Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 W PIERŚĆCU W ROKU SZKOLNYM 2011/12

2 Zakres ewaluacji Wymaganie 1.1.
ANALIZUJE SIĘ WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wymaganie 1.2 UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Wymaganie 4.1 FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH.

3 Wymaganie 1.1. ANALIZUJE SIĘ WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALnego
Cel badania: Podniesienie efektów kształcenia poprzez analizę egzaminów oraz wdrażanie wniosków z tej analizy. Próba badawcza: Wszyscy nauczyciele: ankieta Dyrektor: kwestionariusz dla dyrektora szkoły Rodzice: ankieta

4 Wyniki dobre/zadowalające: Wyniki wymagające poprawy:
Wszyscy ankietowani są świadomi, że w szkole wyniki egzaminów są analizowane. Wszyscy nauczyciele znają wnioski z analizy wyników poprzedniego roku szkolnego. Wszyscy nauczyciele, analizując wyniki egzaminów, pracują zespołowo; niektórzy również indywidualnie. Wszyscy ankietowani uważają, że analiza wyników egzaminów przyczynia się do poprawy efektów kształcenia. Nie wszyscy rodzice są świadomi tego, że analiza wyników egzaminu gimnazjalnego jest prezentowana przez szkołę różnymi sposobami (np. na wywiadówce, na gazetce) Nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę z tego, że udział uczniów w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych może mieć wpływ na wyniki egzaminów.

5 WNIOSKI Wszyscy nauczyciele analizują wyniki egzaminów różnorodnymi metodami: zarówno samodzielnie jak i w zespołach. Wszyscy ankietowani dostrzegają wpływ wyników egzaminów na bieżące efekty kształcenia. Wszyscy nauczyciele wdrażają wnioski z analizy poprzez: - analizę i ewentualną selekcję treści programów nauczania analizę i ewentualną selekcję treści podręczników - organizację dodatkowych zajęć dobór różnorodnych metod i form pracy zwracanie szczególnej uwagi na umiejętności, które wypadły najsłabiej Wszyscy rodzice są świadomi, że w szkole wyniki egzaminów są poddawane analizie. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców zapoznaje się z wynikami analizy na szkolnej stronie internetowej, ponad połowa na szkolnym zebraniu; nieliczni zauważają te informacje na gazetce ściennej. Nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę z tego, że udział gimnazjalisty w różnorodnych zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę może mieć wpływ na wyniki egzaminu. Ankieta dla dyrektora szkoły potwierdza wyniki ankiet dla rodziców i nauczycieli – podsumowuje je i precyzuje.

6 REKOMENDACJE Należy wpłynąć na lepszą frekwencję rodziców na zebraniach ogólnych; zachęcić do udziału w nich; uszczegółowić na zaproszeniach informacje dotyczące czasu i tematyki zebrań; ewentualnie skrócić. Należy uświadomić rodzicom różnorodność form zajęć przygotowujących gimnazjalistę do egzaminu w klasach 1- 3: zajęcia pozalekcyjne, konsultacje przedmiotowe, zajęcia unijne, dodatkowe zajęcia z przedmiotów objętych egzaminem. Należy wzmocnić motywację uczniów do uczestnictwa w/w zajęciach, wskazać na korzyści.

7 Wymaganie: 1.2 UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
Cel badania: Upowszechnianie wśród uczniów i rodziców działań szkoły służących nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Próba badawcza: Wszyscy nauczyciele: ankieta Uczniowie: ankieta Rodzice: ankieta

8 WYNIKI Wyniki dobre/zadowalające: Wyniki wymagające poprawy:
Uczniowie naszej szkoły nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Wszyscy ankietowani nauczyciele diagnozują i analizują osiągnięcia uczniów Zdecydowana większość ankietowanych rodziców jest zadowolona z poziomu nauczania i przekazywania informacji. Uważają, że szkoła dobrze przygotowuje do dalszego kształcenia dziecka oraz ugruntowania właściwych wartości. Dobry kontakt szkoły z rodzicami. Szkoła jest postrzegana, jako placówka która rozwija pasje i aspiracje młodzieży, dająca szansę na sukces. Szkoła dobrze przygotowuje młodzież do dalszego życia. Metody sprawdzania wiedzy i oceniania motywują większość młodzieży do nauki Część zajęć zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych, nie jest wystarczająco atrakcyjna dla młodzieży i niedostatecznie angażuje ją w aktywną pracę. Nie wszyscy gimnazjaliści czują się współodpowiedzialni za sukces zespołu klasowego. Nie wszyscy rodzice angażują się dostatecznie w sprawy edukacyjne swojego dziecka. Nie dla wszystkich gimnazjalistów ocenianie jest dostatecznie motywujące do regularnej pracy

9 rekomendacje Wykorzystywać w trakcie zajęć metody atrakcyjne dla młodzieży; pytać młodzież, które formy pracy na lekcjach są lubiane, a jednocześnie skuteczne. Dołożyć starań, by zajęcia dodatkowe zachęcały młodzież do aktywnego w nich uczestnictwa. Podjąć działania zwiększające zaangażowanie młodzieży w tok lekcji. Uświadomić gimnazjalistom współodpowiedzialność za przebieg lekcji. Podjąć działania, które poprawią współpracę z rodzicami, z którymi dotychczasowy kontakt był niewystarczający

10 Wymaganie 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach.
Cel badania: zgromadzenie danych ilościowych i jakościowych o pracy zespołowej nauczycieli w placówce pozyskanie informacji o trudnościach w realizacji pracy zespołowej wskazanie mocnych i słabych stron działalności szkoły w badanym obszarze Próba badawcza: Wszyscy nauczyciele: ankieta Dyrektor: kwestionariusz dla dyrektora szkoły

11 wyniki Wyniki dobre/zadowalające: Wyniki wymagające poprawy:
Wszyscy nauczyciele biorą udział w pracach zespołów nauczycielskich. Większość nauczycieli angażuje się w pracę kilku zespołów. Większość przedsięwzięć szkolnych realizowana jest zespołowo. Nauczyciele wysoko oceniają jakość i celowość pracy zespołowej. Nie wszyscy nauczyciele równomiernie angażują się w pracę zespołów.

12 rekomendacje Nauczyciele mają wysokie poczucie współodpowiedzialności za realizuję zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Ugruntowana w świadomości nauczycieli wysoka ocena pracy zespołowej skłania do większej aktywności zespołów oraz motywuje do zespołowej realizacji wielu przedsięwzięć szkolnych. Prawidłowe funkcjonowanie szkoły wymaga zaangażowania nauczycieli w pracę co najmniej kilku zespołów, dlatego liderzy poszczególnych grup powinni stwarzać warunki i zachęcać do pracy zespołowej jak największą liczbę nauczycieli.


Pobierz ppt "WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google