Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R A P O R T Z E W A L U A C J I OBSZAR : 2. Procesy zachodzące w szkole. Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R A P O R T Z E W A L U A C J I OBSZAR : 2. Procesy zachodzące w szkole. Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji."— Zapis prezentacji:

1 R A P O R T Z E W A L U A C J I OBSZAR : 2. Procesy zachodzące w szkole. Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy. W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. WYMAGANIE : Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. Kobiele Wielkie, kwiecień 2010 r.

2 Poziom spełniania wymagania przez szkołę oceniliśmy na „B”
2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji przeprowadzonej przez zespół nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Kobielach Wielkich, w skład którego weszli: Agnieszka Zięba, Anna Skóra, Angelika Jankowska, Beata Jamróz, Ewa Gaik, Jolanta Nowicka, Karolina Musiał, Karolina Soja, Ks. Tomasz Chrzęstek. Ewaluacja przebiegała zgodnie z określonym planem w  Harmonogramie ewaluacji szkoły. W trakcie badania (ewaluacji) zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: od Dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów oraz analizy dokumentacji szkolnej. Badaniem objęto 11 nauczycieli (ankieta). Przeprowadzono wywiad indywidualny z Dyrektorem szkoły. Dokonano analizy: protokolarza rady pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, dzienników lekcyjnych, kółek, dzienników z godz. wynikających z art. 42 KN., z zajęć indywidualnych, korekcyjno-kompensacyjnych, Statut PG, WSO PG, plany organizacji działających na terenie szkoły, plany wynikowe, plany godzin wychowawczych, Kalendarza Ważnych Wydarzeń, Programu wychowawczego „Ważne wydarzenia i uroczystości w życiu PG w K. W.”, Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Szkolny Zestaw Podręcz. Szkol., Szkolny Program Profilaktyki PG w Kobielach Wielkich, Księgi Losów Absolwentów, Teczki Konkursów, wniosków, sprawozdań złożonych przez nauczycieli, gazetek informacyjnych i rozporządzeń. Ewaluacja była praktycznym badaniem oceniającym, pozwalającym określić stopnień spełniania przez szkołę wymagań stawianych przez państwo, zgodnie z rozporządzeniem, określonym na pięciu poziomach (od poziomu E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę, do poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania) . Poziom spełniania wymagania przez szkołę oceniliśmy na „B”

3 Wnioski z ewaluacji Co robimy dobrze:
2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Co robimy dobrze: 1. Oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej Zajęcia ujęte w podstawie programowej znajdują się w ofercie edukacyjnej szkoły. Na wszystkich zajęciach z oferty edukacyjnej (zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych) realizowana jest podstawa programowa. Program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyczny jest modyfikowany i umożliwia realizację treści wychowawczych zawartych w podstawie programowej. Uczniowie dostają się do wybranych szkół, gdzie kontynuują naukę, dzięki: dobremu przygotowaniu przez gimnazjum, zgodnie z podstawą programową oraz odpowiednio przygotowanej ofercie edukacyjnej. Poziom spełniania wymagania B Wnioski z ewaluacji

4 Wnioski z ewaluacji Co robimy dobrze:
2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Co robimy dobrze: 2. Oferta edukacyjna odpowiada potrzebom uczniów i rynku pracy Oferta jest różnorodna, skierowana do różnych grup : nauka języków obcych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia z uczniem zdolnym , mającym trudności w nauce, udział uczniów w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych, realizacja tematyki zajęć z preorientacji zawodowej. Oferta spełnia oczekiwania uczniów. Szkoła prowadzi diagnozę w celu opracowania odpowiedniej oferty edukacyjnej. Poziom spełniania wymagania B Wnioski z ewaluacji

5 Wnioski z ewaluacji Co robimy dobrze:
2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Co robimy dobrze: 3. Nauczyciele i Dyrektor szkoły monitoruje realizację podstawy programowej. Wszyscy nauczyciele opracowują plany wynikowe i dokonują w dzienniku lekcyjnym wpisów świadczących o realizacji podstawy programowej . Piszą sprawozdania półroczne i roczne z realizacji treści podstawy programowej. Dokonują przeglądu podręczników, programów nauczania w zakresie ich zgodności z podstawą programową. Dyrektor monitoruje realizację podstawy programowej. W szkole prowadzone jest diagnozowanie poziomu wymagań wiedzy i umiejętności uczniów. Poziom spełniania wymagania B Wnioski z ewaluacji

6 Wnioski z ewaluacji Co robimy dobrze:
2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Co robimy dobrze: 4. Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów. Zajęcia pozalekcyjne i działania podejmowane przez szkołę (np. konkursy, akademie, audycje, imprezy okolicznościowe) wynikają i są wzbogacane zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami, z oczekiwaniami uczniów oraz szkoły. Nauczyciele opracowują plany pracy dostosowane dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, modyfikują programy nauczania lub opracowują własne programy. Poziom spełniania wymagania B Wnioski z ewaluacji

7 Wnioski z ewaluacji Co jest naszym problemem do rozwiązania:
2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Co jest naszym problemem do rozwiązania: 1. Szkoła nie wdraża nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych, organizacyjnych Szkoła nie wdraża nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych, organizacyjnych, co zostało potwierdzone podczas wywiadu przeprowadzonego z Panią Dyrektor jak również zapisów w protokolarzu RP. Poziom spełniania wymagania B Wnioski z ewaluacji

8 Wnioski z ewaluacji Co proponujemy zrobić, żeby poprawić pracę szkoły:
2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Co proponujemy zrobić, żeby poprawić pracę szkoły: Na spotkaniach zespołów przedmiotowych dzielić się „nowatorskimi rozwiązaniami programowymi” pozyskanymi z różnych źródeł (Internet, publikacje, konferencje, warsztaty) i zachęcać do tworzenia własnych. Zorganizować szkolenie Rady Pedagogicznej na temat tworzenia i wdrażania nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych, organizacyjnych. Poziom spełniania wymagania B Wnioski z ewaluacji

9 K O N I E C


Pobierz ppt "R A P O R T Z E W A L U A C J I OBSZAR : 2. Procesy zachodzące w szkole. Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google