Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-13.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-13."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-13

2 Zarys problematyki Główne źródła finansowania rozwoju przedsiębiorczości w latach 2007-13 (programy unijne) Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WL Zapytania i odpowiedzi

3 Główne źródła finansowania przedsiębiorczości RPO WL (małe dotacje na inwestycje, B+R oraz instytucje otoczenia biznesu) Przedsiębiorcy i ich organizacje PO IG (duże dotacje inwestycyjne, B+R, wspieranie KSU i KSI, promocja eksportu) PO PROW (wspieranie mikro firm na terenach wiejskich) PO KL (szkolenie kadr, budowanie systemu wspierania przedsiębiorczości i innowacji)

4 Elementy składowe programu operacyjnego Program Operacyjny (PO) (diagnoza sytuacji, cele, osie priorytetowe, plan finansowy, system realizacji, wykaz dużych projektów) Uszczegółowienie Programu (opis działań, rodzaje projektów, typy beneficjentów, alokacje finansowe na działania, tryb oceny i wyboru projektów, poziomy dofinansowania, itd..) Wytyczne dotyczące realizacji PO (wytyczne horyzontalne MRR oraz wytyczne instytucji zarządzających poszczególnymi PO) Podręcznik zarządzania i wdrażania PO (wzory wniosków aplikacyjnych, umowy o finansowanie projektów, wnioski o płatność, formularze sprawozdawcze, itd.)

5 PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (finansowany z EFRR) PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (finansowany z EFRR) (wkład UE: 8 300 m)

6 PO Innowacyjna Gospodarka P1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii (1 117,1 m) –Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy –Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki –Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe –Wsparcie projektów celowych P2: Infrastruktura sfery B+R (1 117,1 m) –Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym –Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych –Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki

7 PO Innowacyjna Gospodarka P3: Kapitał dla innowacji (289 m) –Inicjowanie działalności innowacyjnej –Wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka –Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP P4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (2 813,3 m) –Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R –Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego –Kredyt technologiczny –Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (wartość projektu powyżej 2 m ) –Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (wartość projektu powyżej 40 m)

8 PO Innowacyjna Gospodarka P5: Dyfuzja innowacji (339,1 m) –Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym –Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących proinnowacyjne usługi oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym –Wspieranie ośrodków innowacyjności –Zarządzanie własnością intelektualną P6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (349 m) –Paszport do eksportu –Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawania nowych terenów inwestycyjnych –Promocja turystycznych walorów Polski –Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym –Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym

9 PO Innowacyjna Gospodarka P7: Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego (1 950 m) –Budowa elektronicznej administracji –Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej –Wsparcie rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B –Elektroniczna integracja – e-inclusion) P8: Pomoc techniczna (280,2 m) –Wsparcie instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie PO IG –Informacja i promocja działań PO IG –Wsparcie jednostki oceny

10 Główne źródła finansowania przedsiębiorczości RPO WL (małe dotacje na inwestycje, B+R oraz instytucje otoczenia biznesu) Przedsiębiorcy i ich organizacje PO IG (duże dotacje inwestycyjne, B+R, wspieranie KSU i KSI, promocja eksportu) PO PROW (wspieranie mikro firm na terenach wiejskich) PO KL (szkolenie kadr, budowanie systemu wspierania przedsiębiorczości i innowacji)

11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (finansowany z EFS) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (finansowany z EFS) wkład UE: 9 700 m (w tym 512 m dla Lubelskiego)

12 PO Kapitał Ludzki P1: Zatrudnienie i integracja społeczna (430,3 m) –Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy –Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej –Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej P2: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących (661,3 m) –Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (projekty konkursowe i systemowe) –Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr (projekty systemowe) –Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

13 PO Kapitał Ludzki P3: Wysoka jakość systemu oświaty (855,3 m) –Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie –Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych –Poprawa jakości kształcenia –Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie – Rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego –Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty –Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych P4: Szkolnictwo wyższe i nauka (816,3 m) –Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy –Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości nauki w rozwoju gospodarczym

14 PO Kapitał Ludzki P5: Dobre rządzenie (519,2 m) –Wzmocnienie potencjału administracji rządowej –Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej –Wsparcie na rzecz realizacji strategii lizbońskiej –Rozwój potencjału trzeciego sektora –Rozwój dialogu społecznego P6: Rynek pracy otwarty dla wszystkich (1 918,4 m) –Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie –Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia –Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

15 PO Kapitał Ludzki P7: Promocja integracji społecznej (1 314 m) –Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji –Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej –Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji P8: Regionalne kadry gospodarki (1 350,2 m) –Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (projekty konkursowe i systemowe) –Transfer wiedzy (projekty konkursowe i systemowe)

16 PO Kapitał Ludzki P9: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (1 447,9 m) –Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty –Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego –Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego –Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty –Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich P10: Pomoc techniczna (388,3 m)

17 Główne źródła finansowania przedsiębiorczości RPO WL (małe dotacje na inwestycje, B+R oraz instytucje otoczenia biznesu) Przedsiębiorcy i ich organizacje PO IG (duże dotacje inwestycyjne, B+R, wspieranie KSU i KSI, promocja eksportu) PO PROW (wspieranie mikro firm na terenach wiejskich) PO KL (szkolenie kadr, budowanie systemu wspierania przedsiębiorczości i innowacji)

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 (finansowany z EFRR) Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 (finansowany z EFRR) (wkład UE: 1 156 m)

19 Priorytet 1: Przedsiębiorczość i innowacje (242,7 m) 1.1.Dotacje inwestycyjne dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw (23,1 m) wielkość dotacji od 25 tys. do 250 tys. zł 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw (69,4 m) wielkość dotacji od 50 tys. do 1 mln zł 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw (69,4 m) wielkość dotacji od 200 tys. do 3 mln zł

20 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii (23,2 m) wielkość dotacji od 200 tys. do 5 mln zł 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki 46,2 m) wielkość dotacji od 200 tys. do 5 mln zł 1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach (5,8 m) wielkość dotacji od 40 tys. do 400 tys. zł 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo (5,8 m) wielkość dotacji od 10 tys. do 250 tys. zł Priorytet 1: Przedsiębiorczość i innowacje (318 m)

21 Priorytet 2: Infrastruktura ekonomiczna (75,1 m) 2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw (34,7 m) Minimalna wartość projektu – 6 mln zł 2.2. Regionalna infrastruktura B+R (1,5 m) wielkość dotacji od 200 tys. do 6 mln zł 2.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy (17,3 m) wielkość dotacji od 100 tys. do 2,5 mln zł (projekty inwestycyjne) oraz od 20 tys. do 50 tys. (projekty doradcze) 2.4. Marketing gospodarczy (8,1 m) wielkość dotacji od 200 tys. do 6 mln zł

22 Priorytet 3: Atrakcyjność obszarów miejskich oraz tereny inwestycyjne (69,4 m) 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych (18,5 m) 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (50,8 m)

23 Priorytet 4: Społeczeństwo informacyjne (57,8 m) 4.1. Społeczeństwo informacyjne (57,8 m)

24 5.1.Regionalny układ transportowy (69 m) 5.2.Lokalny układ transportowy (98 m) 5.3.Miejski transport publiczny (23 m) 5.4.Transport kolejowy (37 m) 5.5.Transport lotniczy (32,5 m) Priorytet 5: Transport (260 m)

25 Priorytet 6: Środowisko i czysta energia (156 m) 6.1.Ochrona i kształtowanie środowiska (138,7 m) 6.2.Energia przyjazna środowisku (17,3 m)

26 Priorytet 7: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna (110 m) 7.1.Infrastruktura kultury i turystyki (98 m) 7.2.Promocja kultury i turystyki (5,8 m) 7.3.Współpraca międzyregionalna (5,8 m)

27 Priorytet 8: Infrastruktura społeczna (152,5 m) 8.1. Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych (31,2 m) 8.2.Infrastruktura szkolna i sportowa (63,5 m) 8.3.Ochrona zdrowia (53,4 m) 8.4. Pomoc społeczna (4,3 m)

28 Zasady ubiegania się o dotacje inwestycyjne w ramach Priorytetu I i II RPO WL Zasady ubiegania się o dotacje inwestycyjne w ramach Priorytetu I i II RPO WL

29 Etapy aplikowania Preselekcja –w trybie konkursu otwartego –na podstawie Planu Projektu (PP) czyli uproszczonego wniosku aplikacyjnego –uzyskanie wstępnej oceny dotyczącej kwalifikowalności projektu Wybór w trybie konkursu zamkniętego z uwzględnieniem następujących etapów –ogłoszenie konkursu –nabór wniosków –ocena wniosków (formalna i merytoryczna) –podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu – ogłoszenie wyników konkursu –podpisanie umowy z przedsiębiorcą o dofinansowanie

30 Wymagane dokumenty Na etapie preselekcji –Plan Projektu Na etapie konkursu –Biznes Plan –Wniosek o dofinansowanie projektu + załączniki

31 Struktura Planu Projektu (PP) I.Informacja ogólna o projekcie –tytuł, rodzaj projektu, identyfikacja rodzaju interwencji II.Identyfikacja wnioskodawcy –forma prawna prowadzonej działalności, dane wnioskodawcy III.Charakterystyka działalności –Kod PKD, wielkość zatrudnienia, przychody netto ze sprzedaży, suma aktywów bilansu IV.Opis projektu –stan przygotowań do realizacji inwestycji, posiadana dokumentacja, partnerzy zaangażowani w realizację projektu, lokalizacja projektu, cele projektu (max 4000 znaków), opis planowanego przedsięwzięcia, (4000 znaków), korzyści jakie przyniesie projekt, innowacyjność przedsięwzięcia, koszty oraz źródła finansowania projektu, planowany harmonogram realizacji projektu, powiązanie projektu z innymi projektami

32 Struktura Biznes Planu (BP) A:Podstawowe informacje dotyczące projektu –dane dotyczące wnioskodawcy, lokalizacja projektu, B:Opis dotychczasowej działalności wnioskodawcy –rodzaj prowadzonej działalności, przychody z działalności, miejsce na rynku, potrzeby inwestycyjne, C:Opis projektu –cele projektu, innowacyjność projektu, sposób wdrażania zaawansowanych technologii, zastosowanie ICT, zasoby techniczne do realizacji projektu, doświadczenie i zasoby ludzkie, zakres rzeczowy, kosztorys oraz harmonogram realizacji projektu, źródła finansowania projektu D:Plan marketingowy dla projektu –miejsce na rynku w wyniku realizacji projektu, dystrybucja i promocja, konkurencja, E:Analiza finansowa projektu

33 Dokumenty, z którymi trzeba się zapoznać!! Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL) Szczegółowy opis priorytetów RPO WL Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków dla priorytetu I i II. Plan projektu Wzór biznes planu i wniosku o dofinansowanie Dokumenty dostępne na stronie: www.lawp.lubelskie.pl www.lawp.lubelskie.pl


Pobierz ppt "Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-13."

Podobne prezentacje


Reklamy Google