Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W PŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW dr Agnieszka Predygier Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W PŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW dr Agnieszka Predygier Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana."— Zapis prezentacji:

1 W PŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW dr Agnieszka Predygier Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. E. Porter, Przewaga konkurencyjna..., s. 74 STRATEGIAINNOWACJE KONKURENCYJNOŚĆ FINANSEINWESTYCJE Model konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu

3 Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M.E. Porter, Porter o konkurencji, Warszawa: Wydawnictwo PWE 1999, s. 24 oraz M. Haffera, Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2004

4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. E. Porter, Przewaga konkurencyjna... s. 74 Model wsparcia konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw Województwa Świętokrzyskiego

5 Ilu pracowników zatrudniała Państwa firma (w przeliczeniu na pełny etat) na koniec I kwartału 2006 roku?

6 Proszę wskazać główny kierunek działalności przedsiębiorstwa

7 Na jakim rynku działa firma, proszę wskazać szacunkowy % obrotu (w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy)?

8 Jakie są główne przewagi konkurentów w porównaniu z Państwa firmą, na głównym rynku?

9 Czy Państwa firma posiada długofalową strategię rozwoju?

10 Wskaż czynniki, które mogą poprawić pozycję konkurencyjną twojej firmy

11 Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy zostały podjęte działania w celu realizacji zadań określonych powyżej?

12 Jakie są priorytety firmy w ciągu najbliższych 24 miesiącach?

13 Jak ocenia Pan / Pani obecną kondycję finansową przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 36 miesięcy?

14 Czy przedsiębiorstwo w ostatnich okresach obrachunkowych (zamkniętych latach lub kwartałach obrachunkowych) odnotowało :

15 Czy w ostatnich zamkniętych okrasach obrachunkowych Państwa firma inwestowała w środki trwałe?

16 Określ źródła finansowania nabywanego rzeczowego majątku trwałego

17 Zdefiniuj motywy wyboru źródeł finansowania rzeczowego majątku trwałego

18 Czy inwestując w rzeczowy majątek trwały firma korzystała z doradztwa w zakresie źródeł finansowania majątku trwałego, spróbuj określić formę doradztwa?

19 Czy w najbliższym okresie przewidywane są zmiany w stanie rzeczowego majątku trwałego?

20 Jaki okres obejmują plany związane ze zmianami rzeczowego majątku trwałego?

21 Określ źródła finansowania planowanych inwestycji rzeczowych

22 Czym przedsiębiorstwo będzie się kierowało dokonując wyboru źródła finansowania rzeczowego majątku trwałego?

23 Proszę zaznaczyć największe bariery rozwoju Pana/Pani przedsiębiorstwa

24 Wskaż możliwe usprawnienia systemów podatkowych

25 Wskaż sposoby zwiększenia dostępności do kredytów

26 Wskaż sposoby aktywizacji rynku pracy

27 Wskaż możliwe uproszczenia przepisów prawa pracy i zmniejszenia kosztów zatrudnienia pracowników

28 Proszę wskazać perspektywiczne kierunki rozwoju polskich mikroprzedsiębiorstw

29 Proszę podać, jakie rodzaje zmian i o jakim poziomie innowacyjności wprowadziła Państwa firma w ciągu ostatnich 36 miesięcy?

30 Proszę określić, w jaki sposób zostały osiągnięte zmiany?

31 Podaj źródła finansowania wprowadzonych zmian

32 Wskaż cele wprowadzonych zmian

33 Jakie problemy towarzyszyły wprowadzaniu zmian?

34 Czy firma współpracuje/współpracowała w zakresie tworzenia i wprowadzania na rynek nowego produktu, usługi/ technologii/ systemu organizacyjnego z innymi przedsiębiorstwami

35 Proszę określić dominujący charakter tych kontaktów

36 Jak ocenia Pan/Pani potrzebę stworzenia następujących jednostek

37 Jaki obszar działalności Państwa firmy powinien uzyskać pomoc

38 Co Państwa zdaniem mogłoby poprawić/usprawnić współpracę z instytucjami wsparcia?

39 Czy korzystałeś dotychczas z unijnych środków wsparcia finansowego?

40 Z jakiego programu, działania Unii Europejskiej korzystałeś i na co przeznaczyłeś środki, w jakiej kwocie? DziałanieCharakterystykaKwota przyznana SAPARDZakup maszyn, remont budynku80000 ZPORR Działanie 3.4Modernizacja parku maszynowego115000 ZPORR Działanie 1.2Wyposażenie i towar11000 ZPORR Działanie 3.4.Modernizacja i wyposażenie firmy112596,41 SAPARDzakup urządzeń i maszyn70000 PHARE 2002Handel - usługi400000 ZPORR Działanie 3.4.zakup urządzeń i maszyn100000 ZPORR Działanie 2.5Kompleksowe wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa6000 PHARE 2002Zakup maszyn i urządzeń180000 ZPORR Działanie 3.4Zakup maszyn i urządzeń115000 SAPARD Działanie 4Zróżnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich70000 ARiMR SPOb.d.8000 Brak danychNa rozpoczęcie działalności11000 ZPORRNa rozpoczęcie działalności12500 ZPORRPoprawa konkurencyjności170000 ZPORRRozpoczęcie działalności12500 ZPORR Działanie 2.5.Zakup wyposażenia lokalu i sprzętu elektronicznego6000 PHARE 2002Rozszerzenie działalności50000 ZPORR Działanie 3.4Budowa stacji diagnostycznej w Kazimierzy Wielkiej202338,42 RAZEM1731934,83

41 Co sprawiło największy problem w korzystaniu ze środków UE?

42 Proszę ocenić znaczenie niżej wymienionych czynników jako utrudniających korzystanie przez Pana/Pani firmę z funduszy unijnych

43 Czy przygotowując dokumentację aplikacyjną korzystałeś z profesjonalnego doradztwa w tym zakresie?

44 Z jakiego rodzaju doradztwa korzystałeś przygotowując dokumentację aplikacyjną?

45 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "W PŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW dr Agnieszka Predygier Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google