Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Listopad 2009www.koziej.pl1. A. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej: Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria – praktyka – dydaktyka, WSH-E, Łodź 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Listopad 2009www.koziej.pl1. A. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej: Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria – praktyka – dydaktyka, WSH-E, Łodź 2006."— Zapis prezentacji:

1 Listopad 2009www.koziej.pl1

2 A. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej: Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria – praktyka – dydaktyka, WSH-E, Łodź 2006 System reagowania kryzysowego, Red. naukowa J. Gryz, W. Kitler, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007 S. Koziej: Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006 S. Koziej: strona internetowa www.koziej.plwww.koziej.pl Listopad 2009www.koziej.pl2

3 Listopad 2009www.koziej.pl3 Strategia BN: jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się wszelkim rodzajom zagrożeń? Zagrożenia gospodarcze społeczne informacyjne militarne. inne Siły i środki państwa gospodarcze ochronne informacyjne militarne (siły zbrojne). inne STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE = BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

4 KIEROWANIE bezpieczeństwem - jedna z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej (rządowej i samorządowej) cel: przygotowanie i bieżące utrzymywanie systemu bezpieczeństwa państwa na wszystkich jego szczeblach oraz kierowanie jego funkcjonowaniem w czasie pokoju, kryzysu i wojny Listopad 2009www.koziej.pl4

5 Podsystem kierowania - wszystkie organa władzy państwowej oraz administracji publicznej (rządowej i samorządowej) Podsystemy wykonawcze: Siły wyspecjalizowane w sprawach bezpieczeństwa (dyplomacja, siły zbrojne, wywiad, kontrwywiad, policja, straż graniczna, straż pożarna itp.) Siły ogólne (wsparcia – np. podmioty gospodarcze, informacyjne, społeczne) Listopad 2009www.koziej.pl5

6 Zarządzanie kryzysowe – to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze realizacji zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej uprzedniego charakteru Listopad 2009www.koziej.pl6

7 Kierowanie bezpieczeństwem narodowym (państwa, województwa, powiatu, gminy) Zarządzanie kryzysowe: kierowanie bezpieczeństwem cywilnym (państwa, województwa, powiatu, gminy) Kierowanie obronnością (państwa, województwa, powiatu, gminy) Listopad 2009www.koziej.pl7

8 Konieczność integrowania (łączenia) zarządzania bezpieczeństwem cywilnym (zarządzania kryzysowego) i bezpieczeństwem militarnym (obronnością) Analogia do doświadczeń joint w dowodzeniu wojskowym Wymagania strategiczne integracji Nowy charakter środowiska bezpieczeństwa: integracja cywilnych i wojskowych, zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń, wyzwań, ryzyk i szans Nowe strategie comprehensive approach Wymagania operacyjne integracji Zacieranie się granic między sytuacjami stabilnymi, kryzysowymi i wojennymi (falowanie bezpieczeństwa) Zacieranie się różnic między sposobami i środkami zarządzania w sytuacjach stabilnych, kryzysowych i wojennych Listopad 2009www.koziej.pl8

9 Listopad 2009www.koziej.pl9 Decydent Organ doradczy Podsystemy wykonawcze Organ sztabowy (administracyjny) koordynacja obsługa zadania Uniwersalny model kierowania monitoring propozycje planowanie doradztwo

10 Listopad 2009www.koziej.pl10 SKŁAD SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO MINISTER OBRONY NARODOWEJ Ministrowie Wojewodowie Koordynacja kierowania obronnością PREZYDENT RADA MINISTRÓW RADA GABINETOWA PREMIER MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Koordynacja zarządzania kryzysowego Samorządy RKBN? RCB(+) ?

11 Listopad 2009www.koziej.pl11 DOKUMENTY STRATEGICZNE - obronne DOKUMENTYDOKUMENTY KONCEPCYJNEKONCEPCYJNE DOKUMENTYDOKUMENTY PLANISTYCZNEPLANISTYCZNE STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA RP STRATEGIA OBRONNOŚCI RP Plany funkcjonowania (resortu, województwa, powiatu, gminy) w czasie zagrożenia (kryzysu) i wojny Plan użycia i działania Sił Zbrojnych RP Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna DOKTRYNY WOJSKOWE Programowanie i budżetowanie obronne Planowanie strategiczno-operacyjne Wieloletnie programy przygotowań obronnych... (resortu, województwa, powiatu, gminy) Wieloletnie programy rozwoju Sił Zbrojnych RP Wieloletnie programy przygotowań obronnych RP KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

12 Listopad 2009www.koziej.pl12 PLANY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkie PZK Powiatowe PZK Gminne PZK Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Podstawowe dokumenty zarządzania kryzysowego

13 Listopad 2009 www.koziej.pl 13

14 Integracja systemu kierowania – na wszystkich szczeblach: Państwo: decydent (Prezydent+RM), organy doradcze (RBN+RKBN?), organy sztabowe (BBN+…RCB(+)?) Profesjonalizacja wyspecjalizowanych podsystemów wykonawczych: Profesjonalizacja = uzawodowienie, modernizacja techniczna, szkolenie Paradygmat jakościowy: wielkość wtórna wobec jakości Powszechność przygotowań na rzecz bezpieczeństwa System edukacji powszechnej Lokalne zintegrowane systemy bezpieczeństwa Listopad 2009 www.koziej.pl 14

15 Konieczność integracji systemu bezpieczeństwa narodowego, w tym kierowania bezpieczeństwem (integracja kierowania obronnością i zarządzania kryzysowego) Potrzeba nowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających jedność i ciągłość kierowania oraz zgodność z rozwiązaniami sojuszniczymi Listopad 2009www.koziej.pl15


Pobierz ppt "Listopad 2009www.koziej.pl1. A. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej: Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria – praktyka – dydaktyka, WSH-E, Łodź 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google