Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i system zarządzania jakością na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Tarnowie Prowadzący: PPIS w Tarnowie Roman Bartuś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i system zarządzania jakością na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Tarnowie Prowadzący: PPIS w Tarnowie Roman Bartuś"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i system zarządzania jakością na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Tarnowie Prowadzący: PPIS w Tarnowie Roman Bartuś

2 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor WSSE w Krakowie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor PSSE w Tarnowie Zastępca PPIS, w Tarnowie Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości Pion Nadzorowy Oddział Laboratoryjny Pion Administracyjny 2

3 Kierownik ds. Jakości w Pionie Nadzorowym Oddział Higieny Komunalnej Pion Nadzorowy Oddział Higieny Żywności, Żywienia i P.U. Oddział Higieny Pracy Oddział Epidemiologii Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Oddział Zapobiegawczy Nadzoru Sanitarnego Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 3

4 Kierownik ds. Technicznych Kierownik ds. Jakości Oddział Laboratoryjny Laboratorium Mikrobiologii Ludzkiej Laboratorium Poboru Prób i Pomiarów Środowiskowych Laboratorium Powietrza Atmosfer. i Płynów Dezynfek. Laboratorium Mikrobiologii Wody Laboratorium Higieny Pracy Laboratorium Przygotowania Pożywek i Szkła Laboratoryjnego Laboratorium Fizyko - Chemii Wody Laboratorium Analiz Instrumentalnych Laboratorium Mikrobiologii Żywności Laboratorium Fizyko- Chemii Żywności 4

5 Struktura zatrudnienia w PSSE w Tarnowie Liczba zatrudnionych osób % osób z wyższym wykształceniem ogółem12451,6 % Laboratorium4955,1% Nadzór5164,7 % Administracja2416,7% 5

6 ZAWSZE WARUNKIEM KONIECZNYM Podczas całego procesu wdrażania Systemu Jakości, jego doskonalenia i wprowadzania do niego zmian pozostaje zaangażowanie najwyższego kierownictwa. Jeżeli tak nie jest, system jakości nie uzyska w organizacji statutu najwyższej wagi. 6

7 WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ Stanowi podstawowe zadanie jej najwyższego, kierownictwa. Jest ono realizowane przy udziale kierowników wszystkich szczebli, jednak odpowiedzialność za efekty zarządzania spoczywa na najwyższym kierownictwie. 7

8 Obowiązki kierownictwa w systemie zarządzania jakością: Najwyższe kierownictwo powinno: Brać czynny udział w ustanawianiu polityki jakości i celów dotyczących jakości, Brać czynny udział w ustanawianiu polityki jakości i celów dotyczących jakości, Ponosić odpowiedzialność i wykazywać swoje zaangażowanie w zapewnieniu dostępności zasobów, Ponosić odpowiedzialność i wykazywać swoje zaangażowanie w zapewnieniu dostępności zasobów, Określić wymagania dotyczące danych wejściowych i wyjściowych do przeglądu systemu zarządzania, Określić wymagania dotyczące danych wejściowych i wyjściowych do przeglądu systemu zarządzania, Kreować i utrzymywać świadomość ludzi w organizacji, jak ważne jest spełnienie wymagań klienta, Kreować i utrzymywać świadomość ludzi w organizacji, jak ważne jest spełnienie wymagań klienta, Przełożyć potrzeby i oczekiwania klienta na wymagania pozwalające osiągnąć zadowolenie klienta, Przełożyć potrzeby i oczekiwania klienta na wymagania pozwalające osiągnąć zadowolenie klienta, Zapewnić, aby ludzie w organizacji byli świadomi znaczenia wywiązywania się z realizacji wymagań ustawowych i przepisów, Zapewnić, aby ludzie w organizacji byli świadomi znaczenia wywiązywania się z realizacji wymagań ustawowych i przepisów, Ustanowić politykę jakości organizacji tak, aby umożliwić spełnienie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności SZJ, Ustanowić politykę jakości organizacji tak, aby umożliwić spełnienie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności SZJ, Poprzez politykę jakości stworzyć ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości, Poprzez politykę jakości stworzyć ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości, 8

9 WZAJEMNE POWIĄZANIA WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE KIEROWANIA PLANOWANIE Kierownicy, posługując się logiką i odpowiednimi metodami, obmyślają cele i działania KONTROLOWANIE Kierownicy powodują, że organizacja zmierza ku swoim celom ORGANIZOWANIE Kierownicy porządkują i przydzielają pracę, uprawnienia i zasoby, aby organizacja osiągnęła cel PRZEWODZENIE Kierownicy kierują pracownikami, wywierają na nich wpływ i motywują do wykonywania niezbędnych zadań 9

10 Warunki powodzenia we wdrażaniu systemu zarządzania jakością Determinacja kierownictwa; Determinacja kierownictwa; Wyłonienie entuzjastów tego przedsięwzięcia spośród pracowników; Wyłonienie entuzjastów tego przedsięwzięcia spośród pracowników; Włączenie całej załogi w całość przedsięwzięcia; Włączenie całej załogi w całość przedsięwzięcia; Konsekwencja w postępowaniu i właściwy dobór kadry kierowniczej; Konsekwencja w postępowaniu i właściwy dobór kadry kierowniczej; Szkolenia zewnętrzne i kaskadowo prowadzone szkolenia wewnętrzne; Szkolenia zewnętrzne i kaskadowo prowadzone szkolenia wewnętrzne; Równoległe dostosowanie pomieszczeń do wymogów akredytacyjnych Równoległe dostosowanie pomieszczeń do wymogów akredytacyjnych 10

11 Wdrażanie systemu jakości w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tarnowie 1 lipca 1999r. - powstaje Oddział Laboratoryjny; 1 lipca 1999r. - powstaje Oddział Laboratoryjny; lipiec - grudzień 1999r. - prace związane z organizacją laboratorium i dokumentacją techniczną; lipiec - grudzień 1999r. - prace związane z organizacją laboratorium i dokumentacją techniczną; luty 2000r. - pierwsze szkolenie z wymagań systemu jakości opartego na PN-EN ISO/IEC (projekt); luty 2000r. - pierwsze szkolenie z wymagań systemu jakości opartego na PN-EN ISO/IEC (projekt); marzec - grudzień 2000r. - szkolenia i wdrażanie własnych rozwiązań w zakresie zarządzania laboratorium poprzez system jakości; marzec - grudzień 2000r. - szkolenia i wdrażanie własnych rozwiązań w zakresie zarządzania laboratorium poprzez system jakości; styczeń - maj 2001r. - tworzenie i wdrażanie dokumentacji systemu jakości: styczeń - maj 2001r. - tworzenie i wdrażanie dokumentacji systemu jakości: polityka jakości polityka jakości procedury ogólne procedury ogólne instrukcje ogólne instrukcje ogólne księga jakości; księga jakości; 11

12 maj 2001r. - zarządzenie Dyrektora potwierdzające zakończenie etapu wdrażania systemu jakości; maj 2001r. - zarządzenie Dyrektora potwierdzające zakończenie etapu wdrażania systemu jakości; do września 2001r. - praca w systemie jakości, wdrażanie działań korygujących; do września 2001r. - praca w systemie jakości, wdrażanie działań korygujących; wrzesień 2001r. - rozpoczęcie procesu akredytacji; wrzesień 2001r. - rozpoczęcie procesu akredytacji; listopad 2001r. - audit certyfikujący zewnętrzny i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu jakości w Laboratorium z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 listopad 2001r. - audit certyfikujący zewnętrzny i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu jakości w Laboratorium z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 Wdrażanie systemu jakości w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tarnowie cd 12

13 Komunikacja wewnętrzna Co najmniej raz w tygodniu zebrania najwyższego kierownictwa; Co najmniej raz w tygodniu zebrania najwyższego kierownictwa; Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych prowadzą zebrania w swoich działach; Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych prowadzą zebrania w swoich działach; Szkolenia działowe i międzydziałowe; Szkolenia działowe i międzydziałowe; Poczta zewnętrzna przechodzi przez dyrektora a następnie trafia do merytorycznie właściwych działów; Poczta zewnętrzna przechodzi przez dyrektora a następnie trafia do merytorycznie właściwych działów; poczta wewnętrzna (międzydziałowa) jest przekazywana bez udziału sekretariatu; poczta wewnętrzna (międzydziałowa) jest przekazywana bez udziału sekretariatu; zarządzenia dyrektora regulują pewne obszary postępowania np. instrukcja kancelaryjna zarządzenia dyrektora regulują pewne obszary postępowania np. instrukcja kancelaryjna 13

14 Pobór próbek Próbki są pobierane przez: Próbkobiorców z laboratorium; Próbkobiorców z laboratorium; Pracowników Działów Nadzorowych Pracowników Działów Nadzorowych Zlecanie badań. Działy Nadzorowe zlecają pisemnie pobór próbek i wykonanie badań do laboratorium (pocztą wewnętrzną) dokonując wzajemnie odpowiednich ustaleń Działy Nadzorowe zlecają pisemnie pobór próbek i wykonanie badań do laboratorium (pocztą wewnętrzną) dokonując wzajemnie odpowiednich ustaleń 14

15 Certyfikat Akredytacji dla Laboratorium badawczego PSSE w Tarnowie został wydany 18 grudnia 2001r na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2001 Akredytacja obejmuje badania w zakresie: Chemii żywności i przedmiotów użytku; Chemii żywności i przedmiotów użytku; Mikrobiologii żywności; Mikrobiologii żywności; Mikrobiologii oraz fizyko – chemii wody Mikrobiologii oraz fizyko – chemii wody Mikrobiologii jelitowej; Mikrobiologii jelitowej; Szkodliwości fizyko- chemicznych na stanowisku pracy; Szkodliwości fizyko- chemicznych na stanowisku pracy; Zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego Zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego Nasz zakres akredytacji obejmuje 86 metod badawczych w tym 112 oznaczeń 15

16 METODY AKREDYTOWANE W ZAKRESIE BADAŃ WODY POBÓR PRÓBEK: Lp.Oznaczenie Metodyka 1Pobór próbek- wody podziemne PN-76/C-04620/03 2Pobór próbek- wody powierzchniowe PN-74/C-04620/02 3Pobór próbek- woda uzdatniana PN-74/C-04620/04 16

17 METODY AKREDYTOWANE W ZAKRESIE BADAŃ WODY BADANIA MIKROBIOLOGICZNE: LpOznaczenieMetodyka 1Ogólna liczba bakterii w 1 ml wody- 37 o C po 24h, 48h, 22 o C po 72h PN-ISO 6222:1999 2Bakterie grupy coli, Bakterie grupy coli termotolerancyjne i domniemane E. coli PB-002/P3 wyd.1:2004 3Bakterie grupy coli i Escherichia coli w wodzie czystejPN-EN ISO :2004 4Clostridia redukujące siarczynyPN-EN :2001 5Enterokoki kałowePN-EN ISO :2004 6Pseudomonas aeruginosaPN-C :

18 BADANIA FIZYKOCHEMICZNE: Lp.OznaczenieMetodyka 1Twardość ogólna PN-ISO 6059: Żelazo PN-73-C Amoniak PN-C :1994 4Azotyny PN-EN 26777: Azotany PN-82/C Mangan PN-92/C-04590/02 7pH PN-90/C-04540/01 8Przewodność właściwa PN-EN 27888: Chlorki PN-ISO 9297: Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467: Fluorki PN-75/C Glin PN-92/C-04605/02 13Chlor wolny i ogólny PN-ISO : Cynk PN-ISO 8288: Miedź, ołów, kadm, nikiel PN-88/C-04570/10 16Mętność PN-79/C

19 Dziękujemy za uwagę Prowadził: PPIS w Tarnowie Roman Bartuś


Pobierz ppt "Organizacja i system zarządzania jakością na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Tarnowie Prowadzący: PPIS w Tarnowie Roman Bartuś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google