Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSIEM ZASAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1.Orientacja na klienta 2.Przywództwo 3.Zaangażowanie ludzi 4.Podejście procesowe Zasady Zarządzania Jakością 5.Podejście.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSIEM ZASAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1.Orientacja na klienta 2.Przywództwo 3.Zaangażowanie ludzi 4.Podejście procesowe Zasady Zarządzania Jakością 5.Podejście."— Zapis prezentacji:

1

2 OSIEM ZASAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

3 1.Orientacja na klienta 2.Przywództwo 3.Zaangażowanie ludzi 4.Podejście procesowe Zasady Zarządzania Jakością 5.Podejście systemowe do zarządzania 6.Ciągłe doskonalenie 7.Podejmowanie decyzji na podstawie faktów 8.Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami

4 WYMAGANIA KLIENTA SATYSFAKCJA KLIENTA Orientacja na Klienta QMS Zasada 1 Organizacje są zależne od swoich klientów i dlatego zaleca się, aby rozumiały obecne i przyszłe ich potrzeby, aby spełniały wyma- gania klienta oraz podejmowały starania, aby wykraczać ponad jego oczekiwania.

5 W systemie … badanie i rozumienie potrzeb i oczekiwań klienta powiązanie celów organizacji z potrzebami klienta pomiary zadowolenia klienta i podejmowanie odpowiednich działań na bazie wyników badań zarządzanie relacjami z klientem zapewnienie wyważonego podejścia między zadowoleniem klientów i innych stron zainteresowanych

6 Przywództwo Zasada 2 Przywódcy ustalają jedność celu i kierunku działania organizacji. Zaleca się, aby tworzyli oni środowisko wewnętrzne, w którym ludzie mogą w pełni zaangażować się w osiąganie celów organizacji. POLITYKA JAKOŚCI Cele jakości MISJA Kierunki działania

7 W systemie …. rozważenie potrzeb wszystkich stron zainteresowanych ustanowienie wyraźnej wizji organizacji określenie celów i zadań do realizacji tworzenie i utrzymywanie wspólnych wartości na wszystkich szczeblach organizacji / home order / zapewnienie wymaganych zasobów, szkoleń itp. utrzymywanie adekwatnej kultury działania inspirowanie i uznawanie wkładu ludzi.

8 Zaangażowanie ludzi Zasada 3 Ludzie na wszystkich szczeblach są istotą organizacji i ich całkowite zaangażowanie pozwala na wykorzystanie ich zdolności dla dobra organizacji.

9 W systemie … wzmacnianie świadomości pracowników, szczególnie dot. ich roli w organizacji podział odpowiedzialności i uprawnień wzmacnianie roli samooceny aktywne poszukiwanie możliwości rozwoju przez ludzi elementy zarządzania wiedzą

10 Podejście procesowe Zasada 4: Pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością wówczas, gdy działania i związane z nimi zasoby zarządzane są jako proces. Takie zaprojektowanie i zarządzanie procesem, by osiągnąć określone cele / a nie, żeby realizować procedury niezależnie od wyników / Proces Podejście procesowe zespół powiązanych ze sobą i wzajemnie oddziałujących na siebie działań, które przekształcają wejście w wyjście

11 PROCES Wejście Wyjście WYRÓB wynik procesu MOŻLIWOŚĆ MONITOROWANIA I POMIARÓW Efektywność procesu Relacje pomiędzy osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami Skuteczność procesu Zdolność do osiągania pożądanych wyników Podejście procesowe

12 W systemie … ustanowienie procesów i operacji niezbędnych do uzyskania wyniku ustanowienie odpowiedzialności za procesy i kluczowe operacje identyfikacja oddziaływań pomiędzy kluczowymi działaniami i funkcjami w organizacji koncentracja na czynnikach poprawiających przebieg procesu

13 Podejście systemowe - zarządzanie relacjami pomiędzy poszczególnymi procesami Zasada 5 Identyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami jako systemem przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności organizacji w osiąganiu celów. Podejście systemowe

14 Mapa procesów KLIENT MARKETING ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SPRZEDAŻ REALIZACJA WYROBU DYSTRYBUCJA ZAMÓWIENIA SERWIS WYRÓB POLITYKA DOT. PRODUKTU POLITYKA DYSTRYBUCJI WYRÓB PROGNOZA SPRZEDAŻY ZLECENIE WYSYŁKA Z MAGAZYNU

15 Ciągłe doskonalenie Orientacja na klienta MIERNIKI JAKOŚCI PROCESU wg normy ISO 9000 : 2000 SKUTECZNOŚĆ (ang. effectiveness - 3.2.14) - stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte EFEKTYWNOŚĆ (ang. efficiency - 3.2.15) - relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami PAMIĘTAJ !! Podejście procesowe i systemowe

16 W systemie … struktura procesowa całej organizacji z uwzględnieniem celów biznesowych stworzenie prostej sieci zależności redukcja barier hierarchicznych na rzecz współpracy poziomej realna ocena ograniczeń zasobowych

17 Zasada 6 Zaleca się, aby ciągłe doskonalenie funkcjonowania całej organizacji stanowiło stały cel organizacji. DZIAŁAJ PLANUJ WYKONAJSPRAWDŹ Ciągłe doskonalenie

18 Odpowiedzialność kierownictwa Odpowiedzialność kierownictwa Zarządzanie zasobami Zarządzanie zasobami Pomiary, analizy i doskonalenie Pomiary, analizy i doskonalenie Klient SatysfakcjaWymagania Wejście Wyjście Wyrób Realizacja produktu Realizacja produktu Ciągłe doskonalenie

19 W systemie … podejście spójne dla całej organizacji wzmacnianie integralności wewnętrznej i zewnętrznej szkolenia dot. doskonalenia ustanowienie celów strategicznych, wymagających wyjścia ponad aktualny poziom

20 Zasada 7 Skuteczne decyzje opierają się na analizie danych i informacji. ZAPISY Podejmowanie decyzji opartych na faktach

21 W systemie … dane i informacje muszą być wiarygodne dostęp do danych dla tych, którzy ich potrzebują użycie odpowiedniej metodyki analizy danych

22 Zasada 8 Organizacja i jej dostawcy są wzajemnie zależni, a wzajemnie korzystne powiązania zwiększają zdolność obu stron do tworzenia wartości. KLIENT DOSTAWCA KLIENT PROCES Współpraca z dostawcami oparta na wzajemnych korzyściach

23 W systemie … Przewaga korzyści strategicznych nad krótkoterminowymi Tworzenie wspólnego banku danych Określenie kluczowych dostawców Wspólne działania korygujące i doskonalące

24 Strony zainteresowane oczekują korzyści Klienci Pracownicy Właściciele Społeczeństwo Realizacji wyrobów –zgodnych z ich oczekiwaniami i potrzebami –dostępnych we właściwym czasie i przy uzasadnionych kosztach, niska cena –ciągle doskonalonych, niezawodnych Poprawy warunków pracy, zdrowia, bezpieczeństwa, wizerunku własnej osoby w oczach kierownictwa Zwiększenia zadowolenia z pracy Pewności zatrudnienia w przyszłości Lepszej alokacji zasobów, zysk Lepszego zarządzania monitorowanymi procesami Lepszego zarządzanie ryzykiem i.. przyszłością Wzrostu prestiżu i poprawy wizerunku w oczach klientów Spełnienia wymagań wynikających z prawa i przepisów Poprawy zdrowia Redukcji negatywnego wpływu na środowisko Poprawy bezpieczeństwa

25 8 ZASAD ~ LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH ISO 9004 : 2000 Pomyślne zastosowanie przez organizację ośmiu zasad zarządzania przyniesie stronom zainteresowanym takie korzyści, jak wzrost zysków finansowych, tworzenie wartości i wzrost stabilności Lista pytań kontrolnych : 1.W jaki sposób uwzględniono w procesie wymagania klienta ? 2.Czy w procesie widoczne jest przywództwo ? 3.W jaki sposób zaangażowano personel do planowania procesu, jego nadzoru i doskonalenia ? 4. Czy zastosowano podejście procesowe w osiąganiu celów ? 5. Czy zastosowano systemowe podejście do zarządzania w celu zwiększenia skuteczności i efektywności w osiąganiu celów ? 6. Czy decyzje podejmuje się w oparciu o fakty ? 7. Czy w ramach procesu są ciągle doskonalone działania w celu zwiększenia efektywności i skuteczności ? 8. Czy współpraca z dostawcami oparta jest o wzajemne korzyści ?

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OSIEM ZASAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1.Orientacja na klienta 2.Przywództwo 3.Zaangażowanie ludzi 4.Podejście procesowe Zasady Zarządzania Jakością 5.Podejście."

Podobne prezentacje


Reklamy Google