uchwalenia uchwały budżetowej do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Nowy termin uchwalenia uchwały budżetowej do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Ustawa o finansach publicznych systematyzuje przepisy dotyczące uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała budżetowa składa się z budżetu samorządu oraz załączników. Ustawa o finansach publicznych systematyzuje przepisy dotyczące uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała budżetowa składa się z budżetu samorządu oraz załączników. Uelastycznione zasady tworzenia rezerw celowych Uelastycznione zasady tworzenia rezerw celowych

7 Zmiany w zakresie wydatków niewygasających Zmiany w zakresie wydatków niewygasających Zasada zrównoważenia budżetu samorządu w zakresie działalności bieżącej Zasada zrównoważenia budżetu samorządu w zakresie działalności bieżącej Nowy wskaźnik spłaty zadłużenia, liczony indywidualnie dla każdego samorządu Nowy wskaźnik spłaty zadłużenia, liczony indywidualnie dla każdego samorządu Zmiany w zakresie gospodarki budżetowej j.s.t.

8 Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t. Długookresowa perspektywa prowadzenia gospodarki finansowej samorządu. Długookresowa perspektywa prowadzenia gospodarki finansowej samorządu. Prognoza będzie obejmowała okres nie krótszy niż rok budżetowy wraz 3 kolejnymi latami. Prognoza będzie obejmowała okres nie krótszy niż rok budżetowy wraz 3 kolejnymi latami. Minimalny okres sporządzania prognozy będzie podlegał obowiązkowemu wydłużeniu, na okres na jaki przewiduje się limity wydatków wieloletnich. Minimalny okres sporządzania prognozy będzie podlegał obowiązkowemu wydłużeniu, na okres na jaki przewiduje się limity wydatków wieloletnich. WPF będzie prognozą kroczącą, czyli uzupełnianą (przedłużaną) na kolejny rok budżetowy, tak by każdorazowo obejmowała rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata. WPF będzie prognozą kroczącą, czyli uzupełnianą (przedłużaną) na kolejny rok budżetowy, tak by każdorazowo obejmowała rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata.

9 Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t. Uchwała w sprawie WPF może ustalać upoważnienia dla zarządu do zaciągania zobowiązań w ramach wieloletnich przedsięwzięć wraz z możliwością przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. Projekt normuje również podstawowe kwestie związane z uchwalaniem WPF oraz jego zmian. podobnie, jak ma to miejsce w przypadku uchwały budżetowej, inicjatywa w sprawie sporządzania i przedłożenia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała w sprawie WPF może ustalać upoważnienia dla zarządu do zaciągania zobowiązań w ramach wieloletnich przedsięwzięć wraz z możliwością przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. Projekt normuje również podstawowe kwestie związane z uchwalaniem WPF oraz jego zmian. podobnie, jak ma to miejsce w przypadku uchwały budżetowej, inicjatywa w sprawie sporządzania i przedłożenia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Poza procedurą dotyczącą WPF a związaną z opracowaniem i przyjmowaniem uchwały budżetowej, przepisy nowej ustawy nie wykluczają możliwości podejmowania uchwał zmieniających uchwałę w sprawie WPF. WPF powinna być realistyczna, a zatem uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Poza procedurą dotyczącą WPF a związaną z opracowaniem i przyjmowaniem uchwały budżetowej, przepisy nowej ustawy nie wykluczają możliwości podejmowania uchwał zmieniających uchwałę w sprawie WPF. WPF powinna być realistyczna, a zatem uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy.

10 Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t. Dla zapewnienia spójności gospodarki finansowej samorządu, wartości przyjęte w WPF i budżecie samorządu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dla zapewnienia spójności gospodarki finansowej samorządu, wartości przyjęte w WPF i budżecie samorządu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po raz pierwszy niż później niż uchwałę budżetową na rok 2011. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po raz pierwszy niż później niż uchwałę budżetową na rok 2011.

11 Zmiany w zakresie gospodarowania środkami europejskimi oraz innymi środkami bezzwrotnymi Wyodrębnienie, w ramach budżetu państwa budżetu środków europejskich. Wyodrębnienie, w ramach budżetu państwa budżetu środków europejskich. Deficyt związany ze środkami europejskimi nie jest wliczany do deficytu budżetu państwa i jego finansowanie stanowi dodatkową potrzebę pożyczkową budżetu. Deficyt związany ze środkami europejskimi nie jest wliczany do deficytu budżetu państwa i jego finansowanie stanowi dodatkową potrzebę pożyczkową budżetu.

12 Nadwyżka środków europejskich również nie jest wliczana do budżetu państwa. Jest ona źródłem spłaty zobowiązań budżetu państwa, zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu środków europejskich. Nadwyżka środków europejskich również nie jest wliczana do budżetu państwa. Jest ona źródłem spłaty zobowiązań budżetu państwa, zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu środków europejskich. Zmiany w zakresie gospodarowania środkami europejskimi oraz innymi środkami bezzwrotnymi

13 Zmieniony sposób dokonywania płatności dla beneficjentów programów Zmieniony sposób dokonywania płatności dla beneficjentów programów wprowadzenie odrębnego podmiotu – płatnika (Bank Gospodarstwa Krajowego) dokonującego płatności na rzecz beneficjentów wprowadzenie odrębnego podmiotu – płatnika (Bank Gospodarstwa Krajowego) dokonującego płatności na rzecz beneficjentów

14 Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje wszystkich płatności w programach na rzecz wszystkich beneficjentów z rachunków otwartych w tym Banku przez Ministra Finansów, z wyjątkiem wydatków dokonywanych w ramach projektów pomocy technicznej. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje wszystkich płatności w programach na rzecz wszystkich beneficjentów z rachunków otwartych w tym Banku przez Ministra Finansów, z wyjątkiem wydatków dokonywanych w ramach projektów pomocy technicznej. Oznacza to, że płatności realizowane przez BGK są jedyną formą przekazywania środków beneficjentom, a tym samym płatności te nie mają formy dotacji rozwojowych. Oznacza to, że płatności realizowane przez BGK są jedyną formą przekazywania środków beneficjentom, a tym samym płatności te nie mają formy dotacji rozwojowych.

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – nowe rozwiązania dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google