Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich Sprawdź bo stracisz! – czyli wiarygodna informacja gospodarcza wsparciem procesów rozwoju Temat: Krajowy System Usług wsparciem przedsiębiorcy

2 Krajowy System Usług wsparciem przedsiębiorcy Anna Forin Zastępca Dyrektora Zespołu Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 8 maja 2008 r.

3 Usługi informacyjne Usługi finansowe - udzielanie pożyczek Usługi doradcze pro eksportowe Usługi doradcze pro innowacyjne Usługi finansowe - udzielanie poręczeń System tworzony przez sieci współpracujących ze sobą usługodawców Misja KSU to rozwój przedsiębiorczości przez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa

4 informacyjne, cz. 1 nt. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej - rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku - obowiązki rejestracyjne - wymagania dot. działalności koncesjonowanej i regulowanej - możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na etapie zakładania oraz prowadzenia firmy - charakterystyka różnych form opodatkowania i ich skutków - możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów, zasad rozliczania obciążeń podatkowych - obowiązki formalno-prawne dot. zatrudniania pracowników - aspekty formalno-prawne, organizacyjne oraz specyfika samozatrudnienia, zatrudnienia osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej - rodzaje i zakres kontroli dot. wykonywania działalności gospodarczej - formalno-prawne obowiązki dot. rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej

5 informacyjne, cz. 2 nt. możliwości uzyskania dofinansowania ze środków publicznych - założenia, priorytety i cele wdrażania różnych programów pomocowych - kategorie pomiotów mogących ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach różnych programów, działań, projektów - zasady i zakres dofinansowania przedsięwzięcia z danego programu, działania (kwalifikowane: działania i wydatki, maksymalne: kwoty dofinansowania i udziały procentowe wsparcia w wartości projektów ogółem, inne warunki i ograniczenia) - obowiązki formalno-prawne oraz dot. sprawozdawczości, związane z uzyskaniem wsparcia ze środków publicznych

6 informacyjne, cz. 3 nt. możliwości korzystania z innych usług / specjalistycznych - dane teleadresowe instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających różne programy pomocowe oraz zakresy ich kompetencji - możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego, uzupełniającego konieczny wkład własny przy ubieganiu się o wsparcie - dane o innych usługach specjalistycznych, np. doradczych proinnowacyjnych i proeksportowych - możliwości i zasady korzystania z dofinansowywanych szkoleń

7 doradcze o charakterze proeksportowym - dokonanie analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstwa - dopracowanie Planu Rozwoju Eksportu Przedsiębiorstwa - analiza pozycji konkurencyjnej firmy i produktu, w tym analiza SWOT - pomoc w wyborze rynku docelowego oraz jego charakterystyka - budowa strategii produktu, ceny, dystrybucji, promocji eksportu - konstruowanie budżetu i harmonogramu wdrażania ww. Planu - wskazanie instrumentów przewidzianych w Planie i możliwych do sfinansowania w ramach programu Paszport do eksportu (Działanie 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), w tym pomoc w merytorycznym przygotowaniu wniosku

8 doradcze o charakterze proinnowacyjnym - przeprowadzenie audytu technologicznego - obsługa transferu technologii - przygotowanie oferty lub zapytania o technologię - przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii - nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii - pomoc doradcza we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii - monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty pomocy powdrożeniowej

9 finansowe – udzielanie poręczeń stanowiące dodatkową formę zabezpieczenia głównie kredytów i pożyczek (usługi dostępne w ramach funduszy poręczeniowych) finansowe – udzielanie pożyczek na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej (usługi dostępne w ramach funduszy pożyczkowych)

10 Dziękuję za uwagę Informacje: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02, 0 801 406 416 www.ksu.parp.gov.pl www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google