Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DROGA DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY Prezentacja wykonana przez uczniów ZSG w Elblągu pod kierunkiem : p. Anny Miecznikowskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DROGA DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY Prezentacja wykonana przez uczniów ZSG w Elblągu pod kierunkiem : p. Anny Miecznikowskiej."— Zapis prezentacji:

1 DROGA DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY Prezentacja wykonana przez uczniów ZSG w Elblągu pod kierunkiem : p. Anny Miecznikowskiej

2 SPIS TRE Ś CI 1. POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA 2. POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. ZASADY PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY 4. ETAPY ZAŁOŻENIA FIRMY

3 POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSI Ę BIORSTWO PRZEDSI Ę BIORSTWO TO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA TO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA WYODR Ę BNIONA POD WZGL Ę DEM WYODR Ę BNIONA POD WZGL Ę DEM ORGANIZACYJNYM, PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM, PRAWNYM I EKONOMICZNYM PROWADZ Ą CA EKONOMICZNYM PROWADZ Ą CA DZIAŁALNO Ś Ć GOSPODARCZ Ą DZIAŁALNO Ś Ć GOSPODARCZ Ą

4 DZIAŁALNO Ś Ć GOSPODARCZA DZIAŁALNO Ś Ć GOSPODARCZA to dzia ł alno ść wytwórcza, to dzia ł alno ść wytwórcza, handlowa, budowlana i handlowa, budowlana i us Ł ugowa prowadzona w us Ł ugowa prowadzona w Celach zarobkowych, w sposób ci ą g Ł y i zorganizowany. Celach zarobkowych, w sposób ci ą g Ł y i zorganizowany.

5 Prowadzenie dzia ł alno ś ci gospodarczej –wymaga znajomo ś ci aktualnie obowi ą zuj ą cych przepisów prawa. Przedsi ę biorstwo zamierzaj ą ce rozpocz ąć prowadzenie dzia Ł alno ś ci powinno si ę z nimi zapozna ć, pami Ę taj ą c o powiedzeniu, ż e nieznajomo ść prawa przed kar ą nie chroni. Przedsi ę biorstwo zamierzaj ą ce rozpocz ąć prowadzenie dzia Ł alno ś ci powinno si ę z nimi zapozna ć, pami Ę taj ą c o powiedzeniu, ż e nieznajomo ść prawa przed kar ą nie chroni.

6 Rozpocz ę cie dzia Ł alno ś ci wymaga podj Ę ci A szeregu dzia ł a Ń polegaj ą cych na zg ł oszeniu si ę do kolejnych urz Ę dów i uzyskania niezb ę dnych wpisów, zezwole ń, potwierdze ń i tym podobnych wniosków. Rozpocz ę cie dzia Ł alno ś ci wymaga podj Ę ci A szeregu dzia ł a Ń polegaj ą cych na zg ł oszeniu si ę do kolejnych urz Ę dów i uzyskania niezb ę dnych wpisów, zezwole ń, potwierdze ń i tym podobnych wniosków. Wykonanie ich jest jednak konieczne, aby móc legalnie prowadzi ć dzia ł alno ść gospodarcz ą Wykonanie ich jest jednak konieczne, aby móc legalnie prowadzi ć dzia ł alno ść gospodarcz ą

7 ETAPY ZA Ł O Ż ENIA FIRMY

8 Pierwszym krokiem jest

9 URZ Ą D MIASTA LUB GMINY Ul. Łączności 1 ul. Browarna 84 Cel: Zg ł oszenie podj ę cia dzia ł alno ś ci Zg ł oszenie podj ę cia dzia ł alno ś ci Wpis do ewidencji przedsi ę biorców Wpis do ewidencji przedsi ę biorców

10 Kolejnym krokiem jest

11 Urząd Statystyczny ul. Pl. Jagiellończyka 5 Elbląg Cel: Wpis do rejestru REGON - Wpis do rejestru REGON - otrzymanie numeru identyfikacyjnego otrzymanie numeru identyfikacyjnego

12 Regon - jest numerem identyfikuj ą cym podmioty gospodarcze w Polskim Rejestrze Gospodarki Narodowej. Numer ten jest wydawany przy uruchamianiu dzia ł alno ś ci. Sk ł ada si ę on z dziewi Ę ciu cyfr. Pierwsze osiem identyfikuje podmiot, a ostatnia dziewi ą ta cyfra jest sum Ą kontroln Ą

13

14

15 Kolejnym krokiem jest

16 Urz ą d Skarbowy ul. Mickiewicza 43 ELBL Ą G Cel Zgłoszenie obowiązku podatkowego Zgłoszenie obowiązku podatkowego Wybór formy opodatkowania podatkiem VAT Wybór formy opodatkowania podatkiem VAT Rejestracja płatnika VAT Rejestracja płatnika VAT Nadanie numeru NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) Nadanie numeru NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) Numer NIP Urząd Skarbowy nadaje w ramach Krajowej Ewidencji Podatników

17

18

19 Kolejnym krokiem jest

20 Zg ł oszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i us ł ug VAT

21

22 Kolejnym krokiem jest

23 ZUS ul. Teatralna 4 ELBL Ą G Cel Ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie społeczne i zawodowe przedsiębiorcy i zawodowe przedsiębiorcy oraz pracowników oraz pracowników

24 Str. 1 Str. 2 Str. 1 Str. 2

25 Kolejnym krokiem jest

26 BANK BANKCel Założenie rachunku bankowego Założenie rachunku bankowego Potrzebne są: NIPREGON Dowód Osobisty Zaświadczenie o prowadzeniu przedsiębiorstwa

27 POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA ul. Bema Elbl ą g PA Ń STWOWA INSPEKCJA PRACY ul. Grunwaldzka Elbl ą g zgłoszenie zatrudnienia pracowników zgłoszenie zatrudnienia pracowników zgłoszenie prowadzenia działalności, np. gastronomicznej lub handlowej zgłoszenie prowadzenia działalności, np. gastronomicznej lub handlowej

28 KONIEC DZI Ę KUJEMY i Ż YCZYMY POWODZENIA W ZAK Ł ADANIU FIRMY


Pobierz ppt "DROGA DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY Prezentacja wykonana przez uczniów ZSG w Elblągu pod kierunkiem : p. Anny Miecznikowskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google