Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i system zarządzania jakością na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Tarnowie Prowadzący: PPIS w Tarnowie Roman Bartuś.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i system zarządzania jakością na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Tarnowie Prowadzący: PPIS w Tarnowie Roman Bartuś."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i system zarządzania jakością na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Tarnowie Prowadzący: PPIS w Tarnowie Roman Bartuś

2 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor WSSE w Krakowie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor PSSE w Tarnowie Zastępca PPIS, w Tarnowie Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości Pion Nadzorowy Oddział Laboratoryjny Pion Administracyjny 2

3 Pion Nadzorowy Oddział Higieny Komunalnej
Kierownik ds. Jakości w Pionie Nadzorowym Oddział Higieny Pracy Oddział Epidemiologii Oddział Zapobiegawczy Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Żywności, Żywienia i P.U. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 3

4 Oddział Laboratoryjny
Kierownik ds. Jakości Kierownik ds. Technicznych Laboratorium Poboru Prób i Pomiarów Środowiskowych Laboratorium Powietrza Atmosfer. i Płynów Dezynfek. Laboratorium Higieny Pracy Laboratorium Mikrobiologii Ludzkiej Laboratorium Mikrobiologii Wody Laboratorium Przygotowania Pożywek i Szkła Laboratoryjnego Laboratorium Fizyko - Chemii Wody Laboratorium Analiz Instrumentalnych Laboratorium Mikrobiologii Żywności Laboratorium Fizyko- Chemii Żywności 4

5 Struktura zatrudnienia w PSSE w Tarnowie
Liczba zatrudnionych osób % osób z wyższym wykształceniem ogółem 124 51,6 % Laboratorium 49 55,1% Nadzór 51 64,7 % Administracja 24 16,7% 5

6 ZAWSZE WARUNKIEM KONIECZNYM
Podczas całego procesu wdrażania Systemu Jakości, jego doskonalenia i wprowadzania do niego zmian pozostaje zaangażowanie najwyższego kierownictwa. Jeżeli tak nie jest, system jakości nie uzyska w organizacji statutu najwyższej wagi. 6

7 WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
Stanowi podstawowe zadanie jej najwyższego, kierownictwa. Jest ono realizowane przy udziale kierowników wszystkich szczebli, jednak odpowiedzialność za efekty zarządzania spoczywa na najwyższym kierownictwie. 7

8 Obowiązki kierownictwa w systemie zarządzania jakością:
Najwyższe kierownictwo powinno: Brać czynny udział w ustanawianiu polityki jakości i celów dotyczących jakości, Ponosić odpowiedzialność i wykazywać swoje zaangażowanie w zapewnieniu dostępności zasobów, Określić wymagania dotyczące danych wejściowych i wyjściowych do przeglądu systemu zarządzania, Kreować i utrzymywać świadomość ludzi w organizacji, jak ważne jest spełnienie wymagań klienta, Przełożyć potrzeby i oczekiwania klienta na wymagania pozwalające osiągnąć zadowolenie klienta, Zapewnić, aby ludzie w organizacji byli świadomi znaczenia wywiązywania się z realizacji wymagań ustawowych i przepisów, Ustanowić politykę jakości organizacji tak, aby umożliwić spełnienie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności SZJ, Poprzez politykę jakości stworzyć ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości, 8

9 WZAJEMNE POWIĄZANIA WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE KIEROWANIA
PLANOWANIE Kierownicy, posługując się logiką i odpowiednimi metodami, obmyślają cele i działania KONTROLOWANIE Kierownicy powodują, że organizacja zmierza ku swoim celom ORGANIZOWANIE Kierownicy porządkują i przydzielają pracę, uprawnienia i zasoby, aby organizacja osiągnęła cel PRZEWODZENIE Kierownicy kierują pracownikami, wywierają na nich wpływ i motywują do wykonywania niezbędnych zadań 9

10 Warunki powodzenia we wdrażaniu systemu zarządzania jakością
Determinacja kierownictwa; Wyłonienie entuzjastów tego przedsięwzięcia spośród pracowników; Włączenie całej załogi w całość przedsięwzięcia; Konsekwencja w postępowaniu i właściwy dobór kadry kierowniczej; Szkolenia zewnętrzne i kaskadowo prowadzone szkolenia wewnętrzne; Równoległe dostosowanie pomieszczeń do wymogów akredytacyjnych 10

11 Wdrażanie systemu jakości w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tarnowie
1 lipca 1999r. - powstaje Oddział Laboratoryjny; lipiec - grudzień 1999r. - prace związane z organizacją laboratorium i dokumentacją techniczną; luty 2000r. - pierwsze szkolenie z wymagań systemu jakości opartego na PN-EN ISO/IEC (projekt); marzec - grudzień 2000r. - szkolenia i wdrażanie własnych rozwiązań w zakresie zarządzania laboratorium poprzez system jakości; styczeń - maj 2001r. - tworzenie i wdrażanie dokumentacji systemu jakości: polityka jakości procedury ogólne instrukcje ogólne księga jakości; 11

12 Wdrażanie systemu jakości w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tarnowie cd maj 2001r. - zarządzenie Dyrektora potwierdzające zakończenie etapu wdrażania systemu jakości; do września 2001r. - praca w systemie jakości, wdrażanie działań korygujących; wrzesień 2001r. - rozpoczęcie procesu akredytacji; listopad 2001r. - audit certyfikujący zewnętrzny i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu jakości w Laboratorium z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 12

13 Komunikacja wewnętrzna
Co najmniej raz w tygodniu zebrania najwyższego kierownictwa; Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych prowadzą zebrania w swoich działach; Szkolenia działowe i międzydziałowe; Poczta zewnętrzna przechodzi przez dyrektora a następnie trafia do merytorycznie właściwych działów; poczta wewnętrzna (międzydziałowa) jest przekazywana bez udziału sekretariatu; zarządzenia dyrektora regulują pewne obszary postępowania np. instrukcja kancelaryjna 13

14 Pobór próbek Próbki są pobierane przez: Próbkobiorców z laboratorium;
Pracowników Działów Nadzorowych Zlecanie badań. Działy Nadzorowe zlecają pisemnie pobór próbek i wykonanie badań do laboratorium (pocztą wewnętrzną) dokonując wzajemnie odpowiednich ustaleń 14

15 Certyfikat Akredytacji dla Laboratorium badawczego PSSE w Tarnowie został wydany 18 grudnia 2001r na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2001 Akredytacja obejmuje badania w zakresie: Chemii żywności i przedmiotów użytku; Mikrobiologii żywności; Mikrobiologii oraz fizyko – chemii wody Mikrobiologii jelitowej; Szkodliwości fizyko- chemicznych na stanowisku pracy; Zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego Nasz zakres akredytacji obejmuje 86 metod badawczych w tym 112 oznaczeń 15

16 METODY AKREDYTOWANE W ZAKRESIE BADAŃ WODY
POBÓR PRÓBEK: Lp. Oznaczenie Metodyka 1 Pobór próbek- wody podziemne PN-76/C-04620/03 2 Pobór próbek- wody powierzchniowe PN-74/C-04620/02 3 Pobór próbek- woda uzdatniana PN-74/C-04620/04 16

17 METODY AKREDYTOWANE W ZAKRESIE BADAŃ WODY
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE: Lp Oznaczenie Metodyka 1 Ogólna liczba bakterii w 1 ml wody- 37oC po 24h, 48h, 22oC po 72h PN-ISO 6222:1999 2 Bakterie grupy coli, Bakterie grupy coli termotolerancyjne i domniemane E. coli PB-002/P3 wyd.1:2004 3 Bakterie grupy coli i Escherichia coli w wodzie czystej PN-EN ISO :2004 4 Clostridia redukujące siarczyny PN-EN :2001 5 Enterokoki kałowe PN-EN ISO :2004 6 Pseudomonas aeruginosa PN-C :1999 17

18 BADANIA FIZYKOCHEMICZNE:
Lp. Oznaczenie Metodyka 1 Twardość ogólna PN-ISO 6059: 1999 2 Żelazo PN-73-C 3 Amoniak PN-C :1994 4 Azotyny PN-EN 26777: 1999 5 Azotany PN-82/C 6 Mangan PN-92/C-04590/02 7 pH PN-90/C-04540/01 8 Przewodność właściwa PN-EN 27888: 1999 9 Chlorki PN-ISO 9297: 1994 10 Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467: 2001 11 Fluorki PN-75/C 12 Glin PN-92/C-04605/02 13 Chlor wolny i ogólny PN-ISO : 1997 14 Cynk PN-ISO 8288:2002 15 Miedź, ołów, kadm, nikiel PN-88/C-04570/10 16 Mętność PN-79/C 18

19 Dziękujemy za uwagę Prowadził: PPIS w Tarnowie Roman Bartuś


Pobierz ppt "Organizacja i system zarządzania jakością na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Tarnowie Prowadzący: PPIS w Tarnowie Roman Bartuś."

Podobne prezentacje


Reklamy Google