Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminy samorząd gminy samorząd powiatowy samorząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminy samorząd gminy samorząd powiatowy samorząd."— Zapis prezentacji:

1 Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminy samorząd gminy samorząd powiatowy samorząd powiatowy samorząd województwa samorząd województwa

2 Cieszynjest tzw. Gminą Miejską, która realizuje zadania poprzez swoje organy: radę gminy oraz burmistrza Cieszyn jest tzw. Gminą Miejską, która realizuje zadania poprzez swoje organy: radę gminy oraz burmistrza. Jednostką organizacyjną Cieszyna jest Urząd Miejski, którego kierownikiem jest burmistrz. Burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczyGminy Cieszyn. Kadencja burmistrza trwa 4 lata. Jednostką organizacyjną Cieszyna jest Urząd Miejski, którego kierownikiem jest burmistrz. Burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczy Gminy Cieszyn. Kadencja burmistrza trwa 4 lata. CIESZY Ń SKI RATUSZ HERB CIESZYNA

3 Zastępca Burmistrza Miasta mgr inż. Włodzimierz Cybulski Burmistrz Miasta Cieszyna dr inż. Bogdan Ficek Zastępca Burmistrza Miasta mgr inż. Jan Matuszek Sekretarz Miasta mgr Ryszard Mazur Skarbnik Miasta mgr Alicja Dąbrowska

4 1) kierowanie bieżącymi sprawami miasta, 2) reprezentowanie miasta na zewnątrz, 3) ogólny nadzór nad pracą Urzędu, 4) koordynowanie działalności w zakresie m.in.: obronności kraju i obrony cywilnej, obronności kraju i obrony cywilnej, przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków, przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków, promocji miasta i informacji, promocji miasta i informacji, współpracy zagranicznej i z organami samorządu terytorialnego, współpracy zagranicznej i z organami samorządu terytorialnego, aktów stanu cywilnego, aktów stanu cywilnego, kontroli, kontroli, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p/pożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p/pożarowej, ochrony porządku publicznego, ochrony porządku publicznego, opieki społecznej, opieki społecznej,

5 Rada Miejska (gminy) Cieszyna jest to organ stanowiący i kontrolny. Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata. Do zadań Rady Miejskiej należy m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie statutu gminy, powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy, powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy, uchwalanie budżetu gminy uchwalanie budżetu gminy uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, uchwalanie programów gospodarczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy

6 Samorząd powiatowy stanowi drugi szczebel samorządu terytorialnego w Polsce. Posiada on własną wewnętrzną organizację: radę powiatu i zarząd powiatu. Na czele powiatu stoi starosta wybierany przez radę powiatu, który wraz z zarządem powiatu jest organem władzy wykonawczej. W Polsce mamy 379 powiatów.

7 Zarząd Powiatu : starosta starosta wicestarosta wicestarosta skarbnik skarbnik sekretarz sekretarz Starosta pełni funkcję przewodniczącego zarządu powiatu. Stanowi organ wykonawczy. Do zadań starosty należy m.in. : organizowanie pracy zarządu i starostwa powiatowego; organizowanie pracy zarządu i starostwa powiatowego; kierowanie bieżącymi sprawami powiatu; kierowanie bieżącymi sprawami powiatu; reprezentowanie powiatu na zewnątrz; reprezentowanie powiatu na zewnątrz; opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią; opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią; przedkładanie wojewodzie uchwał rady powiatu dotyczących organizacji funkcjonowania powiatu; przedkładanie wojewodzie uchwał rady powiatu dotyczących organizacji funkcjonowania powiatu; gospodarowanie mieniem powiatu gospodarowanie mieniem powiatu

8 Rada powiatu to organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego. Zakres działania rady to m.in.: stanowienie prawa miejscowego stanowienie prawa miejscowego wybór i odwołanie zarządu wybór i odwołanie zarządu powołanie i odwołanie na wniosek starosty sekretarza powiatu i skarbnika powiatu powołanie i odwołanie na wniosek starosty sekretarza powiatu i skarbnika powiatu uchwalenie budżetu uchwalenie budżetu stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu


Pobierz ppt "Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminy samorząd gminy samorząd powiatowy samorząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google