Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ISO (od 1947): Komitety Techniczne (TC), Podkomitety (SC), Grupy Robocze (WG). Poza ISO: Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, IEC. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ISO (od 1947): Komitety Techniczne (TC), Podkomitety (SC), Grupy Robocze (WG). Poza ISO: Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, IEC. 1."— Zapis prezentacji:

1 ISO (od 1947): Komitety Techniczne (TC), Podkomitety (SC), Grupy Robocze (WG). Poza ISO: Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, IEC. 1

2 Zarządzanie jakością ISO/TC-69 metody statystyczne, narzędzia sterowania jakością ISO/TC-176 konstruowanie i funkcjonowanie systemów jakości ISO/TC-207 zarządzanie środowiskowe 2

3 Terminologia Systemy jakości Systemy ochrony środowiska Przeglądy i rewizje systemów (audity) Procedury certyfikacyjne Procedury statystyczne 3

4 Europejski Komitet Normalizacji - CEN Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej - CENELEC W Polsce: Polski Komitet Normalizacyjny - PKN Komitety Techniczne PKN 4

5 1987 – pierwsze wydanie norm 1994 – mała nowelizacja (usunięcie błędów i niespójności) 2000 (15 grudnia) – duża nowelizacja (doskonalenie systemów zarządzania jakością); Wydanie polskie: PN-ISO 9000 (koniec 2001) 5

6 ISO 9000:2005 Systemy zarządzania jakością- Podstawy i terminologia ISO 9001:2000 Systemy zarządzania jakością- Wymagania ISO 9004:2000 Systemy zarządzania jakością- Wytyczne doskonalenia funkcjonowania 6

7 Listopad 2008 – czwarte wydanie normy ISO 9001: Systemy zarządzania jakością – Wymagania. Zmiany: - poprawa przejrzystości normy, - spójność z rodziną norm ISO 9000, - kompatybilność z ISO 14001:2004. 7

8 Jakość – stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania Wymaganie – potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe Zadowolenie klienta – percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione Zdolność – możliwość organizacji, systemu lub procesu dotycząca realizacji wyrobu, który spełnia wymagania określone dla tego wyrobu Kompetencje – wykazana zdolność stosowania wiedzy i umiejętności 8

9 System – zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów System zarządzania – system do ustanawiania polityki i celów, i osiągania tych celów System zarządzania jakością – system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości Polityka jakości – ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo 9

10 Zarządzanie – skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania Najwyższe kierownictwo – osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują Zarządzanie jakością – skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości 10

11 Planowanie jakości – część zarządzania jakością ukierunkowana na ustalenie celów dotyczących jakości i określająca procesy operacyjne i związane z nimi zasoby niezbędne do osiągnięcia celów dotyczących jakości Sterowanie jakością – część zarządzania jakością ukierunkowana na spełnienie wymagań dotyczących jakości Zapewnienie jakości – część zarządzania jakością ukierunkowana na zapewnienie zaufania, że wymagania dotyczące jakości będą spełnione 11

12 Doskonalenie jakości – część zarządzania jakością ukierunkowana na zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań dotyczących jakości Ciągłe doskonalenie – powtarzające się działanie mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań Skuteczność – stopień, w jakim planowane działania są realizowane i planowane wyniki osiągnięte Efektywność – relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami 12

13 Organizacja – grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań Struktura organizacyjna – przypisanie odpowiedzialności, uprawnień i powiązań między ludźmi Infrastruktura – (organizacja) system urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji Środowisko pracy – warunki, w jakich praca jest wykonywana 13

14 Klient – organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób Dostawca – organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób Strona zainteresowana – osoba lub grupa zainteresowana funkcjonowaniem lub sukcesem organizacji Umowa – wiążące porozumienie 14

15 Proces – zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia Wyrób – wynik procesu Uwaga: są cztery ogólne kategorie wyrobu: - usługi (np. transport) - wytwór intelektualny (np. program komputerowy, słownik) - przedmiot materialny (np. część mechaniczna silnika) - materiały przetworzone (np. smar) 15

16 Przedsięwzięcie – unikatowy proces, składający się ze zbioru skoordynowanych i nadzorowanych działań, z podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia, podejmowany dla osiągnięcia celu spełniającego określone wymagania, z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących czasu, kosztów i zasobów Projektowanie i rozwój – zbiór procesów, które przekształcają wymagania na określone właściwości lub na specyfikację wyrobu, procesu lub systemu Procedura – ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu 16

17 Właściwość – cecha wyróżniająca Właściwość jakościowa – inherentna właściwość wyrobu, procesu lub systemu związana z wymaganiem Niezawodność – termin ogólny stosowany do opisu gotowości obiektu i wpływających na nią czynników: nieuszkadzalności, obsługiwalności i zapewnienia środków obsługi Identyfikalność – zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego co jest przedmiotem rozpatrywania 17

18 Zgodność – spełnienie wymagania Niezgodność – niespełnienie wymagania Wada – niespełnienie wymagania odnoszące się do zamierzonego lub wyspecyfikowanego użytkowania Działanie zapobiegawcze – działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej 18

19 Działanie korygujące – działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji Korekcja – działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności Przeróbka – działanie wobec wyrobu niezgodnego, aby uczynić go zgodnym z wymaganiami Przeklasyfikowanie – zmiana klasy wyrobu niezgodnego, aby uczynić go możliwym do przyjęcia do zamierzonego użycia 19

20 Naprawa – działanie wobec wyrobu niezgodnego, aby uczynić go możliwym do przyjęcia do zamierzonego użycia Likwidowanie – działanie wobec wyrobu niezgodnego w celu uniemożliwienia jego pierwotnie zamierzonego użycia Zezwolenie – pozwolenie na wykorzystanie lub zwolnienie wyrobu, który nie spełnia wyspecyfikowanych wymagań Zgoda na odstępstwo - pozwolenie na odstąpienie od pierwotnie wyspecyfikowanych wymagań dotyczących wyrobu, wydane przed jego realizacją Zwolnienie – pozwolenie na przejście do następnego etapu procesu 20

21 Terminy dotyczące dokumentacji Terminy dotyczące badań Terminy dotyczące auditu Terminy dotyczące zapewnienia jakości procesów pomiarowych 21

22 Zarządzanie jakością ISO 9004 Cel: Osiąganie sukcesu w biznesie i ciągłego doskonalenia funkcjonowania organizacji dla podtrzymywania satysfakcji klienta Zapewnienie jakości ISO 9001 Cel: Osiąganie zgodności z ustalonymi wymaganiami i zarządzanie procesami zapewniającymi zaufanie do produktów 22

23 Interpretacja normy ISO 9001:2000

24 Wprowadzenie 1. Zakres normy 2. Normy powołane 3. Terminy i definicje 4. System zarządzania jakością 5. Odpowiedzialność kierownictwa 6. Zarządzanie zasobami 7. Realizacja wyrobu 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 24

25 Podejście procesowe – przeniesienie punktu ciężkości ze starania się na zarządzanie Pętla Deminga: zaplanuj – wykonaj – sprawdź – popraw (PDCA) Spójność norm: ISO 9001 i ISO 9004 Zgodność ze strukturą normy ISO 14001: 2004 (zarządzanie środowiskowe) 25

26 Zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów spełniających: - wymagania klienta, - przepisy prawne. Wdrożenie systemu zawierającego procesy stałego doskonalenia. Istnieje możliwość wyłączania wymagań – rozdział 7 – realizacja wyrobu. 26

27 Identyfikacja procesów niezbędnych dla SZJ (produkcyjne, usługowe, logistyczne, sprzedaży, itp.) Określenie ich kolejności oraz wzajemnych zależności Określenie kryteriów oraz metod oceny Zapewnienie dostępności zasobów i informacji Uruchomienie procesu ciągłego doskonalenia 27

28 Polityka jakości wraz z celami jakości Procedury i instrukcje oraz zapisy Dowolna forma i na dowolnym nośniku Dokumentacja nadzorowana i dostępna w miejscach stosowania 28

29 Dawanie świadectwa zaangażowania poprzez: - ustanowienie polityki i celów jakości - przeprowadzanie przeglądów - zapewnianie dostępności zasobów - uświadamianie pracownikom ważności spełniania wymagań klienta oraz przepisów prawnych 29

30 Trzy rodzaje zasobów - ludzie, infrastruktura i środowisko pracy: - pracownicy: przekazywanie kompetencji, prowadzenie szkoleń - wyposażenie i usługi: niezbędne do osiągania zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu - elementy środowiska pracy: określenie tych, które mają wpływ na zgodność wyrobu i jej utrzymanie 30

31 Wymagania nie odpowiadające działalności organizacji mogą zostać wyłączone Nadzorowanie wyrobu (planowanie i rozwijanie procesów) Procesy związane z klientem (badanie potrzeb i oczekiwań oraz wymagań prawnych) Projektowanie i prace rozwojowe 31

32 Siedem elementów: - planowanie, - dane wejściowe, - dane wyjściowe, - przeglądy, - weryfikacja, - walidacja, - nadzorowanie zmian. 32

33 Badanie zadowolenia klienta Audity wewnętrzne Monitorowanie procesów i wyrobów Nadzorowanie wyrobów niezgodnych Działania korygujące Działania zapobiegawcze 33

34 Ciągłe doskonalenie – ocena subiektywna Wzrost satysfakcji klienta – główny wskaźnik doskonalenia, aby uniknąć popełniania dużego błędu 34

35 Podstawa – analiza cyklu życia wyrobu/usługi Planowanie – stare wyniki i oczekiwania klientów Proces certyfikacji – dodatkowa ocena: przywództwa, rozwoju kadry, polityki i strategii Kierunek auditu – ocena ciągłego doskonalenia 35

36 Dlaczego SZJ według normy ISO 9001:2000 nie działa?

37 Nieznajomość normy wśród kierownictwa Brak zaangażowania dyrekcji Brak znajomości ISO 9001 przez pełnomocnika ds. jakości Brak wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania Wiara, że wystarczy opisanie w procedurze, aby wszystko działało Brak skutecznego nadzoru nad dokumentacją 37

38 Jednoczesne wdrażanie kilku systemów Nadinterpretacje dokonywane przez konsultantów Niechęć do formalnego zgłaszania potrzeb zmian w procedurach Brak wystarczającej znajomości normy wśród piszących procedury Nadmierne usztywnienie systemu uniemożliwiające reakcję na nieprzewidziane zdarzenia 38


Pobierz ppt "ISO (od 1947): Komitety Techniczne (TC), Podkomitety (SC), Grupy Robocze (WG). Poza ISO: Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, IEC. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google