Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E GZAMIN GIMNAZJALNY I WYKORZYSTYWANIE JEGO WYNIKÓW DO PODNIESIENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY na przykładzie Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E GZAMIN GIMNAZJALNY I WYKORZYSTYWANIE JEGO WYNIKÓW DO PODNIESIENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY na przykładzie Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach."— Zapis prezentacji:

1 E GZAMIN GIMNAZJALNY I WYKORZYSTYWANIE JEGO WYNIKÓW DO PODNIESIENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY na przykładzie Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach Gliwice, 2011r.

2 Gimnazjum nr 3 im Noblistów Polskich w Gliwicach Miejskie gimnazjum publiczne utworzone w 1999r. Liczba uczniów: 486 Liczba oddziałów: 15 Liczba nauczycieli na pełnych etatach: 32 Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin: 13 Liczba pracowników obsługi i administracji: 12 2

3 Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego uzyskanych przez szkołę część humanistyczna Rok Średnia punktów w kraju Średnia punktów w województwie Średnia punktów w szkole 200331,8332,835,8 200427,0128,134,7 200532,933,537,4 200630,7531,738,9 200731,4831,7538,75 200830,7531,1438,7 200931,731,9838,5 201030,2630,8833,7 3

4 Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego uzyskanych przez szkołę część matematyczno-przyrodnicza Rok Średnia punktów w kraju Średnia punktów w województwie Średnia punktów w szkole 200325,5525,331,03 200424,52428,3 200524,32428,9 200623,923,8534,1 200725,3125,0232,1 200827,0729,9635,30 200926,0325,8433,75 201023,9023,6529,59 4

5 Posiedzenie rady Zespołu Spotkanie z rodzicami ZadanieCelOdpowiedzialni Termin /miesiąc Konferencja rady pedagogicznej Przekazanie informacji o wynikach egzaminu Informacja o efektach pracy szkoły DyrektorVI Spotkanie zespołów przedmiotowych Opracowanie analizy wyników Przygotowanie prezentacji dla rady pedagogicznej Przewodniczący zespołów VI/VII Spotkania zespołów przedmiotowych Wnikliwa analiza wyników egzaminu Wskazanie zadań do pracy zespołów i nauczycieli poszczególnych przedmiotów Przewodniczący zespołów VIII Konferencja rady pedagogicznej Przedstawienie analizy wyników egzaminu Wskazanie mocnych i słabych stron szkoły, wyciągnięcie wniosków do planu pracy szkoły, Dyrektor, przewodniczący zespołów VIII Przedstawienie sposobu przeznaczenia godzin z art. 42 KN zgodnych z wnioskami Praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami DyrektorVIII Harmonogram 5

6 Posiedzenie rady Zespołu Spotkanie z rodzicami ZadanieCelOdpowiedzialni Termin /miesiąc Powołanie zespołu do opracowania planu pracy szkoły Podjęcie działań służących podniesieniu jakości pracy szkoły DyrektorVIII Powołanie zespołów opracowujących testy diagnostyczne Przeprowadzenie testów w celu pozyskania inf. o wiedzy i umiejętnościach Dyrektor, przewodniczący zespołów VIII Konferencja rady pedagogicznej, zebranie rady rodziców Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego uwzględniającego wnioski z egzaminów oraz planu pracy szkoły Podniesienie jakości pracy szkoły DyrektorIX Zespół wychowawczy Założenie kart monitorowania postępów uczniów i wpisanie wyników sprawdzianu po szkole podstawowej Zebranie informacji o potencjale pierwszoklasistów WychowawcyIX Harmonogram 6

7 Posiedzenie rady Zespołu Spotkanie z rodzicami ZadanieCelOdpowiedzialni Termin /miesiąc Zespół nauczycieli uczący w klasach pierwszych Analiza wyników testów diag., przedstawienie kontekstu indywidualnego i środowiskowego uczniów, modyfikacja planu pracy Objęcie szczególną opieką uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych Dyrektor, pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele uczący IX Konsultacje indywidualne, wywiadówka Przekazanie informacji o wynikach testów Omówienie wyników testów, pozyskanie rodziców do współpracy WychowawcyX/XI Monitorowanie postępów uczniów- bieżąca analiza wyników nauczania i frekwencji, obserwacje lekcji i zajęć pozalekcyjnych, analiza dokumentacji Uzyskanie informacji o efektach wdrażania wniosków Dyrektor Zgodnie z planem nadzoru Zespoły przedmiotowe Opracowanie, przeprowadzenie, analiza próbnych egzaminów uwzględniających wnioski z egzaminów zewnętrznych Ewaluacja działań służących poprawie wyników egzaminów Przewodniczący zespołów, nauczyciele XII- klasy III, V - klasy I i II Harmonogram 7

8 A NALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIÓW Analiza wyników uzyskanych w trzyletnim cyklu nauczania Narzędzie do monitorowania postępów uczniów - od klasy pierwszej (przykład poniżej) do klasy trzeciej włącznie Monitoring postępów uczniów - klasa I Imię i naz- wisko / Kod Wynik ze spr. po SP Test diag. j.pol.+ hist. Test diag. język obcy Test diag. matematyka Egzamin humanistyczny Egzamin mat.- przyr. Egzamin język obcy A01 8

9 A NALIZA ZAKRESU TREŚCI EGZAMINU Podstawa programowa Umiejętności Standardy Zajęcia edukacyjne Przykład z egzaminu wewnętrznego Fenoloftaleina jest substancją słabo rozpuszczalną w wodzie, dlatego do celów laboratoryjnych najczęściej stosuje się jej roztwór alkoholowy o stężeniu 1%. Oblicz, jaką masę fenaloftaleiny i jaką masę alkoholu należy zmieszać, aby otrzymać 200 g 1-procentowego roztworu. Zapisz obliczenia. Nr zadaniaBadana umiejętnośćStandardZajęcia edukacyjne 7.Wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych. Oblicza stężenia procentowe. 1.2chemia, matematyka 9

10 Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego uzyskanych przez szkołę w 2010roku Egzamin -zakres Średnia punktów w kraju Średnia punktów w województwie Średnia punktów w Gliwicach Średnia punktów w powiecie Średnia punktów w szkole Część humanistyczna 30,34 30,8830,9429,9533,85 Część matematyczno – – przyrodnicza 23,90 23,6524,7423,8229,59 Język nowożytny j. angielski 29,88 30,2031,7230,7536,45 Język nowożytny j. niemiecki 29,36 30,1234,0128,6945,38 10

11 Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego uzyskanych przez szkołę - część humanistyczna 11

12 Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego uzyskanych przez szkołę - część matematyczno - przyrodnicza 12

13 Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki kontekstowe Czynniki wewnętrzne 1.Zmiany kadrowe - w 2009r. 30% nauczycieli na urlopach macierzyńskich, wychowawczych (łącznie 12 osób), zdrowotnych (1 osoba), 2.2009 - trzykrotna zmiana pedagoga szkolnego i dwukrotna psychologa, 3.2006-2010 - zmiany 7 polonistów i 6 chemików, 4.Zmiany wychowawców, 5.Kładzenie nacisku przez rodziców na kształcenie ich dzieci w kierunku przedmiotów ścisłych (obserwacje na podstawie rekrutacji do klas z innowacjami), 6.Przekonanie uczniów o wysokim stopniu trudności egzaminu matematyczno- przyrodniczego i skoncentrowanie wysiłku na przygotowaniu się właśnie do niego. 13

14 Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki kontekstowe Czynniki zewnętrzne 1.Podkreślanie znaczącej roli matematyki w karierze zawodowej – Strategia Lizbońska – Edukacja 2010 (cel 1.4. zwiększenie rekrutacji w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych), rola mediów, oferta Politechniki Śląskiej, obowiązkowa matura z matematyki, oferty pracy dla ścisłowców, rozbudzanie zainteresowań - np. Noc Naukowców, 2.Spadek zainteresowania czytelnictwem: Telewizyjne Wiadomości Literackie po 14 latach zdjęte z emisji; poziom czytelnictwa w 2009r. w Polsce był najniższy od początku jego badań przez BN, 3.Ogólnie dostępne streszczenia i tzw. Ściągi z lektur, 4.Coraz mniejsza sprawność językowa społeczeństwa, ubóstwo języka (e-maile, sms-y), 5.Arkusz egzaminacyjny – zmienione kryteria punktowania (np. styl - 1/0 pkt). 14

15 Charakterystyka klas Charakterystyka klas III - rok szkolny 2009/2010 167 uczniów; 86 dziewcząt i 81 chłopców, 6 % uczniów z dysleksją, 37% rodzin niepełnych, 20% rodzin o trudnej sytuacji finansowej, 17% rodzin patologicznych społecznie, 24,5% uczniów o niskim potencjale edukacyjnym, 23% uczniów o wysokim potencjale edukacyjnym, 16% uczniów mających znaczne problemy zdrowotne, 28% uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 15

16 A NALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W różnych zespołach analizujemy wyniki egzaminu dla: rocznika, poszczególnych klas, poszczególnych uczniów, pod kątem czynników: pedagogicznych, środowiskowych, indywidualnych. 16

17 EWD – program kalkulator EWD PLUS część humanistyczna część matematyczno – – przyrodnicza 17

18 Informacje o klasie X Kontekst pedagogiczny: w trzyletnim cyklu nauczania: dwóch matematyków, dwie polonistki, dwóch nauczycieli fizyki; dodatkowo zmiany nauczycieli języków obcych. Kontekst indywidualno-środowiskowy: a)40% niepełnych rodzin, b)20% rodzin w trudnej sytuacji materialnej, c)16% rodzin patologicznych społecznie, d)35% uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, e)16% uczniów o niskim potencjale edukacyjnym, f)24% uczniów o wysokim potencjale edukacyjnym, g)12% uczniów z dużymi problemami zdrowotnymi. 18

19 Działania szkoły w zakresie czynników pedagogicznych Plan pracy szkoły /wybrane przykłady/: Dzień Teatru, Dzień Noblowski, Dzień Języków Obcych, Szkolny Tydzień Projektów, Wdrożenie i realizacja różnych innowacji pedagogicznych w 5 klasach i na 2 między- szkolnych kołach: Oblicza sztuki 2010 – 2013, Człowiek-poznaję, doświadczam i promuję zdrowy tryb życia 2010 – 2013, Nauczanie przedmiotów ścisłych w oparciu o technologię informacyjną 2008 – 2011, Klasa kultury i języków 2008 – 2011, Klasa rozwijająca umiejętności sportowo-turystyczne 2008 – 2011, Międzyszkolne koło fizyczne 2005 – 2008, Z lornetką i mikroskopem 2008 – 2009. Wprowadzenie trzeciego języka obcego – języka francuskiego i utworzenie klasy frankofońskiej, Realizacja programów i projektów zewnetrznych; m. in.: program pilotażowy GIODO "Twoje dane – twoja sprawa", CEO: "Aktywni z natury", "Zachowaj trzeźwy umysł", "Szkoła bez przemocy". 19

20 Działania szkoły w zakresie czynników pedagogicznych Spotkania z naukowcami z UŚ i Uniwersytetu Opolskiego, Współpraca z PŚ – Wydział Architektury i Chemii, Organizacja międzygimnazjalnego konkursu słownikowo-frazeologicznego w ramach Polonistycznej Ligi Gimnazjalnej prowadzonej przez SNaP, Współpraca międzynarodowa, wyjazdy edukacyjne, wizyty native speakera, Współpraca z kombatantami – żywe lekcje historii, Zaprojektowanie, utworzenie, rozbudowywanie i pielęgnacja arboretum, Systematyczne wyjazdy do teatru, organizowanie warsztatów teatralnych, Spotkania z twórcami kultury: aktorami, scenarzystami, pisarzami, Prowadzenie różnorodnych kół zainteresowań i konsultacji, Sobota z egzaminem – powtórka z zakresu przedmiotów mat. – przyr., Opracowanie i realizacja programu prozdrowotnego – certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 20

21 Działania szkoły w zakresie czynników pedagogicznych Nowe działania ujęte w Planie pracy szkoły w 2010 r. na podstawie wniosków wynikających z analizy egzaminu: Tworzenie szlaków turystyczno – edukacyjnych we współpracy z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta UM, Udział w projekcie MEMO – Muzeum w Gliwicach i GOM, Szkolny konkurs ortograficzny z języka pol., ang., niem., franc., Szkolny konkurs literacki, Obchody Roku Czesława Miłosza i Marii Skłodowskiej – Curie (łącznie 9 imprez, w tym: konkursy, wystawy, sesje i występy), Organizowanie maratonów filmowych i kręcenie filmów uczniowskich (koło filmowe), Warsztaty literackie prowadzone przez młodych prozaików, Projekt Okno- spotkania z podróżnikami, wystawy promujące podróże, szkolne biegi na orientację, zajęcia laboratoryjne z chemii (Strona Młodego Eksperymentatora na stronie internetowej szkoły), wystawy fotograficzne…, Sobota z egzaminem humanistycznym. 21

22 Działania szkoły w zakresie czynników pedagogicznych Praca dydaktyczna uwzględniająca wnioski poegzaminacyjne: Weryfikacja zespołowych oraz indywidualnych planów pracy, Weryfikacja przedmiotowych systemów oceniania, Opracowanie i stosowanie zasad zadawania zadań domowych, Zmiany w zakresie form i metod pracy – częstsze wykorzystywanie nowych technologii, nacisk na indywidualizację pracy, różnorodność sposobów aktywizowania uczniów (np. CLIL, LdL, uczenie parami, nauczanie skorelowane, tutoring rówieśniczy, nauczanie projektami), większa dbałość wszystkich nauczycieli o poprawność językową uczniów, systematyczna kontrola zeszytów, Prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych służących rozwijaniu kreatywności, Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli (np. ukończenie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego przez 1 osobę, podjęcie studiów przez pedagoga szkolnego z zakresu socjoterapii z elementami profilaktyki szkolnej); zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego. 22

23 Działania szkoły w zakresie czynników pedagogicznych Rozbudowa bazy szkoły - kierunek: uczyć efektywnie to uczyć interesująco: Wyposażenie 5 klas w rzutniki multimedialne i komputery, Zakup 2 telewizorów i odtwarzaczy DVD, Pozyskanie tablicy interaktywnej, Rozbudowa pracowni informatycznej, Doposażenie biblioteki (lektury, słowniki, albumy, najnowsze pozycje metodyczne), Zakup pomocy dydaktycznych do języka polskiego, chemii, matematyki, fizyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć z wychowania do życia w rodzinie, Utworzenie arboretum, Utworzenie sali do tańca na zajęcia pozalekcyjne. 23

24 Działania szkoły w zakresie czynników pedagogicznych Uwzględnienie wniosków z analizy egzaminów gimnazjalnych w planie nadzoru pedagogicznego w: Obserwacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych uroczystości (odpowiednio skonstruowane arkusze obserwacji), Organizacji wspomagania nauczycieli – zakup pomocy dydaktycznych, zakup nowości metodycznych, umożliwienie uczestnictwa w szkoleniach, organizacja WDN-u: lekcje otwarte, cykl szkoleń pt. Jak się uczy mózg, szkolenie dla polonistów przez egzaminatora, szkolenie dotyczące nauczania uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami, szkolenie dla nauczycieli zespołu mat.- przyr. z zakresu dysleksji i dyskalkulii, Płynna organizacja zastępstw za nauczycieli na urlopach i długoterminowych L4, bez zmiany planu lekcji. 24

25 Działania szkoły w zakresie czynników pedagogicznych Uwzględnienie wniosków z analizy egzaminów gimnazjalnych w działaniach organizacyjnych w 2010 r.: Zmiana terminu egzaminu próbnego dla klas III- przesunięcie z lutego na grudzień, Ustalenie dodatkowego terminu zebrania z rodzicami w celu omówienia wyników tegoż egzaminu, Nowy system monitorowania frekwencji ustalony z rodzicami uczniów, Elastyczna reorganizacja zajęć z art. 42 KN w miarę potrzeb uczniów, Wprowadzenie drugiego wychowawcy wspomagającego w zespołach o niskich postępach i z problemami rodzinno-rówieśniczymi, Pomoc klasom jej potrzebujących przez dodanie godziny dyrektorskiej. 25

26 Działania szkoły w zakresie czynników środowiskowych Uwzględnienie wniosków z analizy egzaminów gimnazjalnych w działaniach środowiskowych w 2010 r.: Współdziałanie rodziców ze szkołą - działania służące pozyskaniu większej liczby rodziców zainteresowanych postępami dzieci w nauce i pracą szkoły: np. koncert dla rodziców w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły, festyn z okazji Dnia Dziecka, przedstawienia klasowe dla rodziców, zorganizowanie spotkania z doradcami zawodowymi z SzOK-u w Gliwicach, szkolenie na temat dopalaczy, Zacieśnienie współpracy z kombatantami, opieka nad pomnikiem –Czołgiem, opieka nad Dębem Katyńskim – zainteresowanie uczniów historią, Współrealizowanie z Wydziałem Architektury PŚ projektu związanego z historią i architekturą Gliwic - rozwijanie zainteresowań, Zintensyfikowanie szkolnej pracy na rzecz innych – wolontariat – poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości: Założenie przez nauczycielkę języka angielskiego uczniowskiego oddziału miedzynarodowego stowarzyszenia charytatywnego People To People; w jego ramach uczniowie naszej szkoły pomagaja w nauce dzieciom z jednej ze szkół podstawowych, Praca na rzecz gliwickiego Hospicjum i schroniska dla zwierząt. 26

27 Działania szkoły w zakresie czynników indywidualnych ucznia Uwzględnienie wniosków z analizy egzaminów gimnazjalnych w działaniach dotyczących uczniów indywidualnie w 2010 r.: Udział szkoły w pilotażu projektu MEN Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami ?, Wspieranie ucznia w drodze ku dorosłości poprzez realizację zmodyfikowanego programu profilaktycznego, Pomoc uczniom powracającym z zagranicy, Realizacja indywidualnego programu nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Pomoc uczniom przewlekle chorym- szkolenie dot. cukrzycy, Przeprowadzanie warsztatów Jak się uczyć i Jak rozładowywać stres przez pedagoga szkolnego, Przeprowadzanie warsztatów pomagających w planowaniu własnej kariery przez szkolnego doradcę zawodowego, Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację kół zainteresowań i innowacje (informacje pozyskujemy na podstawie podań do szkoły, weryfikujemy w trakcie roku na podstawie ankiet), Motywowanie i rozbudzanie aspiracji poprzez realizację programu wychowawczego i planu pracy szkoły, Zajęcia logopedyczne. 27

28 P ODSUMOWANIE Wnikliwa analiza wyników egzaminów związana z oceną jakości pracy szkoły i samooceną nauczycieli wymaga atmosfery otwartości i współpracy w radzie pedagogicznej. Wnioski poegzaminacyjne powinny być znane uczniom i rodzicom – dzięki temu szkoła ma szansę zyskać ich do autentycznej współpracy. Wdrażanie wniosków z analizy egzaminów gimnazjalnych z pewnością wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły. 28

29 Dla rad pedagogicznych: Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować – nie dryfować ani stawać na kotwicy. Oliver Wendell Holmes Dla uczniów: Ludzie, którzy nie potrafią się zmotywować, muszą zadowolić się miernością, niezależnie od tego, jak bardzo są utalentowani. Andrew Carnegie

30 Opracowanie : merytoryczne: Agata Cira, Bogna Dobrakowska graficzne: Justyna Nierada www.gim3-gliwice.oswiata.org.pl


Pobierz ppt "E GZAMIN GIMNAZJALNY I WYKORZYSTYWANIE JEGO WYNIKÓW DO PODNIESIENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY na przykładzie Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google