Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

3 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 Cele szczegółowe PO IG: 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

4 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 Podział środków UE na programy operacyjne

5 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 Beneficjenci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (% planowanego wsparcia ) Przedsiębiorcy, w tym MSP (45,80%) Jednostki naukowo – badawcze (23,05%) Instytucje Otoczenia Biznesu i ich sieci (10,8%) Obywatele i jednostki administracji centralnej (16,96%) (w zakresie dofinansowania dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT)

6 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 Alokacja na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ogółem 9 711 629 740 EUR w tym 8 254 885 280 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7 Alokacja na PO IG w podziale na osie priorytetowe (% planowanego wsparcia)

8 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8 Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 w stosunku do wersji przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r.

9 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9 Konsultacje społeczne czas trwania: od maja do połowy października 2006 r. uczestnicy: przedstawiciele partnerów społeczno- gospodarczych, strony samorządowej i rządowej oraz potencjalnych beneficjentów PO IG przebieg: posiedzenia grupy roboczej ds. PO IG, cykl konferencji – ogólnych i tematycznych, spotkania, seminaria, wywiady podsumowanie: konferencja w dniu 20 grudnia br.

10 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10 Wyjaśniono pojęcie innowacyjności i wskazano na specyfikę innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w PO IG (zgodnie ze standardami wspólnotowymi): –innowacyjność to wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej –posiada charakter relatywny, tzn. jest mierzona w odniesieniu do przedsiębiorstwa wprowadzającego innowację –jest rozumiana szeroko – jako innowacja produktowa (produkt, usługa), procesowa, marketingowa lub organizacyjna –innowację cechuje także stopień rozprzestrzeniania (dyfuzji) – w PO IG wspierane będą innowacje o największym stopniu rozprzestrzeniania Zmiany wynikające z konsultacji (1)

11 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 11 dokonano przesunięć środków z EFRR pomiędzy osiami priorytetowymi – zwiększono alokację na 4. oś priorytetową Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia doprecyzowano wskaźniki monitorowania PO IG Zmiany wynikające z konsultacji (2)

12 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12 doprecyzowano, w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, typy przewidzianych do realizacji projektów: –stworzono spójny instrument umożliwiający prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorców lub na ich zlecenie oraz wdrożenie ich wyników w ramach jednego projektu –zrezygnowano z finansowania badań realizowanych we współpracy międzynarodowej –rozszerzono zakres 7. osi priorytetowej o instrumenty dla przedsiębiorców i szeroko pojętych e-usług Zmiany wynikające z konsultacji (3)

13 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 13 zwiększono alokację 7. osi priorytetowej z 700 mln EUR do 1 949 mln EUR z EFRR uzupełniono analizę SWOT o elementy społeczeństwa informacyjnego dodano 6. cel szczegółowy odnoszący się do społeczeństwa informacyjnego: Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Zmiany wynikające z konsultacji 7. oś priorytetowa (1)

14 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14 zmieniono nazwę 7. osi priorytetowej z Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw na Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego rozszerzono zakres wsparcia osi priorytetowej o instrumenty na rzecz przedsiębiorców oraz obywateli Zmiany wynikające z konsultacji 7. oś priorytetowa (2)

15 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15 instrumenty na rzecz przedsiębiorców: –wsparcie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach –wsparcie świadczenia usług elektronicznych między przedsiębiorstwami (business to business - B2B) –wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym nowo powstających, nastawionej na tworzenie i oferowanie usług elektronicznych Zmiany wynikające z konsultacji 7. oś priorytetowa (3)

16 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 16 instrumenty na rzecz obywateli: –wsparcie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej –częściowe lub całkowite pokrycie kosztów ponoszonych przez potencjalnie wykluczone ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstwa domowe –możliwość wypożyczania lub zakupu sprzętu komputerowego Zmiany wynikające z konsultacji 7. oś priorytetowa (4)

17 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 17 Ewaluacja ex-ante (szacunkowa ) Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 – ma na celu optymalizację alokacji finansowych w ramach PO IG i poprawę jakości programowania Wykonana w terminie 11.09 – 30.11 br. przez niezależnego wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego – CASE-Doradcy Sp. z o.o. Zakres ewaluacji – ocena spójności PO IG, racjonalności obranej strategii i instrumentów, ocena przewidywanych rezultatów PO IG, wskaźników oraz systemu wdrażania

18 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 18 zweryfikowano część diagnostyczną – uaktualniono dane statystyczne, uzupełniono o tematykę usług, zagadnienia w obszarze społeczeństwa informacyjnego oraz odnośnie do wpływu wykorzystania środków przedakcesyjnych i strukturalnych na poszczególne obszary gospodarki uzupełniono analizę SWOT, w szczególności o elementy z zakresu społeczeństwa informacyjnego doprecyzowano 5 cel szczegółowy – zgodnie z charakterem programu, zwiększanie zatrudnienia odniesiono do sektorów-nośników innowacji zweryfikowano wskaźniki monitorowania celów i osi priorytetowych PO IG Zmiany wynikające z ewaluacji ex-ante (1)

19 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 19 przeformułowano układ części diagnostycznej PO IG w celu przedstawienia w sposób bardziej kompleksowy wybranych obszarów służących budowie i rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy – ukazano współzależności między analizowanymi obszarami, zweryfikowano wskaźniki monitorowania celów i osi priorytetowych PO IG – doprecyzowano definicje wskaźników, ograniczono liczbę wskaźników z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Zmiany wynikające z ewaluacji ex-ante (2)

20 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 20 PO IG uzupełniono o elementy środowiskowe, m. in. dodano informację o wspieraniu projektów koncentrujących się na zmianach modeli produkcji/konsumpcji oraz takich, które zmniejszają presję na środowisko naturalne Zmiany wynikające z oceny oddziaływania PO IG na środowisko

21 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 21 Po zaakceptowaniu przez RM PO IG zostanie niezwłocznie przekazany do KE, data graniczna - złożenie kompletnego PO IG (tzn. zawierającego wszystkie wymagane elementy), ocena formalna PO IG (tzw. admissibility) – przeprowadzana przez KE w terminie 10 dni kalendarzowych od daty złożenia poprawnego PO ocena pod względem merytorycznym – przeprowadzana przez KE w terminie 2 miesięcy od daty złożenia poprawnego PO, weryfikacja komplementarności PO IG z celami strategicznymi wspólnotowych dokumentów strategicznych oraz ocena jakości dokumentu, zakończenie negocjacji - w terminie 4 miesięcy od daty złożenia poprawnego PO Harmonogram dalszych prac nad PO IG

22 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 22 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl


Pobierz ppt "Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google