Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI w województwie pomorskim w latach 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI w województwie pomorskim w latach 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI w województwie pomorskim w latach 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI w województwie pomorskim w latach 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI w województwie pomorskim w latach 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI w województwie pomorskim w latach 2007-2013 Gdańsk, 19 grudnia 2007 r.

2 PO KL – INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce na lata 2007– 2013 została ujęta w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki (PO KL); Poziom krajowego współfinansowania został oszacowany na poziomie 15%; W ramach Programu ok. 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie realizowane przez regiony, zaś pozostałe ok. 40% środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty.

3 Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

4 PO KL - STRUKTURA PRIORYTETY CENTRALNE (40% środków EFS) I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III Wysoka jakość systemu oświaty IV Szkolnictwo wyższe i nauka V Dobre rządzenie PRIORYTETY REGIONALNE (60% środków EFS) VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X Pomoc techniczna

5 PO KL - SYSTEM INSTYTUCJONALNY Instytucja Zarządzająca (IZ) właściwe zarządzanie i wdrażanie (Ministerstwo Rozwoju Programu Operacyjnego Kapitał Regionalnego) Ludzki (PO KL) Instytucje Pośredniczące (IP) zarządzanie i nadzór nad (ministrowie właściwi, wdrażaniem poszczególnych samorządy województw) Priorytetów Instytucje Pośredniczące realizacja części zadań II stopnia (IP2) powierzonych przez IP (np. WUP) w porozumieniu z IZ specyfika Priorytetu, doświadczenie instytucji w danym obszarze.

6 DOKUMENTY PROGRAMOWE Ogólne: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013 System realizacji PO KL 2007-2013 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wzór umowy o dofinansowanie projektu Wzór wniosku o płatność Szczegółowe: Plan Działania Dokumentacja konkursowa

7 Wielkość wsparcia EFS dla województwa pomorskiego komponent regionalny 375 502 926 EUR Podpisanie Porozumienia pomiędzy MRR, a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 22 czerwca 2007 roku.

8 CROSS - FINANCING Możliwość współfinansowania z EFS operacji, które spełniają kryteria kwalifikowalności dla EFRR Zasada obejmuje wszystkie Priorytety PO KL; Pułap 10% wydatków kwalifikowalnych projektu (w obszarze integracji społecznej do 15%); Zasada obejmuje wydatki, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu oraz ich poniesienie jest wprost powiązane z głównymi zadaniami realizowanymi w projekcie; Wydatki dotyczą przede wszystkim: Zakupu lub leasingu sprzętu i wyposażenia; Dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy; Wydatki nie obejmują budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków.

9 WDRAŻANIE PO KL Procedury realizacji wsparcia z EFS: Procedura wyboru projektów konkursowych Nabór wniosków ma formę: Konkursu otwartego (ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków) bądź Konkursu zamkniętego (cykliczny nabór wniosków). Procedura dofinansowania projektów systemowych Dofinansowanie realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów. Projekty systemowe realizowane są wyłącznie przez Beneficjentów wskazanych w SzOP.

10 WYBÓR PROJEKTÓW W RAMACH PO KL PROCEDURA KONKURSOWA: 1.Ogłoszenie Konkursu 2.Złożenie wniosku 3.Ocena formalna 4.Ocena merytoryczna 5.Lista rankingowa wniosków 6.Negocjacje 7.Umowa o dofinansowanie projektu 8.Ostateczna lista projektów 9.Procedura odwoławcza

11 KLASYFIKACJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE KRYTERIA MERYTORYCZNE KRYTERIA HORYZONTALNE Zatwierdzane przez Komitet Monitorujący dla całego PO KL KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU KRYTERIA STRATEGICZNE Zatwierdzane przez Komitet Monitorujący w ramach danego PLANU DZIAŁANIA OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA

12 -Dotacja -Wkład własny

13 WDRAŻANIE PO KL - PLAN DZIAŁANIA Dokument corocznie opracowywany przez Instytucję Pośredniczącą: obejmuje okres jednego roku budżetowego,obejmuje okres jednego roku budżetowego, przedstawia założenia IP w danym roku, co do preferowanych form wsparcia (typów projektów) oraz zasady i terminy wyboru projektów.przedstawia założenia IP w danym roku, co do preferowanych form wsparcia (typów projektów) oraz zasady i terminy wyboru projektów. Zakres Planu Działania: I Opis wybranych obszarów wsparcia w danym roku oraz rezultatów przewidzianych do osiągnięcia dzięki wsparciu II Plan finansowy III Zestaw wskaźników produktu IV Opis sposobu wdrażania (wyboru projektów): Informacje dotyczące procedury konkursowej (typy projektów, grupy docelowe, indykatywny budżet pojedynczego konkursu, zasady aplikowania o środki – szczegółowe kryteria wyboru, kwartalny harmonogram konkursów), Informacje dotyczące projektów systemowych, Informacje dotyczące projektów innowacyjnych oraz projektów realizowanych w ramach współpracy ponadnarodowej.

14 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach STRUKTURA - KOMPONENT REGIONALNY

15 Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnych rynku pracy – PROJEKTY KONKURSOWE Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - PROJEKTY KONKURSOWE wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - PROJEKTY SYSTEMOWE Działanie 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA – PROJEKTY KOKURSOWE Działanie 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH - PROJEKTY KONKURSOWE STRUKTURA - KOMPONENT REGIONALNY

16 Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – PROJEKTY SYSTEMOWE Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - PROJEKTY SYSTEMOWE Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr i integracji społecznej - PROJEKTY SYSTEMOWE Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrodzonych wykluczeniem społecznym – PROJEKTY KOKURSOWE Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej- PROJEKTY KONKURSOWE Działanie 7.3 INICJATYWY LOKALNE NARZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI - PROJEKTY KONKURSOWE STRUKTURA - KOMPONENT REGIONALNY

17 Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – PROJEKTY KOKURSOWE Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - PROJEKTY KONKURSOWE Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - PROJEKTY KONKURSOWE realizowane przez partnerów społecznych Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - PROJEKTY SYSTEMOWE Działanie 8.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – PROJEKTY KOKURSOWE Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji- PROJEKTY SYSTEMOWE STRUKTURA - KOMPONENT REGIONALNY

18 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – PROJEKTY KOKURSOWE Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – PROJEKTY KOKURSOWE Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – PROJEKTY SYSTEMOWE Działanie 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – PROJEKTY KOKURSOWE Działanie 9.3 UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH SZKOLNYCH – PROJEKTY KOKURSOWE Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY – PROJEKTY KOKURSOWE Działanie 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH – PROJEKTY KOKURSOWE STRUKTURA - KOMPONENT REGIONALNY

19 PO KL wskazuje PARTNERSTWO LOKALNE jako istotny instrument wspierający osiągnięcie celów Programu Cel główny PARTNERSTWA budowanie trwałej współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi, samorządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami, na rzecz ożywienia gospodarczego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

20 NOWATORSKA KONCEPCJA WDRAŻANIA PO KL NOWATORSKA KONCEPCJA WDRAŻANIA PO KL w województwie pomorskim w latach 2007 - 2013 PARTNERSTWO POWIATOWE szansa stworzenia własnej ścieżki rozwoju społecznego i gospodarczego POROZUMIENIE PARTNERSKIE samorządy powiatowe, samorządy gmin, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele środowisk gospodarczych, przedsiębiorcy

21 PROGRAMY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Międzysektorowe, kompleksowe, zintegrowane podejście do lokalnych problemów i celów w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego; Obszary: rynek pracy, przedsiębiorczość, integracja społeczna, adaptacyjność, edukacja, rozwój obszarów wiejskich; Zgodność z celami i kierunkami interwencji EFS w Polsce w latach 2007-2013.

22 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI w województwie pomorskim w latach 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI w województwie pomorskim w latach 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google