Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Iwona Czaplikowska Górnośląska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Iwona Czaplikowska Górnośląska."— Zapis prezentacji:

1 Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

2 Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 2 Programy Operacyjne, zarządzane przez MRR oraz Regionalne Programy Operacyjne, zarządzane przez Samorządy poszczególnych województw ---------------------------------------------------------------- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013

3 Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 3 Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013

4 Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 4 Pogram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Beneficjenci

5 Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 5 Alokacja środków w podziale na działania Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO IG, 2007– 2013 alokacja PO IG jest dzielona z uwzględnieniem preferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw, ze względu na znaczenie sektora MSP w rozwoju gospodarki oraz istniejące bariery jego rozwoju, a także mając na względzie konieczność priorytetowego traktowania tej grupy Beneficjentów.

6 Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 6 Zmiana nazwy Programu – wyjaśnienie: Obecna nazwa w sposób pełniejszy odzwierciedla założone cele Programu oraz jest bardziej czytelna dla przyszłych beneficjentów. Jednocześnie nawiązuje do celów odnowionej Strategii Lizbońskiej. W wyniku realizacji Programu oczekiwany jest wzrost konkurencyjności gospodarki, jednakże głównie dzięki wzmocnieniu jej innowacyjności, m.in. poprzez inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Celem Programu natomiast nie jest wzrost konkurencyjności dzięki inwestycjom jakiegokolwiek typu. Wynika to także z zasady efektywnego wydatkowania środków – należy dążyć do ich koncentracji na możliwie najmniejszym zakresie działań, który jednocześnie ma odpowiednio największą szansę kreowania wartości dodanej. PO Innowacyjna Gospodarka

7 Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wspierane będą działania z zakresu innowacyjności średniej lub wysokiej (poziom co najmniej krajowy lub międzynarodowy). W ramach PO IG nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym (tzw. innowacyjność niska). Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data …innowacja ma miejsce, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy czym ów produkt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. INNOWACYJNOŚĆ

8 Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 8 Definicja Innowacyjności przyjęta dla POIG innowacyjność to wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej posiada charakter relatywny, tzn. jest mierzona w odniesieniu do przedsiębiorstwa wprowadzającego innowację jest rozumiana szeroko – jako innowacja produktowa (produkt, usługa), procesowa, marketingowa lub organizacyjna innowację cechuje także stopień rozprzestrzeniania (dyfuzji) – w PO IG wspierane będą innowacje o największym stopniu rozprzestrzeniania INNOWACYJNOŚĆ

9 Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 9 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytety: 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii 2.Infrastruktura sfery B+R 3.Kapitał dla innowacji 4.Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 5.Dyfuzja innowacji 6.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 7.Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 8.Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki 9.Pomoc techniczna

10 Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 10 Podział środków POIG pomiędzy osie priorytetowe

11 Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 11 Udział Regionalnych Instytucji Finansujących w działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka : Działanie 4.2 – Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego – budżet krajowy 186 mln EURO, Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym – budżet 1 420 mln EURO, Działanie 6.1 – Paszport do eksportu – budżet 91,8 mln EURO, Działanie 8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – budżet 390,6 mln EURO, Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B – budżet 460,8 mln EURO.

12 Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekty systemowe MPiPS i PARP w 2008 r. W ramach Programu Kapitał Ludzki zostały podpisane pierwsze umowy o dofinansowanie projektów systemowych pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Na realizację tych projektów w latach 2007-2008 przewidziano prawie 56 mln zł. Projekty zaakceptowane: Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin off, spin out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi, Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski, Portal Innowacji jako platforma informacyjna na rzecz rozwoju innowacji, Firmy rodzinne, Akademia PARP.

13 Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Iwona Czaplikowska, GARR S.A. 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Iwona Czaplikowska Górnośląska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google