Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

2 Jednostki samorządu terytorialnego
Gmina Powiat Województwo Wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium Zadania: własne, zlecone, powierzone Dochody: własne, uzupełniające

3 Wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego
UFP Budżet państwa Łączna kwota długu do spłaty w danym roku nie może przekroczyć 15% dochodów JST Kredyty i pożyczki Samorząd terytorialny Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów w tym roku Transfery z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Obligacje komunalne Dochody własne

4 1. Akty prawne regulujące zasady funkcjonowania i gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego (jst) 1. Konstytucja RP - gmina – podstawowa jednostka samorządu terytorialnego - samorząd terytorialny wykonuje wyznaczone ustawowo zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność - jst mają osobowość prawną - samodzielność jst podlega ochronie sądowej -jst mają udział w dochodach publicznych na poziomie adekwatnym do zadań - źródła dochodów jst wyznaczają ustawy ustrojowe

5 1.2. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (1985)
Zasady kształtowania gospodarki finansowej społeczności lokalnych (art.9) -swoboda dysponowania środkami adekwatność zasobów część zasobów powinna pochodzić z opłat i podatków lokalnych elastyczne systemy finansowe ochrona społeczności lokalnych finansowo słabszych subwencje nie powinny być przyznawane na finansowanie specyficznych projektów możliwość dostępu do rynku kapitałowego Wykonując swoje uprawnienia i realizując zadania społeczności lokalne mogą zrzeszać się, współpracować ze społecznościami innych państw, przystępować do stowarzyszeń w celu ochrony interesów.

6 1.3. Pozostałe akty prawne Ustawa o finansach publicznych Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn.: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.)

7 2. Zadania i gospodarka finansowa gminy
2.1. Zadania gminy (art.7,8 USG) 1. Zadania własne 2. Zadania zlecone 3. Zadania powierzone

8 Zadania własne - gmina Ład przestrzenny i ekologia Infrastruktura społeczna, techniczna i gospodarcza Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli Edukacja, kultura, turystyka Współpraca samorządowa i promocja gminy

9 Zadania zlecone-gmina
Z zakresu administracji rządowej Z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów Podstawą jest ustawa Gmina otrzymuje środki finansowe na realizację zadań zleconych

10 Zadania powierzone - gmina
Zadania z zakresu administracji rządowej, właściwości powiatu, województwa Realizacja na zasadzie dobrowolności Podstawą jest porozumienie Gmina otrzymuje środki finansowe na realizację zadań powierzonych

11 2.2. Źródła i struktura dochodów gminy
Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe Środki ze źródeł zagranicznych

12 Dochody własne – gmina (UDJST)
Z tytułu podatków samorządowych Udziały w podatkach państwowych Z tytułu opłat Majątkowo-kapitałowe

13 Subwencja ogólna – gmina (UFP)
Kwota podstawowa Kwota uzupełniająca część wyrównawcza część równoważąca część oświatowa

14 Zasady naliczania części wyrównawczej Kwota podstawowa
Subwencja ogólna - gmina Zasady naliczania części wyrównawczej Kwota podstawowa Wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca w gminie G 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na mieszkańca Gg < Kwota uzupełniająca Gęstość zaludnienia w gminie Gęstość zaludnienia w kraju < Wysokość należnych kwot – obliczana dla gmin zgodnie z UDJST

15 Zasady naliczania części równoważącej
Subwencja ogólna - gmina Zasady naliczania części równoważącej Łączna kwota uzupełniająca części wyrównawczej, której nie otrzymują gminy mające wskaźnik G > 150%Gg Wpłaty gmin osiągających ponadprzeciętne dochody (G>150%Gg) Cześć równoważąca = + Szczegółowy podział środków – rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych

16 Cześć oświatowa – jst ogółem
Subwencja ogólna - gmina Cześć oświatowa – jst ogółem Przysługuje każdej jednostce samorządu terytorialnego Łączna kwota jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej Szczegółowy podział środków pomiędzy poszczególne jst- rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

17 Dotacje celowe – jednostki samorządu terytorialnego ogółem (UFP)
zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadnia zlecone zadania własne

18 3. Zadania i gospodarka finansowa powiatu
3.1. Zadania powiatu (art. 4,5, USP) Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gminy Zadania własne Zadania zlecone Zadania powierzone

19 Zadania własne - powiat
Pomoc społeczna, promocja i ochrona zdrowia Edukacja, kultura i turystyka Porządek publiczny, obronność Infrastruktura techniczna i ekologiczna Przeciwdziałanie bezrobociu i ochrona praw konsumenta

20 Zadania zlecone-powiat
Z zakresu administracji rządowej Z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów Związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego Podstawą jest ustawa Powiat otrzymuje środki finansowe na realizację zadań zleconych

21 Zadania powierzone - powiat
Zadania z zakresu administracji rządowej, właściwości lokalnego samorządu terytorialnego, województwa Realizacja na zasadzie dobrowolności Podstawą jest porozumienie Powiat otrzymuje środki finansowe na realizację zadań powierzonych

22 3.2. Źródła i struktura dochodów powiatu
Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe Środki ze źródeł zagranicznych

23 Dochody własne - powiat
Udział w podatkach państwowych Opłaty Wpływy majątkowo-kapitałowe

24 Subwencja ogólna - powiat
część wyrównawcza część równoważąca część oświatowa Kwota podstawowa Kwota uzupełniająca

25 Subwencja ogólna - powiat
Zasady naliczania części wyrównawczej Kwota podstawowa Wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca w powiecie P Wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów Pp < Kwota uzupełniająca stopa bezrobocia w powiecie Wskaźnik bezrobocia w powiecie = stopa bezrobocia w kraju > 1,10

26 Subwencja ogólna - powiat
Zasady naliczania części równoważącej Wpłaty powiatów osiągających ponadprzeciętne dochody (P>110%Pp) Cześć równoważąca = Szczegółowy podział środków – rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych

27 4. Zadania i gospodarka finansowa województwa
4.1. Zadania województwa (art.11, 14 USW) Zadania własne Zadania zlecone Zadania powierzone

28 Zadania własne- województwo
Edukacja, kultura i turystyka Pomoc społeczna, promocja i ochrona zdrowia Bezpieczeństwo publiczne i obronność Infrastruktura ekologiczna i techniczna Przeciwdziałanie bezrobociu i ochrona praw konsumenta Wytyczanie strategii rozwoju

29 Zadania zlecone-województwo
Z zakresu administracji rządowej Z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów Podstawą jest ustawa Województwo otrzymuje środki finansowe na realizację zadań zleconych

30 Zadania powierzone - województwo
Zadania z zakresu administracji rządowej, właściwości lokalnego samorządu terytorialnego Realizacja na zasadzie dobrowolności Podstawą jest porozumienie Województwo otrzymuje środki finansowe na realizację zadań powierzonych

31 4.2. Źródła i struktura dochodów województwa
Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe Środki ze źródeł zagranicznych

32 Dochody własne - województwo
Udziały w podatkach państwowych Wpływy o charakterze majątkowo-kapitałowym Opłaty

33 Subwencja ogólna - województwo
część wyrównawcza część regionalna część oświatowa Kwota podstawowa Kwota uzupełniająca

34 Subwencja ogólna - województwo
Zasady naliczania części wyrównawczej  Kwota podstawowa Wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca w województwie W Wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw Ww < Kwota uzupełniająca Dla województw w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 mln

35 Subwencja ogólna - województwo
Zasady naliczania części regionalnej Wpłaty województw osiągających ponadprzeciętne dochody (W>110%Ww) Cześć regionalna =

36 Subwencja ogólna - województwo
Podział wpłaconej kwoty części regionalnej: 20% kwoty dzieli się wg kryterium stopy bezrobocia (woj. w których st. bezr >110% średniej st. bezr. w kraju) 40% dzieli się wg. kryterium powierzchni dróg wojewódzkich na mieszkańca (pow. dróg woj. na mieszkańca >od pow. dróg woj. na mieszkańca w kraju) 10% dzieli się wg kryterium PKB na mieszkańca (woj. w których PKB per capita w woj. <75% PKB per capita w kraju) 30% podział zgodny z sytuacją finansową województwa (Szczegółowy podział środków – rozporządzenie)


Pobierz ppt "Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google