Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLICJA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLICJA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA"— Zapis prezentacji:

1 POLICJA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
WITOLD DEFRATYKA SŁAWOMIR TROJANOWSKI GRUPA H BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE –STUDIA MAGISTERSKIE

2 POLICJA - DEFINICJA UMUNDUROWANA I UZBROJONA FORMACJA PRZEZNACZONA DO OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA ORAZ DO UTRZYMYWANIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

3 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA POLICJI
USTAWA O POLICJI – z dnia 06 kwietnia roku

4 PODSTAWOWE ZADANIA POLICJI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego wykorzystania

5 PODSTAWOWE ZADANIA POLICJI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz współpraca w tym zakresie z organami państwowymi samorządowymi oraz społecznymi Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

6 PODSTAWOWE ZADANIA POLICJI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
Nadzór nad strażami gminnymi / miejskim / oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi. Współdziałanie z Policjami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi. Gromadzenie i przetwarzanie oraz przekazywanie informacji kryminalnej.

7 PODSTAWOWE ZADANIA POLICJI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
Administrowanie / utworzenie, eksploatacja oraz utrzymanie / systemem informacyjnym przy pomocy którego organy administracji rządowej i organy sprawiedliwości przekazują dane do SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN / SIS /.

8 PODSTAWOWE ZADANIA POLICJI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
9. Na żądanie właściwego wójta / burmistrza, prezydenta miasta / lub starosty właściwy komendant przywraca stan zgodny z porządkiem prawnym, podejmuje działania zapobiegające naruszaniu prawa lub zmierzające do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

9 PODSTAWOWE ZADANIA POLICJI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
Komentarz: za treść opisanego uprzednio żądania odpowiedzialność ponoszą wyłącznie wójt / burmistrz, prezydent miasta / lub starosta

10 POLICJA – ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI – centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI - organ administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej

11 POLICJA – ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA
Na terenie województwa organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest: WOJEWODA który zadania te wykonuje przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji albo

12 POLICJA – ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA
Samodzielnie KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI ale tylko w sprawach wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych , dochodzeniowo – śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń; wydawania indywidualnych aktów administracyjnych.

13 POLICJA – WYBRANE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra właściwego do spraw wewnętrznych może zarządzić użycie uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub przywrócenia porządku publicznego.

14 POLICJA – WYBRANE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzję taką podejmuje Minister do spraw wewnętrznych informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

15 POLICJA – WYBRANE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
Jeżeli Policja nie daje rady może dostać pomoc: od oddziałów Sił Zbrojnych na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej / Ministra Obrony Narodowej w przypadkach niecierpiących zwłoki /; od żołnierzy Żandarmerii Wojskowej na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów / na wniosek Ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodnionego z MON /

16 POLICJA – WYBRANE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
Funkcjonariuszy straży granicznej na zarządzenie Ministra właściwego do spraw wewnętrznych

17 POLICJA – WYBRANE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
Imprezy masowe Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.

18 POLICJA W STRATEGI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Nadrzędnym celem działań Policji jest służba społeczeństwu poprzez: Skuteczną ochronę bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zapobieganie przestępstwom i zjawiskom kryminogennym w tym o charakterze transgranicznym. Współdziałanie z innymi służbami i inspekcjami krajowymi oraz policjami innych państw i organizacjami międzynarodowymi. Przygotowywanie do szerszego wsparcia misji realizowanych przez inne podmioty państwowe i pozarządowe, a także Siły Zbrojne RP.

19 POLICJA W STRATEGI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Wsparcie Policji w zwalczaniu przestępstw powinno być nie tylko troską Policji ale i innych służb i resortów. Działania Policji powinny być wspierane przez inicjatywy obywatelskie, programy poprawy bezpieczeństwa obywateli realizowane na szczeblu samorządowym, zwłaszcza w zakresie edukacji i profilaktyki, we współdziałaniu z innymi służbami państwowymi działającymi w sferze bezpieczeństwa publicznego.

20 POLICJA CZASIE WOJNY POKOJU I OGŁOSZENIA MOBILIZACJI
Osobom, które stosownie do przepisów o powszechnym obowiązku obrony odbywają ćwiczenia w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na podstawie przydziałów organizacyjno mobilizacyjnych, przysługują w zakresie przydzielonych im zadań uprawnienia policjantów określone w art. 15, 16 i 17 Ustawy o Policji

21 POLICJA CZASIE WOJNY POKOJU I OGŁOSZENIA MOBILIZACJI
W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Policja może być objęta militaryzacją, o której mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.10)). Policjanci pozostający w stosunku służbowym w chwili ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny, stają się z mocy prawa policjantami pełniącymi służbę w czasie wojny i pozostają w tej służbie do czasu zwolnienia.

22 POLICJA CZASIE WOJNY POKOJU I OGŁOSZENIA MOBILIZACJI
Policja może być wykorzystana do doręczenia kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz w razie mobilizacji. Policja jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania na potrzeby obrony państwa.

23 POLICJA A STAN WYJĄTKOWY
Właściwy organ Policji może wnosić do Wojewody o wszczęcie postępowania w sprawie odosobnienia, Policja może wzywać i przeprowadzać rozmowy ostrzegawcze. Komendant Wojewódzki właściwy wykonuje decyzje Wojewody o odosobnieniu.

24 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "POLICJA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google