Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne dla monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne dla monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne dla monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Podstawy prawne dla monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia Bogna Wichrowska Dorota Bevanda Warszawa, dnia czerwca 2009 r.

2 Przepisy prawne Ustawa z dnia r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) z późn. zmianami tekst jednolity Dz. U. Nr 123, poz.858 z 2006 r. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) Dyrektywa 98/83/EC z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (L.dz. 330/31)

3 ROZPORZĄDZENIE Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718) jest pełna implementacja zaleceń Dyrektywy 98/83/EC w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Ldz. 330/31) zalecająca pełną ochronę zdrowia ludzkiego przez szkodliwymi skutkami wszelkiego zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zwanej dalej wodą) przez zapewnienie, aby była zdrowa i czysta oraz uwzględnianie zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747, z późń. zm)

4 ROZPORZĄDZENIE W dniu 22 kwietnia 2005 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obejmujące: - definicję wody przeznaczonej do spożycia określa - Art.2 pkt 18 - wprowadzenie obowiązku kontroli własnego wyrobu określa - Art.5 ust. 1a - sposób postępowania w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych wody określa - Art.13 pkt 9.

5 Art. 13. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, określi, w drodze rozporządzenia: 1) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne, 2) sposób oceny przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 3) minimalną częstotliwość i miejsca pobierania do badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 4) zakres badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 5) program monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 6) sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 7) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 8) sposób informowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, 9) sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań jakościowych.

6 Zgodnie z definicją zawartą ustawie woda przeznaczona do spożycia oznacza „zimną” wodę wykorzystywaną do picia, gotowania i produkcji żywności oraz „ciepłą” wodę używaną do celów sanitarnohigienicznych. Rozporządzenie ma na celu określenie wymagań oraz sposobu kontroli zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne obu rodzajów wody.

7 § 2.1. Woda jest bezpieczna dla zdrowia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia: 1) podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 2) podstawowe wymagania chemiczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 2. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne, oraz radiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 3. Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

8 PPodstawowe wymagania mikrobiologiczne
Z Załącznik Nr 1 A PPodstawowe wymagania mikrobiologiczne A       Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda Lp. Parametr Najwyższa dopuszczalna wartość Liczba mikroorganizmów [jtk] Objętość próbki [ml] 1 Escherichia coli 100 2 Enterokoki

9 Zmiana polega na: dostosowaniu przepisu krajowego do dyrektywy 98/83/WE urealnieniu wymagań w odniesieniu do parametrów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne wody Przekroczenie podstawowych wymagań mikrobiologicznych wskazuje jednoznacznie na fekalne zanieczyszczenie wody Nie może być odstępstw od tych wymagań

10 Załącznik 1 B Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda wprowadzana do opakowań jednostkowych Lp. Parametr Najwyższa dopuszczalna wartość Liczba mikroorganizmów [jtk] Objętość próbki [ml] 1. Escherichia coli 250 2. Enterokoki 3. Pseudomonas aeruginosa 4. Ogólna liczba mikroorganizmów w (36±2)oC po 48h 20 1 5. Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)oC po 72h 100

11 Załącznik 1 C       Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego Lp. Parametr Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej Liczba mikroorganizmów [jtk] Objętość próbki [ml] 1. Escherichia coli 100 2. Enterokoki 3. Pseudomonas aeruginosa 4. Ogólna liczba mikroorganizmów w (36±2)oC po 48h 1

12 Liczba mikroorganizmów [jtk]
Załącznik 1 D Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda Lp. Parametr Liczba mikroorganizmów [jtk] Objętość próbki [ml] 1. Legionella sp.1) <100 100 Objaśnienia: 1) należy badać w ciepłej wodzie użytkowej w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej od roku. Uwaga: W zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej na oddziałach, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym, pałeczki Legionella powinny być nieobecne w próbce wody o objętości 1000 ml.

13 Wzrosło zagrożenie epidemiologiczne bakteriami z rodzaju Legionella, kolonizujące instalacje ciepłej wody Obecnie badania są wykonywane w procesie dochodzenia epidemiologicznego lub na własny koszt właściciela obiektu Vacatio legis ma na celu przygotowanie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do kontroli tego parametru-stan do 2008 r. Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody jest uzależniona od wyniku badania bakteriologicznego i została określona w zał. 7 do rozporządzenia

14 Priorytetem dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest zabezpieczenie środków na badania kontrolne oraz właściwe wytypowanie obiektów od których rozpocznie się nadzór. Badania w przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartości bakterii wykonywane są na koszt właściciela/zarządcy obiektu w tym także badania kontrolne sprawdzające skuteczność podjętych działań naprawczych.

15 Utrzymanie temperatury 55C w całej instalacji eliminuje zagrożenie związane z bakteriami z rodzaju Legionella. Należy opracować procedurę kontrolną monitorującą temperaturę ciepłej wody jako podstawowy element nadzoru a dopiero potem prowadzić monitoring analityczny

16 Podstawowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda
ZZałącznik Nr 2 Podstawowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda Lp. Parametry Najwyższe dopuszczalne stężenie Jednostka 1. Akryloamid 0,10 1), 2) μg/l 2. Antymon 0,005 mg/l 3. Arsen 0,010 4. Azotany 50 3) 5. Azotyny 0,50 3) 6. Benzen 1,0 7. Benzo(a)piren 8. Bor 9. 9a Bromiany 0,0254) 0,010 5), 6) 10. Chlorek winylu 0,50 2), 7) 11. Chrom 0,050 12. Cyjanki

17 S Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 0,10 14) μg/l 13.
25. S Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 0,10 14) μg/l 13. 1,2 – Dichloroetan 3,0 14. Epichlorohydryna 0,10 1), 2) 15. Fluorki 1,5 mg/l 16. Kadm 0,005 17. Miedź 2,0 8) 18. Nikiel 0,020 19. 19a Ołów 0,0259) 0,01010) 20. Pestycydy 0,10 11), 12) 21. å Pestycydów 0,50 11), 13) 22. Rtęć 0,001 23. Selen 0,010 24. S Trichloroetenu i Tetrachloroetenu 10 26. 26a Σ THM 1504) 100 5), 6), 15)

18 Załącznik nr 2 do rozporządzenia jest zgodny z zał
Załącznik nr 2 do rozporządzenia jest zgodny z zał. 1B dyrektywy 98/83/WE i obejmuje 26 parametrów. Poprzednio zał. dotyczył parametrów chemicznych i obejmował 58 wskaźników. Na wszystkie parametry określone w zał. nr 2 w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno ubiegać się o odstępstwo, gdyż są to parametry stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Obowiązkiem Krajów Członkowskich jest raportowanie do UE ocen jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem przekroczeń w odniesieniu do tej grupy parametrów

19 A. Wymagania mikrobiologiczne
ZZałącznik Nr 3 Dodatkowe wymagania makrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda  A. Wymagania mikrobiologiczne Lp. Parametr Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody Liczba mikroorganizmów [jtk] Objętość próbki [ml] 1. Bakterie grupy coli1) 100 2. Ogólna liczba mikroorganizmów w (36±2)oC po 48h 50 1 3. Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)oC po 72h 4. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)2)

20 B. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne
L.p. Parametr Dopuszczalne zakresy wartosci3) Jednostka 1. Amonowy jon 0,50 mg/l 2. Barwa 154) mg/l5) 3. Chlorki 2506) 4. Glin 0,200 5. Mangan 0,050 6. Mętność 1 NTU 7. Ogólny węgiel organiczny 5,0 7) 8. pH 6,5 – 9,56) 9. Przewodność 25006) mS/cm8) 10. Siarczany 11. Smak Akceptowalny4) 12. Sód 200 13. Utlenialność z KMnO4 56), 9), 10) 14. Zapach 15. Żelazo

21 C. wymagania radiologiczne
L.p. Parametr Dopuszczalne zakresy wartosci3) Jednostka 1. Tryt 100 Bq/l 2. Całkowita dopuszczalna dawka 0,1011), 12) mSv/rok  Objaśnienia: 1) dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych, próbkach, do 5% próbek w ciągu roku; 2) należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości, należy zbadać czy nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności innych mikroorganizmów chorobotwórczych np.: Cryptosporidium; 3) w przypadku podania jednej wartości, dolna wartość zakresu wynosi zero; 4) akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; 5) wyrażona w mg Pt/l; 6) parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody; 7) nie musi być oznaczany dla produkcji wody mniejszych niż 10 000 m3dziennie; 8) oznaczana w temperaturze 250C; 9) nie musi być oznaczany, jeśli badane jest OWO; 10) indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno być przeprowadzone w ciągu 10 min w temperaturze 1000C w środowisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu; 11) wyłączając tryt, potas–40, radon i produkty rozkładu radonu; 12) częstotliwość i metody monitorowania zostaną określone w terminie późniejszym.

22 Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda
ZZałącznik Nr 4 Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda Lp. Parametry Dopuszczalne zakresy wartosci1) Jednostka 1. Bromodichlorometan 0,015 mg/l 2. Chlor wolny2) 0,33) 3. Chloraminy 0,5 4. Σ Chloranów i chlorynów 4) 0,7 5. Ozon5) 0,05 6. Formaldehyd 0,050 7. Ftalan dibutylu 0,020 8. Magnez 30 – 1256) 9. Srebro 0,010 10. Tetrachlorometan (Czterochlorek węgla) 0,002 11. S Trichlorobenzenów 12. 2,4,6– trichlorofenol 0,200 13. Trichlorometan (Chloroform) 0,030 14. twardość 60–5007)

23 Załącznik nr 4 obejmuje parametry wymagające oceny z uwagi na stosowaną technologię uzdatniania wody, pozostałość w wodzie dezynfektanta oraz powstające uboczne produkty dezynfekcji. Zmiana zakresu stężeń dla: chlor 0 – 0,3 mg/l  chlorynów i chloranów 0,7 mg/l

24 Charakterystyki metod badań
ZZałącznik Nr 9 Charakterystyki metod badań A. Parametry chemiczne, dla których określono charakterystykę metod badawczych Dla podanych w tabeli parametrów określono, że stosowana metoda analizy musi co najmniej umożliwiać oznaczanie wartości dopuszczalnej z podaną poprawnością, precyzją i granicą wykrywalności. Niezależnie od czułości zastosowanej metody analizy, wyniki należy wyrażać z co najmniej taką samą liczbą miejsc po przecinku jak podano wartości dopuszczalne w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.

25 BB. Parametry mikrobiologiczne dla których określono metody badań
L.p. Parametr Zalecane normy i metodyki1) 1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36C i w 22 C PN–EN ISO 6222, 2. Bakterie grupy coli, Escherichia coli PN–EN ISO 9308–1; 3. Enterokoki PN–EN ISO 7899–2, 4. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) - 5. Pseudomonas aeruginosa PN–EN 12780, 6. Legionella sp. PN–ISO 11731 PN–ISO – 2  Objaśnienia: 1) dopuszcza się możliwość stosowania innych metod alternatywnych pod warunkiem udokumentowania, że dana metoda jest równoważna lub lepsza od zalecanej zgłoszonej właściwym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Komisji Europejskiej.

26 § 3.1. Wymagania, o których mowa w § 2, dotyczą wody: 1) pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych; 2) pobieranej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących ponad 50 osób lub dostarczających więcej niż średnio 10 m3 wody na dobę; 3) pobieranej z indywidualnych ujęć wody, bez względu na ilość dostarczanej wody, jeżeli woda ta służy do działalności handlowej lub publicznej; 4) pobieranej z cystern lub zbiorników; 5) pobieranej ze zbiorników magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego; 6) wprowadzanej do jednostkowych opakowań. 2. Woda, o której mowa w ust. 1, poddawana procesom uzdatniania powinna odpowiadać wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz spełniać parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

27 § 4. Ocena przydatności wody przeprowadzana przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obejmuje: 1) prowadzenie badań jakości wody: a) w zakresie dotyczącym co najmniej parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia, b) z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, gdy nie wystąpią okoliczności mogące spowodować zmianę jakości wody oraz c) każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie; 2) niezwłoczne informowanie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o pogorszeniu jakości wody do tego stopnia, że woda nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia;

28 § 5. Badania jakości wody wykonują laboratoria, o których mowa w art
§ 5. Badania jakości wody wykonują laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

29 § 6. 1. Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 12 ust
§ 6.1. Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest dokonywane każdego roku przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, na podstawie: 1) zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania próbek wody; 2) wykazu badań prowadzonych przez laboratorium oraz charakterystyki metod badawczych; 3) dokumentów potwierdzających udział laboratorium w badaniach biegłości; 4) zestawienie wyników i oceny biegłości. 2. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może dokonać kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem.

30 Rozporządzenie Bardzo istotna zmianą w obecnym rozporządzeniu jest rozszerzenie zakresu badań w ramach monitoringu przeglądowego. Monitoring przeglądowy powinien obejmować wszystkie parametry mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne wymienione w rozporządzeniu, przedstawione w załączniku 1-3 oraz wybrane parametry z załącznika 4 (pozycja 2, 4,5)

31 Zakres parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym
ZZałącznik Nr 5 Zakres parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi 1. Minimalny zakres parametrów objętych monitoringiem kontrolnym Pochodząca z ujęć powierzchniowych Pochodząca z ujęć podziemnych 1.1.Parametry fizyczne i organoleptyczne 1. Barwa 2. Mętność 3. pH 4. Przewodność 5. Zapach 6. Smak 1.2. Parametry chemiczne 1. Amonowy jon 2. Azotany 3. Azotyny 4. Chlor wolny1) 5. Σ Chloranów i chlorynów2) 6. Glin3) 7. Mangan 8. Żelazo

32 1.3. Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli 2. Enterokoki 3. Bakterie grupy coli 4. Clostridium perfringens łącznie ze sporami 2. Zakres parametrów objętych monitoringiem przeglądowy Obejmuje wszystkie parametry zawarte w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia oraz parametry o l.p. 2, 4 i 5 z załącznika nr 4 do rozporządzenia w zależności od stosowanych metod dezynfekcji wody. Objaśnienia: 1) oznaczać gdy woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami; 2) oznaczać gdy woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru; 3) oznaczać przy stosowaniu związków glinu jako koagulanta lub gdy glin zawarty w wodzie jest pochodzenia naturalnego; w obu przypadkach zawartość glinu w wodzie powinna być badana w miejscu czerpalnym u konsumenta.

33 Rozporządzenie W rozporządzeniu podano sposób ubiegania się o odstępstwa, w przypadku gdy parametry chemiczne istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego wody przekraczają wartości określone w zał. 2 do rozporządzenia.

34 Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.
Ubiegać się o odstępstwo można maksymalnie 3 razy na okres każdorazowo nie dłuższy niż 3 lata 3 x 3 lata = 9 lat Uzyskać odstępstwo można po wypełnieniu procedury określonej w rozporządzeniu, której podstawą jest złożenie wniosku zawierającego następujące dane:

35 § Wniosek o zgodę na odstępstwo powinien zawierać następujące dane: 1) wskazanie przyczyn występowania w wodzie przekroczeń dopuszczalnych parametrów, a także podejmowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne działania w celu uzyskania poprawy jakości wody; 2) wykaz parametrów z przekroczeniami dopuszczalnych wartości; 3) wyniki kontroli jakości wody w zakresie parametrów, o których mowa w pkt 2, z ostatnich trzech lat; 4) propozycje maksymalnych dopuszczalnych wartości parametrów, o których kowa w pkt 2; 3) proponowany maksymalny okres odstępstwa; 6) określenie obszaru zaopatrzenia w wodę, którego dotyczy odstępstwo; 7) określenie dobowej produkcji wody; 8) określenie liczby ludności zaopatrywanej w wodę; 9) określenie wpływu na przedsiębiorstwa produkcji żywności; 10) propozycje zwiększenia częstotliwości badań w ramach kontroli wewnętrznej w odniesieniu do parametrów, o których mowa w pkt. 2; 11) harmonogram działań naprawczych, ocenę kosztów oraz źródła finansowania działań naprawczych; 12) harmonogram działań sprawdzających efektywność procesów naprawczych.

36 § Wniosek o zgodę na odstępstwo powinien zawierać następujące dane: 1) wskazanie przyczyn występowania w wodzie przekroczeń dopuszczalnych parametrów, a także podejmowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne działania w celu uzyskania poprawy jakości wody; 2) wykaz parametrów z przekroczeniami dopuszczalnych wartości; 3) wyniki kontroli jakości wody w zakresie parametrów, o których mowa w pkt 2, z ostatnich trzech lat; 4) propozycje maksymalnych dopuszczalnych wartości parametrów, o których kowa w pkt 2; 3) proponowany maksymalny okres odstępstwa; 6) określenie obszaru zaopatrzenia w wodę, którego dotyczy odstępstwo; 7) określenie dobowej produkcji wody; 8) określenie liczby ludności zaopatrywanej w wodę; 9) określenie wpływu na przedsiębiorstwa produkcji żywności; 10) propozycje zwiększenia częstotliwości badań w ramach kontroli wewnętrznej w odniesieniu do parametrów, o których mowa w pkt. 2; 11) harmonogram działań naprawczych, ocenę kosztów oraz źródła finansowania działań naprawczych; 12) harmonogram działań sprawdzających efektywność procesów naprawczych.

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawy prawne dla monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google