Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ DOE INŻYNIERIA JAKOŚCI; PODEJŚCIE TAGUCHI’EGO SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

2 NORMY ISO SERII 9000 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (POWSTAŁA W 1946) SKUPIA PONAD 130 NARODOWYCH INSTYTUCJI NORMALIZACYJNYCH SYSTEM ISO 9000 JEST STOSOWANY POWSZECHNIE JAKO STANDARDOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE MOTYWY: WEJŚCIE DO SIECI DOSTAWCÓW ZNANYCH PRODUCENTÓW, WZROST WIARYGODNOŚCI PRODUCENTA LUB DOSTAWCY, RACJONALIZACJA ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI PRACY OGRANICZENIE STRAT WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOPASOWANIA WYROBU LUB USŁUGI DO WYMAGAŃ RYNKU, OBNIŻENIE KOSZTÓW BRAKÓW WEWNĘTRZNYCH I NAPRAW GWARANCYJNYCH, WZROST KONKURENCYJNOŚCI WYROBU LUB USŁUGI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH.

3 NORMY ISO SERII 9000 NOWA EDYCJA NORM ISO SERII 9000 Z ROKU 2000; 15 Grudnia 2000r ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE ZREWIDOWANE NORMY: ISO SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. PODSTAWY I TERMINOLOGIA. ISO SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. WYMAGANIA. ISO SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. WYTYCZNE DLA DOSKONALENIA DZIAŁALNOŚCI. W 2002 ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA NORMA ISO „WYTYCZNE DO AUDITU JAKOŚCI I/LUB AUDITU SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM”

4 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. PODSTAWY I TERMINOLOGIA
ISO 9000 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. PODSTAWY I TERMINOLOGIA ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: SKUPIENIE UWAGI NA KLIENCIE (organizacje zależą od swoich klientów) PRZYWÓDZTWO (przywódcy harmonizują cele kierunki działania organizacji) ZAANGAŻOWANIE LUDZI (pracownicy stanowią o istocie organizacji) PODEJŚCIE PROCESOWE (działalność i związane z nią zasoby są zarządzane jak proces) SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA (identyfikacja, zrozumienie i zarządzanie procesami wpływa na sprawność i skuteczność) CIĄGŁE DOSKONALENIE (stały cel organizacji) RZECZOWE PODEJŚCIE DO PODEJMOWANYCH DECYZJI (skuteczne decyzje oparte są na analizie danych i informacji) WZAJEMNIE KORZYSTNE STOSUNKI Z DOSTAWCAMI (występują wzajemne zależności i obustronnie korzystne relacje)

5 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. PODSTAWY I TERMINOLOGIA
ISO 9000 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. PODSTAWY I TERMINOLOGIA PROCES WDRAŻANIA I ROZWOJU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH KROKÓW: OKREŚLENIE POTRZEB I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW ORAZ INNYCH ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW, USTALENIA POLITYKI JAKOŚCI I CELÓW ZWIĄZANYCH Z JAKOŚCIĄ, OKREŚLENIE PROCESÓW I ZAKRESÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZBĘDNYCH DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW JAKOŚCIOWYCH, OKREŚLENIE I ZAPEWNIENIE ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW JAKOŚCIOWYCH, USTALENIE METOD POMIARU SKUTECZNOŚCI I SPRAWNOŚCI KAŻDEGO PROCESU, WYKORZYSTANIE TYCH MIAR DO OKREŚLENIA SKUTECZNOŚCI I SPRAWNOŚCI KAŻDEGO PROCESU, OKREŚLENIE ZAMIERZEŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEZGODNOŚCIOM I ELIMINOWANIE TAKICH WYPADKÓW, USTALENIE I STOSOWANIE PROCESÓW ZMIERZAJĄCYCH DO CIĄGŁEGO DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.

6 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. PODSTAWY I TERMINOLOGIA
ISO 9000 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. PODSTAWY I TERMINOLOGIA

7 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. WYMAGANIA
ISO 9001 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. WYMAGANIA NORMA MOŻE BYĆ STOSOWANA W CELU OCENY, CZY ORGANIZACJA MA ZDOLNOŚĆ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ KLIENTÓW, WYMAGAŃ ZAWARTYCH W PRZEPISACH I WŁASNYCH WYMAGAŃ ORGANIZACJI POWINNA DOWIEŚĆ ZDOLNOŚCI DOSTARCZANIA WYROBU KONSEKWENTNIE ODPOWIADAJĄCEGO WYMAGANIOM KLIENTA I WYMAGANIOM ZAWARTYM W PRZEPISACH USTANOWIENIE, UDOKUMENTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWINNO OBEJMOWAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI: ZIDENTYFIKOWANIE PROCESÓW POTRZEBNYCH W TYM SYSTEMIE ORAZ ICH ZASTOSOWANIE W CAŁEJ ORGANIZACJI, USTALENIE KOLEJNOŚCI ORAZ OKREŚLENIE WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA NA SIEBIE TYCH PROCESÓW, USTALENIE KRYTERIÓW I METOD POTRZEBNYCH DO ZAPEWNIENIA, ŻE PROCESY PRZEBIEGAJĄ SPRAWNIE I STEROWANIE NIMI JEST SKUTECZNE, ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ZASOBÓW I INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO WSPOMAGANIA PRZEBIEGU I MONITOROWANIA TYCH PROCESÓW, MONITOROWANIE, POMIAR I ANALIZA PROCESÓW, PODJECIE DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO OSIĄGNIĘCIA PLANOWANYCH REZULTATÓW I CIĄGŁE DOSKONALENIE TYCH PROCESÓW.

8 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. WYMAGANIA
ISO 9001 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. WYMAGANIA DOKUMENTACJA SYSTEMU POWINNA OBEJMOWAĆ: UDOKUMENTOWANE DEKLARACJE DOTYCZĄCE POLITYKI JAKOŚCI I CELÓW ZWIĄZANYCH Z JAKOŚCIĄ, KSIĘGĘ JAKOŚCI, UDOKUMENTOWANE PROCEDURY WYMAGANE PRZEZ NORMĘ, DOKUMENTY POTRZEBNE ORGANIZACJI DO ZAPEWNIENIA EFEKTYWNEGO PLANOWANIA, DZIAŁANIA I STEROWANIA PROCESAMI PRZEBIEGAJĄCYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE, ZAPISY WYMAGANE PRZEZ NORMĘ WŁAŚCIWA REALIZACJA WYROBU WYMAGA : MONITORINGU I POMIARU W ZAKRESIE OCENY I ZADOWOLENIA KLIENTA, AUDITU WEWNĘTRZNEGO, MONITOROWANIA I POMIARU PROCESÓW ORAZ PRODUKTU NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM, ANALIZY DANYCH, DOSKONALENIA (POLEGAJĄCYM PRZEDE WSZYSTKIM NA ANALIZIE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH ORAZ REALIZACJI DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH)

9 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. WYTYCZNE DLA DOSKONALENIA DZIAŁALNOŚCI
ISO 9004 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. WYTYCZNE DLA DOSKONALENIA DZIAŁALNOŚCI NORMA ZAWIERA WYTYCZNE W ZAKRESIE CIĄGŁEGO DOSKONALENIA CAŁEJ ORGANIZACJI, JEJ SPRAWNOŚCI ORAZ SKUTECZNOŚCI CELEM ORGANIZACJI JEST: IDENTYFIKOWANIE I SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ORAZ OCZEKIWAŃ KLIENTÓW I INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON (PRACOWNIKÓW, DOSTAWCÓW, WŁAŚCICIELI, SPOŁECZNOŚCI) W CELU OSIĄGNIĘCIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ I REALIZOWANIE TEGO W SPOSÓB SPRAWNY I SKUTECZNY, ROZSZERZENIE, UTRZYMANIE I DOSKONALENIE CAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI ORAZ JEJ MOŻLIWOŚCI

10 DOKUMENTACJA DOKUMENTY SYSTEMU JAKOŚCI ZAWIERAJĄ STAWIANE CELE, ZAŁOŻENIA, OKREŚLAJĄ METODYKĘ PRACY itp., NATOMIAST ZAPISY DOWODZĄ, ŻE OKREŚLONE ZAŁOŻENIA SĄ REALIZOWANE ZAPIS STANOWI OBIEKTYWNY DOWÓD OPRACOWANIA I WDROŻENIA SYSTEMU W PRZEDSIĘBIORSTWIE, PRECYZYJNY ZAPIS JEST JEDNOZNACZNĄ FORMĄ PRZEKAZU INFORMACJI, WSKAZUJE CEL, ZAKRES, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOMPETENCJE W WYKONYWANIU I POTWIERDZENIU DZIAŁAŃ, ZAPIS W WIELU PRZYPADKACH POZWALA NA WYELIMINOWANIE NIEZASTĘPOWALNOŚCI PRACOWNIKÓW, ODGRYWA ISTOTNĄ ROLĘ W ZAPEWNIENIU POWTARZALNOŚCI PROCESÓW, A PRZEZ TO GWARANTUJE POWTARZALNĄ JAKOŚĆ, ZAPIS ZAPEWNIA AUTORYZACJĘ, ZAPIS DAJE OBIEKTYWNĄ PODSTAWĘ DO ANALIZ, PLANOWANIA I REALIZACJI DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH.

11 DOKUMENTACJA DOKUMENTY SĄ ZATWIERDZANE POD WZGLĘDEM ICH ADEKWATNOŚCI, ZANIM ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE, DOKUMENTY SĄ OKRESOWO PRZEGLĄDANE, W RAZIE POTRZEBY AKTUALIZOWANE ORAZ PONOWNIE ZATWIERDZANE ZMIANY ORAZ BIEŻĄCY STATUS PRZEGLĄDU DOKUMENTÓW SĄ ZIDENTYFIKOWANE, AKTUALNE WYDANIA STOSOWNYCH DOKUMENTÓW SĄ DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH MIEJSCACH, W KTÓRYCH WYKONYWANE SĄ DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO EFEKTOWNEGO FUNKCJONOWANIA PROCESU, DOKUMENTACJA JEST CZYTELNA I ŁATWO IDENTYFIKOWALNA, DOKUMENTY POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH SĄ ZIDENTYFIKOWANE A ICH DYSTRYBUCJA KONTROLOWANA, WSZELKIE NIEAKTUALNE DOKUMENTY ZACHOWANE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN SĄ ZABEZPIECZONE PRZED NIEPOWOŁANYM UŻYCIEM ORAZ ODPOWIEDNIO OZNACZONE.

12 DOKUMENTACJA

13 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI STANOWI PODSTAWĘ CAŁEJ DOKUMENTACJI SYSTEMU JAKOŚCI. POWINNA ONA ZAWIERAĆ: OPIS ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI OBEJMOWANEGO PRZEZ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŁĄCZNIE ZE SZCZEGÓŁAMI DOTYCZĄCYMI DOPUSZCZALNOŚCI JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ ZAKRESU, UDOKUMENTOWANE PROCEDURY OKREŚLONE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ LUB POWOŁYWANIE SIĘ NA NIE, OPIS WZAJEMNYCH ODDZIAŁYWAŃ PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. RODZAJE KSIĄG JAKOŚCI: KSIĘGA JAKOŚCI – (DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA, ORAZ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ ORGANIZACJI), KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – (TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO) KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI – (OPISUJE SYSTEM JAKOŚCI NA UŻYTEK ZEWNĘTRZNY)

14 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI ZAWIERA: POLITYKĘ JAKOŚCI,

15 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI ZAWIERA: POLITYKĘ JAKOŚCI,
DEKLARACJĘ KIEROWNICTWA, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ ORAZ WZAJEMNEJ ZALEŻNOŚCI PERSONELU, KTÓRY ZARZĄDZA, WYKONUJE, SPRAWDZA LUB ANALIZUJE PRACE WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ, PRZEDSTAWIENIE PROCESÓW REALIZOWANYCH W ORGANIZACJI ORAZ ICH WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI – CHARAKTERYSTYKĘ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ LUB ODWOŁANIE SIĘ DO WŁAŚCIWYCH PROCEDUR ROZWIJAJĄCYCH TREŚĆ KSIĘGI, CHARAKTERYSTYKĘ OGRANICZEŃ ZAKRESU SYSTEMU W ORGANIZACJI, OPIS WZAJEMNYCH ODDZIAŁYWAŃ PROCESÓW SYSTEMÓW ZARZĄDZAJĄCYCH JAKOŚCIĄ, OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDU, AKTUALIZACJI, NADZOROWANIA KSIĘGI JAKOŚCI

16 PROCEDURY SYSTEMU ZARZĄDZANIA
UDOKUMENTOWANE PROCEDURY WYJAŚNIAJĄ: POSTAWIONY CEL, KTÓRY CHCE SIĘ OSIĄGNĄĆ DZIĘKI OPRACOWANIU I WDROŻENIU DANEJ PROCEDURY, ZAKRES STOSOWANIA – PRECYZUJE ZAKŁADY, KOMÓRKI, OBSZAR STOSOWANIA DOKUMENTU, JAK RÓWNIEŻ PROCES, KTÓREGO DOTYCZY, DOKUMENTY NADRZĘDNE I ZWIĄZANE – WSKAZUJĄ DOKUMENTY BAZOWE, np. ISO 9001, ORAZ INNE, np. INSTRUKCJE, PLANY, FORMULARZE ZWIĄZANE Z DANĄ PROCEDURĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ – WSKAZUJĄ OSOBY FUNKCYJNE ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA DANĄ PROCEDURĘ, REALIZACJE, JEŚLI TO JEST MOŻLIWE , W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM, WSKAZANE SĄ ETAPY REALIZACJI PROCEDURY, ZAPISY – WYMIENIONE ZOSTAJĄ ZAPISY, KTÓRE SĄ STOSOWANE PRZY REALIZACJI DANEJ PROCEDURY, ZAŁĄCZNIKI; JEŻELI PROCEDURA ZAWIERA ZAŁĄCZNIKI, SĄ ONE WYMIENIONE, ZMIANY, MIEJSCA W KTÓRYCH SPECYFIKOWANE SĄ WSZELKIE RÓŻNICE W STOSUNKU DO WERSJI WCZEŚNIEJSZEJ

17 PROCEDURY SYSTEMU ZARZĄDZANIA

18 INSTRUKCJE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
INSTRUKCJE SYSTEMOWE  ROZWINIĘCIE PROCEDUR DOKŁADNIE OPISUJĄ JAK WYKONAĆ OKREŚLONE DZIAŁANIA, JAK KONTROLOWAĆ, NADZOROWAĆ, KWALIFIKOWAĆ itd INSTRUKCJE TECHNICZNE  CZĘŚĆ PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH. WYRAŻAJĄ ZALEŻNOŚĆ CZŁOWIEK – MASZYNA (np. INSTRUKCJA SPAWANIA, INSTRUKCJA TOCZENIA). DOKUMENTY POWINNY BYĆ KOMPLETNE I PODLEGAĆ NADZOROWI

19 WARUNEK WYBORU TABELI ORTOGONALNEJ
KOLOKWIUM 2 WARUNEK WYBORU TABELI ORTOGONALNEJ PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY PROWADZENIU DOŚWIADCZEŃ (PODEJŚCIE TAGUCHI’EGO) CO POKAZUJĄ WYKRESY EFEKTÓW GŁÓWNYCH KTÓRA NORMA ISO SERII 9000 USTALA WYMAGANIA DLA WYROBÓW (jakości itp.)


Pobierz ppt "PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google