Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKCJA KURIERSKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKCJA KURIERSKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 AKCJA KURIERSKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUW Oddział Obronności i Bezpieczeństwa AKCJA KURIERSKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Roman DŁUTEK- kierownik oddziału

2 PODSTAWOWE DEFINICJE AKCJA KURIERSKA – zorganizowany przez organy administracji publicznej system doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Pawłowski, AON, Warszawa 2002, s. 71. CEL AKCJI KURIERSKIEJ - dostarczenie pakietów kart powołania albo przekazanie dokumentu zawiadamiania (zawierającego hasło do uruchomienia akcji kurierskiej) do gmin, albo bezpośrednie doręczenie kart powołania żołnierzom rezerwy zamieszkałym na obszarze danej gminy (miasta);państwowych, wykonywania przez obywateli świadczeń na rzecz obronności oraz przestawienia gospodarki narodowej na potrzeby wojenne.

3 PODSTAWOWE DEFINICJE OBWÓD AKCJI KURIERSKIEJ – teren powiatu (miasta na prawach powiatu) wraz z urzędami administracji samorządowej organizującymi akcję kurierską na tym terenie; REJONIE I TRASIE AKCJI KURIERSKIEJ – rejon doręczeń w mieście /obręb kilku lub kilkunastu ulic / natomiast termin „trasa” dotyczy trasy doręczeń na terenach poza miastem; WŁAŚCIWY WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ – wojskowy komendant uzupełnień, któremu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. TERENOWYM ORGANIE POLICJI – powiatowy (miejski) komendant policji albo komendant komisariatu policji.

4 PODSTAWY PRAWNE USTAWA z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 122 poz z późn. zm.) ; ZAŁOŻENIA I SCHEMAT AKCJI KURIERSKIEJ DLA TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 11 grudnia 2010r. rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

5 WKU w Słupsku WKU w Gdyni WSzW w Gdańsku WKU w Gdańsku WKU w Malborku WKU w Człuchowie

6 ZADANIA WOJEWODY W ZAKRESIE
Akcji Kurierskiej Opracowuje założenia i schemat akcji kurierskiej dla terenu województwa. W zakresie realizacji zadań akcji kurierskiej w województwie prowadzi zbiorczą dokumentację planów akcji kurierskich, sporządzonych przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu), realizuje szkolenie i pomoc merytoryczną organom w zakładaniu i prowadzeniu dokumentacji, kontroluje prawidłowość i aktualność dokumentacji w zakresie organizacji i przebiegu akcji kurierskich w starostwach powiatowych i urzędach gmin (miast), opracowuje i przekazuje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie województwa.

7 ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Starosta: Opracowuje plan akcji kurierskiej dla terenu powiatu w zakresie tras doręczania dokumentów zawiadamiania lub pakietów kart powołania wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast, z wyjątkiem prezydentów miast na prawach powiatu), kopie planu przesyła wojewodzie i WKU, Odpowiada za uruchomienie akcji kurierskiej na terenie powiatu oraz za niezwłoczne przekazanie otrzymanych od WKU dokumentów zawiadamiania lub pakietów kart powołania wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast), O uruchomieniu akcji kurierskiej zawiadamia niezwłocznie na piśmie wojewodę i organy samorządu terytorialnego objęte tą akcją, Kieruje akcją kurierską osobiście lub poprzez upoważnioną osobę (upoważnienie powinno mieć formę pisemną i być przechowywane wraz z planem akcji kurierskiej), Weryfikuje sprawozdania gmin, opracowuje dokument zbiorczy za powiat i przesyła corocznie wojewodzie sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie powiatu,

8 ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Wójt (burmistrz Prezydent Miasta): Opracowuje plan akcji kurierskiej w zakresie rejonów i tras bezpośredniego doręczania dokumentów powołania adresatom, kopie planu przesyła staroście i WKU, Opracowuje plan rozplakatowania obwieszczeń Odpowiada za uruchomienie akcji kurierskiej na terenie gminy (miasta) oraz za niezwłoczne doręczenie kart powołania adresatom oraz za rozplakatowanie obwieszczeń, O uruchomieniu akcji kurierskiej wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie na piśmie starostę, także sołtysów w celu udzielenia kurierom niezbędnej pomocy w doręczaniu kart powołania, Kieruje akcją kurierską osobiście lub poprzez upoważnioną osobę (upoważnienie powinno mieć formę pisemną i być przechowywane wraz z planem akcji kurierskiej), Opracowuje i przesyła corocznie staroście sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy (miasta),

9 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa
STAŁA GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA CZASU KRYZYSU W wykonaniu delegacji Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 21 września 2004 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie gotowości obronnej państwa, które wprowadza trzy stany gotowości. GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA CZASU WOJNY

10 KRYZYS POLITYCZNO-MILITARNY
STANY NADZWYCZAJNE KRYZYS POLITYCZNO-MILITARNY Rozporządzenie Prezydenta RP Konstytucja RP - art. 229 STAN WOJENNY Rozporządzenie Prezydenta RP Rozporządzenie RM Konstytucja RP - art. 232 Konstytucja RP - art. 230 KRYZYS NIEMILITARNY W sytuacjach szczególnych zagrożeń państwa, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, mogą być wprowadzone stany nadzwyczajne. Przed omówieniem systemu podwyższania gotowości obronnej państwa chciałbym krótko scharakteryzować ustawę o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP. Ustawa ta ma bowiem istotny wpływ na funkcjonowanie mechanizmów związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa. STAN WYJĄTKOWY STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

11 MOBILIZACJA PAŃSTWA I SIŁ ZBROJNYCH MOBILIZACJA SIŁ ZBROJNYCH
ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA PAŃSTWA - mobilizacja zasobów siły roboczej - konwersja przemysłu - wydzielenie rezerw państwowych na potrzeby mobilizacyjne - dostosowanie bazy remontowo-usługowej do odtwarzania sprawności sprzętu technicznego - transformacja komunikacji i transportu oraz telekomunikacji do potrzeb wojny - militaryzacja wydzielonych jednostek organizacyjnych z gospodarki narodowej i administracji - kierowanie mobilizacją w państwie SIŁY ZBROJNE cz. „ P ” MOBILIZACJA SIŁ ZBROJNYCH - uruchomienie mobilizacyjnego rozwinięcia - rozwinięcie części lub całości sił zbrojnych - kierowanie mobilizacyjnym rozwinięciem SZ - zabezpieczenie logistyczne i bojowe mobilizacji SIŁY I ŚRODKI GN WYDZIELANE NA POTRZEBY SZ - żołnierze rezerwy - środki transportowe - urządzenia - zapasy środków materiałowych - świadczenia osobiste i rzeczowe UZUPEŁNIANIE WOJSK W WYNIKU STRAT PONOSZONYCH W CZASIE WOJNY S I Ł Y Z B R O J N E cz. „W”

12 URUCHOMIENIE AKCJI KURIERSKIEJ
SZEF SG WP Rozkaz (sygnał) WKU Hasło (kurier) WOJEWODA sygnał WSzW Rozkaz (sygnał) hasło KWP hasło STAROSTA hasło WSPOLDZIALANIE hasło KPP hasło hasło gmina komisariaty WSPOLDZIALANIE

13 TABELA SYGNAŁOWA § 21. 1. Wojskowi komendanci uzupełnień przekazują organom realizującym akcje kurierskie tabele sygnałowe określające hasła oraz zakres przedsięwzięć do realizacji na rzecz powszechnego obowiązku obrony. 2. Z treścią tabeli sygnałowej zapoznaje się tylko pracowników starostwa powiatowego lub urzędu gminy (miasta) wyznaczonych do uruchomienia akcji kurierskiej. Fakt zapoznania się z treścią tabeli sygnałowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem. Tabela sygnałowa powinna być przechowywana w dokumentacji kierującego akcją kurierskąw sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych w zapieczętowanej kopercie, wraz z wykazem osób, które zapoznały się z jej treścią za podpisem

14 ZAGROŻENIA W CZASIE PROWADZENIA AKCJI KURIERSKIEJ
OBEZWŁADNIENIE URZĘDU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ATAK NA KURIERA I PRZEJĘCIE KART POWOŁANIA SPARALIŻOWANIE TRANSPORTU OBEZWŁADNIENIE SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI


Pobierz ppt "AKCJA KURIERSKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google