Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wnioski z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010-2011 w roku szkolnym 2010-2011 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wnioski z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010-2011 w roku szkolnym 2010-2011 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień"— Zapis prezentacji:

1 Wnioski z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym w roku szkolnym Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2011 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2 Ewaluacja zewnętrzna Dyrektor szkoły lub placówki Efekty Procesy Środowisko Zarządzanie Raport Zespół wizytatorów ds. ewaluacji Etap II badanie Etap I przygot. Etap III podsum. Szkoła lub placówka

3 Ewaluacja zewnętrzna

4 Ewaluacja zewnętrzna 1. Ankiety: uczniowie, nauczyciele, rodzice. 2. Wywiady: dyrektor, przedstawiciele uczniów, przedstawiciele rodziców, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, lokalni partnerzy i władze samorządowe. 3.Obserwacje: lekcji, szkoły i boiska oraz najbliższego otoczenia, zajęć pozalekcyjnych, 4.Badanie dokumentacji.

5 Ewaluacja zewnętrzna

6 Współpraca z wizytatorami na wszystkich etapach procesu ewaluacji zewnętrznej. Poinformowanie rady pedagogicznej o celach ewaluacji zewnętrznej i pozytywne nastawienie do ewaluacji. Uzgodnienie harmonogramu i stworzenie warunków do sprawnego przeprowadzenia ewaluacji. Wybór respondentów wywiadów grupowych (w konsultacji z wizytatorami) i ich zaproszenie. Pomoc w organizacji badania. Organizacja posiedzenia rady pedagogicznej dotyczącego wyników i wniosków z ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna Rola dyrektora szkoły lub placówki

7 Ewaluacja zewnętrzna

8 Badane obszary

9 Ewaluacja zewnętrzna przedszkola P oziomy spełniania wymagań - przedszkola

10 Ewaluacja zewnętrzna szkoły P oziomy spełniania wymagań - szkoły

11 Pytanie do uczniów: Pytanie do uczniów: Jak często na zajęciach pracujesz w grupach ? Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Ewaluacja zewnętrzna - procesy

12 Pytanie do uczniów: Pytanie do uczniów: Jak często na zajęciach rozwiązujesz zadania (problemy) sformułowane przez nauczyciela lub uczniów ? Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Ewaluacja zewnętrzna - procesy

13 Pytanie do uczniów: Pytanie do uczniów: Czy wiesz, dlaczego otrzymałeś taką, a nie inną ocenę ? Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Ewaluacja zewnętrzna - procesy

14 Pytanie do uczniów: Pytanie do uczniów: Czy nauczyciele rozmawiają z Tobą o tym, co wpłynęło na Twoje trudności w nauce ? Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Ewaluacja zewnętrzna - procesy

15 Pytanie do uczniów: Pytanie do uczniów: Moi nauczyciele rozmawiają ze mną o postępach w nauce i dzięki temu wiem, jak się uczyć Wymaganie: Uczniowie są aktywni Ewaluacja zewnętrzna - efekty

16 Pytanie do uczniów: Pytanie do uczniów: Wybierz zdanie które najlepiej wyraża Twoją opinię o zajęciach lekcyjnych Wymaganie: Uczniowie są aktywni Ewaluacja zewnętrzna - efekty

17 Pytanie do rodziców: Pytanie do rodziców: Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym współuczestniczył Pan(i) w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły ? Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły Ewaluacja zewnętrzna – środowisko Pytanie do nauczycieli: Pytanie do nauczycieli: Czy rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły ?

18 Ewaluacja zewnętrzna – zarządzanie Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Pytanie do nauczycieli: Pytanie do nauczycieli: Pan(i) udział w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej był spowodowany ?

19 Pytanie do dyrektora: Pytanie do dyrektora: Kto planuje w szkole ewaluację wewnętrzną ? Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Ewaluacja zew. – obszar : zarządzanie Pytanie do nauczycieli: Pytanie do nauczycieli: W jaki sposób planuje się ewaluację wewnętrzną ?

20 Ewaluacja zewnętrzna – zarządzanie Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Pytanie do nauczycieli: Pytanie do nauczycieli: W jakim stopniu wnioski płynące z ewaluacji wewnętrznej są podstawą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły ?

21 Liczba kontroli planowych 913 Wnioski z kontroli planowych zrealizowanych w roku szkolnym 2010/2011 w roku szkolnym 2010/2011

22 Wnioski: 1. Przekraczanie terminu przedstawiania radzie pedagogicznej opracowanego na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego - (§ 21 ust.21). 2. Brak w planie nadzoru pedagogicznego celów, przedmiotu i harmonogramu ewaluacji wewnętrznej – (§ 21 ust.2). Kontrole planowe Temat kontroli Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań z zakresu planowania nadzoru pedagogicznego. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324)

23 Wniosek Brak odrębnego dla każdego ucznia zakwalifikowanego do nauczania indywidualnego dziennika nauczania indywidualnego - (§ 11 ust 3). Kontrole planowe Temat kontroli Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz.225 z późn. zm.)

24 Wniosek Brak ujęcia w organizacji nauczania indywidualnego wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających ze szkolnego planu nauczania - (§ 5 ust.1). Kontrole planowe Temat kontroli Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086)

25 Wniosek Brak podjęcia przez dyrektora szkoły podstawowej działań mających na celu uzyskanie informacji o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego – ( art.14b, ust. 2). Kontrole planowe Temat kontroli Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. z późn. zm.)

26 Wniosek Brak opracowanych zasad rekrutacji do przedszkola/ punktu przedszkolnego w zakresie terminów - (§ 16 ust.3 – zał. Nr 1). Kontrole planowe Temat kontroli Realizacja prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego. Podstawa prawna Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

27 Dziękuję


Pobierz ppt "Wnioski z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010-2011 w roku szkolnym 2010-2011 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google