Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE A KIEROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE A KIEROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM"— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE A KIEROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM
Stanisław Koziej ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE A KIEROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM Listopad 2009

2 Literatura A. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej: Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria – praktyka – dydaktyka, WSH-E, Łodź 2006 System reagowania kryzysowego, Red. naukowa J. Gryz, W. Kitler, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007 S. Koziej: Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006 S. Koziej: strona internetowa Listopad 2009

3 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE = BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
Strategia BN: jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się wszelkim rodzajom zagrożeń? Zagrożenia gospodarcze społeczne informacyjne militarne . inne Siły i środki państwa gospodarcze ochronne informacyjne militarne (siły zbrojne) . inne STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Listopad 2009

4 Kierowanie bezpieczeństwem narodowym
KIEROWANIE bezpieczeństwem - jedna z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej (rządowej i samorządowej) cel: przygotowanie i bieżące utrzymywanie systemu bezpieczeństwa państwa na wszystkich jego szczeblach oraz kierowanie jego funkcjonowaniem w czasie pokoju, kryzysu i wojny Listopad 2009

5 Struktura systemu bezpieczeństwa narodowego
Podsystem kierowania - wszystkie organa władzy państwowej oraz administracji publicznej (rządowej i samorządowej) Podsystemy wykonawcze: Siły wyspecjalizowane w sprawach bezpieczeństwa (dyplomacja, siły zbrojne, wywiad, kontrwywiad, policja, straż graniczna, straż pożarna itp.) Siły ogólne (wsparcia – np. podmioty gospodarcze, informacyjne, społeczne) Listopad 2009

6 Istota zarządzania kryzysowego
Zarządzanie kryzysowe – to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze realizacji zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej uprzedniego charakteru Listopad 2009

7 Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem (państwa, województwa, powiatu, gminy)
Kierowanie bezpieczeństwem narodowym (państwa, województwa, powiatu, gminy) Zarządzanie kryzysowe: kierowanie bezpieczeństwem cywilnym (państwa, województwa, powiatu, gminy) Kierowanie obronnością (państwa, województwa, powiatu, gminy) Listopad 2009

8 Potrzeba integracji systemu kierowania bezpieczeństwem
Konieczność integrowania (łączenia) zarządzania bezpieczeństwem cywilnym (zarządzania kryzysowego) i bezpieczeństwem militarnym (obronnością) Analogia do doświadczeń „joint” w dowodzeniu wojskowym Wymagania strategiczne integracji Nowy charakter środowiska bezpieczeństwa: integracja cywilnych i wojskowych, zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń, wyzwań, ryzyk i szans Nowe strategie „comprehensive approach” Wymagania operacyjne integracji Zacieranie się granic między sytuacjami stabilnymi, kryzysowymi i wojennymi („falowanie bezpieczeństwa”) Zacieranie się różnic między sposobami i środkami zarządzania w sytuacjach stabilnych, kryzysowych i wojennych Listopad 2009

9 Podsystemy wykonawcze
Uniwersalny model kierowania Decydent Organ doradczy doradztwo propozycje zadania Organ sztabowy (administracyjny) obsługa planowanie monitoring koordynacja Podsystemy wykonawcze Listopad 2009

10 SKŁAD SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM RADA GABINETOWA
RADA MINISTRÓW PREZYDENT PREMIER RKBN? RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RCB(+) ? Koordynacja kierowania obronnością MINISTER OBRONY NARODOWEJ Koordynacja zarządzania kryzysowego MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Ministrowie Wojewodowie Samorządy Listopad 2009

11 DOKUMENTY STRATEGICZNE - obronne
P J Strategia Bezpieczeństwa Narodowego STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA RP KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO STRATEGIA OBRONNOŚCI RP DOKTRYNY WOJSKOWE D O K U M E N T Y P L A I S C Z Planowanie strategiczno-operacyjne Programowanie i budżetowanie obronne Plany funkcjonowania (resortu, województwa, powiatu, gminy) w czasie zagrożenia (kryzysu) i wojny Plan użycia i działania Sił Zbrojnych RP Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna Wieloletnie programy przygotowań obronnych... (resortu, województwa, powiatu, gminy) Wieloletnie programy rozwoju Sił Zbrojnych RP Wieloletnie programy przygotowań obronnych RP Listopad 2009

12 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej
Podstawowe dokumenty zarządzania kryzysowego PLANY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkie PZK Powiatowe PZK Gminne PZK Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Listopad 2009

13 Listopad 2009

14 Strategiczne wyzwania transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego
Integracja systemu kierowania – na wszystkich szczeblach: Państwo: decydent (Prezydent+RM), organy doradcze (RBN+RKBN?), organy sztabowe (BBN+…RCB(+)?) Profesjonalizacja wyspecjalizowanych podsystemów wykonawczych: Profesjonalizacja = uzawodowienie, modernizacja techniczna, szkolenie Paradygmat jakościowy: wielkość wtórna wobec jakości Powszechność przygotowań na rzecz bezpieczeństwa System edukacji powszechnej Lokalne zintegrowane systemy bezpieczeństwa Listopad 2009

15 Podsumowanie Konieczność integracji systemu bezpieczeństwa narodowego, w tym kierowania bezpieczeństwem (integracja kierowania obronnością i zarządzania kryzysowego) Potrzeba nowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających jedność i ciągłość kierowania oraz zgodność z rozwiązaniami sojuszniczymi Listopad 2009


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE A KIEROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google