Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r. Wałbrzych 6 października 2011r. Wrocław 11 października 2011r. Opole 7, 12 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r. Wałbrzych 6 października 2011r. Wrocław 11 października 2011r. Opole 7, 12 października."— Zapis prezentacji:

1 Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r. Wałbrzych 6 października 2011r. Wrocław 11 października 2011r. Opole 7, 12 października 2011r. Przygotowanie do organizacji egzaminu gimnazjalnego w 2012 r.

2 Zapoznanie z wynikami egzaminu przeprowadzonego w 2011r. Zapoznanie z formami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 Przekazanie informacji i materiałów do przygotowania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 Cel:

3 1.Egzamin gimnazjalny w 2011 roku – wyniki, problemy, pytania. 2.Egzamin gimnazjalny w roku 2012. 3.Przypomnienie nowych uregulowań prawnych. 4.Aktualne procedury obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012. Program konferencji:

4 aktualizacja danych szkoły zebranie dokumentów w sprawie koniecznych dostosowań zgłoszenie uczniów do egzaminu (Hermes) weryfikacja danych uczniów w serwisie dyrektora szkoły składanie wniosków o zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego 5. Przygotowanie do organizacji egzaminu w 2012r.

5 6. Harmonogram prac w szkole 7. Sposoby dostosowań warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2011/2012

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

7 Zmiany od 1 września 2011r. egzamin gimnazjalny obejmuje wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

8 Zmiany od 1 września 2011r. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie matematyczno – przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii z języka obcego nowożytnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

9 Zmiany od 1 września 2011r. Część pierwsza i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut Część trzecia egzaminu na poziomie podstawowym trwa 60 minut, część trzecia na poziomie rozszerzonym trwa również 60 minut. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

10 Zmiany od 1 września 2011r. Część trzecia egzaminu na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów (wymagania na poziomie III.0.) Część trzecia na poziomie rozszerzonym obowiązkowa dla wszystkich uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obowiązkowego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego (w tej części - wymagania na poziomie III.1.) – mogą do niej przystąpić uczniowie, którzy w gimnazjum nie kontynuowali nauki wybranego języka obowiązkowego na podbudowie wymagań określonych dla szkoły podstawowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

11 Zmiany od 1 września 2011r. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obowiązkowego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – mogą do niej przystąpić na wniosek rodziców Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

12 Zmiany od 1 września 2011r. Rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego - w deklaracji należy podać informację o zamiarze przystąpienia do części trzeciej na poziomie rozszerzonym ucznia, który nie ma takiego obowiązku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

13 Zmiany od 1 września 2011r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu 1)języka polskiego 2)historii i wiedzy o społeczeństwie 3)matematyki 4)przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii 5)języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 6)języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli uczeń przystępował do części trzeciej na poziomie rozszerzonym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

14 24 kwietnia 2012r. część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ZADANIA ZAMKNIĘTE rozpoczęcie o godzinie 9.00, czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut część humanistyczna z zakresu języka polskiego ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE rozpoczęcie o godzinie 10.45, czas trwania 90 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 45 minut

15 25 kwietnia 2012r. część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych ZADANIA ZAMKNIĘTE rozpoczęcie o godzinie 9.00, czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE rozpoczęcie o godzinie 10.45, czas trwania 90 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 45 minut

16 26 kwietnia 2012r. część z języka obcego na poziomie podstawowym ZADANIA ZAMKNIĘTE rozpoczęcie o godzinie 9.00, czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut część z języka obcego na poziomie rozszerzonym ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE rozpoczęcie o godzinie 10.45, czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 30 minut

17 Zmiany od 2018r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w części rozszerzonej brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

18 należy przesłać do OKE również w przypadku, gdy dane są kompletne i poprawne Wydruk z danymi szkoły – do 15 października 2011r.

19 do 15 października 2011r. Zebranie dokumentacji uprawnień do dostosowania warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu –

20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

21 Dostosowanie, na podstawie wskazań rady pedagogicznej, warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów (słuchaczy), posiadających:

22 opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w czasie, gdy uczeń uczęszczał do szkoły podstawowej lub gimnazjum

23 opinię w sprawie przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną

24 orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

25 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku ucznia chorego lub niesprawnego czasowo

26 pozytywną opinię rady pedagogicznej w sprawie w sprawie przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

27 Dostosowanie, na podstawie wskazań rady pedagogicznej, warunków i formy przeprowadzania egzaminu ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

28 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym Zmiany w sposobach dostosowywania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego

29 do końca listopada 2011r. Zgłoszenie uczniów do egzaminu w roku szkolnym 2011/2012

30 Zweryfikowane listy z danymi uczniów opatrzone pieczątkami i podpisem dyrektora przesłać do OKE do 16 stycznia 2012r. Weryfikowanie danych uczniów w internetowym serwisie informacyjnym dyrektora szkoły 2 – 9 stycznia 2012r.

31 www.oke.wroc.pl/sprawdzian/organizacja www.oke.wroc.pl/egzamin gimnazjalny/organizacja Rozpatrywanie wniosków od stycznia 2012 Zwolnienia ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego

32 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r. Wałbrzych 6 października 2011r. Wrocław 11 października 2011r. Opole 7, 12 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google