Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTUALIZACJA STANU PRAWNEGO W ZAKRESIE KONTROLI WYMOGÓW I KONTROLI IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT Puławy, 23-24.11; 1-2.12.2010 r.; 11-12.01.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTUALIZACJA STANU PRAWNEGO W ZAKRESIE KONTROLI WYMOGÓW I KONTROLI IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT Puławy, 23-24.11; 1-2.12.2010 r.; 11-12.01.2011."— Zapis prezentacji:

1 AKTUALIZACJA STANU PRAWNEGO W ZAKRESIE KONTROLI WYMOGÓW I KONTROLI IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT Puławy, ; r.; r.

2 PRZEPISY DOTYCZĄCE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1034/2010 z dnia 15 listopada 2010 r
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1034/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2003 w odniesieniu do kontroli dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła ZMIANA POZIOMU KONTROLI – 3% SIEDZIB STAD BYDŁA ROCZNIE W SKALI KRAJU MOŻLIWOŚĆ WYBORU PRÓBY ZWIERZĄT DO KONTROLI ZMIANA WZORU SPRAWOZDANIA Z KONTROLI

4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1505/2006 w odniesieniu do rocznych sprawozdań składanych przez państwa członkowskie, dotyczących wyników kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz ZMIANA WZORU SPRAWOZDANIA Z KONTROLI

5 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1053/2010 z dnia 18 listopada 2010 r
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1053/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 494/98 w odniesieniu do stosowania sankcji administracyjnych w przypadkach niepotwierdzenia autentyczności identyfikacji zwierzęcia ZMIANA art. 1 ust. 2 „Jeżeli właściciel zwierzęcia nie może potwierdzić autentyczności jego identyfikacji i identyfikowalności, właściwy organ, w stosownych przypadkach i na podstawie oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, zarządza zniszczenie takiego zwierzęcia bez odszkodowania.”

6 PRZEPISY DOTYCZĄCE WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

7 Porozumienie z dnia 24 września 2010 r
Porozumienie z dnia 24 września 2010 r. o współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i organów Inspekcji Weterynaryjnej

8 Kontrole wymogów wzajemnej zgodności i kontrole identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz – zasady i terminy przekazywania czynników analizy ryzyka, typowania gospodarstw i siedzib stad do kontroli, przekazywania wykazów gospodarstw do kontroli Zasady przyznawania dostępu do Centralnej Bazy Danych ARiMR dla pracowników IW

9 Zasady przekazywania danych przez ARiMR organom Inspekcji Weterynaryjnej – kiedy wymagany wniosek?
brak wniosku - § 5 – wykaz siedzib stad załącznik nr 2 – dane zgromadzone w systemie IRZ (wszelkie zestawienia); załącznik nr 3 – przekazywanie informacji i materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w ramach kontroli wymogów. Comiesięczne przekazywanie przez ARiMR do GIW nowozarejestrowanych siedzib stad w Systemie.

10 Zmiana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego PROJEKT

11 w art. 31a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009, jest właściwy do przeprowadzania kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów wskazanych w rozporządzeniu nr 73/2009 w załączniku II oraz określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 13.”,

12 w art. 31a w ust. 8 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) pobierania próbek do badań na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach;”,

13 w art. 31a dodaje się ust. 13 w brzmieniu:
„13. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymogi wskazane w rozporządzeniu nr 73/2009 w załączniku II, do kontroli których jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii oraz rodzaj przeprowadzanych kontroli z uwzględnieniem kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu, mając na względzie zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia tej kontroli.”

14 w art. 37b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Agencja jest właściwa do podjęcia działań, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, a w przypadku gdy drobna niezgodność dotyczy wymogu, do którego kontroli, na podstawie art. 31a ust. 1, jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, do podjęcia tych działań jest właściwy ten lekarz.”,

15 Zmiana ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej PROJEKT

16 w art. 3 w ust. 2 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów, w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z , str. 65, z późn. zm.),”;

17 PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ MRiRW DO USTAWY O PŁATNOŚCIACH:
o zmianie rozporządzenia w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się  stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego KONSULTACJE WEWNĘTRZNE Jeśli jest potrzeba możemy oba projekty wysłać do WIW – nie znam terminu na zgłaszanie uwag do tego rozporządzenia; rozporządzenie ze slajdu następnego – do 13.12 17

18 PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ MRiRW DO USTAWY O PŁATNOŚCIACH:
2. rozporządzenie w sprawie wymogów, do kontroli których właściwy jest powiatowy lekarz weterynarii oraz rodzaju kontroli z uwzględnieniem kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu KONSULTACJE WEWNĘTRZNE


Pobierz ppt "AKTUALIZACJA STANU PRAWNEGO W ZAKRESIE KONTROLI WYMOGÓW I KONTROLI IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT Puławy, 23-24.11; 1-2.12.2010 r.; 11-12.01.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google