Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena ryzyka zawodowego Narzędzie do poprawy warunków pracy Państwowa Inspekcja Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena ryzyka zawodowego Narzędzie do poprawy warunków pracy Państwowa Inspekcja Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Ocena ryzyka zawodowego Narzędzie do poprawy warunków pracy Państwowa Inspekcja Pracy

2 Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno następować poprzez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy, stosowanie środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenia pracowników.

3 3 Dyrektywa Rady Nr 89/391/EWG z dnia 12.06.1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników. w ramach swej odpowiedzialności pracodawca powinien podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, włączając w to zapobieganie ryzyku zawodowemu, informowanie o ryzyku, organizowanie szkolenia oraz zapewnienie koniecznych środków i właściwej organizacji; zwiększenie bezpieczeństwa, doskonalenie higieny i ochrony zdrowia pracowników podczas pracy jest celem, który nie powinien być podporządkowany względom czysto ekonomicznym; pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w każdym aspekcie związanym z pracą; pracodawca powinien oceniać wielkość ryzyka zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników.

4 4 Kodeks pracy:1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, art. 227, art. 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Państwowa Inspekcja Pracy

5 5 Zagrożenie – stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę. Ryzyko zawodowe – prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty – np. niekorzystne skutki zdrowotne, w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Państwowa Inspekcja Pracy Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 39, § 39 a

6 6 Norma PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego Państwowa Inspekcja Pracy

7 7 Dlaczego należy oceniać ryzyko zawodowe Ocena ryzyka ma za zadanie zapobiegać skutkom zagrożeń zawodowych. Celem ogólnym oceny ryzyka jest eliminowanie lub ograniczenie ryzyka. Nie dające się wyeliminować ryzyko resztkowe (pozostające po zastosowaniu środków bezpieczeństwa) należy kontrolować, a wiedzę o zagrożeniach i ryzyku należy przekazywać pracownikom. Ocena ryzyka powinna uświadomić pracodawcy, na jakie zagrożenia narażeni są pracownicy, a pracownikom, jakie zagrożenia występują na ich stanowiskach, jakie są źródła zagrożeń, jakie powodują skutki i w jaki sposób należy się przed nimi chronić. Państwowa Inspekcja Pracy

8 8 Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonywać gdy: tworzone są nowe stanowiska pracy; wprowadzane są zmiany na stanowiskach pracy; zmieniono wymagania dopuszczalnego poziomu czynników środowiska pracy, oceny ryzyka (np. uwzględnienie czynników biologicznych) itp. wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem środków ochrony; wprowadzono zmiany w przepisach prawnych. Państwowa Inspekcja Pracy

9 9 Zaangażowani w ocenę ryzyka zawodowego powinni być wszyscy pracownicy. Bezpieczne warunki pracy powinny być wspólnym interesem pracodawcy i pracowników. Bezpośrednio ocenę ryzyka powinien wykonywać powołany przez pracodawcę zespół. W skład zespołu powinni wchodzić: pracodawca lub jego przedstawiciel, wyznaczeni przez pracodawcę pracownicy kierujący lub nadzorujący pracę, przedstawiciele pracowników, lekarz medycyny pracy, Państwowa Inspekcja Pracy

10 10 Przebieg oceny ryzyka zawodowego I.Określenie charakterystyki stanowiska pracy II.Identyfikacja zagrożeń III.Szacowanie ryzyka IV.Wartościowanie ryzyka Jeżeli nie są wymagane działania ograniczające lub eliminujące ryzyko to okresowo oceniamy ryzyko; jeżeli działania takie są wymagane to: V.Wybór działań ograniczających lub eliminujących ryzyko VI.Realizacja działań ograniczających lub eliminujących ryzyko Państwowa Inspekcja Pracy

11 11

12 Dziękuję za uwagę Państwowa Inspekcja Pracy


Pobierz ppt "Ocena ryzyka zawodowego Narzędzie do poprawy warunków pracy Państwowa Inspekcja Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google