Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANIE OPERACYJNE organów administracji publicznej w warunkach kryzysu polityczno-militarnego i w czasie wojny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANIE OPERACYJNE organów administracji publicznej w warunkach kryzysu polityczno-militarnego i w czasie wojny."— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANIE OPERACYJNE organów administracji publicznej w warunkach kryzysu polityczno-militarnego i w czasie wojny

2 ZAGADNIENIA: System Obronny Państwa Struktura planowania obronnego Planowanie operacyjne Plany operacyjne Struktura i układ POF W

3 PODSYSTEM MILITARNY MILITARNY PODSYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM, W TYM OBRONĄ PAŃSTWA PODSYSTEMNIEMILITARNY SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA SOJUSZNICZY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

4 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA - Konstytucja RP, - Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Strategia Wojskowa, - ustawa o powszechnym obowiązku obrony, - rozporządzenia RM i ministrów do ustawy o powszechnym obowiązku obrony, - ustawy o stanach nadzwyczajnych i rozporządzenia wykonawcze RM, ministrów, - ustawy i rozporządzenia RM i ministrów branżowe odnoszące się do spraw obronnych, - Polityczno Strategiczna Dyrektywa Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, - umowy i porozumienia międzynarodowe.

5 należy przez to rozumieć: ustalanie sposobów wykonywania zadań obronnych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego oraz wykorzystania w tym celu niezbędnych sił i środków, obejmujące planowanie operacyjne i programowanie obronne PLANOWANIE OBRONNE

6 ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania planowaniu operacyjnym ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo- finansowych,celu utrzymania i rozwoju potencjału obronnego państwa oraz przygotowania Sił Zbrojnych, organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także projektowanie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel programowaniu obronnym ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo- finansowych,celu utrzymania i rozwoju potencjału obronnego państwa oraz przygotowania Sił Zbrojnych, organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także projektowanie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel PLANOWANIE OBRONNE

7 należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wykonywane przez organy administracji publicznej w ramach przygotowań obronnych państwa realizowane w czasie pokoju, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ZADANIA OBRONNE należy przez to rozumieć tę część zadań obronnych, które są realizowane w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny ZADANIA OPERACYJNE

8 PLANÓW OPERACYJNYCH PROGRAMÓW OBRONNYCH sporządzanych w ramach planowania operacyjnego sporządzanych w ramach programowania obronnego obejmuje wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie: PLANOWANIE OBRONNE DOKUMENTÓW ANALITYCZNYCH sporządzanych w ramach przeglądów obronnych

9 PLANOWANIE OBRONNE PLANOWANIE OPERACYJNE PROGRAMOWANIE OBRONNE POLITYCZNO-STRATEGICZNA DYREKTYWA OBRONNA RP USTALENIA RM W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA LATA… STRUKTURA PLANOWANIA OBRONNEGO PLAN UŻYCIA SIŁ ZBROJNYCH RP PLAN REAGOWANIA OBRONNEGO RP PROGRAM MOBILIZACJI GOSPODARKI NA LATA … PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W LATACH... PROGRAM ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH RP W LATACH... PROGRAM DOSKONALENIA OBRONY CYWILNEJ W LATACH... PLANY OPERACYJNE NIŻSZEGO SZCZEBLA PROGRAMY OBRONNE NIŻSZEGO SZCZEBLA

10 zasilanie zasobami ludzkimi Sił Zbrojnych RP i jednostek zmilitaryzowanych ciągłość podejmowania decyzji organów administracji publicznej FUNKCJE PLANOWANIA OPERACYJNEGO realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza zapewnienie potrzeb bytowych ludności

11 CEL OPRACOWANIA PLANÓW OPERACYJNYCH ukierunkowanie wykorzystania środków budżetowych ujednolicenie przygotowań struktur administracji publicznej wykorzystanie rezerw w sferze organizacyjnej oraz stworzenie prostych procedur działania

12 muszą być realne (!!!) muszą opierać się na aktualnym stanie prawnym, posiadanych w danej chwili możliwości organizacyjnych i finansowych oraz istniejącym potencjale obronnym RP powinny wspomagać zarządzanie podległymi strukturami, nie zaś stwarzać dodatkowe problemy organizacyjne muszą być stale aktualizowane PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PLANÓW OPERACYJNYCH

13 POLITYCZNO-STRATEGICZNA DYREKTYWA OBRONNA RP wydana w drodze postanowienia Prezydenta RP z dnia 31 lipca 2009 r. ) STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP podpisana przez Prezydenta RP w dniu 13 listopada 2007 r. PODSTAWY PRAWNE PLANOWANIA OPERACYJNEGO ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U ) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. (Dz.U ) USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. O organizowaniu zadań na rzecz obronności realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U z poźn. zm.)

14 SBN – (Strategia Bezpieczeństwa Narodowgo) jest dokumentem, który określa cel strategiczny państwa w dziedzinie obronności oraz kierunki jego realizacji przez różne organy naszego państwa, bez podziału na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. PSDO RP - Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna RP) jest dokumentem określającym zadania operacyjne struktur państwa (w tym sytuacje planistyczne i scenariusze reagowania), stanowiące podstawę do opracowania stosownych planów realizacyjnych - PRO RP. Rozporządzenia RM - określają m. in. warunki organizacyjne, techniczne oraz tryb planowania realizacji zadań obronnych i operacyjnych. PODSTAWY PLANOWANIA OPERACYJNEGO

15 TRYB PLANOWANIA OPERACYJNEGO PLANY OPERACYJNE SZCZEBLA MINISTERIALNEGO I WOJEWÓDZKIEGO PLAN UŻYCIA SIŁ ZBROJNYCH PLANY OPERACYJNE SZCZEBLA POWIATOWEO I GMINNEGO POLITYCZNO-STRATEGICZNA DYREKTYWA OBRONNA RP (cele szczegółowe, sytuacje planistyczne) STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP (cel strategiczny w dziedzinie obronności) PLAN REAGOWANIA OBRONNEGO RP

16 TRYB OPRACOWANIA POF DAR, POF W WYCIĄG Z POLITYCZNO-STRATEGICZNEJ DYREKTYWY OBRONNEJ RP (zawierający m. in. sytuacje planistyczne) PROPOZYCJE ZADAŃ OPERACYJNYCH PRZEDSTAWIONE DO KONSULTACJI PRZEZ MON Uzgodnienie zadań operacyjnych realizowanych na szczeblu działu administracji rządowej, urzędów centralnych nadzorowanych przez PRM i województw Ustalenie zestawów zadań operacyjnych do Planu Reagowania Obronnego RP KONSULTACJE Z PODLEGŁYMI I NADZOROWANYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI KONSULTACJE Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

17 TRYB OPRACOWANIA POF DAR, POF W, P,G (c. d.) Opracowanie wypisów z Planu Reagowania Obronnego RP i przesłanie ich wykonawcom planów operacyjnych Opracowanie Planu Reagowania Obronnego RP Uzgodnienie szczegółowych zasad współpracy z pozycji organu wiodącego Uczestnictwo w ustalaniu szczegółowych zasad współpracy z pozycji organu współdziałającego Opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Działu Administracji Rządowej, Województwa uzgodnienie z uzgodnienie z MON, MSWiA Zatwierdzenie POFDAR, POFW przez Prezesa Rady Ministrów

18 Opracowanie wyciągu z POFW Opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu i Gminy Przesłanie wyciągów do podległych Powiatów i Gmin KONSULTACJE ZE WSPÓŁDZIAŁAJĄCYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI TRYB OPRACOWANIA POF DAR, POF W, P,G (c. d.)

19 PLANY OPERACYJNE Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. (Dz.U ,1599)

20 SZCZEBLA CENTRALNEGO: SZCZEBLA REGIONALNEGO: PRORPPUSZRPPOFDARPOFWPOFUMPOFPPOFGPOFMPOFU PFP KLASYFIKACJA PLANÓW OPERACYJNYCH

21 RODZAJE PLANÓW OPERACYJNYCH

22 ZAWARTOŚĆ PLANÓW OPERACYJNYCH

23 UKŁAD TREŚCI PLANÓW OPERACYJNYCH Strona tytułowa 2 Arkusz uzgodnień 3 Tabela zmian aktualizacyjnych 1 Ustalenia dotyczące prawa wglądu do planu i prowadzenia prac planistycznych z jego wykorzystaniem 4 Akty prawne stanowiące podstawę opracowania planu oraz dotyczące sposobu realizacji zadań operacyjnych ujętych w planie 5 Terminy i definicje 6 Symbole i formy skrócone stosowane w planie operacyjnym

24 UKŁAD TREŚCI PLANÓW OPERACYJNYCH 7 Wypisy z Planu Reagowania Obronnego RP 7.1 Ocena zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa 7.2 Zamiar reagowania obronnego państwa 7.3 Przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej państwa 7.4 Przedsięwzięcia i procedury związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa 8 Ocena zagrożeń w sferze właściwości organu sporządzającego

25 UKŁAD TREŚCI PLANÓW OPERACYJNYCH 9 Zamiar realizacji zadań operacyjnych 10 P rzedsięwzięcia i procedury związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania 11 P rzedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej 12 Zasady współdziałania w realizacji zadań operacyjnych z innymi organami sporządzającymi oraz Siłami Zbrojnymi RP, sojuszniczymi siłami zbrojnymi i organizacjami międzynarodowymi 13 Inne zagadnienia wynikające z właściwości organu sporządzającego

26 UKŁAD TREŚCI PLANÓW OPERACYJNYCH 14 Wykaz załączników 15 Wykaz dokumentów powołanych w planie 16 Wykaz skrótów

27 UKŁAD TREŚCI PLANÓW OPERACYJNYCH Załączniki (obligatoryjne) A Zestaw lub zestawy zadań operacyjnych przekazane przez MON B Zestawienie zadań w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP C Tabela realizacji zadań operacyjnych (odpowiednio: działu administracji rządowej, urzędu administracji rządowej lub województwa) D Karty realizacji zadań operacyjnych wykonywanych bezpośrednio przez urząd obsługujący organ sporządzający plan E Projekty aktów prawnych organu sporządzającego, przewidzianych do wydania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny F Porozumienia zawarte z organami administracji publicznej i innymi podmiotami współdziałającymi w realizacji zadań operacyjnych

28 UKŁAD TREŚCI PLANÓW OPERACYJNYCH Załączniki (fakultatywne) G Schematy (w tym schematy organizacyjne) H Zestawienia I Tablice J Rysunki K Mapy L Inne elementy, stosownie do właściwości organu sporządzającego plan

29

30

31

32

33 TABELA REALIZACJI ZADAŃ OPERACYJNYCH WOJEWÓDZTWA (wypis PRO RP) B W K R - organ wiodący (koordynujący), właściwy merytorycznie w zakresie realizacji zadania operacyjnego - organ współdziałający w realizacji zadania operacyjnego - organ pośrednio lub bezpośrednio odpowiedzialny za wykonanie zadania operacyjnego - organ lub instytucjana rzecz której wykonywane jest zadanie operacyjne Ozna- czenie zadania Treść zadania GOP Sytuacje planistyczne Kryzysu Wojny Administracja publiczna Bud., gosp., przestrzenna Budżet Finanse publiczne Gospodarka Gospodarka morskaGospodarka wodna Informatyzacja Instytucje finansowe Kancelaria Prezesa RM Urzędy Centralne Wojewoda AA 10 AA 11 Zestaw zadań ogólnych Zadania Działu Adm. Gospodarka AB 11 AC 10 AC RRRKRR WR W R B WR B W KRRRBR WKB K BRRB K RRBRBR RKRRRRR W W RRR K RRR ABW AW Zadania Działu Adm. Rz. Łączność oznacza realizację zadania Łączność

34 TABELA REALIZACJI ZADAŃ OPERACYJNYCH WOJEWÓDZTWA

35 KARTA REALIZACJI ZADANIA OPERACYJNEGO Ozna- czenie zadania Treść zadania GOP Sytuacje planistyczne Kryzysu Wojny AA 11 Zestaw zadań Treść WR R Komórki organizacyjne (lub grupy komórek orga.) urzędu wojewódzkiego Zespolone sł użby, inspekcje i straże Podległe nadzorowane jednostki org. przedsię biorcy na które wojewoda nałożył zadania obronne Jednostki samorządu terytorialnego Podmioty zewnę trzne współdziałają ce w realizacji zadania operacyjnego Uwagi K KARTA REALIZACJI ZADANIA OPERACYJNEGO KARTA REALIZACJI ZADANIA OPERACYJNEGO KARTA REALIZACJI ZADANIA OPERACYJNEGO AA 11 Treść zadania własnego Treść zadania głównego Treść zadania głównego Treść zadania głównego Treść zadania własnego Treść zadania własnego Treść zadania własnego Treść - Zadania własnego - opracowuje komórka sporządzająca kartę realizacji zadania operacyjnego na podstawie otrzymanej treści zadania głównego (ogólnego) Treść zadania głównego KOPIA Egz. Nr 1 KOPIA Egz. Nr 2 KOPIA Egz. Nr

36

37 KARTA REALIZACJI ZADANIA OPERACYJNEGO

38 PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE ZEWNĘTRZNE (komórki organizacyjne innych organów administracji publicznej, sił zbrojnych, przedsiębiorcy) PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE WEWNĘTRZNE (macierzyste komórki organizacyjne) DOKUMENTACJA BAZOWA (plany i inne dokumenty warunkujące realizację zadania i miejsce ich przechowywania) DODATKOWE USTALENIA KARTA REALIZACJI ZADANIA OPERACYJNEGO

39 DEPARTAMENT POLITYKI OBRONNEJ METODYKA OPRACOWANIA PLANÓW OPERACYJNYCH39 Ustala schemat klasyfikacyjny oraz zasady oznaczania dokumentów w zakresie planowania obronnego sporządzanych przez organy administracji publicznej oraz przedsiębiorców, na których nałożone zostały zadania obronne. Określa szczegółowe zasady oznaczania zadań operacyjnych wykonywanych przez te podmioty w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie W oraz klasyfikacji i oznaczania zestawów tych zadań. Norma zawiera 8 załączników normatywnych, w tym: - wzór karty ewidencji dokumentów w zakresie planowania obronnego; - rodzaje dokumentów w zakresie planowania obronnego; - struktura symbolu zadań operacyjnych oraz klasyfikacja zestawów zadań operacyjnych; - klasyfikacja dokumentów planowania operacyjnego. NORMA OBRONNA SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA, PLANY OBRONNE, KLASYFIKACJA (NO-02-A060)

40 Pytania? Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PLANOWANIE OPERACYJNE organów administracji publicznej w warunkach kryzysu polityczno-militarnego i w czasie wojny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google