Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I pielgrzymka Jana Paw ł a II do Polski przebiega ł a pod has ł em Gaude Mater Polonia. Odbywa ł a si ę w dniach od 2 czerwca do 10 czerwca 1979r. Planowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I pielgrzymka Jana Paw ł a II do Polski przebiega ł a pod has ł em Gaude Mater Polonia. Odbywa ł a si ę w dniach od 2 czerwca do 10 czerwca 1979r. Planowana."— Zapis prezentacji:

1

2 I pielgrzymka Jana Paw ł a II do Polski przebiega ł a pod has ł em Gaude Mater Polonia. Odbywa ł a si ę w dniach od 2 czerwca do 10 czerwca 1979r. Planowana przez papie ż a Polaka pielgrzymka do Polski bardzo niepokoi ł a komunistyczne w ł adze. Przewidywano, ż e niepokorny biskup Rzymu mo ż e rozbudzi ć aspiracje wolno ś ciowe Polaków. Szczególne obawy zrodzi ł planowany termin wizyty: dziewi ęć setna rocznica m ę cze ń skiej ś mierci ś w. Stanis ł awa - biskupa, który zgin ął za niepos ł usze ń stwo wobec w ł adzy ś wieckiej. Najbardziej niepokoi ł si ę przywódca Zwi ą zku Radzieckiego Leonid Ber ż niew, który sugerowa ł, by nie zezwoli ć papie ż owi na wjazd do Polski. Napotkawszy na determinacj ę ze strony I sekretarza PZPR Edwarda Gierka ostrzega ł : Róbcie jak uwa ż acie, byliby ś cie wy i wasza partia pó ź niej tego nie ż a ł owali.

3

4 W samym Krakowie do "zabezpieczenia" pielgrzymki zaanga ż owano 480 tajnych wspó ł pracowników, w tym przynajmniej kilkudziesi ę ciu duchownych. Do zada ń S ł u ż by Bezpiecze ń stwa nale ż a ł o m. in. przenikanie jej agentów do kierownictwa ko ś cielnych s ł u ż b porz ą dkowych by ograniczy ć liczb ę uczestników spotka ń z papie ż em. W tym celu przechwytywano i niszczono karty wst ę pu na Msze ś wi ę te w Warszawie i Krakowie.

5

6 W sobot ę 2 czerwca 1979 o godz. 10.07 samolot z Janem Paw ł em II na pok ł adzie wyl ą dowa ł na lotnisku Ok ę cie. Oficjalne powitanie, wizyta w katedrze, a nast ę pnie w Belwederze u szefa partii Edwarda Gierka. Tego samego dnia po po ł udniu, po ś ród wiwatuj ą cego t ł umu, papie ż przyby ł odkrytym samochodem na sto ł eczny plac Zwyci ę stwa. Pad ł y s ł owa, które zasia ł y ziarno wolnego pa ń stwa…

7 I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

8

9

10 3 czerwca. W dzie ń Zes ł ania Ducha Ś wi ę tego Papie ż przybywa do grobu ś w. Wojciecha w Gnie ź nie. Mówi o przysz ł o ś ci Europy podzielonej ż elazn ą kurtyn ą : Czy ż Chrystus tego nie chce, czy Duch Ś wi ę ty tego nie rozrz ą dza, a ż eby ten Papie ż -Polak, Papie ż -S ł owianin, w ł a ś nie teraz ods ł oni ł duchow ą jedno ść chrze ś cija ń skiej Europy, na któr ą sk ł adaj ą si ę dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu.

11 Na Jasnej Górze porusza serca rodaków, mówi ą c o wolno ś ci. S ł owo >>niewola<<, które nas zawsze boli, w tym jednym miejscu nas nie boli. Dodaje przy tym, ż e Jasna Góra jest prawdziwym sanktuarium narodu. Trzeba przyk ł ada ć ucho do tego ś wi ę tego miejsca, aby czu ć jak bije serce Narodu w sercu Matki !

12 Triumfalnie wje ż d ż a do ukochanego Krakowa. Wspomina lata tu sp ę dzone: studia, okupacj ę, prac ę w kamienio ł omie i fabryce Solvay, powo ł anie i lata pos ł ugi Biskupiej.

13 Odwiedza rodzinne Wadowice, witany przez przyjació ł …

14 Przybywa do by ł ego obozu w Auschwitz…

15

16 W tym miejscu wypowiada s ł owa: Nigdy jeden naród nie mo ż e si ę rozwija ć za cen ę drugiego, za cen ę jego uzale ż nienia, zniewolenia, za cen ę jego eksploatacji i za cen ę jego ś mierci.

17

18

19 Na zako ń czenie wizyty na krakowskich B ł oniach Papie ż podczas homilii prosi Polaków, by pami ę tali o swoim dziedzictwie. Ś wiadkami papieskiego wyst ą pienia, okre ś lonego pó ź niej jako bierzmowanie dziejów, jest ponad milion osób.

20

21 Zanim st ą d odejd ę, prosz ę was, aby ś cie ca ł e to duchowe dziedzictwo, któremu na imi ę "Polska", raz jeszcze przyj ę li z wiar ą, nadziej ą i mi ł o ś ci ą - tak ą, jak ą zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie ś wi ę tym, - aby ś cie nigdy nie zw ą tpili i nie znu ż yli si ę, i nie zniech ę cili, - aby ś cie nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. - aby ś cie mieli ufno ść nawet wbrew ka ż dej swojej s ł abo ś ci, - aby ś cie od Niego nigdy nie odst ą pili, - aby ś cie nigdy nie utracili tej wolno ś ci ducha, do której On "wyzwala" cz ł owieka,

22


Pobierz ppt "I pielgrzymka Jana Paw ł a II do Polski przebiega ł a pod has ł em Gaude Mater Polonia. Odbywa ł a si ę w dniach od 2 czerwca do 10 czerwca 1979r. Planowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google