Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bogna Wichrowska Dorota Bevanda Warszawa, dnia 02-05 czerwca 2009 r. Podstawy prawne dla monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bogna Wichrowska Dorota Bevanda Warszawa, dnia 02-05 czerwca 2009 r. Podstawy prawne dla monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia."— Zapis prezentacji:

1 Bogna Wichrowska Dorota Bevanda Warszawa, dnia czerwca 2009 r. Podstawy prawne dla monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia

2 Przepisy prawne Ustawa z dnia r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) z późn. zmianami tekst jednolity Dz. U. Nr 123, poz.858 z 2006 r. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) Dyrektywa 98/83/EC z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (L.dz. 330/31)

3 ROZPORZĄDZENIE Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718) jest pełna implementacja zaleceń Dyrektywy 98/83/EC w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Ldz. 330/31) zalecająca pełną ochronę zdrowia ludzkiego przez szkodliwymi skutkami wszelkiego zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zwanej dalej wodą) przez zapewnienie, aby była zdrowa i czysta oraz uwzględnianie zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747, z późń. zm)

4 ROZPORZĄDZENIE W dniu 22 kwietnia 2005 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obejmujące: - definicję wody przeznaczonej do spożycia określa - Art.2 pkt 18 - wprowadzenie obowiązku kontroli własnego wyrobu określa - Art.5 ust. 1a - sposób postępowania w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych wody określa - Art.13 pkt 9.

5 Art. 13. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, określi, w drodze rozporządzenia: 1)wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne, 2)sposób oceny przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 3)minimalną częstotliwość i miejsca pobierania do badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 4)zakres badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 5)program monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 6)sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 7)sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 8)sposób informowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, 9) sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań jakościowych.

6 Zgodnie z definicją zawartą ustawie woda przeznaczona do spożycia oznacza zimną wodę wykorzystywaną do picia, gotowania i produkcji żywności oraz ciepłą wodę używaną do celów sanitarnohigienicznych. Rozporządzenie ma na celu określenie wymagań oraz sposobu kontroli zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne obu rodzajów wody.

7 § 2.1. Woda jest bezpieczna dla zdrowia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia: 1) podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 2) podstawowe wymagania chemiczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 2. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne, oraz radiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 3. Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

8 PPodstawowe wymagania mikrobiologiczne A Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada ć woda Lp.Parametr Najwy ż sza dopuszczalna warto ść Liczba mikroorganizmów [jtk] Obj ę to ść próbki [ml] 1Escherichia coli0100 2Enterokoki0100 Załącznik Z Załącznik Nr 1 A

9 Zmiana polega na: dostosowaniu przepisu krajowego do dyrektywy 98/83/WE dostosowaniu przepisu krajowego do dyrektywy 98/83/WE urealnieniu wymagań w odniesieniu do parametrów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne wody urealnieniu wymagań w odniesieniu do parametrów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne wody Przekroczenie podstawowych wymagań mikrobiologicznych wskazuje jednoznacznie na fekalne zanieczyszczenie wody Nie może być odstępstw od tych wymagań

10 Załącznik 1 Załącznik 1 B Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada ć woda wprowadzana do opakowa ń jednostkowych Lp.Parametr Najwy ż sza dopuszczalna warto ść Liczba mikroorganizmów [jtk] Obj ę to ść próbki [ml] 1.Escherichia coli Enterokoki Pseudomonas aeruginosa Ogólna liczba mikroorganizmów w (36±2) o C po 48h Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2) o C po 72h 1001

11 Załącznik 1 Załącznik 1 C Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada ć woda w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę w ś rodkach transportu l ą dowego, powietrznego lub wodnego Lp.Parametr Najwy ż sza dopuszczalna warto ść parametru w próbce wody pobranej Liczba mikroorganizmów [jtk] Obj ę to ść próbki [ml] 1.Escherichia coli Enterokoki Pseudomonas aeruginosa Ogólna liczba mikroorganizmów w (36±2) o C po 48h 1001

12 Załącznik 1 Załącznik 1 D Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada ć ciep ł a woda Lp.ParametrLiczba mikroorganizmów [jtk] Obj ę to ść próbki [ml] 1.Legionella sp. 1) < Obja ś nienia: 1) nale ż y bada ć w ciep ł ej wodzie u ż ytkowej w budynkach zamieszkania zbiorowego i zak ł adach opieki zdrowotnej zamkni ę tej od roku. Uwaga: W zak ł adach opieki zdrowotnej zamkni ę tej na oddzia ł ach, w których przebywaj ą pacjenci o obni ż onej odporno ś ci, w tym obj ę ci leczeniem immunosupresyjnym, pa ł eczki Legionella powinny by ć nieobecne w próbce wody o obj ę to ś ci 1000 ml.

13 Wzrosło zagrożenie epidemiologiczne bakteriami z rodzaju Legionella, kolonizujące instalacje ciepłej wody Wzrosło zagrożenie epidemiologiczne bakteriami z rodzaju Legionella, kolonizujące instalacje ciepłej wody Obecnie badania są wykonywane w procesie dochodzenia epidemiologicznego lub na własny koszt właściciela obiektu Obecnie badania są wykonywane w procesie dochodzenia epidemiologicznego lub na własny koszt właściciela obiektu Vacatio legis ma na celu przygotowanie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do kontroli tego parametru- stan do 2008 r. Vacatio legis ma na celu przygotowanie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do kontroli tego parametru- stan do 2008 r. Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody jest uzależniona od wyniku badania bakteriologicznego i została określona w zał. 7 do rozporządzenia Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody jest uzależniona od wyniku badania bakteriologicznego i została określona w zał. 7 do rozporządzenia

14 Priorytetem dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest zabezpieczenie środków na badania kontrolne oraz właściwe wytypowanie obiektów od których rozpocznie się nadzór. Badania w przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartości bakterii wykonywane są na koszt właściciela/zarządcy obiektu w tym także badania kontrolne sprawdzające skuteczność podjętych działań naprawczych.

15 Utrzymanie temperatury 55C w całej instalacji eliminuje zagrożenie związane z bakteriami z rodzaju Legionella. Należy opracować procedurę kontrolną monitorującą temperaturę ciepłej wody jako podstawowy element nadzoru a dopiero potem prowadzić monitoring analityczny

16 ZZałącznik Nr 2 Podstawowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda Lp.Parametry Najwy ż sze dopuszczalne st ęż enie Jednostka 1.Akryloamid0,10 1), 2) μg/l 2.Antymon0,005mg/l 3.Arsen0,010mg/l 4.Azotany50 3) mg/l 5.Azotyny0,50 3) mg/l 6.Benzen1,0μg/l 7.Benzo(a)piren0,010μg/l 8.Bor1,0mg/l 9. 9a Bromiany 0,025 4) 0,010 5), 6) mg/l 10.Chlorek winylu0,50 2), 7) μg/l 11.Chrom0,050mg/l 12.Cyjanki0,050mg/l

17 25. Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 0,10 14) μg/l 13.1,2 – Dichloroetan3,0μg/l 14.Epichlorohydryna0,10 1), 2) μg/l 15.Fluorki1,5mg/l 16.Kadm0,005mg/l 17. Mied ź 2,0 8) mg/l 18.Nikiel0,020mg/l a O ł ów 0,025 9) 0,010 10) mg/l 20.Pestycydy0,10 11), 12) μg/l 21. Pestycydów 0,50 11), 13) μg/l 22. Rt ęć 0,001mg/l 23.Selen0,010mg/l 24. Trichloroetenu i Tetrachloroetenu 10μg/l a Σ THM 150 4) 100 5), 6), 15) μg/l

18 Załącznik nr 2 do rozporządzenia jest zgodny z zał. 1B dyrektywy 98/83/WE i obejmuje 26 parametrów. Poprzednio zał. dotyczył parametrów chemicznych i obejmował 58 wskaźników. Na wszystkie parametry określone w zał. nr 2 w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno ubiegać się o odstępstwo, gdyż są to parametry stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Obowiązkiem Krajów Członkowskich jest raportowanie do UE ocen jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem przekroczeń w odniesieniu do tej grupy parametrów

19 ZZałącznik Nr 3 Dodatkowe wymagania makrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda A. Wymagania mikrobiologiczne Lp. Parametr Najwy ż sza dopuszczalna warto ść parametru w próbce wody Liczba mikroorganizmów [jtk] Objętość próbki [ml] 1. Bakterie grupy coli 1) Ogólna liczba mikroorganizmów w (36±2) o C po 48h Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2) o C po 72h Clostridium perfringens ( łą cznie ze sporami) 2) 0100

20 B. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne L.p. Parametr Dopuszczalne zakresy warto s ci 3) Jednostka 1.Amonowy jon0,50mg/l 2.Barwa15 4) mg/l 5) 3.Chlorki250 6) mg/l 4.Glin0,200mg/l 5.Mangan0,050mg/l 6. M ę tno ść 1NTU 7. Ogólny w ę giel organiczny 5,0 7) mg/l 8.pH6,5 – 9,5 6) 9. Przewodno ść ) S/cm 8) 10.Siarczany250 6) mg/l 11.SmakAkceptowalny 4) – 12.Sód200mg/l 13. Utlenialno ść z KMnO 4 5 6), 9), 10) mg/l 14.ZapachAkceptowalny 4) – 15. Ż elazo 0,200mg/l

21 C. wymagania radiologiczne L.p. Parametr Dopuszczalne zakresy warto s ci 3) Jednostka 1.Tryt100Bq/l 2. Ca ł kowita dopuszczalna dawka 0,10 11), 12) mSv/rok Obja ś nienia: 1) dopuszcza si ę pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych, próbkach, do 5% próbek w ci ą gu roku; 2) nale ż y bada ć w wodzie pochodz ą cej z uj ęć powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych warto ś ci, nale ż y zbada ć czy nie ma zagro ż enia dla zdrowia ludzkiego wynikaj ą cego z obecno ś ci innych mikroorganizmów chorobotwórczych np.: Cryptosporidium; 3) w przypadku podania jednej warto ś ci, dolna warto ść zakresu wynosi zero; 4) akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawid ł owych zmian; 5) wyra ż ona w mg Pt/l; 6) parametr powinien by ć uwzgl ę dniony przy ocenie agresywnych w ł a ś ciwo ś ci korozyjnych wody; 7) nie musi by ć oznaczany dla produkcji wody mniejszych ni ż m 3 dziennie; 8) oznaczana w temperaturze 25 C; 9) nie musi by ć oznaczany, je ś li badane jest OWO; 10) indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno by ć przeprowadzone w ci ą gu 10 min w temperaturze C w ś rodowisku kwa ś nym z wykorzystaniem nadmanganianu; 11) wy łą czaj ą c tryt, potas–40, radon i produkty rozk ł adu radonu; 12) cz ę stotliwo ść i metody monitorowania zostan ą okre ś lone w terminie pó ź niejszym.

22 ZZałącznik Nr 4 Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiada ć woda Lp.ParametryDopuszczalne zakresy warto s ci 1) Jednostka 1.Bromodichlorometan0,015mg/l 2.Chlor wolny 2) 0,3 3) mg/l 3.Chloraminy0,5mg/l 4.Σ Chloranów i chlorynów 4) 0,7mg/l 5.Ozon 5) 0,05mg/l 6.Formaldehyd0,050mg/l 7.Ftalan dibutylu0,020mg/l 8.Magnez30 – 125 6) mg/l 9.Srebro0,010mg/l 10. Tetrachlorometan (Czterochlorek w ę gla) 0,002mg/l 11. Trichlorobenzenów 0,020mg/l 12.2,4,6– trichlorofenol0,200mg/l 13.Trichlorometan (Chloroform)0,030mg/l 14. twardo ść 60–500 7) mg/l

23 Załącznik nr 4 obejmuje parametry wymagające oceny z uwagi na stosowaną technologię uzdatniania wody, pozostałość w wodzie dezynfektanta oraz powstające uboczne produkty dezynfekcji. Zmiana zakresu stężeń dla: chlor 0 – 0,3 mg/l chlor 0 – 0,3 mg/l chlorynów i chloranów 0,7 mg/l chlorynów i chloranów 0,7 mg/l

24 Charakterystyki metod bada ń A. Parametry chemiczne, dla których okre ś lono charakterystyk ę metod badawczych Dla podanych w tabeli parametrów okre ś lono, ż e stosowana metoda analizy musi co najmniej umo ż liwia ć oznaczanie warto ś ci dopuszczalnej z podan ą poprawno ś ci ą, precyzj ą i granicą wykrywalno ś ci. Niezale ż nie od czu ł o ś ci zastosowanej metody analizy, wyniki nale ż y wyra ż a ć z co najmniej tak ą sam ą liczb ą miejsc po przecinku jak podano warto ś ci dopuszczalne w za łą cznikach nr 2 i 3 do rozporz ą dzenia. ZZałącznik Nr 9

25 BB. Parametry mikrobiologiczne dla których okre ś lono metody bada ń L.p. ParametrZalecane normy i metodyki 1) 1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 C i w 22 C PN–EN ISO 6222, 2.Bakterie grupy coli, Escherichia coliPN–EN ISO 9308–1; 3.EnterokokiPN–EN ISO 7899–2, 4. Clostridium perfringens ( łą cznie ze sporami) - 5.Pseudomonas aeruginosaPN–EN 12780, 6.Legionella sp.PN–ISO PN–ISO – 2 Obja ś nienia: 1) dopuszcza si ę mo ż liwo ść stosowania innych metod alternatywnych pod warunkiem udokumentowania, że dana metoda jest równowa ż na lub lepsza od zalecanej zgłoszonej właściwym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Komisji Europejskiej.

26 § 3.1. Wymagania, o których mowa w § 2, dotyczą wody: 1) pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych; 2) pobieranej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących ponad 50 osób lub dostarczających więcej niż średnio 10 m 3 wody na dobę; 3) pobieranej z indywidualnych ujęć wody, bez względu na ilość dostarczanej wody, jeżeli woda ta służy do działalności handlowej lub publicznej; 4) pobieranej z cystern lub zbiorników; 5) pobieranej ze zbiorników magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego; 6) wprowadzanej do jednostkowych opakowań. 2. Woda, o której mowa w ust. 1, poddawana procesom uzdatniania powinna odpowiadać wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz spełniać parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

27 § 4. Ocena przydatności wody przeprowadzana przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obejmuje: 1) prowadzenie badań jakości wody: a) w zakresie dotyczącym co najmniej parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia, b) z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, gdy nie wystąpią okoliczności mogące spowodować zmianę jakości wody oraz c) każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie; 2) niezwłoczne informowanie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o pogorszeniu jakości wody do tego stopnia, że woda nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia;

28 § 5. Badania jakości wody wykonują laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

29 § 6.1. Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest dokonywane każdego roku przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, na podstawie: 1) zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania próbek wody; 2) wykazu badań prowadzonych przez laboratorium oraz charakterystyki metod badawczych; 3) dokumentów potwierdzających udział laboratorium w badaniach biegłości; 4) zestawienie wyników i oceny biegłości. 2. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może dokonać kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem.

30 Rozporządzenie Bardzo istotna zmianą w obecnym rozporządzeniu jest rozszerzenie zakresu badań w ramach monitoringu przeglądowego. Monitoring przeglądowy powinien obejmować wszystkie parametry mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne wymienione w rozporządzeniu, przedstawione w załączniku 1-3 oraz wybrane parametry z załącznika 4 (pozycja 2, 4,5)

31 ZZałącznik Nr 5 Zakres parametrów obj ę tych monitoringiem kontrolnym i przegl ą dowym Woda przeznaczona do spo ż ycia przez ludzi 1. Minimalny zakres parametrów obj ę tych monitoringiem kontrolnym Pochodz ą ca z uj ęć powierzchniowychPochodz ą ca z uj ęć podziemnych 1.1.Parametry fizyczne i organoleptyczne 1. Barwa 2. M ę tno ść 3. pH 4. Przewodno ść 5. Zapach 6. Smak 1.2. Parametry chemiczne 1. Amonowy jon 2. Azotany 3. Azotyny 4. Chlor wolny 1) 5. Σ Chloranów i chlorynów 2) 6. Glin 3) 7. Mangan 8. Ż elazo

32 1.3. Parametry mikrobiologiczne 1. Escherichia coli 2. Enterokoki 3. Bakterie grupy coli 4. Clostridium perfringens łą cznie ze sporami 2. Zakres parametrów objętych monitoringiem przegl ą dowy Obejmuje wszystkie parametry zawarte w za łą cznikach nr 1–3 do rozporz ą dzenia oraz parametry o l.p. 2, 4 i 5 z za łą cznika nr 4 do rozporz ą dzenia w zale ż no ś ci od stosowanych metod dezynfekcji wody. Obja ś nienia: 1) oznacza ć gdy woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwi ą zkami; 2) oznacza ć gdy woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru; 3) oznacza ć przy stosowaniu zwi ą zków glinu jako koagulanta lub gdy glin zawarty w wodzie jest pochodzenia naturalnego; w obu przypadkach zawarto ść glinu w wodzie powinna by ć badana w miejscu czerpalnym u konsumenta.

33 Rozporządzenie W rozporządzeniu podano sposób ubiegania się o odstępstwa, w przypadku gdy parametry chemiczne istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego wody przekraczają wartości określone w zał. 2 do rozporządzenia.

34 Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. 1.Ubiegać się o odstępstwo można maksymalnie 3 razy na okres każdorazowo nie dłuższy niż 3 lata 3 x 3 lata = 9 lat 3.Uzyskać odstępstwo można po wypełnieniu procedury określonej w rozporządzeniu, której podstawą jest złożenie wniosku zawierającego następujące dane:

35 § Wniosek o zgodę na odstępstwo powinien zawierać następujące dane: 1) wskazanie przyczyn występowania w wodzie przekroczeń dopuszczalnych parametrów, a także podejmowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne działania w celu uzyskania poprawy jakości wody; 2) wykaz parametrów z przekroczeniami dopuszczalnych wartości; 3) wyniki kontroli jakości wody w zakresie parametrów, o których mowa w pkt 2, z ostatnich trzech lat; 4) propozycje maksymalnych dopuszczalnych wartości parametrów, o których kowa w pkt 2; 3) proponowany maksymalny okres odstępstwa; 6) określenie obszaru zaopatrzenia w wodę, którego dotyczy odstępstwo; 7) określenie dobowej produkcji wody; 8) określenie liczby ludności zaopatrywanej w wodę; 9) określenie wpływu na przedsiębiorstwa produkcji żywności; 10) propozycje zwiększenia częstotliwości badań w ramach kontroli wewnętrznej w odniesieniu do parametrów, o których mowa w pkt. 2; 11) harmonogram działań naprawczych, ocenę kosztów oraz źródła finansowania działań naprawczych; 12) harmonogram działań sprawdzających efektywność procesów naprawczych.

36 § Wniosek o zgodę na odstępstwo powinien zawierać następujące dane: 1) wskazanie przyczyn występowania w wodzie przekroczeń dopuszczalnych parametrów, a także podejmowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne działania w celu uzyskania poprawy jakości wody; 2) wykaz parametrów z przekroczeniami dopuszczalnych wartości; 3) wyniki kontroli jakości wody w zakresie parametrów, o których mowa w pkt 2, z ostatnich trzech lat; 4) propozycje maksymalnych dopuszczalnych wartości parametrów, o których kowa w pkt 2; 3) proponowany maksymalny okres odstępstwa; 6) określenie obszaru zaopatrzenia w wodę, którego dotyczy odstępstwo; 7) określenie dobowej produkcji wody; 8) określenie liczby ludności zaopatrywanej w wodę; 9) określenie wpływu na przedsiębiorstwa produkcji żywności; 10) propozycje zwiększenia częstotliwości badań w ramach kontroli wewnętrznej w odniesieniu do parametrów, o których mowa w pkt. 2; 11) harmonogram działań naprawczych, ocenę kosztów oraz źródła finansowania działań naprawczych; 12) harmonogram działań sprawdzających efektywność procesów naprawczych.

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bogna Wichrowska Dorota Bevanda Warszawa, dnia 02-05 czerwca 2009 r. Podstawy prawne dla monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google