Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyrównywanie szans edukacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Wyrównywanie szans edukacyjnych

2 Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Wyrównywanie szans edukacyjnych

3 Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych W ZSP w Czarnkowie szczególną troską otoczona jest młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W pracy z uczniem przebywającym długo poza szkołą nauczyciele dostosowują pomoce dydaktyczne, w tym oprogramowanie i zbiory informacji, w zależności od ich poziomu przygotowania, możliwości i potrzeb. Prowadzący zajęcia przygotowując się do realizacji zadań w zakresie technologii informacyjnej, aktywnie uczestniczą w realizacji zadań szkoły.

4 Cele: wykształcenie u każdego ucznia zrozumienia podstaw technologii informacyjnej, odpowiedniego poziomu umiejętności jej stosowania, osiągnięcie przez uczniów odpowiedniego wykorzystania technologii informacyjnych w różnych obszarach kształcenia, jako pomoc, środek, narzędzie w procesie uczenia się.

5 „Matematyka inaczej” Projekt „Matematyka inaczej” jest ofertą skierowaną do młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie. Dotację na realizację projektu uzyskano w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać szanse”, którego sponsorami są: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

6 Głównym celem projektu jest zainteresowanie młodzieży matematyką.
W trakcie realizacji kształtowane są umiejętności: twórczego rozwiązywania problemów, poszukiwania rozwiązań różnymi metodami, korzystania z komputera i Internetu, obsługi kalkulatora graficznego. Innowacje techniczne, rozsądnie wykorzystywane, znacznie poprawiają rozumienie matematyki przez uczniów.

7 W trakcie realizacji projektu młodzież wykorzystuje program Cabri, arkusz kalkulacyjny Excel oraz kalkulatory graficzne. Dla młodzieży uczestniczącej w projekcie zaplanowany został wyjazd do Poznania na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Wydział Matematyki i Informatyki).

8 „Aktywność młodych – szansą powiatu” - rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. Podczas realizacji zaplanowanych zadań osiągnięto następujące cele: rozwijanie zainteresowań i rozwój osobowości, zagospodarowanie czasu wolnego, wyrównywanie szans edukacyjnych, przygotowanie do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych, przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym, kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów poetyckich, rozwijanie sprawności językowych, kształtowanie umiejętności stosowania struktur leksykalno – gramatycznych w komunikacji, zapoznanie z procedurami egzaminu maturalnego w części pisemnej i ustnej.

9 Zajęcia realizowane były w formie kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych, podczas których nauczyciele wykorzystywali różnorodne metody (warsztaty, zabawy interakcyjne, trening, metody aktywne, burza mózgów, pogadanka, dyskusja) i formy (indywidualna, w grupie) pracy z uczniami. Część zajęć była realizowana w formie konsultacji przed egzaminem maturalnym.

10 Wszystkie działania podejmowane podczas realizacji zajęć obejmowały swym zakresem wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, które były zgodne z oczekiwaniami uczniów i dostosowane do ich potrzeb. Zróżnicowany stopień trudności poruszanych zagadnień i treści sprzyjał rozbudzaniu zainteresowań uczniów zdolniejszych, a mniej zdolnym pozwalał na przyswojenie wielu zagadnień. Do projektu została włączona młodzież zarówno wiejska, jak i miejska. Podczas zajęć młodzież miała dostęp do różnorodnych źródeł informacji.

11 W ramach informacji i promocji projektu podjęto następujące działania:
informacja na stronie internetowej szkoły o realizacji projektu, informacja w gablocie szkolnej o realizowanych zajęciach, informacja ustna nauczycieli realizujących projekt i wychowawców klas podczas pogadanek w klasach, informowanie rodziców uczniów na spotkaniach o realizowanym projekcie przez szkołę.


Pobierz ppt "Wyrównywanie szans edukacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google