Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA I ZADANIA POWIATU W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE POWIATU OLKUSKIEGO POWIAT OLKUSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA I ZADANIA POWIATU W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE POWIATU OLKUSKIEGO POWIAT OLKUSKI."— Zapis prezentacji:

1 ROLA I ZADANIA POWIATU W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE POWIATU OLKUSKIEGO
POWIAT OLKUSKI

2 W Polsce aktem najwyższego rzędu dającym podstawy do funkcjonowania sytemu prawnego ochrony zdrowia jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Stanowi ona, że „każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia…, a władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. POWIAT OLKUSKI

3 System opieki zdrowotnej
to zorganizowany i skoordynowany zespół działań, którego celem jest realizacja świadczeń i usług profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych, mających na celu zabezpieczenie i poprawę zdrowia jednostki i zbiorowości. POWIAT OLKUSKI

4 Podstawy ustrojowe systemu opieki zdrowotnej w Polsce wyznaczają obecnie dwa fundamentalne akty normatywne ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustawa o działalności leczniczej POWIAT OLKUSKI

5 Publiczny system opieki zdrowotnej
Częścią składową publicznego systemu opieki zdrowotnej są: Narodowy Fundusz Zdrowia (płatnik) Świadczeniodawcy (publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia) Świadczeniobiorcy (wszystkie osoby ubezpieczone) POWIAT OLKUSKI

6 Narodowy Fundusz Zdrowia
ma status państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, wypełniającą dwie zasadnicze funkcje: zarządza środkami finansowymi przekazywanymi mu z budżetu państwa na podstawie ustawy zawiera umowy ze świadczeniodawcami publicznymi i niepublicznymi. POWIAT OLKUSKI

7 Zadania administracji samorządowej w zakresie ochrony zdrowia
Rozpoczęty na początku lat 90’ proces decentralizacji spowodował, że zadania i cele polityki ochrony zdrowia weszły w zakres działań administracji samorządowej. POWIAT OLKUSKI

8 Zadania Powiatu w obszarze ochrony zdrowia
Podstawą działania powiatu jest ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku art. 4 – powiat wykonuje określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. POWIAT OLKUSKI

9 Zadania Powiatu w zakresie ochrony zdrowia – inne akty prawne
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku określa zadania własne powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej a w szczególności: Opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami Przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych Inicjowanie, wspieranie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu Pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia Podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych POWIAT OLKUSKI

10 Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r
Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. reguluje zadania powiatu wynikające z funkcji podmiotu tworzącego. Powiat Olkuski jest podmiotem tworzącym dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu. POWIAT OLKUSKI

11 Powiat jako udziałowiec w spółce Nowy Szpital Sp. z o. o. w Olkuszu
Prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami i obowiązkami powiatu jako wspólnika w spółce prawa handlowego zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych. POWIAT OLKUSKI

12 ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym - przygotowywanie informacji do planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych ustawa o ochronie zdrowia psychicznego - udział w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w tym w szczególności dzieci i młodzieży ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - udział w realizacji zadań z zakresu ochrony przed następstwami używania tytoniu ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń u ludzi - wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży - obowiązek zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej ustawa prawo farmaceutyczne -ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych POWIAT OLKUSKI

13 Zadanie Powiatu - realizacja programów zdrowotnych
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powiat może opracowywać, wdrażać, realizować i finansować programy zdrowotne. POWIAT OLKUSKI

14 Powiat Olkuski – programy zdrowotne
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie ( dla osób powyżej 60 lat) Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko meningokokom (dla dzieci dwuletnich) POWIAT OLKUSKI

15 Projekt Najzdrowszy Powiat Europy
POWIAT OLKUSKI

16 Projekt Najzdrowszy Powiat Europy
Powiat Olkuski jest jednym z wybranych powiatów w Polsce, w którym zostanie przeprowadzony pilotażowy projekt pod nazwą Najzdrowszy Powiat Europy. Podejście wielosektorowe, daleko wykraczające poza medycynę, oparte o zasadę partnerstwa dla zdrowia w profilaktyce i promocji pozwoli skoordynować działania wielu środowisk zajmujących się zdrowiem publicznym. Projekt jest zgodny z celem głównym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015 „Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu”. POWIAT OLKUSKI

17 Dziękuję za uwagę Jerzy Antoni Kwaśniewski
POWIOLKUSKI


Pobierz ppt "ROLA I ZADANIA POWIATU W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE POWIATU OLKUSKIEGO POWIAT OLKUSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google