Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANIE OPERACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANIE OPERACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANIE OPERACYJNE
organów administracji publicznej w warunkach kryzysu polityczno-militarnego i w czasie wojny

2 ZAGADNIENIA: System Obronny Państwa Struktura planowania obronnego
Planowanie operacyjne Plany operacyjne Struktura i układ POF W

3 SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA
PODSYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM, W TYM OBRONĄ PAŃSTWA PODSYSTEM MILITARNY PODSYSTEM NIEMILITARNY SOJUSZNICZY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

4 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA
- Konstytucja RP, - Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Strategia Wojskowa, - ustawa o powszechnym obowiązku obrony, - rozporządzenia RM i ministrów do ustawy o powszechnym obowiązku obrony, - ustawy o stanach nadzwyczajnych i rozporządzenia wykonawcze RM, ministrów, - ustawy i rozporządzenia RM i ministrów branżowe odnoszące się do spraw obronnych, - Polityczno Strategiczna Dyrektywa Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, - umowy i porozumienia międzynarodowe. .

5 należy przez to rozumieć:
PLANOWANIE OBRONNE należy przez to rozumieć: ustalanie sposobów wykonywania zadań obronnych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego oraz wykorzystania w tym celu niezbędnych sił i środków, obejmujące planowanie operacyjne i programowanie obronne

6 PLANOWANIE OBRONNE planowaniu operacyjnym ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania programowaniu obronnym ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych,celu utrzymania i rozwoju potencjału obronnego państwa oraz przygotowania Sił Zbrojnych, organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także projektowanie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel

7 ZADANIA OBRONNE ZADANIA OPERACYJNE
należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wykonywane przez organy administracji publicznej w ramach przygotowań obronnych państwa realizowane w czasie pokoju, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ZADANIA OBRONNE należy przez to rozumieć tę część zadań obronnych, które są realizowane w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny ZADANIA OPERACYJNE

8 PLANOWANIE OBRONNE obejmuje wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie:
sporządzanych w ramach planowania operacyjnego PLANÓW OPERACYJNYCH sporządzanych w ramach programowania obronnego PROGRAMÓW OBRONNYCH sporządzanych w ramach przeglądów obronnych DOKUMENTÓW ANALITYCZNYCH

9 STRUKTURA PLANOWANIA OBRONNEGO
PLANOWANIE OBRONNE PLANOWANIE OPERACYJNE PROGRAMOWANIE OBRONNE POLITYCZNO-STRATEGICZNA DYREKTYWA OBRONNA RP USTALENIA RM W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA LATA… PLAN UŻYCIA SIŁ ZBROJNYCH RP PLAN REAGOWANIA OBRONNEGO RP PROGRAM MOBILIZACJI GOSPODARKI NA LATA … PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W LATACH... PROGRAM ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH RP W LATACH... PROGRAM DOSKONALENIA OBRONY CYWILNEJ W LATACH... PLANY OPERACYJNE NIŻSZEGO SZCZEBLA PROGRAMY OBRONNE NIŻSZEGO SZCZEBLA

10 FUNKCJE PLANOWANIA OPERACYJNEGO
ciągłość podejmowania decyzji organów administracji publicznej zasilanie zasobami ludzkimi Sił Zbrojnych RP i jednostek zmilitaryzowanych realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza zapewnienie potrzeb bytowych ludności

11 CEL OPRACOWANIA PLANÓW OPERACYJNYCH
ujednolicenie przygotowań struktur administracji publicznej ukierunkowanie wykorzystania środków budżetowych wykorzystanie rezerw w sferze organizacyjnej oraz stworzenie prostych procedur działania

12 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PLANÓW OPERACYJNYCH
muszą być realne (!!!) powinny wspomagać zarządzanie podległymi strukturami, nie zaś stwarzać dodatkowe problemy organizacyjne muszą opierać się na aktualnym stanie prawnym, posiadanych w danej chwili możliwości organizacyjnych i finansowych oraz istniejącym potencjale obronnym RP muszą być stale aktualizowane

13 PODSTAWY PRAWNE PLANOWANIA OPERACYJNEGO
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP podpisana przez Prezydenta RP w dniu 13 listopada 2007 r. POLITYCZNO-STRATEGICZNA DYREKTYWA OBRONNA RP wydana w drodze postanowienia Prezydenta RP z dnia 31 lipca 2009 r. ) USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. O organizowaniu zadań na rzecz obronności realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U z poźn. zm.) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U ) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. (Dz.U )

14 PODSTAWY PLANOWANIA OPERACYJNEGO
SBN – (Strategia Bezpieczeństwa Narodowgo) jest dokumentem, który określa cel strategiczny państwa w dziedzinie obronności oraz kierunki jego realizacji przez różne organy naszego państwa, bez podziału na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. PSDO RP - Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna RP) jest dokumentem określającym zadania operacyjne struktur państwa (w tym sytuacje planistyczne i scenariusze reagowania), stanowiące podstawę do opracowania stosownych planów realizacyjnych - PRO RP. Rozporządzenia RM - określają m. in. warunki organizacyjne, techniczne oraz tryb planowania realizacji zadań obronnych i operacyjnych.

15 TRYB PLANOWANIA OPERACYJNEGO
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP (cel strategiczny w dziedzinie obronności) POLITYCZNO-STRATEGICZNA DYREKTYWA OBRONNA RP (cele szczegółowe, sytuacje planistyczne) PLAN REAGOWANIA OBRONNEGO RP PLANY OPERACYJNE SZCZEBLA MINISTERIALNEGO I WOJEWÓDZKIEGO PLAN UŻYCIA SIŁ ZBROJNYCH PLANY OPERACYJNE SZCZEBLA POWIATOWEO I GMINNEGO

16 TRYB OPRACOWANIA POF DAR, POF W
WYCIĄG Z POLITYCZNO-STRATEGICZNEJ DYREKTYWY OBRONNEJ RP (zawierający m. in. sytuacje planistyczne) PROPOZYCJE ZADAŃ OPERACYJNYCH PRZEDSTAWIONE DO KONSULTACJI PRZEZ MON KONSULTACJE Z PODLEGŁYMI I NADZOROWANYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI KONSULTACJE Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Uzgodnienie zadań operacyjnych realizowanych na szczeblu działu administracji rządowej, urzędów centralnych nadzorowanych przez PRM i województw Ustalenie zestawów zadań operacyjnych do Planu Reagowania Obronnego RP

17 TRYB OPRACOWANIA POF DAR, POF W, P,G (c. d.)
Opracowanie Planu Reagowania Obronnego RP Opracowanie wypisów z Planu Reagowania Obronnego RP i przesłanie ich wykonawcom planów operacyjnych Uzgodnienie szczegółowych zasad współpracy z pozycji „organu wiodącego” Uczestnictwo w ustalaniu szczegółowych zasad współpracy z pozycji „organu współdziałającego” Opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Działu Administracji Rządowej, Województwa Zatwierdzenie POFDAR, POFW przez Prezesa Rady Ministrów uzgodnienie z MON, MSWiA

18 Opracowanie wyciągu z POFW
TRYB OPRACOWANIA POF DAR, POF W, P,G (c. d.) Opracowanie wyciągu z POFW Przesłanie wyciągów do podległych Powiatów i Gmin KONSULTACJE ZE WSPÓŁDZIAŁAJĄCYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu i Gminy

19 PLANY OPERACYJNE Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. (Dz.U ,1599)

20 KLASYFIKACJA PLANÓW OPERACYJNYCH
SZCZEBLA CENTRALNEGO: PRORP SZCZEBLA REGIONALNEGO: PUSZRP POFW POFDAR POFUM POFU POFP PFP POFM POFG

21 RODZAJE PLANÓW OPERACYJNYCH

22 ZAWARTOŚĆ PLANÓW OPERACYJNYCH

23 UKŁAD TREŚCI PLANÓW OPERACYJNYCH
Strona tytułowa 1 Ustalenia dotyczące prawa wglądu do planu i prowadzenia prac planistycznych z jego wykorzystaniem 2 Arkusz uzgodnień 3 Tabela zmian aktualizacyjnych 4 Akty prawne stanowiące podstawę opracowania planu oraz dotyczące sposobu realizacji zadań operacyjnych ujętych w planie 5 Terminy i definicje 6 Symbole i formy skrócone stosowane w planie operacyjnym

24 UKŁAD TREŚCI PLANÓW OPERACYJNYCH
7 Wypisy z Planu Reagowania Obronnego RP 7.1 Ocena zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa 7.2 Zamiar reagowania obronnego państwa 7.3 Przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej państwa 7.4 Przedsięwzięcia i procedury związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa 8 Ocena zagrożeń w sferze właściwości organu sporządzającego

25 UKŁAD TREŚCI PLANÓW OPERACYJNYCH
9 Zamiar realizacji zadań operacyjnych 10 Przedsięwzięcia i procedury związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania 11 Przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej 12 Zasady współdziałania w realizacji zadań operacyjnych z innymi organami sporządzającymi oraz Siłami Zbrojnymi RP, sojuszniczymi siłami zbrojnymi i organizacjami międzynarodowymi 13 Inne zagadnienia wynikające z właściwości organu sporządzającego

26 UKŁAD TREŚCI PLANÓW OPERACYJNYCH
14 Wykaz załączników 15 Wykaz dokumentów powołanych w planie 16 Wykaz skrótów

27 Załączniki (obligatoryjne)
UKŁAD TREŚCI PLANÓW OPERACYJNYCH Załączniki (obligatoryjne) A Zestaw lub zestawy zadań operacyjnych przekazane przez MON B Zestawienie zadań w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP C Tabela realizacji zadań operacyjnych (odpowiednio: działu administracji rządowej, urzędu administracji rządowej lub województwa) D Karty realizacji zadań operacyjnych wykonywanych bezpośrednio przez urząd obsługujący organ sporządzający plan E Projekty aktów prawnych organu sporządzającego, przewidzianych do wydania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny F Porozumienia zawarte z organami administracji publicznej i innymi podmiotami współdziałającymi w realizacji zadań operacyjnych

28 UKŁAD TREŚCI PLANÓW OPERACYJNYCH
Załączniki (fakultatywne) G Schematy (w tym schematy organizacyjne) H Zestawienia I Tablice J Rysunki K Mapy L Inne elementy, stosownie do właściwości organu sporządzającego plan

29

30

31

32

33 TABELA REALIZACJI ZADAŃ OPERACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ....... (wypis PRO RP)
Sytuacje GOP planistyczne Ozna- Treść zadania Administracja publiczna Bud., gosp., przestrzenna czenie Kancelaria Prezesa RM Instytucje finansowe zadania Finanse publiczne Gospodarka morska Gospodarka wodna Urzędy Centralne Kryzysu Wojny Informatyzacja Wojewoda Gospodarka Łączność Budżet ABW AW Zestaw zadań ogólnych AA 10 R R R K W R R AA 11 W R R B R W B K R W R R B R Zadania Działu Adm. Gospodarka AB 11 K B W B B R R Zadania Działu Adm. Rz. Łączność AC 10 R R R K R R R AC 12 R R K B R B R R K R R R K R R W W - oznacza realizację zadania R - organ pośrednio lub bezpośrednio odpowiedzialny K - organ wiodący (koordynujący), właściwy merytorycznie za wykonanie zadania operacyjnego w zakresie realizacji zadania operacyjnego B - organ lub instytucjana rzecz której wykonywane jest zadanie operacyjne W - organ współdziałający w realizacji zadania operacyjnego

34 TABELA REALIZACJI ZADAŃ OPERACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ............

35 Treść zadania Kryzysu Wojny 1 2 3 .............. ..............
Komórki Zespolone sł Podległe nadzorowane Podmioty zewnę Sytuacje organizacyjne jednostki org. przedsię Jednostki użby, trzne współdziałają GOP planistyczne (lub grupy inspekcje i biorcy na które samorządu ce w realizacji Uwagi komórek orga.) wojewoda nałożył terytorialnego zadania urzędu straże zadania obronne operacyjnego wojewódzkiego Ozna- Treść zadania czenie zadania Kryzysu Wojny Zestaw zadań AA 11 Treść R W K R AA 11 AA 11 KARTA REALIZACJI KARTA REALIZACJI ZADANIA OPERACYJNEGO ZADANIA OPERACYJNEGO AA 11 KARTA REALIZACJI AA 11 ZADANIA OPERACYJNEGO Treść zadania KARTA REALIZACJI głównego Treść - Zadania własnego - opracowuje Treść zadania ZADANIA OPERACYJNEGO komórka sporządzająca kartę realizacji głównego Treść zadania zadania operacyjnego na podstawie Treść zadania otrzymanej treści zadania głównego głównego głównego (ogólnego) Treść zadania własnego Treść zadania własnego . Treść zadania własnego . . KOPIA Treść zadania własnego Egz. Nr 2 KOPIA . Egz. Nr 1 KOPIA Egz. Nr 3

36

37 KARTA REALIZACJI ZADANIA OPERACYJNEGO

38 KARTA REALIZACJI ZADANIA OPERACYJNEGO
PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE ZEWNĘTRZNE (komórki organizacyjne innych organów administracji publicznej, sił zbrojnych, przedsiębiorcy) PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE WEWNĘTRZNE (macierzyste komórki organizacyjne) DOKUMENTACJA BAZOWA (plany i inne dokumenty warunkujące realizację zadania i miejsce ich przechowywania) DODATKOWE USTALENIA

39 METODYKA OPRACOWANIA PLANÓW OPERACYJNYCH
39 METODYKA OPRACOWANIA PLANÓW OPERACYJNYCH NORMA OBRONNA „SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA, PLANY OBRONNE, KLASYFIKACJA (NO-02-A060) Ustala schemat klasyfikacyjny oraz zasady oznaczania dokumentów w zakresie planowania obronnego sporządzanych przez organy administracji publicznej oraz przedsiębiorców, na których nałożone zostały zadania obronne. Określa szczegółowe zasady oznaczania zadań operacyjnych wykonywanych przez te podmioty w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie „W” oraz klasyfikacji i oznaczania zestawów tych zadań. Norma zawiera 8 załączników normatywnych, w tym: - wzór karty ewidencji dokumentów w zakresie planowania obronnego; - rodzaje dokumentów w zakresie planowania obronnego; - struktura symbolu zadań operacyjnych oraz klasyfikacja zestawów zadań operacyjnych; - klasyfikacja dokumentów planowania operacyjnego. Norma obronna została przyjęta przez WKN i zostanie zatwierdzona przez MON w grudniu br. Następnie będzie rozpowszechniana do kancelarii niejawnych ministerstw, urzędów centralnych urzędów wojewódzkich, BBN i udostępniona szefom tych instytucji oraz ich pełnomocnikom ds.. Planowania obronnego. Na podstawie normy wydane zostaną podręczniki normalizacji obronnej, z których jeden określi struktury i zasady redagowania planów operacyjnych. Planujemy opracowanie tych podręczników do końca lutego 2005 r. Po przejściu określonej procedury uzgodnieniowej i legislacyjnej trafią do użytkowników. Ministerstwa otrzymają do uzgodnień projekty i na tej podstawie będą posiadać wyobrażenie o metodyce opracowywania planów operacyjnych. DEPARTAMENT POLITYKI OBRONNEJ

40 Dziękuję za uwagę Pytania?


Pobierz ppt "PLANOWANIE OPERACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google