Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KOWALEWIE ZA ROK SZKOLNY 2011/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KOWALEWIE ZA ROK SZKOLNY 2011/2012."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KOWALEWIE ZA ROK SZKOLNY 2011/2012

2 Obszar: 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Wymaganie: 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty. Cel ewaluacji: opis sposobów analizy, interpretacji i wykorzystania wyników egzaminu.

3 Ewaluacja została przeprowadzona zgodnie z projektem przyjętym we wrześniu 2011r. Zespół dokonujący badań posługiwał się metodami i narzędziami wskazanymi w powyższym raporcie, dokonując analizy stosownych dokumentów, prowadząc wywiady z dyrektorem szkoły oraz posługując się wynikami ankiet. Ilekroć w raporcie jest mowa o egzaminach – termin ten obejmuje zarówno egzamin zewnętrzny, jak i egzamin próbny. Prace ewaluacyjne doprowadziły do następujących wniosków:

4 W gimnazjum i szkole podstawowej dokonuje się analizy wyników egzaminów i sprawdzianów. a) w badaniach wzięli udział nauczyciele przedmiotów humanistycznych, matematyczno- przyrodniczych, artystycznych, języków obcych, b) nauczyciele znają wyniki egzaminów swoich wychowanków, z uwzględnieniem ich lokaty w powiecie, województwie i kraju, c) głównym źródłem informacji są dane OKE w Gdańsku, d) każdy nauczyciel bierze udział w interpretacji wyników egzaminu – czy poprzez pracę w zespole przedmiotowym, czy z racji nauczania danego przedmiotu, czy też w związku z wykonywaniem obowiązków wychowawcy klasy, e) w proces analizy i interpretacji wyników egzaminu angażują się przede wszystkim przedmiotowe zespoły nauczycieli – humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy, f) wyniki analiz są uwzględniane przez nauczycieli planach nauczania, planach pracy zespołów wyrównawczych i kół zainteresowań, w scenariuszach lekcji, g) w czasie analizy wyników egzaminu zewnętrznego zwraca się szczególną uwagę na wskaźnik łatwości dla szkoły, wskaźnik łatwości dla poszczególnych klas, wskaźnik łatwości dla standardów, najlepszy wynik w klasie, najsłabszy wynik w klasie, dokonuje się normalizację wyników testowania w skali stanikowej, określa się wynik dla szkoły na skali znormalizowanej, porównuje wyniki w poszczególnych klasach, określa lokaty w powiecie, województwie i kraju, ważnym elementem analizy są wnioski do dalszej pracy, h) w czasie analizy wyników egzaminu zewnętrznego wszystkie wymienione wyżej elementy są ważne i znane gronu pedagogicznemu, jednak bardzo duży nacisk zwraca się na wskaźniki łatwości, wynik dla szkoły na skali znormalizowanej, lokatę w powiecie, województwie i kraju oraz wnioski, i) dokonana analiza wyników egzaminu zewnętrznego jest prezentowana na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, a następnie odnotowywana w protokolarzu. Rodzice i uczniowie są zapoznawani z wynikami analizy i interpretacji wyników egzaminu.

5 Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas trzecich i rodziców.

6 1.Czy szkoła informuje o wynikach egzaminów?

7 2. Kto przekazuje informacje o egzaminach? Inna osoba - dziecko

8 3. W jaki sposób informuje się rodziców i uczniów o wynikach egzaminów?

9 4. Czy z informacją o wynikach przekazuje się wiadomości o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności?

10 5. Czy w domu rozmawia się o wynikach egzaminów?

11 Informacje uzyskane w toku wywiadu z dyrektorem szkoły

12 a) dyrektor pozyskuje informacje o wynikach sprawdzianu i egzaminu z OKE w Gdańsku, b) informacje te przekazuje nauczycielom w czasie rad pedagogicznych, na spotkaniach przedmiotowych zespołów, podczas rozmów z wychowawcami c) informacje mają charakter ilościowy, tzn. dotyczą uzyskanych przez uczniów ilości punktów, wyniku najwyższego i najniższego, miejsca gimnazjum wśród szkół powiatu, województwa i kraju; mają też charakter jakościowy – obejmują wiedzę o wiadomościach i umiejętnościach, z którymi uczniowie sobie poradzili, które sprawiały im kłopot, które wypadły źle. Pan Dyrektor nie wskazał sugestii i uwag w powyższym zakresie.

13 W gimnazjum i w szkole podstawowej wdraża się wnioski z analizy i interpretacji wyników egzaminu zewnętrznego poprzez: uwypuklenie w planach nauczania treści, z którymi uczniowie nie poradzili sobie na egzaminie, prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z godzin do dyspozycji dyrektora lub KN art. 42, prowadzenie przedmiotowych kół zainteresowań, zwrócenie większej uwagi na zajęciach z poszczególnych przedmiotów na zadania egzaminacyjne sprawiające uczniom kłopot, udział nauczycieli w warsztatach, kursach, szkoleniach, służących podniesieniu jakości ich pracy, wprowadzenie ciekawych metod pracy na lekcjach, mających na celu zachęcenie młodych ludzi do pogłębiania wiedzy. Po badaniu sprawozdań z analizy wyników egzaminu zewnętrznego i wyników egzaminu próbnego należy stwierdzić, że konstruowane działania naprawcze (programy i plany) uwzględniają wszystkie wnioski z tych analiz. Nauczyciele w czasie pracy zespołów wyrównawczych, kół zainteresowań oraz kół prowadzonych w ramach projektów unijnych wdrażają zalecenia sformułowane po analizie wyników egzaminów. Działania te prowadzą do uzyskania wyższych wyników w obrębie kształconych umiejętności i wiadomości, jednak różnorodność zadań egzaminacyjnych i odrębność każdej formy sprawdzania wiadomości, także czynnik ludzki – każdego roku zdaje inna grupa uczniów – utrudnia udzielenie jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie.


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KOWALEWIE ZA ROK SZKOLNY 2011/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google